پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار

عنوان:

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

استاد راهنما:

دکتر حبیب رودساز

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق…………………….. 1

مقدمه……………………… 3

1-1 بیان مسئله……………………… 4

2-1 اهمیت وضرورت موضوع……………………… 7

3-1 اهداف تحقیق……………………… 8

1-3-1 هدف اصلی……………………… 8

2-3-1 هدف کاربردی……………………… 9

4-1 سؤالات اصلی وفرعی تحقیق……………………… 9

1-4-1 سؤال اصلی تحقیق……………………… 8

2-4-1 سؤالات فرعی تحقیق……………………… 9

5-1 فرضیه های تحقیق……………………… 9

6-1 متغیرهای تحقیق……………………… 10

1-6-1 متغیر برونزا(مستقل)……………………. 10

2-6-1 متغیر درونزا(وابسته) …………………….10

7-1 روش شناسی تحقیق……………………… 10

8-1 قلمرو تحقیق……………………… 11

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق……………………… 11

2-8-1 قلمرو مکانی تحقیق……………………… 11

3-8-1 قلمرو زمانی تحقیق……………………… 11

9-1 روش نمونه گیری وتخمین حجم جامعه…………….. 11

10-1 ابزار گردآوری اطلاعات……………………… 11

11-1 شرح واژه هاو اصطلاحات تحقیق……………………… 12

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………… 17

مقدمه……………………… 19

1-2 مبانی نظری تحقیق……………………… 19

1-1-2 کسب وکار …………………….19

2-1-2 کسب وکار خانوادگی……………………… 20

3-1-2 مقیاس کسب وکار خانوادگی……………………… 22

4-1-2 تفاوت کسب وکار خانوادگی و غیر خانوادگی……………………… 23

5-1-2 وضعیت کسب وکار ها و شرکت های خانوادگی در برخی کشورهای جهان…….. 24

6-1-2 رشد کسب وکار…………………….25

1-6-1-2 ابعاد رشد کسب وکار …………………….27

7-1-2 گرایش ارزشی……………………… 28

8-1-2 گرایش استراتژیک………………………. 32

1-8-1-2 گرایش به بازار……………………. 33

2-8-1-2 گرایش به نوآوری……………………… 35

3-8-1-2 گرایش ارتباط با مشتری (مشتری گرایی)……………………. 36

4-8-1-2 گرایش به برند…………………….. 36

5-8-1-2 گرایش کارآفرینانه…………………….. 39

6-8-1-2 گرایش به یادگیری……………………… 40

2-2 پیشینه تحقیق……………………… 42

1-2-2 پیشینه خارجی……………………… 42

2-2-2 پیشینه داخلی……………………… 44

3-2 چارچوب نظری……………………… 46

پیوست فصل دوم : مروری بر صنعت پوشاک و معرفی کسب وکارهای خانوادگی پوشاک ورزشی ایران و جهان…….51

4-2 صنعت پوشاک………………………. 53

1-4-2 تاریخچه پوشاک در جهان…………………….. 53

2-4-2 تاریخچه پوشاک در ایران…………………….. 54

3-4-2 صنعت پوشاک در ایران…………………….. 54

4-4-2 بررسی وضعیت تجارت پوشاک ایران…………………….. 55

5-4-2 روند صنعتی شدن تولید پوشاک……………………… 56

6-4-2 دوازده برند معروف پوشاک ورزشی جهان…………………….. 58

1-6-4-2کسب و کارهای خانوادگی پوشاک ورزشی جهان……………………… 65

7-4-2 کسب و کارهای خانوادگی ایرانی در پوشاک ورزشی……………………… 58

فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………… 61

مقدمه……………………… 63

1-3 روش تحقیق……………………… 64

1-1-3 روش تحقیق براساس هدف………………………. 64

1-1-1-3 تحقیقات بنیادی……………………… 65

2-1-1-3 تحقیقات کاربردی……………………… 65

3-1-1-3 تحقیقات توسعه ای……………………… 65

4-1-1-3 تحقیقات ارزیابی……………………… 65

2-1-3 روش تحقیق براساس ماهیت و روش………………………. 66

2-3 جامعه آماری،تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری………………. 67

3-3 روش گردآوری اطلاعات………………………. 68

1-3-3 مطالعات کتابخانه ای……………………… 68

2-3-3 تحقیقات میدانی……………………… 68

4-3 پرسشنامه……………………. 69

1-4-3 پایایی و روایی پرسشنامه……………………… 70

1-1-4-3 پایایی…………………….. 71

2-1-4-3 روایی……………………… 72

2-4-3 مقیاس های مورد استفاده پرسشنامه……………………… 74

1-2-4-3 مقیاس اسمی……………………… 74

2-2-4-3 مقیاس ترتیبی……………………… 75

3-2-4-3 مقیاس فاصله ای……………………… 75

4-2-4-3 مقیاس نسبی……………………… 75

5-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………….. 76

1-5-3 تحلیل مسیر…………………….. 77

2-5-3 تحلیل عاملی تاییدی……………………… 78

6-3 دلایل انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه……… 78

7-3 نتیجه گیری……………………… 79

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ‏ها…………………….. 81

مقدمه……………………… 83

1-4 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها…………………….. 85

1-1-4 تحلیل داده های جمعیت شناختی……………………… 85

1-1-1-4 متغیرجنسیت پاسخ دهندگان……………………… 85

2-1-1-4 متغیرسن پاسخ دهندگان……………………… 86

3-1-1-4 متغیرتحصیلات پاسخ دهندگان……………………… 87

4-1-1-4 متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان:……………………. 88

5-1-1-4 متغیر میزان درگیری ومشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب وکار….. 89

6-1-1-4 متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت درکسب وکار……….. 90

7-1-1-4 متغیر درصد سهام افراد خانواده درکسب وکار……………………. 91

8-1-1-4 متغیر نوع مالکیت کسب وکار……………………. 92

9-1-1-4 متغیر سال شروع فعالیت کسب وکار……………………. 93

10-1-1-4 متغیر از والدین به ارث رسیدن کسب وکار……………………. 94

11-1-1-4 متغیر شیب رشد تعداد کارکنان کسب وکار …………………….95

12-1-1-4 متغیر تعدادکارکنان درسال 93…………………….. 96

2-4 تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها……………………. 97

1-2-4 بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت شناسی برمتغیرهای درونزا………. 97

1-1-2-4 تحلیل تأثیر جنسیت برمتغیرهای درونزا …………………….97

2-1-2-4 تحلیل تأثیر سن برمتغیرهای درونزا……………………. 99

3-1-2-4 تحلیل تأثیر تحصیلات برمتغیرهای درونزا……………………. 100

4-1-2-4 تحلیل تاثیر وضعیت تأهل مدیران برمتغیرهای درونزا…….. 101

5-1-2-4 تحلیل تأثیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امورکسب وکار برمتغیرهای درونزا……103

6-1-2-4 تحلیل تأثیر اعضای خانواده دارای حق مالکیت بر متغیر های درونزا……. 104

7-1-2-4 تحلیل تاثیر درصد سهامداری اعضای خانواده بر متغیرهای درونزا……… 106

8-1-2-4 تحلیل تأثیر نوع مالکیت کسب وکار بر متغیرهای درونزا …………107

9-1-2-4 تحلیل تأثیر سال شروع فعالیت بر متغیرهای درونزا ………….108

10-1-2-4 تحلیل تاثیر به ارث ماندن کسب وکار بر متغیرهای درونزا ………. 110

11-1-2-4 تحلیل تأثیر شیب افزایش تعدادکارکنان بر متغیرهای درونزا ………111

12-1-2-4 تحلیل تأثیر تعداد کارکنان درسال 93 برمتغیرهای درونزا……………………. 112

3-4 روش مدل سازی معادلات ساختاری……………………. 114

4-4 روش حداقل مربعات جزئی……………………. 114

1-4-4 بررسی برازش مدل به روش……………………. 115

1-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل های اندازه گیری………… 115

2-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل ساختاری……………………… 121

3-1-4-4 بررسی برازش بخش مدل کلی……………………… 125

5-4 تحلیل داده ها متناسب با فرصیات پژوهش………………………. 125

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها…………………….. 129

مقدمه…………………….. 131

1-5 یافته های تحقیق……………………… 131

1-1-5 نتایج بررسی های جمعیت شناختی……………………… 131

2-1-5 نتایج فرضیه های تحقیق……………………… 132

1-2-1-5 فرضیه اول…………………….. 132

2-2-1-5 فرضیه دوم…………………….. 133

3-2-1-5 فرضیه سوم…………………….. 134

4-2-1-5 فرضیه چهارم…………………….. 136

2-5 پیشنهاد ها……………………. 136

1-2-5 پیشنهاد های اجرایی مبتنی بریافته های پژوهش………… 136

2-2-5 پیشنهاد به محققین آتی……………………… 138

3-5 موانع ومحدودیتهای تحقیق……………………… 138

منابع و مآخذ……………………… II

منابع فارسی……………………… IV

منابع لاتین……………………… VIII

پیوست 1:…………………….. XVI

پرسشنامه……………………… XVIII

چکیده:

هدف این تحقیق، روشن نمودن تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی است.تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری داده‏ها توصیفی، از نوع پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری این بررسی کسب و کار‌های خانوادگی موجود در صنعت پوشاک ورزشی در شهر تهران و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 80 نفر می باشد. برای تعیین رابطه متغیرها و آزمون فرضیات، از نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS2 و برای ارزیابی مدل مفهومی از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شده است.

یافته های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت گرایشات استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانوادگی و تاثیر مثبت گرایشات ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی با میانجی گری رسمی سازی در کسب و کارهای خانوادگی می باشد و فرضیه تاثیر مستقیم گرایش ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تایید نگردید.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

در حال حاضر کسب‌وکارهای خانوادگی به‌عنوان یکی از شاخه‌های کارآفرینی از روند رو به رشدی برخوردار می‌باشند. در حدود 90 درصد از کسب‌وکارهایی که در آمریکا شکل می‌گیرند از نوع خانوادگی می‌باشند. در ایران نیز بااینکه آمار رسمی از سوی مراجع معتبر درزمینهٔ کسب‌وکارهای خانوادگی منتشر نشده است ولی روند رو به رشد شکل‌گیری این کسب‌وکارها کاملاً محسوس و قابل مشاهده هست. با توجه به این موارد می‌توان دریافت که رشد و یا شکست کسب‌وکارهای خانوادگی به‌طور مستقیم در رشد اقتصادی جوامع تأثیرگذار است. به همین دلیل تعیین عوامل مؤثر در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

یک عامل ثابت در این کسب‌وکارها، درگیر بودن اهداف خانواده با اهداف کسب‌وکار است، که ممکن است مستقیماً و یا غیرمستقیم با عملکرد کسب‌وکار مرتبط باشد. برای آنکه کسب‌وکاری مانند شرکت خانوادگی در یک رقابت شدید بازار جهانی در قرن 21 پایدار باشد لازم است یک هم‌افزایی و همزیستی مابین کسب‌وکار و خانواده وجود داشته باشد. کسب‌وکار باید در مسیری انجام شود تا برای خانواده ارزش‌آفرینی نماید و خانواده نیز باید برای کسب‌وکار باید ارزش افزوده‌ای داشته باشد که بدون خانواده امکان‌پذیر نباشد. در غیر این صورت هیچ‌گونه دلیلی برای توجیه دخالت خانواده وجود ندارد. بر همین اساس،‌ هدف خانواده نیز احتمالاً بیش از بیشینه‌سازی ثروت می‌باشد چراکه این هدف تنها مشخصه قسمت کسب‌وکار، و نه زوج کسب‌وکار- خانواده است.

از طرفی کسب‌وکارهای خانوادگی همچون دیگر کسب‌وکارها در شرایط متغیر و نامطمئن پر از رقابت کنونی در تلاش‌اند که در مواجهه با این تغییرات به بهترین شکل عمل کنند و به مزیت رقابتی پایدار نسبت به رقبا دست یابند. هدف اصلی مدیریت استراتژیک دستیابی به شیوه‌ی عملکردی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد در برابر رقبا بهتر عمل کنند. تأثیر ابعاد شش‌گانه گرایشات استراتژیک: گرایش به کارآفرینی (گرایش کارآفرینانه)، گرایش به نوآوری، گرایش به ارتباط با مشتری (مشتری‌گرایی)، گرایش به بازار (بازار گرایی)، گرایش به برند (برند گرایی) و گرایش به یادگیری (یادگیری محوری) بر روی رشد کسب‌وکارهای خانوادگی در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است.

در این فصل از پژوهش به کلیات تحقیق پرداخته می‌شود که پس از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش و روش تحقیق ارائه خواهد شد. اهداف، فرضیات و تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق از دیگر مطالب این فصل است.

1-1- بیان مسئله

در سال‌های اخیر کسب‌وکار خانوادگی به‌عنوان عامل مهمی در توسعه اقتصاد جهانی شناخته‌شده است. بخش قابل توجهی از کسب‌ و کارهای موجود بر پایه مدیریت با مالکیت خانوادگی استوار است، اما تصور و باور ما از کسب‌وکار خانوادگی چیست:

کسب‌وکارهایی که بخش عمده مالکیت و کنترل آن در اختیار یک خانواده است و خانواده به‌طور کامل و یا پاره‌وقت مستقیما در آن درگیر می‌باشد (رزنبلات و اندرسون،1981).

آنچه به راستی کسب و کارهای خانوادگی را منحصر به فرد می کند وجود این ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطه ای که به طور معمول در کسب و کار ها ی غیر خانوادگی یافت نمی شوند (شاه بابایی، 1390).

کسب و کارهای خانوادگی به عنوان موتور محرکه کارآفرینی و نوآوری (کواک، 2003)، نه تنها اکثریت تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است، بلکه مهمترین عامل ایجاد شغل در سراسر جهان است (آستراچان، 2003؛ مؤسسه شرکت های خانوادگی، 2011؛ گمز، نونز و گوتیرز، 2002).

در ایالات متحده به طور تقریبی بیش از 10.8 میلیون کسب و کار خانوادگی وجود دارد که این تعداد 58 درصد کل نیروی کار این کشور را به استخدام در آورده است. کسب و کارهای خانوادگی همچنین سهمی بالغ بر 59 درصد تولید ناخالص ملی این کشور را به خود اختصاص داده اند (آستراچان و شانکر،2003). بیش از 90 درصد از کل کسب و کارها در ایالات متحده، از نوع کسب و کارهای خانوادگی هستند که بیش از 80 درصد شغل های جدید را تامین می نمایند (خاکپور مقدم،1390، به نقل از مک کن،2005).

مانند سایر نقاط جهان کسب و کارهای خانوادگی نقش چشم گیری در اقتصاد کشور های حاشیه ی خلیج فارس ایفا می کند، بطوریکه تخمین زده می شود نقش این کسب و کار ها در تولید ناخالص داخلی این کشور ها از کمترین مقدار در عربستان که به نوعی بخش دولتی حاکم است، از 35 تا 38 درصد تا بیشترین مقدار،65 درصد در GDP کشورهایی مثل کویت متفاوت است. این مقدار در کشور ایران محاسبه نشده است، ولی آنچه بدیهی است، نقش شرکت های خانوادگی در اقتصاد غیر دولتی بسیار حائز اهمیت است. شرکت هایی از قبیل گلرنگ، مادیران، بهروز، بوتان و مجموعه شرکت های دریانی ها در صنایع مختلف و سایر شرکت های خانوادگی نقش قابل توجهی را در اقتصاد غیر دولتی ایران دارند (ایراندوست،1390).

بنابرین رشد و یا شکست کسب و کارهای خانوادگی به طور مستقیم در رشد اقتصادی جوامع تأثیرگذار است. مطالعات انجام شده در خصوص علل، تأثیرات یا فرایند های رشد کسب و کار نتایج مختلفی داشته اند.

مطابق پژوهش هایی که در خصوص کسب و کارهای خانوادگی انجام شده است، رشد یک کسب و کار خانوادگی را می‌توان از ابعاد مختلف تعریف کرد، از جمله می‌توان به گسترش بخش های بازار، افزایش تعداد پرسنل انسانی، افزایش تعداد شعبات، دوام کسب و کار برای نسل های دوم، افزایش درآمد، نام تجاری مطرح و بین‌المللی شدن به عنوان مؤلفه هایی برای رشد یک کسب و کار اشاره کرد. برای این که کسب و کار خانوادگی رشد نماید و برای نسل های بعدی نیز بقا داشته باشد باید دارای برنامه ریزی استراتژیک دقیق و اصولی با اهداف مشخص باشد تا توان خلق ارزش و نهایتا مزیت رقابتی را در بازار ملی و بین المللی به منظور رشد و توسعه داشته باشد (شاه بابایی، 1390).

در حالی که عوامل مختلفی به عنوان تعیین کننده رشد شرکت‌ها اظهار شده است اما محققین در خصوص آن ها به اتفاق آرا نرسیده اند (وینزیمر، 2000) و علی رغم تلاش ها ی صورت گرفته در جهت ساختن مدلی برای پیش بینی رشد آینده ی شرکت ها، نتیجه قابل قبولی حاصل نشده است.

از جمله عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها گرایشات استراتژیک می باشد، محققان بازاریابی در طول سال ها چندین گرایش استراتژیک را موثر بر عملکرد شرکت معرفی کرده اند ازجمله گرایش ارتباط با مشتری، گرایش به نوآوری، گرایش به بازار، گرایش به برند، گرایش به کارآفرینی، گرایش به یادگیری (لاکانن و دیگران، 2011) که هر یک از آن ها تاثیراتی بر رشد و سودآوری در کسب و کارهای خانوادگی دارند (آلتینداگ و زهیر، 2012).

عاملی که نمی توان از اثر آن بر گرایشات استراتژیک شرکت ها (چاگانتی و سامباریا، 1987) چشم پوشی کرد و به خودی خود بر رشد کسب و کارها تأثیر گذار است (پترسون و دیستلبرگ، 2011)، گرایشات ارزشی می باشد. دیستلبرگ و سورسون (2009) معتقدند که کسب و کارهای خانوادگی می­توانند به واسطه ی گرایش ارزشیشان سازماندهی شوند. در مجموع، ارزش­ها به عنوان نیروی محرک و پیش زمینه ای برای اهداف­ کسب و کار می باشند و به اندازه­ی مالکیت و انتقال منابع در حمایت از این اهداف اهمیت دارند.

از آنجایی که صنعت پوشاک (ورزشی) که به عنوان صنعت و محصولات مصرفی در عرصه رقابت حضور دارد و از جمله صنایعی است در ایران که درصد بالایی از آنها به صورت خانوادگی اداره می شوند (به نقل از رئیس صنف مربوطه) و همچنین تولید در این صنعت رو به رشد است به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر میگذارند.

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع

مطالعات بین المللی نشان می دهد که خانواده ها تقریبا بین 60 تا 95 درصد کسب و کارها را در هر ملتی در دست دارند، به طوری که شرکت های خانوادگی حدود 60-93 درصد کل شرکت های اروپایی و 90 درصد کسب و کارهای آمریکای شمالی را تشکیل می دهند (ایراندوست، 1390 به نقل از دایر، 2010). این رقم برای ایالت متحده – به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی – بیش از 90% می باشند، که تقریبا 13 میلیون کسب و کار را در هر اندازه و هر نوعی از موسسات تشکیل می دهد. تحقیقات نشان داده اند که سهم این کسب وکارها از GDP جهانی بین 70 تا 90 درصد می باشد (ایراندوست، 1390 به نقل از جوهان و لزیور،2011).

در جدول ذیل اطلاعات مربوط به سهم شرکت ها ی خانوادگی از تولید ناخالص ملی و اشتغال در برخی از کشور های جهان قابل مشاهده است.

در ایران نیز با اینکه آمار رسمی از سوی مراجع معتبر در زمینه کسب و کارهای خانوادگی منتشر نشده است ولی روند رو به رشد شکل گیری این کسب و کارها کاملاً محسوس و قابل مشاهده می باشد بنابرین لازم است برنامه ریزی های بسیار دقیق و هدفمند در خصوص رشد و توسعه کسب و کاهای خانوادگی در ایران انجام گیرد.

هدف اصلی فرایندهای مدیریت استراتژیک، رساندن شرکت ها اعم از شرکت های خانوادگی به عملکردی است که امکان موفقیت آن ها در محیط رقابتی را فراهم کند (هابرشان، ویلیامز، مک میلان، 2003) متغییر گرایش استراتژیک اثری عمیق بر ابعاد مختلف کسب و کار، کارایی و مزیت رقابتی دارند (ماریون،2006). از طرفی اهداف کسب و کار نیز به عنوان عنصری استراتژیک، در کسب و کارهای خانوادگی برخاسته از گرایشات ارزشی مالکین یا مدیران آن می باشند (پترسون و دیستلبرگ،2011).

در این تحقیق تلاش بر این است که تاثیر دو متغییر- گرایشات ارزشی و استراتژیک- بر رشد کسب و کارهای خانوادگی که در صنعت پوشاک ورزشی فعالیت می کنند، سنجیده شود. از آنجایی که فعالیت های کسب و کار خانوادگی به شدت تحت تاثیر مدیریت ارشد آن می باشد (آلتینداگ و زهیر، 2012)، تحقیق حاضر به مدیریت این شرکت ها کمک خواهد کرد تا تصمیمات استراتژیک خود را در جهت رشد کسب و کار هدایت کنند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 174

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید