پایان نامه ارشد رشته روانشناسی:تاثیر انگیختگی حافظه ضمنی بر ادراک تصویر بیماران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان : تاثیر انگیختگی حافظه ضمنی بر ادراک تصویر بیماران

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مقدمه:
این مساله که در طول مراحل رشد مکانیزم حافظه چگونه تحت تاثیر شرایط رشد قرار میگیرد وچه
تحوالتیرا پشت سر میگذارد نکته قابل توجهی است.عملکرد متفاوت افراد در سنین مختلف همچون
 عملکرد مناسب بزرگساالن مسن در آزمونهای حافظه نهان
، پرسشهایی را در مورد دوره های رشد
 مربوط به حافظه نهان و آشکار
را برمیانگیزد.عملکرد در آزمونهای حافظه آشکار مثل یادآوری نشانه
ها، یادآوری آزاد و…بعنوان عملکردی شناخته شده اند که بطور کلی از اوایل کودکی تا دوره نوجوانی
قابل تغییر بوده و به تواناییهای شخص بستگی دارد ولی برای عملکرد حافظه نهان الگوی رشدی
متفاوت پیشنهاد شده است بدین ترتیب که در طول دوران رشد عملکرد حافظه نهان تغییری نمیکند.
3 البته در این زمینه نتایج همیشه تایید کننده این وضعیت نبوده،کوماتسو
گزارش کرده است که در طی
تحقیقات روی سنین مختلف به نتایج آشفته ای رسیده است.همچنین نتیجه تحقیق روی آزمودنیهای جوان
و مسن حاکی از عملکرد پایین در حافظه نهان افراد مسن است.مساله دیگر در مورد حافظه نهان سن
4 است که مورد بررسی قرار گرفته است.کوهن واستوارت
)0110(هیچ تفاوت در عملکرد حافظه
عملی بین بچه های سنین مختلف پیدا نکرده اند ولی برعکس در حافظه کالمی تفاوت مشاهده شده
است.
در تبیین تاثیر متفاوت عوامل مختلف بردو حافظه آشکار وناآشکار به نظامهای متعدد حافظه متوسل
میشوند.در این تبیین حافظه آشکار در سیستم قرار دارد و حافظه ناآشکار در یک سیستم دیگری قرار
5 دارد.وهر کدام از آنها تاثیر متفاوتی می پذیرند و مستقل از یکدیگرند.تالوینگ، شاختر، گراف
طرفداران این دیدگاه هستند.)ایزنک وکین 0111(
6 اختالالت اضطرابی
نظیر دیگر بیماری های جدی به طور مشخص عملکرد روانی- اجتماعی و کیفیت
زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یک چهارم جمعیت جهان از حداقل یکی از اختالالت
7 اضطرابی رنج می برند. و شیوع
آن در حدود 1-01% برای اطفال و 1-01% برای بالغین می
8 باشد. همچنین شیوع آن برای تمام زندگی حدود 01% تخمین زده شده است. این اختالالت با همدیگر
و سایر اختالالت روانی نیز دیده می شوند. تعداد کثیری از افراد با اختالالت اضطرابی معموال عالئم

را نیز نشان می دهند که در اغلب موارد علت مراجعه بیماران به پزشک است. اغلب 1 افسردگی
2 اختالالت اضطرابی مانند اختالل اضطراب منتشر
3 و اضطراب اجتماعی
معموال مزمن هستند و در
زمان کودکی یا جوانی شروع می شوند.
5 ، اضطراب اجتماعی، وسواس جبری 4 اختالالت اضطرابی شامل اضطراب منتشر، پانیک
و اختالل
6 اضطراب پس از سانحه
می باشند. در اغلب موارد بیماران با عالئم فیزیکی مراجعه می کنند تا با
عالئم روانپزشکی. این اختالالت عالوه بر ایجاد عالئم فیزیکی باعث افزایش شدت این عالئم نیز می
گردند.
این پردازش دچار
از آنجا که افراد به صورت انتخابی به پردازش اطالعات می پردازند، معموالً
سوگیری شده و به عنوان عاملی در گسترش یک ناتوانی مزمن و با شرایط تهدیدکننده سالمت مطرح
8 ،پینکوس 7 می شود)ولز
9 و مک ویلیامز
)0113
اختالالت اضطرابی بر این ایده مبتنی هستند که عامل های شناختی مانند )) 10 الگو های شناختی
باورهای نا کارآمد(( و )) افکار غیر منطقی(( نقش مهمی در علت و تداوم اختالالت اضطرابی ایفا می
کنند. در سال های اخیر تاکید زیادی روی الگو های پردازش اطالعات گردیده است،یعنی روشی که
افراد محرک های محیطی را ادراک می کنند و اعتقاد بر این است که )) سو گیری(( در پردازش
اطالعات هیجانی زیر بنای اختالالت اضطراب است و این سوگیری در همه مراحل پردازش اطالعات
یعنی در توجه، تفسیر و حافظه وجود دارد )بک، کالرک، 0111؛ بک و همکاران 0111؛ متیوس و
0114(. یکی از فرضیه های اساسی رویکرد شناختی به اضطراب آن است که اضطراب 11 مک لئود
به وسیله انتظار وقوع یک رویداد منفی یا زیان آور، یعنی بوسیله ادراک تهدید )بک، امری و
، 0111( فراخوانده می شود. ادراک افراد از تهدید به وسیله قضاوت های ذهنی شان از )) 12 گرینبرگ
احتمال(( وقوع رویداد های منفی و )) شدت(( یا )) تنفر(( از آن رویداد تبیین می شود )
،0114(. بنابر این افراد با اختالالت اضطرابی احتمال و شدت وقوع رویداد های منفی باالتر از
افراد بهنجار برآورده می کنند ) بوتلر و متیوس،0113؛ فوا، فرانکلین، پری و هربرت0111؛ لوکوک
2 و سالکو سکیس0111؛ مک نالی و فوا
.)0111
3 در پژوهش بانوس
4 ، مدینا
5 ، و پاسکال
)0110(، حافظه افراد مبتال به اختالل افسردگی و اختالل
6 آسیمگی
در شرایط مختلف رمزگردانی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که هر دو
گروه در تکلیف یادآوری آزاد، کلمات دارای بار هیجانی منفی را بیشتر از کلمات خنثی و مثبت به یاد
7 می آورند. پژوهش لی
8 و شافران
)0114( نیز حاکی از آن است که تفاوت میان اختالالت هیجانی
)نظیر افسردگی و اضطراب( و سوگیری های پردازش اطالعات در حوزه توجه و حافظه معنادار
است.
9 مطالعه ریدی و واتکینز
هم نشان داد که در 13 ، فولر 12 ، متیوز 11 ، ویلیامسون 10
مکانیزم های بازیابی مرتبط با اختالالت افسردگی سوگیری وجود دارد.
یکی از جنبه های مهم پردازش هیجانی اطالعات،پردازش داده ها در حافظه می باشد که بر اساس
، وات، مک لود و 14 پژوهش های تجربی و دید گاه های نظری ) به طور مثال: باور؛0111؛ ویلیامز
متیوز،0111( تفاوت هایی در اختالالت مختلف هیجانی مثل اضطراب و افسردگی و گروه بهنجار
وجود دارد. تقسیم بندی های متفاوتی از حافظه صورت گرفته است. یکی از تقسیم بندی های اخیر که
محور پژوهش های زیادی بوده است تقسیم بندی حافظه به دو نوع صریح و ضمنی میباشد. حافظه
برای وقایع روزمره و اطالعات حافظه بیانی)اخباری( نامیده می شود. چیزی که ما معموال تحت
عنوان حافظه مینامیم همین حافظه بیانی است. به یاد آورن چیز های غیر از وقایع روزمره اشاره به
حافظه غیر بیانی دارد. به طور مثال نواختن پیانو، عموما خاطرات حافظه بیانی از طریق یادآوری

هشیارانه قابل دسترسی اند، با این وجود خاطرات غیربیانی چنین نیستند. حافظه غیر بیانی حافظه
1 ضمنی نیز نامیده میشود.

تعداد صفحه :107

قیمت 8500 تومان

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *