پایان نامه ارشد رشته حقوق : مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

با عنوان : مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.a)

گرایش خصوصی

 عنوان

مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

 استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

 استاد مشاور

دکتر حسین قربانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف: بیان موضوع2
ب: سئوالات تحقیق2
ج: فرضیه‌ها‌ی تحقیق2
د: اهداف وکاربردها3
ه: روش تحقیق3
و: معرفی پلان3
بخش نخست: مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس
فصل نخست: مفاهیم مقدماتی5
مبحث اول: مسئولیت مدنی5
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی5
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی5
بند دوم: تمیز مسئولیت مدنی از مفاهیم مشابه6
الف: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی7
ب: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری7
گفتار دوم: اهداف مسئولیت مدنی8
بند اول: جبران خسارت و التیام زیان‌دیده9
بند دوم: مجازات خطاکار بازدارندگی و برقراری صلح9
مبحث دوم: پلیس10
گفتار اول: مفهوم و اقسام پلیس10
بند اول: تعریف پلیس10
الف: تعریف پلیس در لغت10
ب: تعریف پلیس در اصطلاح11
بند دوم: اقسام پلیس12
الف: پلیس اداری و قضائی12
1: پلیس اداری12
2: پلیس قضایی12
ب: پلیس عمومی و اختصاصی13
1: پلیس عمومی13
2: پلیس اختصاصی13
گفتار دوم: اهداف پلیس14
فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس19
مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی پلیس19
گفتار اول: قاعده اتلاف19
گفتار دوم: قاعده‌ تسبیب21
گفتار سوم: قاعده لاضرر22
گفتار چهارم: قاعده غرور23
مبحث دوم: مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی پلیس24
گفتار اول: نظریه تقصیر25
گفتار دوم: نظریه خطر25
گفتار سوم: نظریه‌ها‌ی مختلط و واسطه27
بند اول: نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌ها‌ی عمومی27
بند دوم: نظریه استناد عرفی28
بند سوم: نظریه خطر در برابر انتفاع28
بند چهارم: نظریه تضمین حق29
بند پنجم: نظریه کار نامتعارف29
مبحث سوم: منابع قانونی مسئولیت مدنی پلیس30
گفتار اول: منابع قانونی عام مسئولیت مدنی30
بند اول: قانون اساسی32
بند دوم: قانون مدنی مصوب 1307  32
بند سوم: قانون مسئولیت مدنی مصوب 133933
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375-137034
بندپنجم: قانون آیین­دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 137836
بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 135638
بند هفتم: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 138339
گفتار دوم: منابع قانونی خاص مسئولیت مدنی پلیس41
بند اول: قانون بکارگیری سلاح مصوب 137341
بند دوم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 138249
بند سوم: قانون نیروی انتظامی مصوب 136961
بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس
فصل نخست: ارکان مسئولیت مدنی پلیس66
مبحث اول: فعل زیان‌بار پلیس66
گفتار اول: مفهوم فعل زیان‌بار67
گفتار دوم: ویژگی‌های فعل زیان‌بار68
بند اول: لزوم نامشروع بودن فعل68
بند دوم: عوامل مشروعیت فعل69
الف: دفاع مشروع70
ب: حکم قانون یا مقام صالح70
1: حکم قانون70
2: دستور مقام صالح72
ج: اضطرار73
د: اجرای حق و رضایت زیان‌دیده74
مبحث دوم: وجود ضرر75
گفتار اول: مفهوم و اقسام ضرر75
بند اول: مفهوم ضرر75
بند دوم: اقسام ضرر76
الف: ضرر مادی76
ب: ضرر معنوی77
ج: ضرر جمعی78
گفتار دوم: شرایط ضرر78
بند اول: مسلم بودن ضرر79
بند دوم: مستقیم بودن ضرر80
بند سوم: جبران نشدن ضرر81
بند چهارم: رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار82
مبحث سوم: تقصیر پلیس83
گفتار اول: مفهوم تقصیر83
گفتار دوم: اقسام تقصیر86
بند اول: تقصیر سبک و سنگین87
بند دوم: تقصیر عمدی و غیرعمدی87
بند سوم: تقصیر حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای88
بند چهارم: تقصیر قراردادی و قهری89
بند پنجم: تقصیر کارکنان پلیس و تقصیر سازمان پلیس89
الف: تقصیر کارکنان پلیس89
ب: تقصیر سازمان پلیس91
گفتار سوم: عناصر تقصیر92
فصل دوم: شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس93
مبحث اول: جبران خسارات مادی93
گفتار اول: جبران خسارت مالی93
بند اول: پرداخت خسارت94
بند دوم: رد عین، مثل یا قیمت94
بند سوم: اعاده وضع به حال سابق95
گفتار دوم: جبران خسارت جسمانی96
بند اول: پرداخت دیه توسط پلیس مقصر96
بند دوم: پرداخت دیه توسط شخص ثالث97
الف: پرداخت دیه از طریق بیمه مسئولیت حرفه‌ای98
ب: پرداخت دیه: از طریق بیمه شخص ثالث خودروهای سازمانی99
ج: پرداخت دیه از محل بودجه سازمان100
د: پرداخت دیه از بیت‌المال101
مبحث دوم: جبران خسارت معنوی101
گفتار اول: جبران مالی خسارت معنوی103
گفتار دوم: جبران معنوی خسارت104
بند اول: درج در جراید104
بند دوم: عذرخواهی104
بند سوم: دلجویی105
بند چهارم: سایر روش‌ها105
نتیجه‌گیری106
پیشنهادات109
منابع و مآخذ111
چکیده انگلیسی114

چکیده

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده‌دار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیت‌آور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانونگذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امینیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده‌ای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهی‌نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین‌الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می‌‌توان رد پا و جلوه‌ای از مأموریت‌ها‌ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع مأموریت‌ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می‌‌سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی‌ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می‌‌سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان‌بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان‌بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریت‌ها و آشنایی زیان‌دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه‌ی راهکار‌ها‌ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه‌ها‌ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: سازمان پلیس، کارکنان پلیس، مسئولیت مدنی، جبران خسارت.

مقدمه

الف: بیان موضوع

بخش مهمی از وظایف قانونی محوله در جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری می‌‌باشد[1].

بر این اساس بخش قابل توجهی از کارکنان این سازمان وظیفه مهم و خطیر کشف جرم را که اولین و مهمترین مرحله از مراحل فرآیند رسیدگی به جرم محسوب می‌‌شود بر عهده دارند.

موضوع این تحقیق و قلمرو بحث، بررسی مسئولیت مدنی همه‌ی کارکنان چه آن دسته از کارکنانی که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه می‌‌نمایند و چه آنان که در این مقام نیستند. در نهایت تدابیر و راهکارهای مناسبی در جهت کاهش دعاوی مسئولیت مدنی سازمان و کارکنان پلیس ارایه شده است.

ب: سئوالات تحقیق

1) آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرایم و تحقیقات مقدماتی برآید؟

2) آیا در موارد سکوت و یا ابهام قانون بکارگیری سلاح، می‌‌توان استفاده از سلاح را به استناد احکام صادره ازدادگاه‌ها فراتر از قانون برای مأمورین تجویز نمود یا خیر؟

3) اگر پلیس در فرایند توقیف خودرو مرتکب تقصیر شود مسئولیت جبران خسارت با کیست؟

4) آیا نقض قوانین موضوعه که منجر به اشتباه پلیس شود سبب مسئولیت دولت می‌گردد؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

  1. در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می‌‌آورد.
  2. به دلیل عدم الزام قضات به پذیرش رویه قضایی و احتمالی آسیب اشخاص بی‌گناه در جریان تیراندازی مأمورین، تجویز بکارگیری سلاح در غیر از موارد مطروحه در قانون پیشنهاد نمی‌‌گردد.
  3. اگر پلیس در فرایند توقیف خودرو مرتکب تقصیر شود، شخصاً مسئول جبران خسارت زیان‌دیده می‌‌باشد.
  4. اگر وجود نقض در قوانین موضوعه سبب اشتباه پلیس شود مسئولیت جبران خسارت زیان‌دیده با توجه به ماده 11 ق.م.م برعهده دولت است.

د: اهداف وکاربردها

هدف تحقیق حاضر از آن رو حائز اهمیت است که اعمال زیان‌بار پلیس به حوادث منجر به مرگ محدود نمی‌‌شود بلکه در بسیاری از موارد اموال شهروندان تلف می‌‌شود و تحت شرایطی دیگر به حیثیت و اعتبار معنوی اشخاص لطمه وارد می‌‌گردد. پس بجاست که جبران هر سه نوع خسارت مالی، بدنی، معنوی ناشی از اقدام پلیس مورد بررسی قرار گیرد تا شهروندان به سهولت بتوانند مطالبه خسارت کنند و دیگر با عدم پیگیری و عدم مطالبه خسارت از پلیس ناشی از ناآگاهی شهروندان به حقوق اجتماعی و مدنی خود مواجه نشویم غافل از آنکه با قواعد عام مسئولیت مدنی نیز همیشه امکان رجوع به پلیس وجود داشته است. و از سوی دیگر خسارت وارده از سوی پلیس شهروندان را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌‌دهد و ممکن است نگاه عمومی جامعه به چنین نگهبانانی تغییر یابد و علیه پلیس یا سازمان پلیس اقامه دعاوی کنند و با صدور احکام محکومیت و الزام کارکنان یا سازمان به پرداخت خسارتهای وارده آثار و تبعات زیان‌بار فراوانی نه تنها برای سازمان پلیس بلکه مشکلات عدیده‌ای برای این دسته از کارکنان و خانواده‌های آنها ایجاد می‌‌شود. ضروری است تدابیر و راهکارهای حقوقی و اجرایی ویژه‌ای برای کاهش حوادث زیان‌بار کارکنان نیروی انتظامی و همچنین خود این سازمان اندیشیده و پیش‌بینی شود. در همین راستا با انجام مطالعات تخصصی به ویژه حقوقی در جهت کاهش اعمال زیان‌بار سازمان و کارکنان پلیس تدوین گردیده است.

ه: روش تحقیق

در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به ‌نتیجه‌گیری می‌‌پردازیم. از این رو، روش تحقیق ما توضیحی تحلیلی است.

و: معرفی پلان

این پایان‌نامه که با موضوع مسئولیت مدنی پلیس[2] در جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد در دو بخش ارائه گردیده که هر بخش از پایان‌نامه دارای دو فصل می‌‌باشد. در بخش نخست: مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس و بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا با گذری اجمالی به مفاهیم مقدماتی از جمله مفهوم مسئولیت­مدنی، مفهوم پلیس و اقسام پلیس، مبانی و منابع مسئولیت­مدنی پلیس نظریه‌های مختلط و واسطه از جمله نظریه تساوی شهروندان در برابر هزنیه‌های عمومی ومفهوم ضرر و اقسام ضرر و رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار و اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت اعم از مالی و معنوی پرداخت دیه توسط پلیس مقصر یا از محل بودجه سازمان از جمله بیت‌المال و همچنین تقصیرات پلیس استخراج و پیشنهادات کاربردی مناسبی نیز ارایه گردیده است­که امیدوارم برای کارکنان و سازمان پلیس، إن‌شاءالله نافع و کاربردی باشد.

1- با تصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی ایران مصوب 1369 شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی و سازمان واحدی تحت عنوان «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» که به اختصار «ناجا» خوانده می‌‌شود به وجود آمده که امروز وظیفه برقراری نظم و امنیت را در کشور بر عهده دارد و پلیس ایران تحت همین عنوان است.

[2]– به موجب بند 8 ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی 26 وظیفه انتظامی ضابطیت، خدماتی، تصدی‌گری از جمله کشف جرم، پیشگیری جرم، گذرنامه، صدور گواهی‌نامه و… بر عهده دارد.

فصل نخست: مفاهیم مقدماتی

در این فصل به مسئولیت مدنی و مفهوم آن و همچنین پلیس و اهداف پلیس را تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.

مبحث اول: مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی که گاهی از آن به مسئولیت جبران ضرر و زیان نیز تعبیر می‌‌شود از مباحث مهم حقوقی است «مسئولیت» کلمه‌ی عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» است که معنای آن از لحاظ لغوی، تا حدودی واضح و روشن است و ابهامی ندارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور شده است. مسئولیت عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می‌‌شود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است، مثلاً مسئول بودن در امور کیفری، عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب جرم می‌‌باشد ولی مسئول بودن در امور مدنی، عبارت از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانونی می‌‌باشد.[1]

گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت پرداخت خسارت. بنابراین هر جا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد در آنجا مسئولیت مدنی وجود دارد. علیهذا مسئولیت مدنی جزو «وقایع حقوقی» است چون حتی در جائی که شخص عمداً به دیگری ضرر می‌‌زند یا از اجرای قراردادی خودداری می‌‌کند، قصدش مسئولیت خود نیست بلکه مسئولیت را قانون بر او تحمیل می‌‌کند.[2]

بند اول: تعریف مسئولیت مدنی

ارائه تعریف از مسئولیت مدنی کمی دشوار به نظر می‌‌رسد زیرا در تعریف بایستی به معنای مسئولیت مدنی که مرکز تضارب افکار است نیز اشاره شود و به تعبیر برخی از حقوقدانان اگر در بین مباحث حقوقی مدنی سزاوار باشد[3] مستقیماً به موضوع می‌‌پردازیم. بدون توجه به تعریف آن، همین بحث مسئولیت مدنی خواهد بود به هر حال تعریف متعددی از مسئولیت مدنی به عمل آمده است که به دو مورد اشاره می‌‌شود.

  1. مسئولیت مدنی حالتی است که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگری به واسطه خطای خود ایراد نموده جبران نماید.

نظریه فوق مبتنی بر خطا یا تقصیر است و برای تحقق مسئولیت وجود ضرر را کافی نمی‌‌داند.

  1. مسئولیت مدنی تعهداتی است که بر دوش فرد گذاشته می‌‌شود و ناشی از فعالیت‌های اوست حتی در صورتی که مرتکب خطا یا تقصیر نشده باشد تعریف مزبور که به ساواتیه نسبت داده می‌‌شود به موضوعی بدون ملاک مسئولیت مدنی اشاره می‌‌کند.

مهمترین بحثی را که ما را در شناخت مسئولیت مدنی کمک و یاری می‌‌کند بررسی مبنای مسئولیت مدنی است.

بند دوم: تمیز مسئولیت مدنی از مفاهیم مشابه

لفظ مسئولیت در مفهوم کلی آن برای بیان انواع مسئولیتهای مدنی و اخلاقی و کیفری استعمال می‌‌شود.

از نظر حقوقی در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد و در هر مورد که انسان در مقابل وجدان خویش پاسخ گوی خطای ارتکابی خود باشد می‌‌گویند او در برابر وجدانش «مسئولیت اخلاقی» دارد و در هر مورد که شخص دست به انجام یا خودداری از انجام کاری که جرم است بزند یعنی با عمل خود متعرض جسم و جان یا آزادی و حیثیت یا مال شخص دیگری شده و یا اینکه نظم جامعه را مختل سازد چون ناگزیر از پاسخ گویی به آثار و نتایج عمل مجرمانه خویش است می‌‌گویند او در برابر جامعه مجنی علیه دارای «مسئولیت کیفری» است.

با توجه به مفاهیم سه گانه فوق الذکر بین مسئولیت مدنی، اخلاقی و کیفری از جهات گوناگون تفاوتهایی مشهود و قابل بررسی است. ولی از نظر قانون دو قسم مسئولیت مطرح می‌‌باشد. یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت کیفری اصطلاح مسئولیت قانونی در فقه اسلامی مترادف یا «ضمان» است طبق قاعده ضمان هرگاه از عمل شخص و یا از خطای او یا از سببی که ایجاد می‌‌کند به مال یا نفس اشخاص دیگر، ضرر و زیانی بر سد عدالت اقتضا می‌‌کند که مرتکب را مسئول به حساب آورده، او را ملزم به جبران خسارت کنیم و پاسخگویی آثار و نتایج عمل ارتکابیش بدانیم. بطور کلی موارد ضمان ما اعم از قراردادی و قهری در فقه اسلامی به موجب دو قاعده «اتلاف و تسبیب» پذیرفته شده و شامل هر گونه مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی است: بین مسئولیت کیفری و مدنی، نقاط طلاقی و مشترکی هم وجود دارد از قبیل اینکه شرط تحقق مسئولیت کیفری و مدنی این است که در هر دو مورد شخص عملی را انجام می‌‌دهد با ترک می‌‌کند که موجب ضرر می‌‌شود.[4]

تعداد صفحه :129

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید