پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان:

اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

استاد راهنما:

دکتر محمود گلزاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………….. 2

بیان مسئله.. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 9

اهداف پژوهش…. 11

فرضیه­های پژوهش…. 11

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..12

تعریف متغیرها 12

تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………………….12

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

تعریف سالمندی.. …………………………………………….15

نظریه­های مطرح شده پیرامون سالمندی.. …16

اضطراب مرگ…. 18

تعاریف اضطراب مرگ…. 20

عوامل ایجاد کننده اضطراب مرگ…. 21

ابعاد هراس از مرگ…. 22

بعد احساسی اضطراب مرگ…………………………….. 22

بعد شناختی اضطراب مرگ…. 22

بعد تجربی اضطراب مرگ…. 23

بعد رشدی اضطراب مرگ…. 23

بعد فرهنگی اجتماعی اضطراب مرگ…. 24

نگرش دین اسلام به مرگ…. 25

نگرش قرآن. 25

دیدگاه نهج البلاغه. 25

مفهوم مرگ در ادعیه صحیفه سجادیه. 26

اضطراب مرگ از دیدگاه مکاتب روانشناسی.. 27

رضایت از زندگی.. 29

ابعاد رضایت از زندگی.. 31

الگوهای رضایت از زندگی.. 32

الگوی کارکرد انطباقی.. 32

الگوی رضایت از زندگی.. 33

نظریه­های پیرامون رضایت از زندگی.. 33

نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون. 33

نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو. 34

نظریه رضایت از زندگی ژان. 34

نظریه ادراکی فرانس…. 34

نظریه سیستمی.. 35

پیش بینی کننده های رضایت از زندگی.. 35

سبک زندگی.. 36

سبک زندگی سالم.. 39

ابعاد سبک زندگی سالم.. 41

سلامت جسمانی 41

سلامت روانی.. 45

سلامت معنوی.. 47

سلامت اجتماعی.. 48

پژوهش های انجام شده. 49

سبک زندگی سالم و اضطراب مرگ…. 49

سبک زندگی سالم و رضایت از زندگی.. 51

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش…. 55

جامعه آماری.. 55

گروه نمونه و نحوه گزینش آن…… 56

ابزارهای پژوهش…. 56

پرسشنامه اضطراب مرگ (DAS) 56

پایایی به دست آمده از این پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 57

پرسشنامه رضایت از زندگی دینر (SWLS) 58

پایایی به دست آمده از این پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 59

ملاک ورد و خروج از پژوهش…. 59

روش پژوهش و شیوهی اجرای آن. 59

ساختار جلسات… 60

روش تجزیه و تحلیل داده­ها 61

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

یافته­های توصیفی.. 63

یافته های استنباطی پژوهش…. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 73

محدودیتهای پژوهش…. 80

پیشنهادهای پژوهش…. 80

پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………..80

پیشنهادهای کاربردی.. 81

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….82

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

فهرست پیوست ها

پیوست ها

پیوست شماره 1 : جلسات آموزشی سبک زندگی سالم……………………………………………………………………..98

پیوست شماره 2: پرسشنامه های پژوهش………………………………………………………………………………………..122

 

فهرست جداول

جدول 1-3: دیاگرام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………55

جدول1-4:  توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت……………………………………………………………………….63

جدول 2-4: توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………………………..64

جدول 3 -4:  میانگین و انحراف استاندارد نمونه در متغیر اضطراب مرگ………………………………………………..65

جدول 4 -4:  میانگین و انحراف استاندارد نمونه در متغیر رضایت از زندگی……………………………………………65

جدول 5 -4: بررسی همگنی رگرسیون با استفاده از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف……………………………….66

جدول 6 -4: آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی شیب رگرسیون متغیر اضطراب مرگ…………………………..67

جدول 7 -4: آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی شیب رگرسیون متغیر رضایت از زندگی………………………67

جدول 8 -4: نتایج آزمون کوواریانس مقایسه نمرات پیش آزمون- پس آزمون متغیر اضطراب مرگ

گروه کنترل و آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………69

جدول9-4: نتایج آزمون کوواریانس مقایسه نمرات پیش آزمون- پس آزمون متغیر رضایت از زندگی

گروه کنترل و آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………70

جدول10-4: نتایج تی تست گروههای همبسته برای متغیر اضطراب مرگ……………………………………………….71

جدول11-4: نتایج تی تست گروههای همبسته برای متغیر اضطراب مرگ……………………………………………….71

 

فهرست نمودارها

نمودار1-4: توزیع فراوانی افراد بر حسب گروه سنی…………………………………………………………………….64

نمودار2-4: بررسی مفروضه همگنی رگرسیون متغیر رضایت از زندگی…………………………………………….68

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر­ مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیه­ی سالمندان ساکن درآسایشگاه­های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392  تشکیل می­دهند، که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای تعداد 30  نفر (15نفر آزمایشی و 15 نفر کنترل)، از آن­ها به عنوان نمونه­ی این پژوهش انتخاب شدند. ابزار­های استفاده شده در این پژوهش  پرسشنامه­ی اضطراب مرگ تمپلر و رضایت از زندگی دینر می­باشد. قبل از انجام مداخلات پیش     ­آزمون در خصوص هر دو گروه اجرا شد؛ سپس، جلسات اثر بخشی سبک زندگی سالم به مدت 12 جلسه­ی 45   دقیقه­ی در خصوص گروه آزمایشی اجرا گردید، در خصوص گروه کنترل مداخله­ی خاصی صورت نگرفت، بعد از اتمام جلسات بلافاصله پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. مجدداً  بعد از گذشت سه ماه به منظور پیگیری اثر بخش جلسات، پرسشنامه­های پژوهش در خصوص گروه آزمایشی اجرا شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده­های از تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون تی گروه­های همبسته استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ها در سه مرحله اجرای آزمون (پس آزمون، پیش آزمون، پیگیری) در دو گروه آزمایشی و کنترل، با 95% اصمینان اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان را تأیید کرد.

مقدمه
انسان­ها طی فرآیند زیستی با مرحله­ای به نام سالمندی روبرو می­شوند، که در گذرگاه رشد طبیعی به دست  می­آید، به طوری که با سرنوشت آدمی عجین شده و ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می­شود. سالمندی بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، عبور از مرز شصت سالگی است. هر سال 7/1 درصد به جمعیت جهان و 5/2 درصد به جمعیت 65 سال و بالاتر افزوده می­شود (سازمان بهداشت جهانی[1] ،2006).

این پدیده، در کلیه ادوار تاریخی وجود داشته، اما، امروزه بر خلاف گذشته، پیشرفت­های علمی پزشکی، وضعیت تغذیه و اعمال روش­های درمانی موجب ازدیاد تعداد سالمندان در جوامع مختلف شده است. به قول سووی[2] جامعه شناس اروپایی، « سالمند شدن یکی از پدیده­های زمان ماست». افزایش چشمگیر جمعیت سالمندی در سراسر دنیا پدیده­ای است که از قرن بیستم آغاز شده است. سازمان ملل در سال 2006، تعداد کل سالمندان دنیا را حدود 700 میلیون نفر برآورد کرده است و پیش­بینی می­شود که این جمعیت در 40 سال آینده، دو برابر شود. در ایران نیز، جمعیت بالای 60 سال، تا سال 2020 حدود 10 میلیون نفر و تا سال 2050 به بیش از 26 میلیون نفر خواهد رسید (علی پور و همکاران، 1387).

سالمندی، فرآیندی است که با دگرگونی­های عمیق در سه بعد فیزیولوژیک، روان شناختی و جامعه شناختی انسان همراه است. علاوه بر سیر نزولی فرآیندهای زیست شناختی و افزایش کمی و کیفی استرس­های دوران سالمندی، مواجهه با مرگ، اجتناب­ناپذیر و اضطراب همراه با آن، در ایجاد اختلالات روانی این دوره، نقش مهمی دارد (قربانعلی پور و اسماعیلی، 1391).

اضطراب مرگ یکی از انواع اضطراب هاست که ممکن است سلامت را در سالمندان تحت تأثیر قرار دهد.

اضطراب مرگ[3]، مشتمل بر افکار، ترس­ها و هیجانات مرتبط با پایان زندگی می­باشد. پژوهش­های صورت گرفته، با مروری اجمالی بر تحقیقات انجام شده در جمعیت غیر بالینی، نشان دادند که اضطراب مرگ در میان جمعیت عمومی، پدیده­ای شایع است (کاستنبام[4]، 2000).

در اواخر بزرگسالی، سالخوردگان به مرگ می­اندیشند و درباره­ی آن صحبت می­کنند. آن­ها از تغییرات جسمانی، میزان بالاتر بیماری و معلولیت و از دست دادن خویشاوندان و دوستان شواهد بیشتری برای مرگ به دست می­آورند. تجربه کردن مقداری اضطراب درباره مرگ، طبیعی است؛ اما، مانند سایر ترس­ها چنانچه خیلی شدید باشد سازگاری و کارآمدی را تضعیف می­کند.

آنچه مسلم است این است که رفتار بارز انسان ها در برابر مرگ، ابراز نفرت، خصومت و انزجار است که معمولاً با ترس آمیخته­اند. این احساس­ها در افراد متفاوتند و بر حسب شدت، زمان، نژاد، مذهب و فرهنگ فرق می­کنند (منصور، 1388).

یکی از علل عمده­ی اضطراب، ناکامی و نارضایتی از زندگی حال وگذشته فرد است و ایجاد امید به فعالیت و رضایت از زندگی،  اضطراب فرد را کاهش می­دهد. یکی از روش­های عاطفی و معنوی برای کاهش اضطراب مرگ نیز، رضایت از زندگی می­باشد (نادری و روشنی،1390).

احساس خرسندی و رضایت از زندگی[5]، از مؤلفه­های نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می­کنند. رضایت از زندگی، با ارزش­ها ارتباط نزدیک، اما، پیچیده­ای دارد و  معیارهایی که افراد بر پایه آن، درک ذهنی خود را از خوشبختی ارزیابی می­کنند، متفاوت است.

رضایت از زندگی در کل، بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او می باشد؛ به بیان دیگر، هر چه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد، رضایت او کاهش می­یابد؛ همچنین،  عوامل مختلفی از قبیل، ثروت، مسکن، امنیت، دوستان، امید، سخت­گیری، باورهای مذهبی، روابط و مدیریت خانواده، پیشرفت و موقعیت، روابط اجتماعی و تحصیل، خودباوری و عزت نفس، به طور کلی سلامتی افراد، بر میزان رضایت آنها از زندگی تأثیر می­گذارد (شانگاکوان، یو و لی[6]، 2012) .

سلامت بدون تردید یکی از مهمترین جنبه­های زندگی سالمندان است. موضوع سلامت، گفتگوی غالب سالمندان است. در سال 1946، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مقارن با تأسیس خود، تعریف سلامت را توسعه داد و به عبارت دیگر، به دو بعد فیزیکی و روانی، بعد اخلاق و ارزش­های اجتماعی را نیز  افزود. بدین ترتیب، دخالت این عوامل را در سلامتی بشر مورد تأیید قرار داد (فرشادان، 1389).

از جمله مولفه­های سبک زندگی سالم، شامل فعالیت جسمانی، تفریح و سرگرمی، تغذیه سالم، مدیریت تنش، روابط اجتماعی و بین فردی و معنویت می­باشد؛ به عبارت دیگر، شرایط دستیابی به “شیوه زندگی سالم[7] ” برای فرد سالمند عبارتند­ از: رعایت اصول تغذیه صحیح، رعایت بهداشت خواب، تحرک لازم در طول شبانه روز، عدم استعمال دخانیات، انجام معاینات دوره­ای منظم، برخورداری از سلامت روان و مشارکت فرد سالمند در فعالیت­های اجتماعی و زندگی در کنار خانواده (وال کوست و ساویج[8]،2000).

از آنجایی که پیری فرآیندی است که متوقف نمی­شود و تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبت­های ویژه، می­­توان این دوران را به دورانی مطلوب و لذتبخش توأم با سلامتی تبدیل کرد، لذا، اتخاذ سبک زندگی سالم در دوران سالمندی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اینکه جمعیت سالمند ایران، روز به روز در حال افزایش بوده، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ارتقای سبک زندگی آنان از دغدغه­های ذهنی سیاست گذاران نظام سلامت کشورمان می­باشد؛ بنابراین، سلامت سالمندان، یکی از مسائل بهداشت در اکثر جوامع است و مقابله با این مشکلات نیازمند سیاست­گذاری و برنامه ریزی­های دقیق و صحیح می­باشد. سالمندانی که شیوه زندگی سالمی دارند، از توانایی بیشتری برای بهره­مندی از یک زندگی سالم برخوردار بوده و احتمالاً به مدت طولانی­تری، از یک زندگی بدون بار بیماری و ناتوانی بهره خواهند برد؛ به طور کلی، انتخاب شیوه زندگی سالم در زندگی فردی همه، خصوصاً افراد سالمند، جنبه­ی بسیار حیاتی دارد.

 

تعداد صفحه : 139

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.