پایان نامه ارشد رشته حقوق: قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

موضوع:

قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل

   استاد راهنما:

     دکتر محمد هادی میرشمسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..1 بخش اول : معرفی و شناخت قرارداد فرانشیز………………………………………………………………………6 فصل اول : مفهوم قرارداد فرانشیز، احکام و انواع آن………………………………………………………………..6 مبحث اول : مفهوم قرارداد فرانشیز……………………………………………………………………………………………6 گفتار اول : تعریف، تاریخچه و ماهیت قرارداد فرانشیز…………………………………………………………………..6 بند اول : تعریف قرارداد فرانشیز…………………………………………………………………………………….6 بند دوم : تاریخچه قرارداد فرانشیز……………………………………………………………………………………9 بند سوم : ماهیت حقوقی قرارداد فرانشیز………………………………………………………………………….10 گفتار دوم : مقایسه قرارداد فرانشیز با قرارداد های مشابه……………………………………………………………….13بند اول : قرارداد مجوز بهره برداری(لیسانس)……………………………………………………………………13 الف) از حیث ماهیت………………………………………………………………………………………………….13 ب) از حیث آثار……………………………………………………………………………………………………….15 بند دوم : قرارداد توزیع…………………………………………………………………………………………………16 بند سوم : نمایندگی تجاری…………………………………………………………………………………………..17 مبحث دوم : احکام و انواع فرانشیز…………………………………………………………………………………………..18 گفتار اول : احکام فرانشیز…………………………………………………………………………………………………….18 بند اول : شخصی بودن قرارداد………………………………………………………………………………………19 بند دوم : استقلال طرفین……………………………………………………………………………………………….20 بند سوم : نظارت در فرانشیز…………………………………………………………………………………………..21 بند چهارم : همکاری……………………………………………………………………………………………………22  گفتار دوم : انواع فرانشیز……………………………………………………………………………………………………………24 بند اول : فرانشیزها از حیث روش های واگذاری و اجرای این قرارداد……………………………………24 الف) تک واحدی و چند واحدی…………………………………………………………………………………24 ب) فرانشیز اصلی، فرعی و گسترش یا توسعه………………………………………………………………….24 ج) فرانشیز گوشه یا دکه های تجاری…………………………………………………………………………….25 بند دوم : تقسیم بندی براساس ماهیت تجارت فرانشیز…………………………………………………………26 الف) فرانشیز خدمات…………………………………………………………………………………………………26 ب) فرانشیز توزیع………………………………………………………………………………………………………26 ج) فرانشیز تولیدی ……………………………………………………………………………………………………27 د) فرانشیز صنعتی………………………………………………………………………………………………………27 بند سوم : تقسیم بندی بر اساس صور انعقاد………………………………………………………………………28 الف) فرانشیز ترکیبی و واحد……………………………………………………………………………………….28 ب) انحصاری، غیر انحصاری و منفرد …………………………………………………………………………..28 فصل دوم : قرارداد فرانشیز در تجارت بین الملل، مزایا و معایب آن……………………………………………29 مبحث اول : قرارداد فرانشیز در تجارت بین الملل……………………………………………………………………….29 ددددگفتار اول : ارتباط فرانشیز و حقوق مالکیت فکری………………………………………………………………………30 بند اول : حقوق ناشی از مالکیت فکری……………………………………………………………………………30 الف) حق انحصاری در بهره برداری و حق تعقیب……………………………………………………………30 ب) حق انتقال و اعطا اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری……………………………………….31 بند دوم : فرانشیز و انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………………..33 الف) مفهوم تکنولوژی……………………………………………………………………………………………….33 ب) انتقال تکنولوژی با فرانشیز…………………………………………………………………………………….34 گفتار دوم : فرانشیز و حقوق رقابت………………………………………………………………………………………..35 بند اول : معاملات پیوندی یا شرط خرید کالای اضافی………………………………………………………38 گفتار سوم : موسسات مرتبط با فرانشیز و مقررات تاثیر گذار………………………………………………………….41 بند اول : موسسات……………………………………………………………………………………………………….41 الف) فدارسیون اروپایی فرانشیز……………………………………………………………………………………41 ب) انجمن بین المللی فرانشیز………………………………………………………………………………………41 دج) شورای جهانی فرانشیز……………………………………………………………………………………………42 د) کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه فرانشیز…………………………………………………………………………42 ه) موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی………………………………………………………………………43و) سازمان جهانی مالکیت فکری………………………………………………………………………………….43 بند دوم : مقررات تاثیر گذار بر فرانشیز…………………………………………………………………………..44 الف) قوانین نمونه موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی………………………………………………….44 ب) کد اخلاقی اروپایی فرانشیز……………………………………………………………………………………45 ج) آیین نامه های معافیت دسته جمعی کمیسیون اروپا……………………………………………………..46 د) اصول اروپایی حقوق قراردادها در مورد نمایندگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا……………….46 ه) کتاب راهنمای قرارداد فرانشیز………………………………………………………………………………….47 مبحث دوم : مزایا و معایب فرانشیز….……………………………………………………………………………………47گفتار اول : مزایای قرارداد فرانشیز……………….…………………………………………………………………………47 بند اول : مزایای فرانشیز برای فرانشیز دهنده……………………………………………………………………..47 بند دوم : مزایای فرانشیز برای فرانشیز گیرنده……………………………………………………………………48 گفتار چهارم : معایب فرانشیز………………………….……………………………………………………………………….49 بند اول : معایب فرانشیز برای فرانشیز دهنده………………………………………………………………………49 بند دوم : معایب فرانشیز برای فرانشیز گیرنده…………………………………………………………………….50

 

بخش دوم : تشکیل قرارداد فرانشیز و آثار آن……………………………………………………………………51 فصل اول : تشکیل قرارداد فرانشیز………………………………………………………………………………………..51 مبحث اول : شرایط تشکیل…………………………………………………………………………………………………….51 گفتار اول : رعایت تشریفات………………………………………………………………………………………………….51 گفتار دوم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات……………………………………………………………………….52 گفتار سوم : مورد معامله در قرارداد فرانشیز………………………………………………………………………………53 بند اول : دانش فنی، اسرار تجاری و اختراع……………………………………………………………………..54 بند دوم : نام و علامت تجاری………………………………………………………………………………………..57 مبحث سوم : خاتمه قرارداد فرانشیز…………………………………………………………………………………………..59 گفتار اول : انقضا مدت………………………………………………………………………………………………………..59 گفتار دوم : انحلال…………………………………………………………………………………………………………….59 فصل دوم : آثار قرارداد فرانشیز…………………………………………………………………………………………….60 مبحث اول : تعهدات فرانشیز دهنده…………………………………………………………………………………….61 گفتار اول : تعهدات پیش از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………..61 بند اول : تعهد به ارائه اطلاعات موارد معافیت و ضمانت اجرای آن………………………………………61 الف) ارائه اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..61 ب) موارد معافیت…………………………………………………………………….…………………………………….63 ج) ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..64 گفتار دوم : تعهدات ناشی از قرارداد…………………………………………………………………………………….65 بند اول : تعهدات مربوط به حقوق مالکیت فکری برای اجرای فرانشیز…………………………………..65 الف) اعطا حق استفاده از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت صنعتی…………………………………….65 1- تعهد به تضمین…………………………………………………………………………………………………. 66 2- ماهیت اجازه بهره برداری……………………………………………………………………………………..67 ب) تعهد به واگذاری دانش فنی ………………………………………………………………………………….68 بند دوم : تعهد به فراهم کردن کالاهای مورد نیاز ……………………………………………………………..69 بند سوم : تعهد به دادن اطلاعات در طول قرارداد………………………………………………………………71 بند چهارم : تعهد به دادن اخطار در خصوص کاهش ظرفیت تامین کالاها وسفارشات………………72 بند پنجم : تعهد به پشتیبانی……………………………………………………………………………………………73 بند ششم : تعهدات مربوط به ایجاد تقاضا(تبلیغات)…………………………………………………………….74 مبحث دوم : تعهدات فرانشیز گیرنده………………………………………………………………………………………..75 گفتار اول : تعهدات پیش از قرارداد……………………………………………………………………………………….75 بند اول : دادن اطلاعات………………………………………………………………………………………………..75 بند دوم : رازداری، تعهدی در برابر اطلاعات طرف مقابل……………………………………………………76 گفتار دوم : تعهدات ناشی از قرارداد……………………………………………………………………………………….77 بند اول : تعهدات راجع به حقوق انحصاری ناشی از مالکیت صنعتی……………………………………..77 الف) تعهدات راجع به علامت تجاری………………………………………………………………………….77 1- تعهدات ایجابی…………………………………………………………………………………………………..77 1-1- در قراردادهای فرانشیز داخلی………………………………………………………………………….77 1-2- در قرارداد های فرانشیز بین المللی…………………………………………………………………….78 2- تعهدات سلبی…………………………………………………………………………………………………….792-1- در زمان قرارداد…………………………………………………………………………………………….792-1-1- عدم استفاده از علامت در تجارتی غیر از موضوع فرانشیز…………………………………………..79 2-1-2- عدم استفاده نام یا علامت به عنوان جزیی از نام شرکت یا موسسه………………………………….79 2-2- بعد از انحلال قرارداد……………………………………………………………………………………..80 2-2-1- عدم استفاده از نام یا علامت تجاری…………………………………………………………….80 3- دعاوی راجع به علامت تجاری……………………………………………………………………………..80 4- نام های دامنه……………………………………………………………………………………………………..82 ب) تعهدات راجع به دانش فنی……………………………………………………………………………………83 1- استفاده از دانش فنی و تجربی یا اسرار تجاری…………………………………………………………..83 2- عدم افشای دانش فنی…………………………………………………………………………………………..84 2-1- در مدت قرارداد……………………………………………………………………………………………84 2-1-1- شروط متضمن محرمانه ماندن اطلاعات یا قراردادهای محدودکننده……………………………….84 2-1-2- قرارداد راز داری یا عدم افشا…………………………………………………………………………..86 2-2- در دوره پس از انحلال…………………………………………………………………………………..86 بند دوم : تعهدات راجع به راه اندازی و بهره برداری از سیستم……………………………………………..87 الف) تدارک محل فعالیت و وسایل لازم برای راه اندازی و بهره برداری از سیستم………………..87 ب) استخدام نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………..88 بند سوم : تعهدات راجع به نحوه فعالیت در شبکه………………………………………………………………88 الف) رعایت استانداردها و دستورالعمل های فرانشیز دهنده جهت حفظ شهرت و اعتبار سیستم تجاری.88 ب) تعهد به حفظ یکنواختی محصول در سراسر بازار……………………………………………………….89 ج) فراهم آوردن امکان نظارت و بازرسی فرانشیز دهنده……………………………………………………90 د) تعهد به دادن اطلاعات خاص در طول اجرای قرارداد……………………………………………………91 بند سوم : تعهدات مالی…………………………………………………………………………………………………92 الف) عوض های قرارداد…………………………………………………………………………………………….92 ب) تحصیل بیمه مسولیت و حوادث……………………………………………………………………………..93 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………94

چکیده

یکی از قرارداد های که معمولا بعد از ظهور و ثبت حقوق مالکیت ثبت و بویژه بعد از توسعه حقوق مربوط به علامت تجاری اهمیت یافته قرارداد فرانشیز می باشد. قرارداد فرانشیز قراردادی است که بین فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده به عنوان مالک حقوق مالکیت فکری منعقد می شود به عبارت دیگر فرانشیز گیرنده معمولا از حقوق مربوط به علامت تجاری و بعضا حقوق مالکیت فکری متعلق به فرانشیز دهنده که محدود به مدت زمان است استفاده میکند. در قرارداد فرانشیز یک حق برای اجرای روش تجاری فرانشیز دهنده که در درون شبکه اجرا می شود، وجود دارد( این روش شامل اجازه استفاده از حقوق مالکیت فکری و دانش فنی می باشد) این قرارداد شرایط مفصلی دارد و ارتباط نزدیکی با حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت دارد. فرانشیز باید از قرارداد توزیع، نمایندگی تجاری و لیسانس متمایز گردد. بموجب این قرارداد فرانشیز گیرنده وارد شبکه فرانشیز می شود و متعهد به استفاده از روش تجاری فرانشیز دهنده و پرداخت عوض ، حق امتیاز و دیگر پرداخت های دوره ای می شود .

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید