پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی      

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

استاد راهنما

دکتر رحیم وکیل زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص…………………………………………………………………………………………… 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه………………………………………………………………………………………… 8

1-1-2-توکیل فضولی. …………………………………………………………………………………………9

1-1-3- تصادم………………………………………………………………………………………… 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی……………………………………………………… 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر………………………………………………………. 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339……………….. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد……………………………………………………………. 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت………………………………………………. 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء…………………………………. 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری…………………………………………….. 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی…………………………………. 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها………………………… 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده……………………………. 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله………………………………………………………………………… 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت……………………………………………………………………….. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی…………………………………………………………. 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء…………………………………….. 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر……………………………………………………… 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء………………………………………………. 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل…………………………………………………………………………. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………… 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………… 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………… 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی………………………………………………………….. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی………………………………………………………….. 38

2-1-6- راه حل ارجح…………………………………………………………………………….. 38

2-2-مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………….. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن…………………………………………………………………………. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن………………………………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی……………………………………………………. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………. 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………… 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت………………… 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها……………      46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر……………. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر…………………………………………….. 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………… 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی………………………………………………………….. 56

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………….. 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل………………………………………. 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه……………………………………………………………….. 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت………………………………………………………………… 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………. 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………….. 60

3-2-2-1- ذینفع بودن…………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن………………………………………………………………………… 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………….. 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی……………………………………. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف……………………………………………………… 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب…………………………………………………….. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت……….. 65

3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 66

منابع…………………………………………………………………………………………….. 69

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………  71

چکیده
در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع  این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟

مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان  چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت  بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع  کند؟ به هر یک  برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟

قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟

ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای  دارد؟ آیا قاعده  و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟

قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی  که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی  که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به  خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.

آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق  عنوان شده از یک اصل  و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی  هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله  ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه  زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی  مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟

چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار  بتوان به آن رجوع نمود؟

جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه  که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه  در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤولیت  دارنده وسیله  نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن  و مسؤولیت تضامنی  برای ایشان ؟ یا هدف  قانونگذار  نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد  تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت  مبتنی بر تقصیر  را کافی ندانسته  و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه  خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟

اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی  مستقل و متفاوت  با مسؤولیت  تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف  مسؤولیت ها چیست؟

در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟

در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان  چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟

رویه قضایی و احکام صادره از محاکم  در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟

ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد  مسؤولان با موضوع تعدد اسباب  یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی  کهب ا وجود آنکه احتمال  دخالت اسباب گوناگون  در ایجاد خسارت وجود دارد، اما  بر حسب آنکه  در نظام های  حقوقی متفاوت کدامیک از  نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه  برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه  سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف  ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً  یک سبب از میان اسباب  متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول  بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد  مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 61

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید