پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی شعب بانک سپه خراسان شمالی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی

عنوان:

بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی شعب بانک سپه خراسان شمالی

 استاد راهنما:

دکتر احمد رضا سنجری

استاد مشاور:

دکتر قربانی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست جدول ها …………………………… ح‌

فهرست اشکال………………………….. خ‌

فصل اول کلیات پژوهش……………………………. 1

مقدمه………………………….. 2

1-1 بیان مسئله:…………………………. 2

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع:…………………………. 4

3-1 اهداف پژوهش……………………………. 5

1-3-1 هداف اصلی…………………………… 5

2-3-1 اهداف فرعی…………………………… 5

4-1 گزاره های تحقیق…………………………… 6

1-4-1 فرضیه های تحقیق…………………………… 6

2-4-1 سوالات پژوهش……………………………. 6

5-1 چارچوب کلان نظری تحقیق: ………………………….6

6-1 قلمرو پژوهش……………………………. 7

7-1 شرح واژه ها و اصطلاحات پژوهش……………………………. 8

خلاصه فصل اول………………………….. 9

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………… 10

مقدمه………………………….. 11

1-2 ارزیابی عملکرد………………………….. 12

1-1-2 مفهوم عملکرد………………………….. 12

2-1-2 عملکرد کارکنان و عوامل موثر بر آن………………………….. 13

3-1-2 تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان………………………….. 14

4-1-2 سیرتکاملی ارزیابی عملکرد………………………….. 17

5-1-2 ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان………………………….. 18

6-1-2 اهداف اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان………………………….. 19

7-1-2 تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان………………………….. 20

8-1-2 فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان………………………….. 21

9-1-2 مزایای ارزیابی عملکرد کارکنان………………………….. 22

10-1-2 سطوح ارزیابی عملکرد………………………….. 23

11-1-2 دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد………………………….. 23

12-1-2 مدل های ارزیابی عملکرد………………………….. 24

1-12-1-2 روش درجه بندی ترتیبی…………………………… 24

2-12-1-2 روش مقایسه فرد به فرد………………………….. 24

3-12-1-2 روش مقیاسی…………………………… 25

4-12-1-2 روش چک لیست…………………………… 25

5-12-1-2 روش وقایع حساس……………………………. 26

6-12-1-2 روش مدیریت برمبنای هدف …………………………… 26

7-12-1-2 روش بررسی داخلی…………………………… 26

8-12-1-2 روش ارزیابی 360 درجه…………………………. 27

13-1-2 روش های ارزیابی عملکرد کارکنان………………………….. 27

2-2 استرس……………………………. 30

1-2-2 مفهوم استرس……………………………. 30

2-2-2 تعریف استرس……………………………. 30

3-2-2 اهمیت بررسی استرس……………………………. 31

4-2-2 تاریخچه………………………….. 31

5-2-2 نقش پاداش در ایجاد انگیزه…………………………. 33

6-2-2 انواع پاداش……………………………. 34

1-6-2-2 پاداش های درونی…………………………… 34

2-6-2-2 پاداش بیرونی………………………….. 34

7-2-2 تئوری دو عاملی هرزبرگ……………………………. 34

8-2-2 نظریات استرس…………………………… 35

1-8-2-2 نظریه بریف ـ شولر و نسلی…………………………… 35

2-8-2-2 نظریه آلپورت…………………………… 36

3-8-2-2 نظریه مزلو………………………….. 36

4-8-2-2 نظریه فرتیس پرلز………………………….. 36

5-8-2-2 نظریه کانن…………………………… 36

6-8-2-2 نظریه پاستور…………………………. 37

7-8-2-2 نظریه لوتانز………………………….. 37

8-8-2-2 نظریه راجرز…………………………. 37

9-2-2 عوامل بالقوه استرس شغلی…………………………… 37

10-2-2 مدل های استرس……………………………. 38

1-10-2-2 مدل هانس سلیه………………………….. 38

2-10-2-2 مدل استرس روانی لازاروس و همکاران………………………….. 40

3-10-2-2 مدل هولفر و راهه………………………….. 40

4-10-2-2 مدل ضعف بدنی…………………………… 41

5-10-2-2 مدل پاسخ…………………………… 41

6-10-2-2 مدل شرطی سازی…………………………… 41

7-10-2-2 مدل محرک محیطی…………………………… 41

8-10-2-2 مدل شخصیت…………………………… 42

9-10-2-2 مدل تاثیر متقابل…………………………. 43

10-10-2-2 مدل خبر پردازی…………………………… 44

3-2 بی تفاوتی………………………….. 45

1-3-2 مفهوم پدیده بی تفاوتی…………………………… 45

2-3-2 تعریف بی تفاوتی…………………………… 47

3-3-2 مشخصه های بی تفاوتی از دیدگاه کورمن…………………………… 48

4-3-2 نمادها ، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی…………………………… 49

5-3-2 عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی…………………………… 50

6-3-2 راهکارهای برخورد با بی تفاوتی در کارکنان………………………….. 50

7-3-2 بوروکراسی سازمانی و بروز حالت بی تفاوتی در سازمان………………………….. 52

8-3-2 عکس العمل ها نسبت به بی تفاوتی سازمانی…………………………… 53

9-3-2 مهارت های مدیریتی که لازمه مدیریت بی تفاوتی سازمان است…………………………… 54

10-3-2 تئوری های انگیزش……………………………. 55

1-10-3-2 نظریه های مکتب سنتی انگیزش……………………………. 55

2-10-3-2 نظریه های مکتب معاصر انگیزش……………………………. 55

3-10-3-2 نظریه های کلان انگیزش……………………………. 56

2-4-1پیشینه پژوهش در داخل کشور…………………………. 58

2-4-2پیشینه پژوهش درسایر کشورها…………………………. 60

2-4-3پیشینه بانک سپه………………………….. 62

5-2 جمع بندی ادبیات تحقیق و ارائه الگوی مفهومی…………………………… 66

خلاصه فصل دوم………………………….. 67

فصل سوم روش شناسی تحقیق…………………………… 68

مقدمه………………………….. 69

1-3روش تحقیق…………………………… 69

2-3جامعه آماری…………………………… 70

3-3 روش نمونه گیری…………………………… 70

1-3-3 حجم نمونه………………………….. 70

4-3 ابزار سنجش……………………………. 71

1-4-3 روش جمع آوری داده ها…………………………. 71

2-4-3 پرسشنامه………………………….. 71

5-3 روایی و پایایی پرسشنامه………………………….. 72

1-5-3 روایی پرسشنامه………………………….. 72

2-5-3 پایایی پرسشنامه………………………….. 73

3-5-3 مقیاسهای مورد استفاده…………………………. 74

6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………. 74

خلاصه فصل سوم………………………….. 75

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ ها…………………………. 77

مقدمه………………………….. 78

1-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه……… 78

1-1-4 جنسیت…………………………… 79

2-1-4 سطح تحصیلات…………………………… 80

3-1- 4 سابقه خدمت…………………………… 81

2-4 آمار توصیفی متغیرها و ابعاد تحقیق…………………………… 82

3-4 آمار استنباطی…………………………… 83

1-3-4 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………. 83

2-3-4 تحلیل مدل اندازه گیری………………………….. 84

3-3-4 روش حداقل مربعات جزئی…………………………… 88

4-4 فرضیات تحقیق…………………………… 90

تحلیل تکمیلی…………………………… 94

خلاصه فصل چهارم………………………….. 97

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………. 98

مقدمه………………………….. 99

1-5 خلاصه مبانی پژوهش……………………………. 99

2-5 نتایج پژوهش……………………………. 100

3-5 بحث و نتیجه گیری…………………………… 101

4-5 محدودیت های پژوهش……………………………. 102

5-5 پیشنهادها بر اساس ادبیات ، مشاهدات محقق و نتایج پژوهش……….. 102

6-5 توصیه هایی برای پژوهش های آتی…………………………… 104

خلاصه فصل پنجم………………………….. 104

منابع………………………….. I

پیوست…………………………… VIII

چکیده:

سرمایه انسانی و توسعه منابع انسانی از موضوعات کلیدی عصر حاضر تلقی می­شوند. در راه حفظ و نگهداری بلند مدت این سرمایه لازم است که مطالعات عمیق و تلاش های موثری صورت پذیرد. پس از مطالعات گسترده صورت گرفته، مدیران به این نتیجه دست یافتند که دستیابی به اهداف سازمانی زمانی امکان پذیر خواهد بود که نیروی انسانی دارای انگیزه بالایی باشند، عوامل بسیاری بر کاهش انگیزه کارکنان تاثیرگذارند که از جمله آن می توان به استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی اشاره نمود. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان می پردازد. در این پژوهش، که یک پژوهش توصیفی_پیمایشی است؛ جامعه آماری شامل کارکنان کلیه شعب بانک سپه خراسان شمالی بوده که از میان آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده 104 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و از پرسشنامه در گردآوری داده ها استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. همچنین ، برای سهولت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها ، نرم افزار pls مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها و نتایج مبین آن است استرس شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد، بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد، استرس شغلی بر بی تفاوتی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و بی تفاوتی سازمانی تاثیر، استرس شغلی بر عملکرد کارکنان را تعدیل می کند.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

تغییرات ساختاری و چالش­هایی که جوامع به دلیل تحولات جهانی با آن مواجه هستند، مدیریت منابع انسانی را ناگریز به یافتن روش­های جدیدی برای مدیریت این تغییرات می­نماید. لذا سازمان­ها به طور دائم باید کارکرد و کیفیت کارشان را ارزیابی و تعدیل نمایند. بنابراین یکی از اهداف مستمر هر سازمان بهبود بهره وری است و این امر تابعی از بهسازی عملکرد کارکنان است، در این رابطه ارزیابی عملکرد کارکنان نقش برجسته­ای پیدا می­کند زیرا اگر نظام ارزیابی به گونه­ای اثربخش ، طراحی گردد باعث می­شود که ارزیابی برای اهداف و مقاصد ارزیابی موثر واقع شود.

در ارزیابی­های متعدد بعمل آمده مشخص شده است که بسیاری از کارکنان تحت تاثیر عوامل شغلی و تنش­های شغلی (استرس شغلی) قرار می گیرند، که خود باعث کاهش عملکرد و بهره وری در سازمان می­گردد. همچنین یکی دیگر از مسائلی که امروزه در سازمان ها فراوان به چشم می­خورد، شکل گیری حالت بی­تفاوتی در کارکنان سازمان­هاست. بی تفاوتی به تدریج در افراد ظاهر می­شود، کارکنان بی­تفاوت نسبت به موفقیت­های سازمان بی­توجه هستند و سطح کاری آن­ها در حدی است که مانع از اخراج آن­ها از سازمان شود. بروز این پدیده در سازمان، اثر مستقیمی بر دست­یابی به اهداف سازمان برجای خواهد گذاشت.

در فصل اول به کلیات موضوع و نحوه شکل­گیری طرح مسئله در باب تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان پرداخته شده است. پس از بیان مسئله و تشریح ابعاد موضوع به بیان اهداف تحقیق و فرضیه ها پرداخته شده است و در انتها نیز با تعاریف مفاهیم و واژگان تخصصی، فصل اول به اتمام می­رسد.

1-1- بیان مسئله

در جهان رقابتی امروز تنها سازمان هایی می توانند در این شرایط پرتلاطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود استفاده نمایند.یکی از منابع مهم سازمان ، نیروی انسانی است. از آنجا که سازمان برای رفع و جبران کاستی ها ، ارتقاء بهره وری و اثربخشی و همچنین کشف توانایی های کارکنان خود، به سنجش عملکرد آنان نیاز دارد، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرایندی بسیار مهم در توسعه کارکنان و سازمان می باشد(بهبهانی ،1391؛97). نتایج بسیاری از پژوهش ها بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر آن که به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد.از این رو،جهت حصول اطمینان از توسعه و بهبود عملکرد و اثربخشی و بهره وری منابع انسانی توجه به مقوله ارزیابی عملکرد یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمان با آن رو به رو هستند. منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کارکنان در فواصلی معین و به گونه رسمی، مورد سنجش قرار می گیرد (احمدی ،1391؛ 36).

در ایران تحقیقات زیادی در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان انجام گرفته و ادبیات این موضوع کاملا غنی است. در عین حال فراوانی یافته ها و حجم زیاد داده ها ممکن است مدیرانی را که قصد استفاده از نتایج را در سازمان خود دارند،با مشکل طبقه بندی و قضاوت رو به رو سازد (هداوند ،2005). ارزیابی عملکرد یکی زیربخش های مدیریت عملکرد است و مدیریت عملکرد عبارت است از:اجرای یک سلسله نظامها و روشهایی که اهداف مدیریت استراتژیک را در قالب عملکردهای مشخص از طریق مدیریت منابع انسانی دنبال می کند. مدیریت عملکرد بخشی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن ایجاد ارتباط بین مدیریت و کارکنان بوده و در فرایند ارزیابی عملکرد، ابتکارات و خلاقیتهای افراد را نیز در نظر دارد (موسی خانی، 1384؛2). در ارزیابی های متعدد بعمل آمده مشخص شده است که بسیاری از کارکنان تحت تاثیر عوامل شغلی و تنشهای شغلی(استرس شغلی) قرار می گیرند.گرچه استرس بیشتر در قرون اخیر مورد استفاده قرار گرفته با این وجود ماهیت استرس همواره در زندگی بشر وجود داشته به بیان دیگر، استرس هم پا با بشر وجود داشته و او در اعصار مختلف به شکل ها و روش های متفاوت با آن روبرو بوده است. استرس، مجموع واکنش های جسمانی؛روانی؛ ذهنی و رفتاری است که ارگانیسم انسان در برابر محرک های درونی یا بیرونی بر هم زننده ی ثبات و تعادل طبیعی و درونی بدن نشان می دهد(قاسمی،1388؛656). عوامل استرس زا شامل استرس زاهای درون شخصی ، استرس زاهای بین شخصی،استرس­زاهای سازمانی و استرس­زاهای فراسازمانی می­باشند(قلی پور،1391 ؛270). همچنین یکی دیگر ازدغدغه­های اصلی مدیران ، برانگیختن کارکنان به عنوان سرمایه­های استراتژیک سازمان است. کندکاری کارکنان سازمان­ها در ایران گریبانگیر تعدادی از سازمان­های دولتی و بعضی از سازمان­های خصوصی و غیردولتی شده است. سکوت و دلسردی کارکنان به سرنوشت و برنامه­های سازمان و درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان­تر به کل جامعه آسیب می­رساند. یکی از دلایل کندکاری بی­تفاوتی است. در واقع ، روح بی­تفاوتی در رفتار کارکنان ، انگیزه­ی کار و تلاش را از آن­ها می­گیرد و در پی کارکنان بی­تفاوت ،سازمان بی­تفاوت شکل می­گیرد(دانایی فرد ، 1389؛2-3).حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده­های پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان و یا موفقیت و شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را بی­تفاوتی سازمانی نامیده­اند(زواره ،1374؛ 3-4).

شواهد ودلایل موجود حکایت از آن دارد که ارزیابی های انجا م شده در بانک های استان نشان می دهد که زمینه های استرس شغلی وجود دارد و براساس بررسی های اولیه در همین رابطه بی تفاوتی هایی نیز مشاهده گردیده است انتظار می رود با بیان این مسأله که « تا چه اندازه استرس شغلی با بی تفاوتی سازمانی رابطه دارد و این رابطه در بانک سپه خراسان شمالی چگونه است» بدنبال یافتن پاسخ های مناسب و راهکارهایی مقتضی برای این مسائل می باشد بدیهی است از نتایج احتمالی این تحقیق سازمان های مشابه یا نظیر بنگاه های اقتصادی و بانک ها می توانند بهره مند شوند.

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع

افراد نقش اساسی در رشد و توسعه سازمان ها در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند، بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که بکارگیری منابع انسانی به شیوه ای استراتژیک دارای توان بالقوه ای است که نیازهای سازمان را تامین می­نماید و از دیدگاه سرمایه های انسانی، اجتماعی و فکری برای سازمان مزیت رقابتی به بار می­آورد(نهاپیت،1998). ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی، یک وظیفه مهم و حیاتی مدیریت منابع انسانی تلقی می شود. در سالهای اخیر، به نقش ارزیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است، زیرا طرفداران آن معتقدند یک نظام اثربخش ارزیابی عملکرد می تواند انبوهی از مزیتها را برای سازمانها و کارکنان آنها ارزانی دارد. البته توجه به بحث ارزیابی عملکرد در سالهای اخیر در ایران بویژه در بخش دولتی قابل ملاحظه بوده و طی چند سال اخیر، دولت با پیاده سازی نظام ارزیابی عملکردکارکنان خود سعی در بهبود وضع موجود نظام ارزیابی در بین مدیران، سرپرستان،کارشناسان و کارکنان داشته است(طبرسا،1387؛1). سه دلیل عمده که روسا عملکرد کارکنان را ارزیابی می کنند. نخست، ارزیابی موجب می شود اطلاعات مهمی در مورد ارتقای مقام افراد و افزایش حقوق به دست آید و بر اساس آن تصمیم گیری شود . دوم ، ارزیابی به رئیس(یا زیر دست) این امکان را می دهد که برای رفع نقص اقداماتی به عمل آورد و اجازه ندهد که عیب یا ضعف ریشه دواند و کارهای نیکو یا درست را که زیر دست انجام می دهد،تضعیف کند. سوم ، ارزیابی می تواند از طریق به وجود آوردن فرصت هایی برای بررسی برنامه های کاری (با توجه به نقاط قوت و ضعفی که به نمایش گذاشته است) ، به فرد در تعیین مسیر شغلی آینده کمک کند(مقدسی ،1387؛ 21). طبق نتایج بدست آمده ، یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان ها شناسایی مشکلات کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رفع آن مشکلات است.چرا که بررسی و رفع موانع کاری کارکنان رابطه مستقیمی با ارتقای عملکرد دارد بعبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش عملکرد سازمان ها بسیار حائز اهمیت است(نهاپیت ،1998)یکی از مشکلات بی توجهی به نیروی انسانی ایجاد پدیده ای به نام بی تفاوتی در سازمان است.عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی شامل عدم همسویی بین اهداف سازمان و اهداف فرد ، بوروکراسی شدید در سازمان و نخبه گرایی در انتصاب ها ، ساختار سازمانی بلند و طولانی ، انجام دادن کار بدون دانستن دلیل آن ، عدم فرصت مشارکت در تصمیم گیری ، بی نیازی و یا عدم آگاهی و شناخت نسبت به نیازهای خود ، ناکافی بودن و یا نامناسب بودن سبک های رهبری و روش های مدیریتی ، فقدان یا ناکارآمدی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ، بی تفاوتی گروهی از کارکنان ، انتقال بی تفاوتی به محیط کار می باشد (زواره ، 1374 ; 3-4). بی تفاوتی سازمانی شامل پنج بعد بی تفاوتی به مدیر ، بی تفاوتی به سازمان ، بی تفاوتی به ارباب رجوع ، بی تفاوتی به همکار و بی تفاوتی به کار بیان شده است(دانایی فرد ، 1389;11) ما در سازمان ها با نوعی چرخه کاری مواجه هستیم. هنگامی که افراد شغل تازه ای اختیار میکنند یا در سازمان ارتقاء پیدا میکنند، با موقعیتی پر از شور و انگیزه مواجه میشوند. آن ها درباره کسانی که قرار است با آن ها کار کنند یا اهدافی که قرار است محقق سازند،هیجان زده هستند؛ احساس می کنند به آن ها شانسی داده شده که نقشی بسیارمهم را بر عهده گیرند.مسئله ایی که بعد از این مرحله روی می دهد ، آن است که طرز فکر آن ها آرام آرام تغیر میکند و شور و انگیزه آن ها بتدریج جای خود را به بی تفاوتی سازمانی می دهد.آنچه باعث تسلیم شدن و بی تفاوت شدن افراد می گردد، نارضایتی عمیق افراد و به مدت طولانی است(اسلامی ،1387؛ 23). یکی از دلایل نارضایتی کارکنان از نظر علمای رشته ی رفتار سازمانی، استرس است که اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان دارد .مدیران و کارکنان سازمان تحت تاثیر استرس دچار حالات روانی خاصی می شوند و دست به رفتارهایی میزنند که مستقیما در بازدهی سازمان منعکس می شود(قاسمی،1388؛656). استرس دارای پیامدهای فیزیولوژیکی ، پیامدهای روان شناختی ، پیامدهای شناختی(کاهش و از دست دادن تمرکز حواس، کاهش خلاقیت ، افت کیفیت تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات ضعیف و بی کیفیت) و پیامدهای رفتاری (غیبت ،توقف کار و ترک خدمت) است. رفتارهایی همچون کاهش عمدی کیفیت یا کمیت تولید، تعمیرات غیرضروری و متوقف کردن ماشین آلات ممکن است در اثر استرس افزایش یابند (قلی پور ،1391;282)،استرس های حاد، نیروی انسانی را ضایع میکند و اهداف سازمان را دستخوش تزلزل می نماید)قاسمی،1388؛ 656).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 135

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید