پایان نامه ارشد رشته خاک شناسی : تاثیر قارچ مایکوریزا بر تحمل انگور به تنش شوری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته خاک شناسی

با عنوان :  تاثیر قارچ مایکوریزا بر تحمل انگور به تنش شوری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

         واحد دامغان

)M.Sc پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته علوم خاک (

عنوان:

تاثیر قارچ مایکوریزا بر تحمل انگور به تنش شوری

استاد راهنما:

دکتر شهرام اشرف

 استاد مشاور:

دکتر فرهاد رجالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جهت بررسی اثر قارچ مایکریزا در بهبود وضعیت تغذیه ای انگور در شرایط شور این تحقیق بصورت طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی انجام شد. فاکتور های آزمایشی شوری آب در 4 سطح(5/1، 3، 5/4 و 6 دسی زیمنس بر متر)و تیمار تلقیح قارچ مایکوریزا در سه سطح(بدون تلقیح، گونه 1 و گونه 2)در 4 تکرار با 48 گلدان انجام شد. در محیط کشت از ماسه استفاده شد. از نمک NaCl بعنوان عامل شوری استفاده گردید. نتایج نشان داد شوری باعث کاهش ماده خشک ریشه و شاخسار انگور گردید. آستانه کاهش محصول برای رقم سرخ فخری در ریشه 3 و برای شاخسار 1.5 دسی زیمنس بر متر بود.همچنین شوری باعث کاهش غلظت عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم و همچنین افزایش غلظت سدیم و وکلر در ریشه و شاخسار گردید. تلقیح قارچ مایکوریز در مورد هر دو سویه باعث افزایش شاخصهای رشدی اندازه گیری شده(ریشه و شاخسار) گردید. در این بین سویه Mosseaکارآیی بهتری نسبت Intraradices داشت. تلقیح قارچ همچنین در مورد هردو سویه موجب افزایش جذب فسفر و پتاسیم در شاخسار و ریشه و همچنین میزان شاخص سیزینه برگ گردید.

 مقدمه:

یکی ازجدی ترین مشکلات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک مسئله شوری و تجمع املاح در سطح خاک می باشد که موجب کاهش عملکرد و سطح زیر کشت می شود (Al-karaki و Hammad‏ٌ‏‏‏‏ٌُ‏‏‏‏‏‏‏‏ ٢٠٠١). بر طبق‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏برآورد بخش محیط زیست سازمان ملل متحد تقریبا 20% از اراضی کشاورزی و ۵٠% از زمینهای زراعی قابل کشت در دنیا تحت تنش شوری می باشند (Flower و Yeo‏ ١٩٩۵). در ایران مساحت خاکهایی که به نوعی تحت تنش شوری قرار دارند بالغ بر ٣٢ میلیون هکتار است که نزدیک به ٣٠% از سطح کل کشور و ۵۵% از اراضی قابل کشت را شامل می شود (Anonymous ١٩٩۴). دو دیدگاه در مورد اثر شوری بر روی رشد و متابولیسم گیاه وجود دارد. عده ای خسارت شوری بر گیاه را ناشی از کاهش پتانسیل آب خاک در اثر تجمع املاح (صدمه اسمزی) و ایجاد خشکی فیزیولوژیک در محیط ریشه دانسته ( Wynxes و Gorbam,١٩٨٣) و گروهی نیز سمیت یونها را عامل خسارت شوری می دانند (Al-Karaki‏ Hasegawa و همکاران ١٩٨۶)‏‎‏ٌ

انگور با توجه خصوصیات فیزیولوژیک منحصر به فرد از نظر سازگاری با اقلیم ، خاک و…. مختلف یکی از مهمترین محصولات باغی استان و کشور است. رقم عمده مورد کشت در استان و شهرستان شاهرود رقم سرخ فخری با سطح زیر کشت حدود4000 هکتار است. مطالعه انجام شده اخیر در منطقه زیراستاق شاهرود نشان داد با توجه به کاهش کیفیت آبهای زیر زمینی استان خصوصا افزایش بیش از حد غلظت کلر، مسمومیت کلر در حال افزایش بوده و در بیش از 50% باغات این مشکل در شدت های متفاوت قابل مشاهده است. نتایج مطالعات اخیر نشان داده مهمترین عامل محدود کننده تولید در مناطق انگور کاری شاهرود بالا رفتن میزان کلر آب آبیاری و مسمومیت این عنصر در گیاه است. این عارضه در مراحل ابتدایی باعث کاهش اندازه میوه و درصد قند می گردد. ولی در مراحل بعد با بروز نکروز شدید برگ باعث ریزش برگها وخشک شدن درخت می گردد. همزیستی گیاه با قارچ میکوریزآربوسکولار در خاکهای شور می تواند روی عملکرد و شاخص های رشد گیاه موثر باشد همچنین با افزایش جذب عناصر کمک به گره زدایی و نیز افزایش تنظیم کننده های اسمزی, رشد گیاه را در شرایط تنش شوری بهبود می بخشد ( شکوفه انتشاری و فائزه حاجی هاشمی ١٣٨٩)

قارچهای میکوریز آ ربوسکولار با کلینیزاسیون ریشه گیاهان میزبان سبب بهبود جذب مواد معدنی به ویژه فسفر شده ( Al-karaki G.N ٢٠٠٠ و Antoun J ١٩٩٨ ) وپس از فتوسنتز منابع کربنی را از گیاه دریافت میکند.اهمیت این قارچ ها در اکثر اکوسیستم ها به واسطه ی فوایدی نظیر افزایش رشد مقاومت به عوامل بیماری زای خاکزاد ,حفظ خاکدانه ها و نیز بهبود چرخه ی میکروبی و مواد غذایی در خاک است .در زمان فقر مواد غذایی احتمالا” قارچ میکروز آربوسکولار نقش قابل توجهی ایفا میکند. قارچهای میکوریز آ ربوسکولار با کلینیزاسیون ریشه گیاهان میزبان سبب بهبود جذب مواد معدنی به ویژه فسفر شده ( Al-karaki G.N ٢٠٠٠ و Antoun J ١٩٩٨ ) وپس از فتوسنتز منابع کربنی را از گیاه دریافت میکند.اهمیت این قارچ ها در اکثر اکوسیستم ها به واسطه ی فوایدی نظیر افزایش رشد مقاومت به عوامل بیماری زای خاکزاد ,حفظ خاکدانه ها و نیز بهبود چرخه ی میکروبی و مواد غذایی در خاک است .در زمان فقر مواد غذایی احتمالا” قارچ میکروز آربوسکولار نقش قابل توجهی ایفا میکند.

پیشرفت روزافزون جمعیت جهان در طی سالهای اخیر سبب افزایش اهمیت تولید انواع محصولات زراعی و باغی جهت تامین نیاز غذایی آنها شده است. از آنجا که مساحت اراضی زیر کشت کل دنیا محدود می باشد لذا افزایش تولید در واحد سطح به عنوان بهترین راهکار در این زمینه مورد بررسی محققین مختلف قرار گرفته است.

کشور ایران با توجه به متوسط بارندگی سالیانه زیر 250 میلیمتر، طبق تقسیمات اقلیمی جزو مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می آید و تعیین انواع روشهای مختلف افزایش میزان تولید در واحد سطح از اهمیت نسبی بالاتری برخوردار است. از سالهای دور تاکنون روشهای شیمیایی مختلف مانند انواع کودهای شیمیایی پرمصرف و کم مصرف مورد استفاده قرار می گیرد. سهل الوصول بودن انواع کودهای شیمیایی و تاثیر سریع آنها بر عملکرد محصولات زراعی و باغی باعث شده است تا استفاده از این کودها در جهان و به خصوص در منطقه خاور میانه به سرعت در حال پیشرفت باشد. لکن بررسی های مختلف نشان می دهد کاربرد انواع کودهای شیمیایی بر روی جمعیت میکروارگانیسم های مفید و همچنین بر خصوصیات مطلوب خاک اثر سوئی داشته و موجبات تخریب ساختمان و سایر شرایط فیزیکی خاک را فراهم می سازد.

علاوه بر روشهای مختلفی که در زمینه تغذیه شیمیایی گیاهان به کار می رود، راهکارهای دیگری نیز توسط محققین ارائه شده است که علاوه بر آنکه نسبت به روشهای شیمیایی کارآیی بیشتری دارد، دارای خطرات زیست محیطی کمتری می باشد. از جمله این روشها می توان به استفاده از انواع میکروارگانیسمها، و اسیدهای مختلف آلی در خاک و گیاه اشاره نمود. تحقیقات متعدد نشان می دهد که استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید در خاک می تواند باعث افزایش غلظت و فراهمی عناصر تغذیه ای مورد نیاز گیاهان شود.

استفاده از انواع میکروارگانیسمهای مفید مانند انواع قارچها و باکتریها به صورتهای مختلف مانند گسترش هیفهای قارچی و ترشح انواع اسیدهای آلی، تولید انواع آنزیمهای تخریب کننده دیواره سلولی قارچهای بیماریزای گیاهی، ایجاد مقاومت گیاهی در شرایط سخت و… سبب ایجاد شرایط بسیار مناسب جهت رشد و توسعه ریشه گیاهان و سایر شرایط فیزیکی خاک می شود.

علاقه روز افزون به کشاورزی پایدار و حفظ کیفیت منابع اراضی باعث شده است تا معیارهای گوناگونی در سنجش کیفیت خاک مورد استفاده قرار گیرند. تحقیقات متعدد در زمینه انتخاب معیار مناسب از کیفیت خاک جهت پایش تاثیر نوع میکروارگانیسمهای مورد استفاده درخاک انجام شده است. در این راستا ویژگی های بیولوژیک خاکها و همچنین سنجشهای آنزیمی به عنوان معیار مناسبی جهت تعیین تنشهای اکولوژیک مورد استفاده قرار می گیرند.

بررسی ها نشان داد آنزیم های مختلف نیز همانند بسیاری از میکروارگانیسمها تاثیر مثبتی در رشد گیاهان دارند که به همین دلیل محققین آنزیم را به عنوان شاخص مفید در تعیین کیفیت خاک و شاخص بیولوژیک معرفی نمودند.

یکی از اساسی ترین مشکلات در برقراری همزیستی گیاهان با میکرو ارگانیسم ها تنش شوری است. از جمله دلایل آسیب نمک در گیاهان ,عدم تعادل کاتیون ها و آنیون های ضروری و تغییر در ظرفیت نگه داری آب و نیز سمیت حاصل از غلظت زیاد یونها است. کلرورسدیم در غلظت کم میتواند برای رشد باکتری و گیاه مفید باشد در عین حال تراکم ان برای گیاه مضر بوده و باعث کاهش تعداد گره های ریزو بیومی میشود (١٣٨۶(Haji hashemi. F. کاهش رشد ناشی از تنش شوری به دلیل کاهش جذب مواد غذایی است که دلیل ان رقابت کلر وسدیم به یون های غذایی از جمله یون پتاسیم میباشد. مطالعات نشان داده است که علت اصلی کاهش رشد ناشی از تنش شوری, دشواری در جذب مواد غذایی معدنی به علت با سدیم است ونمک های سدیم تولید ماده خشک,مقدار منیزیم,کلسیم و پتاسیم برگ را کاهش می دهند (Francois L.E و Lesch S.M ١٩٩۴). کاهش فتوسنتز ناشی از تنش شوری به دلیل باز دارندگی از فسفر یلاسیون نیست زیراکلرور سدیم فسفریلاسیون چرخه ای را تحریک می کند. تنش شوری باعث انباشتگی مواد حد واسط مسیر کیلیکولات شده ونیز میزان تثبیت دی اکسید کربن و فعالیت آنزیم PEP کربوکسیلاز را کاهش می دهد.

اثر تنش شوری بر میزان تنفس ممکن است ناشی از اثرات ناسازگار آن بر اجزای تنفسی باشد. قارچهای میکوریز آربوسکولار دارای رابطه همزیستی با ریشه اکثر گیاهان می باشند و در جذب مواد غذایی به ویژه عناصر کم تحرک در خاک مؤثر می باشند. این قارچها علاوه بر افزایش جذب مواد معدنی در گیاه‏‏‏‏‏ْ‎‏ًٌُ‎,می توانند سبب تحریک مواد تنظیم کننده رشد, افزایش فتوسنتز, بهبود تنظیم فشار اسمزی در شرایط خشک, افزایش مقاومت به تنشهای محیطی نیز شوند (خاوازی ک.‏ اسدی رحمانی ه. ملک.تی م.ج ١٣٨۴). رابی و المونی (Rabie G.H و Almadani A.M ٢٠٠۵) بیان داشتند که قارچهای میکوریزاربوسکولار گیاهان را در برابر اثرات مضر نمک محافظت می کند.    

ثر تنش شوری به گیاه بستگی به ترکیب یونی و غلظت یونی گیاه دارد. غلظت بیش از حد برخی از یونها در داخل گیاه ممکن است به غشای سلولی صدمه وارد کرده و گاهی سبب عدم تعادل یونی شود (Wyn Jones و Gorham ١٩٨٣). روشها و یا عواملی که قادرند مقاومت گیاه را در برابر شوری افزایش دهند بایستی بتوانند تحت این شرایط محصول گیاه را هم افزایش دهند(Al-karaki وHammad‏ٌ‏‏‏‏ٌُ‏‏‏‏‏‏‏‏ ٢٠٠١). تحقیقاتی هرچند اندک که در این زمینه صورت گرفته نشان داده است که همزیستی قارچهای میکوریز با ریشه گیاهان در شرایط شور تحمل و رشد گیاه را افزایش می دهد(Aliasgharzadeh و همکاران ٢٠٠٢ Aliasgharzadeh و Esfandiari ٢٠٠۴ Al-karaki ٢٠٠٠ Ruiza- Iozano و همکاران ١٩٩۶). اغلب مطالعاتی که روی شوری انجام شده با استفاده از املاح کلریدی مخصوصا کلرید سدیم بوده است (Aliasgharzadeh ١٣٧٩).    

افزایش غلظت یونهای نمک (کلر,کلسیم,سدیم,سولفات) در محلول خاک اثرات زیادی را به دنبال دارد.                                                                                                                                                     1- کمبود آب: در دسترس بودن آب و یونها در اثر افزایش فشار اسمزی محلول خاک کاهش پیدا می یابد. این موضوع باعث کاهش رشد,کمبود مواد معدنی و پژمردگی می شود. 2- سمیت یونی: جذب زیادی Na+ و Cl روی عملکرد غشای سلولی و متابولیسم سلول از طریق کاهش فعالیت آنزیم ها اثر می گذارد و در نتیجه باعث بازدارندگی رشد و آسیب جدی به برگها می شود.  

3- از بین رفتن تعادل یونی: رقابت یونی, جذب‏, انتقال و توزیع درونی عناصر غذایی مانند K,Mg , Ca , P و N را کاهش می دهد و کمبود این عناصر را ایجاد می کند. 4- متراکم شدن خاکها: غلظتهای بالای Na, pH را زیاد می کند, کلوئیدهای هومیک را پراکنده می کند و ذرات رس را متفرق می کند که باعث می شود ساختمان خاک تخریب شود و در نتیجه آبیاری و رشد ریشه را دچار مشکل می کند(H.Marschner ١٩٩۴ ).                                                                           مطالعات زیادی ثابت کرده است که آغشتگی ریشه با قارچهای AM آربوسکولار) رشد بعضی گیاهان تحت تنش شوری را بهبود می بخشد بخش تحقیقات نشان داده که افزایش فسفر گیاه, مهمترین مکانیسم مقاومت به تنش شوری در گیاهان میکوریزی است.

در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع توسط سنجش های مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک بر آنیم تا تاثیر دو باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas Putida) و قارچ (Glomus moseae ) که محققین آنها را به عنوان میکروارگانیسمهای موثر معرفی نمودند در خاک های ریزوسفری گیاه آویشن دنایی در منطقه سمنان مورد ارزیابی قرار دهیم.

 2-1- تاریخچه

درخت مو با نام علمی   Vitis Vinifera گیاهی است بسیار قدیمی که بنابر تحقیقات دانشمندان زمین شناسی آثار برگ و بذر آن در سنگواره های دوران سوم زمین شناسی دیده شده است . در باره درخت مو افسانه های فراوان بین ملل مختلف وجود دارد. از زمان رومیان قدیم در حدود 70 سال قبل از میلاد مسیح از طرز کاشت و هرس مو و از انواع انگور در این زمان یاد شده است . موطن اصلی درخت مو ناحیه قفقاز و موطن اصلی واریته های آمریکایی که نقش مهمی در تاکستانهای اروپا بالاخص فرانسه دارند، آمریکای شمالی می باشد. بر طبق روایات موجود حضرت نوح ( ع ) نخستین کسی بود که به پرورش انگور پرداخت . در نگاره های موزائیک های مصری که به 3500 سال پیش از میلاد تعلق داشته و به دوران سلطه فینقی ها و آشوری ها بر مصر مربوط می باشد می توان چگونگی کاشت و پرورش تاک را بطور کامل مشاهده کرد و دوران سلطنت حمور ابی پادشاه بابل تاکستان های فراوانی در منطقه ای پهناور بین رودخانه های دجله و فرات وجود داشته که بطور مصنوعی آبیاری می شده اند و بر طبق نظریه مورخین شخصی بنام سایبولد( Sibold) بذر انگور های کاشته شده را از منطقه ای نامعلوم به جنوب آرارات و شرق دجله تقریبا منطقه آذربایجان و کردستان آورد. کاشت درخت مو در شهرستان شاهرود بنابر اطلاعات و آمار موجود حداقل یک صد سال سابقه دارد.

2-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت

ایران یکی از مبادی پیدایش و پراکنش مو در جهان است که از تنوع ژنتیکی خاصی برخوردار بوده و ارقام متنوعی از انگور در مناطق مختلف آن از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به چشم می خورد که مقدار آن به 600 نوع تخمین زده می شود.   انگور یکی از مهمترین میوه هایی است که از نظر ارزش غذایی و خواص بهداشتی دارای فواید فراوانی می‌باشد.از مهمترین مواد قندی در حبه انگور می‌توان ساکاروز ، گلوکز ، دکستروز از اسیدهای آلی ، اسید مالیک ، اسید ستیریک و اسید تاتاریک را نام برد . در آب انگور علاوه بر آب و قند و اسیدهای مختلف املاح معدنی نظیر آهک ، منیزیم ، آهن ، منگنز و سیلیس وجود دارد.

سطح زیر کشت انگور کشور حدود 280 هزار هکتار می باشد که میزان تولید آن حدود دو میلیون و سیصد هزار تن می‌باشد. (میانگین 8900 کیلو گرم در هکتار ).

سطح زیر کشت انگور در استان سمنان حدود 3750 هکتار بوده که 3000 هکتار از آن در شهرستان شاهرود واقع می‌باشد. میزان تولید انگور در استان 55000 تن می باشد( میانگین 17800کیلو گرم در هکتار) که بیشترین عملکرد در کشور است .

انگور تولید شده در استان عمدتاً به مصرف تازه خوری می‌رسد. نظر به قابلیت بالای انبار داری ارقام دیررس بویژه انگور سرخ فخری ( شاهرودی) پس از برداشت محصول در اواخر مهر ماه در سردخانه نگهداری و اواخر اسفند به بازار مصرف داخل و سایر استانهای همجوارعرضه می گردد. از این رو این محصول از ارزش اقتصادی شایان توجهی در منطقه برخوردار می باشد.

2-3- ارزش غذایی

انگور یکی از مهمترین میوه هایی است که از نظر ارزش غذایی و خواص بهداشتی دارای فواید فراوانی می‌باشد.از مهمترین مواد قندی در حبه انگور می‌توان ساکاروز ، گلوکز ، دکستروز از اسیدهای آلی ، اسید مالیک ، اسید ستیریک و اسید تاتاریک را نام برد . در آب انگور علاوه بر آب و قند و اسیدهای مختلف املاح معدنی نظیر آهک ، منیزیم ، آهن ، منگنز و سیلیس وجود دارد.میانگین میزان مواد غذایی موجود در هر 100 گرم انگور تازه و کشمش به ترتیب در جدول شماره 1 آورد شده است.

جدول شماره 1- میزان مواد غذایی موجود در هر 100گرم انگور تازه و کشمش

نام عنصر                                   انگور                                                 کشمش

**********************************************************

آب                                             6/81 گرم                                                       5/24 گرم

مواد قندی( گلوسیدی)                 7/16                                                            3/71

مواد سفیده ای( پروتئیدی)             8/0                                                               3/2

مواد چربی( لیپیدی)                   4/0                                                                   5/0

انواع ویتامین ها                       80 واحد بین المللی                                             50   واحد بین المللی                                    

ویتامین B1                               05/0 میلی گرم                                                015/0 میلی گرم

ویتامین B2                               03/0       “                                                 08/0     “

ویتامین B6                                 4         “                                           بسیار ناچیز

اسید مالیک                            650     “                                                     “

سدیم                                           2     “                                               30 میلی گرم

پتاسیم                                          25   “                                                 708   “

کلسیم                                       17     “                                                       78   “

منیزیم                                           7 “                                                    6   “

آهن                                               6/0 “                                               3/3   “

فسفر                                               21   “                                                  129   “

2-4- گیاهشناسی

این گیاه درختچه ای است که دارای اندام ریشه ساقه و برگ وگل و میوه می باشد . ریشه چه از بذر و ساقچه از قلمه حاصل شده باشد طویل و منشعب بوده و طول آن بطور معمول در زمین های نرم و قابل نفوذ آب و هوا حدودا 8/1 تا 6/2 متر میرسد نمو افقی ریشه بسیار زیاد بوده بطوریکه ریشه با حجم بسیار زیادی از خاک د رتماس می باشد تنه قسمتی از بوته می باشد که بین سطح خاک و شاخه ها قرار دارند و اگر برای تربیت فرم و هدایت آن از قیم استفاده نشود شکل تنه نامنظم و خزنده خواهد بود شاخه ها در انتهای تنه که ارتفاع آن در فرم های شاخه های فرعی رشد و نمو می نمایند . گل انگور مانند گل سایر گیاهان از قسمت های دمگل کاسبرگ گلبرگ و پرچم تشکیل یافته است گلبرگ ها در ابتدا از یکدیگر جدا هستند ولی پس از چند هفته قبل از آنکه قسمت های دیگر گل تکمیل شوند انتهای آزاد گلبرگ به یکدیگر نزدیک شده و با هم جوش می خورند بطوریکه پس از شکفتن گل انگور در موقع تلقیح گلبرگ ها بصورت سرپوشی از اندام های دیگر جدا شده و سایر قسمت گل یعنی قسمت های تولید مثلی که هویدا می سازد پس از تشکیل گلبرگ میله پرچم و پس از آن کیسه های حاوی دانه گرده تشکیل می گردد و بالاخره پس از پیدایش پرچم ها تخمدان و تخمک و مادگی گل تشکیل می شود گل های انگور بر حسب دارا بودن آلات تناسلی ماده و نر به دو صورت کامل و ناقص مشاهده می شوند هر حبه انگور از گل بوجود می آید و خوشه از لحاظ ساختمانی از دو قسمت باسک یا چوب خوشه و حبه انگور تشکیل شده است حبه از سه قسمت پوست هسته و گوشت تشکیل شده است پوست حبه انگور در حدود 7 تا 12 درصد وزن آن را تشکیل و نقش حفاظتی دارد تعداد هسته بستگی به ارقام مختلف انگور متفاوت است و گوشت انگور بطور کلی نزدیک به 82 تا 86 درصد وزن کل خوشه را تشکیل می دهد .

2-5- مهمترین گونه­ها

گونه های وحشی آمریکایی که از لحاظ کمیت و کیفیت دارای اهمیت فوق العاده ای بوده و به علت حساس بودن مقدار زیادی از این گونه ها به افت فیلوکسرا باعث بروز خسارات زیادی در تاکستان های اروپا شده و به همین دلیل در سال های اخیر از ورود آن به اروپا جلوگیری شده که این گونه ها عبارتند از :

  • ویتیس استیوالیس که این گونه دارای حبه های کوچک و سیاه رنگ و طعم آن شبیه به تمشک بوده و دارای مقدار فراوانی مواد تاننی است این انگور در برابر خشکی و بیماری های قارچی بسیار مقاوم بوده اما در برابر آهک از خود حساسیت نشان می دهد .
  • ویتیس لابروسکا که این گونه به علت طعم ویژه ای که دارد به انگور روباهی معروف می باشد خوشه های این انگور دارای حبه های نسبتا درشت و سیاه رنگ بوده و گوشت آن سفت و محکم است .

تعداد صفحه :90

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید