پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

 عنوان:

تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران

استاد راهنما:

دکتر میرعلی سیدنقوی

استادمشاور:

دکتر داوودحسین پور

استاد داور:

دکتررضاواعظی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………… 3

1-1-1 بیان مسئله………………………… 3

2-1-1 اهمیت و ضرورت………………………….. 4

3-1-1 گزاره های تحقیق………………………….. 6

4-1-1 قلمرو مکانی تحقیق………………………….. 7

5-1-1 قلمرو موضوعی تحقیق:………………………… 7

6-1-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………… 7

2-1 بخش دوم:آشنایی با شرکت بیمه ایران………………………….. 8

1-2-1 تاریخچه شرکت………………………….. 8

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق                                                                                                                     

1- 2 بخش اول: ادبیات تحقیق………………………….. 12

1-1-2 مدیریت سرمایه فکری………………………….. 12

مقدمه…………………………12

1-1-1-2- تعریف مدیریت سرمایه فکری………………………….. 12

2-1-1-2 مفهوم مدیریت سرمایه فکری………………………….. 14

3-1-1-2اندازه گیری ارزش و تاثیرات سرمایه های فکری………………………….. 15

1-3-1-1-2 پیچیدگی های اندازه گیری سرمایه فکری از دیدگاه روس………. 16

4-1-1-2 عوامل محدود کننده در توانایی سرمایه فکری برای خلق ارزش……… 16

2-1-2رفتار شهروندی سازمانی………………………….. 17

مقدمه………………………… 17

1-2-1-2مفهوم رفتار شهروندی سازمانی………………………….. 17

2-2-1-2تعریف رفتار شهروندی سازمانی………………………….. 18

3-2-1-2رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی…………… 22

1-3-2-1-2رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش………. 22

2-3-2-1-2رفتار شهروندی سازمانی به عنوان تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان……. 24

4-2-1-2ابعاد رفتار شهروندی سازمانی………………………….. 24

5-2-1-2عوامل تأثیر گذار در بروز رفتار شهروندی سازمانی………………………….. 32

6-2-1-2پیامدهای فردی و سازمانی رفتارهای شهروندی سازمانی………………………….. 32

7-2-1-2علل ناتوانی سازمان ها برای ایجاد رفتار شهروندی سازمانی………………………….35

3-1-2حفظ و نگهداری کارکنان………………………….. 33

مقدمه…………………………. 33

1-3-1-2 فرایند نگهداری منابع انسانی………………………….. 33

2-3-1-2 نظریه های مربوط به حفظ و نگهداری نیروی انسانی…………….. 34

تعریف حقوق و دستمزد…………………………. 38

4-3-1-2نظریه های حقوق و دستمزد…………………………. 38

5-3-1-2 استراتژی جبران خدمات و پاداش…………………………… 43

6-3-1-2رویه های جبران خدمات………………………….. 44

2-2پیشینه تحقیق………………………….. 45

1-2-2 تحقیقات داخلی………………………….. 45

2-2-2 تحقیقات خارجی………………………….. 47

4-1-2مدل مفهومی تحقیق………………………….. 49

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه:………………………… 54

1-3روش تحقیق………………………….. 54

1-1-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف………………………….. 54

2-1-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها ……………….55

2-3جامعه آماری………………………….. 55

1-2-3نمودارسازمانی شرکت بیمه ایران………………………….. 57

3-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه…………………………. 57

4-3 روش گرد آوری داده ها و اطلاعات………………………….. 57

1-4-3 مطالعات کتابخانه ای………………………….. 57

2-4-3 پرسش نامه…………………………. 57

5-3روایی و پایایی پرسش نامه…………………………. 59

1-5-3 روایی (اعتبار) پرسش نامه…………………………. 59

2-5-3پایایی (قابلیت اعتماد) پرسش نامه…………………………. 60

6-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………… 61

نتیجه گیری………………………….. 62

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………. 65

1-4 امارتوصیفی………………………….. 65

1-1- 4توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه………. 65

2-1-4 جنسیت………………………….. 65

3-1-4 سن………………………….. 66

4-1-4 تحصیلات………………………….. 67

5-1-4سابقه خدمت………………………….. 68

6-1-4 سمت سازمانی………………………….. 69

2-4 تحلیل داده های نمونه…………………………. 70

1-2-4. آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش…………………………… 70

2-2-4. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………… 71

3-2-4. ارزیابی بخش اندازه گیری مدل………………………….. 72

1-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر رفتار شهروندی سازمانی………. 72

2-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر حفظ و نگهداری کارکنان…………………………. 75

3-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایه های فکری………………………….. 77

4-2-4. مدل سازی معادلات ساختاری………………………….. 79

نتیجه گیری………………………….. 87

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه…………………………. 91

1-5 بحث نتایج پژوهش…………………………… 91

1-1-5 بررسی نتایج حاصل از ازمونهای اماری………………………….. 91

2-5 پیشنهادات………………………….. 95

1-2-5 پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش……….. 95

1-1-2-5 پیشنهادهایی جهت تقویت سرمایه فکری………………………….. 95

2-1-2-5 پیشنهادهایی جهت تقویت رفتار شهروندی سازمانی…………… 95

3-1-2-5 پیشنهادهایی جهت تقویت حفظ و نگهداری کارکنان…………… 96

2-2-5 ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………….. 96

3-5 محدودیت های تحقیق………………………….. 96

منابع و مأخذ…………………………. i

منابع فارسی:………………………… ii

منابع لاتین:…………………………iv

پیوست 1:پرسشنامه…………………………. vii

چکیده:

رفتارشهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و اگاهانه کارکنان، تاثیر بسزایی برحفظ و نگهداشت کارکنان دارد و مدیریت سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد سرمایه فکری بخشی از سرمایه های سازمانی هستند که به همراه سرمایه های مشهود ، به برتری رقابتی و بهبود عملکرد منجر می شوند.به کارگیری و استفاده مناسب ازمدیریت سرمایه های فکری و ابعاد رفتارشهروندی سازمانی ضمن حفظ و نگهداشت و دلگرم نمودن کارکنان به تداوم خدمت در سازمان می تواند موجب ارتقا انگیزه وبهبود عملکردکارکنان شودو سازمان ازاسیب پذیری کارکنان بکاهد. از این رو با توجه به اهمیت این عوامل درسازمانها، پژوهش حاضربه بررسی رابطه مدیریت سرمایه فکری ورفتارشهروندی سازمانی وحفظ و نگهداری سازمانی می پردازد.

جامعه آماری این تحقیق،کارکنان ستادی شرکت بیمه ایران در شهر تهران است که­مجموعا300 نفر می باشند، که­از روش تصادفی ساده استفاده شده و از این جامعه،نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران،169 نفر بدست آمد.برای گردآوری داده های پژوهش، برای قسمت رفتارشهروندی از پرسشنامه استاندارد ارگان(1998)­و برای مدیریت سرمایه فکری و حفظ و نگهداری کارکنان از مجموعه ای از کتب وپایان نامه استفاده شد و با نظر اساتیدپایان نامه نسبت به استخراج سوالها و انتخاب انها اقدام شد.از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم افزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.

یافته ها با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه­ها،­حاکی­از­آن­است که بین مدیریت سرمایه فکری و حفظ و نگهداری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجوددارداما بین رفتارشهروندی سازمانی و حفظ و نگهداری کارکنان رابطه مثبت ومعناداری وجودنداردو بین مدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری داردازبین مولفه های رفتارشهروندی مولفه ی اداب اجتماعی بیشترین تاثیر را بر حفظ و نگهداری کارکنان دارد و ازبین مولفه های سرما یه فکری ،سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را روی حفظ و نگهداری کارکنان می گذارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نیروی انسانی به عنوان­اصلی­ترین ،بزرگترین­و با ارزشترین سرمایه یک سازمان،جامعه و یک کشور محسوب می شودبه همین دلیل از دیرباز کشورها و سازمانها بر روی این­نیروی­باارزش سرمایه گذاری کرده اند.اقتصاددانان و جامعه شناسان ،همگان این واقعیت را پذیرفته اندکه تنها عاملی که سرانجام ،جهت و سرعت و اهنگ رشد و توسعه اقتصادی واجتماعی هر کشوری را تعیین می کند،منابع انسانی ان جامعه است نه سرمایه فیزیکی­و یا منابع طبیعی و یا مادی ان .بنابراین شرط اساسی شکوفایی و بالندگی هر جامعه درتوسعه ی سرمایه های انسانی و تربیت نیروی کار ان نهفته است .امروزه گسترش سازمانها و تنوع فعالیت های ان ها منجر به بروز دشواریهای بسیاری برای مسئولین و کارگزاران گردیده که هسته ی مرکزی ان را مسائل نیروی انسانی تشکیل می دهداستعدادهای موجود درنیروی انسانی متخصص و با تجربه در هر سازمانی گرانبهاترین سرمایه ان سازمان است که باید به عنوان گنجینه ای نگریسته شود.بایددانست که موفقیت هرسازمان در گروتامین نیروی انسانی لایق ،شایسته و کاردان برای مشاغل متعدد است.شناسایی منابع مورد نظر،جذب و ترغیب نیروی انسانی و اگاهی از نیازهای تخصصی از مقدمات اولیه هر سازمان است.فقدان یک سیستم منظم برای جذب نیروی انسانی ،منجمله نبودن ضوابط صحیح برای جذب و نگهداری نیرو های متخصص همواره ضایعات جبران ناپذیری را به بار اورده است. (میرسپاسی،1375)در سالهای اخیر ماچ لاپ (1962)اولین کسی بود که اصطلاح سرمایه فکری را ابداع کرد و ازان برای تاکید براهمیت عمومی دانش به عنوان ابزاری ضروری برای رشد و توسعه استفاده کرد. پیتر دراکر (1993)اندیشمند معروف مدیریت تاکید بر اهمیت دانش و پیدایش جامعه ای می کندکه دران منابع دانش و چشم اندازرقابتی سرمایه فکری غالب خواهند بود.سرمایه فکری موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندسال اخیر در سطح جهانی مطرح شده است و ازانجایی که منبعی پرارزش برای کشورها و سازمانها به حساب می اید میزان رشد و توسعه ان به سرعت درحال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورهاست. همچنین منظور از رفتارشهروندی سازمانی رفتارهایی است ماورای انچه که به طور رسمی در شغل تعریف شده است و به عنوان جزیی از عوامل پیشرفت سازمان معرفی شده و با توجه به تحقیقات انجام شده می تواند موجب بهبود عملکردسازمانی گردداعتقاد میان اغلب تئورسین ها­ این است که زمانی که بیشتر کارکنان­ در­ رفتار شهروندی­ سازمانی­ جذب­­ می­شوند. (درگیر­ می­شوند) سازمانها بیشتر موفق­ می­شوند. (2009.135،SAjid،khurram،umair،Bukhari)

د راین فصل از پایان نامه به ذکربیان مسئله ،ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق وسایر مسائل مرتبط در این زمینه پرداختیم همچنین مدل مفهومی تحقیق وچارچوب ارائه ی تحقیق دران گنجانده شده است وهدف ازاین فصل ارائه ی مفهوم و چارچوب کلی تحقیق بوده است که بتوان با مطالعه ی ان با موضوع تحقیق، اهداف و چگونه ی انجام ان اشنایی اولیه پیدا کرد.

1-1-1- بیان مسئله

امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است. موفقیت هر سازمانی در بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان می‌باشد و این امر در صورتی امکان‌‌پذیر است که این سازمان‌ها بتوانند مهارت‌ها، توانائی‌ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. از این رو گفته می‌شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش بیشتر است کسب و کارها نیاز دارند که محیط پیچیده اطراف خود شامل خودشان ،تامین کنندگان،مشتریان و رقبا و دانشی که به صورت مداوم بین بخش ها در جریان است را بشناسند ،بنابراین برای ایجاد یک مزیت رقابتی مهم است که دانش موجود در این شبکه حداکثر شود و نیز این کار بهتر از دیگران انجام شود­(maddo CKS &Beaney 2002،)سرمایه فکری داده ای پایه ای برای تمام فرایندهای ایجادکننده ی ثروت است بدون سرمایه فکری منابع طبیعی نمی توانستند مورد استقبال قرار بگیرند و همچنین بیشتر ارزش کالاهای تولید شده شامل محتوای فکری انهاست پس داراییهاهای فیزیکی بسیاری از ارزش خود را مدیون سرمایه فکری هستند هنوز بسیاری شرکت های بیمه به گونه ای سازماندهی نشده اند که کاملا از بهره برداری از سرمایه فکری خود منتفع شوند چالشها برای سرمایه گذاری در منافع سرمایه فکری­شامل اینهاست :تلفیق مدیریت سرمایه فکری با استراتژی و ارزیابی­پولی از مدیریت سرمایه فکری) 1996،nasseri )همچنین رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهایی که موجب حفظ و بهبود زمینه روانی و اجتماعی می شود و در نتیجه از عملکرد شغل حمایت می کند معرفی میشوند (72،2001،o connel)رفتار شهروندی سازمانی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به شرکت متعهد هستند و کارکنانی که به شرکت متعهد ند برای مدت طولانی در شرکت باقی می مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می کنند (6،2001،Koopman) در مجموع می توان اذعان داشت رفتار شهروندی سازمانی در موسسات آموزشی بدون بهره مندی از کارکنانی با سطح عالی رفتار شهروندی سازمانی به سختی و کندی قادر به تحقق اهداف خود خواهند بود (سبحانی نژاد و همکاران ، 1389) امروزه اغلب شرکت های بیمه ،موضوع نگه داری از منابع انسانی سازمان را مهم و اساسی قلمداد کرده و برای ان برنامه ریزی میکنند و هزینه های زیادی را انجام میدهند یکی از رسالتهای اساسی مدیریت منابع انسانی سازمانها نگهداری کارکنان توانمند می باشد از انجا که اقدامات نگهداری مکملی که سایر اقدامات و فرایندهای مدیریت منابع انسانی است حتی اگر عملیات کارمندیابی ،انتخاب،انتصاب،و بهسازی به نحو بایسته انجام شودبدون توجه کافی به امرنگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشم گیر نخواهد بود. شرکت های بیمه یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور می باشند. شرکت های بیمه فارغ از ماهیت دولتی و خصوصی، همواره در تلاشند که اطمینان خاطر مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و بویژه صاحبان صنایع و حرف را به نحوی مناسب و شایسته تأمین کنند. .در این پژوهش تلاش بر آن است که ضمن کاوش در ادبیات سرمایه فکری و رفتارشهروندی، مطالعات انجام شده در این زمینه نیز بررسی و با ارائه ادبیات موجود در حوزه حفظ و نگهداری کارکنان، رابطه سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی و حفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه بپردازیم. مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی بر حفظ و نگهداری کارکنان است.

1-1-2- اهمیت و ضرورت

در صنعت بیمه امروز ،رشداقتصادی پایدار،از دانش و اطلاعات سرچشمه می گیردوهمین امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری و رفتار شهروندی سازمانی وتوجه به ماندگاری کارکنان به عنوان مقوله ی کیفی و اقتصادی شده است .نقش و سهم سرمایه فکری درپیشرفت مدیریتی ،فنی واجتماعی ،اقتصادبیمه موضوع تحقیقات جدیدقرار گرفته است به گونه ای که دانش سازمانی عامل اصلی مزیت رقابتی ­و خلق­ارزش شناخته شده است نیروی انسانی یکی از منابع مهم و­اساسی شرکت های بیمه و سایر سازمانها قلمداد میشود و سازمانها برای رسیدن به اهداف نیازمند به نیروی انسانی کارامد و توانمند می باشند بنابراین حفظ و نگهداری این منبع مهم یکی از ضروریات سازمانی تلقی می شود.هر سازمانی برای پیشرفت و توسعه ی خودنیازمند راهبرد و برنامه ریزی های خرد­و کلان است جایگاه و نقش نیروی انسانی در این راهبردها به عنوان منابع اصلی سازمان از اهمیت و اعتبار فوق العاده ای برخورداراست به عبارتی منابع انسانی ثروت واقعی یک سازمان به شمار میرود بین سرمایه انسانی و بهره وری درسازمانها رابطه ی مستقیم وجود دارد بنابراین لازمه ی دستیابی به هدفهای سازمان مدیریت موثر­این منابع با ارزش است(ساجدی ،1386،75)جامعه جهانی ­به وسیله فن اوری روند کوچک شدن را طی می کند ،اما متاسفانه بسیاری از سازمانها هنوز شیوه های اندازه گیری عملکرد و حسابداری مالی سنتی ­را­استفاده می کنند که در دهه های پیش برای محیط سازمانی­ آن زمان ایجاد شده اند و تنها داراییهای مشهود مثل ساختمان و تجهیزات را مد نظر قرار می دهند محیط امروزی کسب وکارمدل جدیدی را نیاز دارد که داراییهای نامشهود را دربر میگیرد. توانایی ایجاد و اهرم کردن ارزشی داراییها ی نامشهود­ یک قابلیت ­اصلی برای سازمانها ایجاد می کند ­الگوی کسب وکاری که بر­اقتصاد­ امروز سایه افکنده­ بر پایه کاربرد منابع نامشهود ی است که ارزش انها برای شرکت های بیمه ­در برخی موارد بسیار بیشتر از­ارزش داراییهای مشهود­ان است ­این منابع نامشهود که مفهوم سرمایه فکری را پایه ریزی می کند باید به شکل اثربخشی مدیریت شوند تا بتوانند­امتیاز رقابتی سازمانها باشند­در این شرایط مدل سرمایه فکری توجه زیادی را به خود جلب کرده است .سرمایه فکری شامل سه جزسرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتیاطی می باشد .

یک انگیزه کلیدی برای انجام این پژوهش آن است که مفهوم سازی ، اندازه گیری و ارزیابی بهتری­از­دارایی های فکری و رفتارشهروندی سازمانی صورت پذیرد در واقع این صحیح است که سازمان هایی که در دارایی ها و سرمایه فکری قویترند ،سطوح بالاتری از رشد و توسعه بالاتری ازرشدو توسعه رانشان می دهند (Edvinsson­ & Malon , 1997:Stewart,1997)طبق نظر فیووال (1975)اصطلاح سرمایه فکری اولین بار توسط جان کنت گالبراین 1969 مطرح شد (بونتیس،2000)او معتقد بود که سرمایه فکری بیش ­از انکه تنها قوه درک و خرد خالص باشد بیشتر به هم پیوستن درجه ای از کنش فکری است . محققانی­مانندکتز­و­کاهن ،رفتارشهروندی سازمانی را برای موفقیت سازمان و مایلز و اسنو ان را برای بقای سازمان لازم دانسته اند از انجا که این توانایی ،ارزشمند،کمیاب و تقلید ان مشکل و غ قابل جایگزین است .بارنی و کولیس ان را مزیت رقابتی بیان کرده اند در نتیجه انچه امروز برای بقا و موفقیت تجارت پیچیده ضروری است تمایل و ظرفیت اعضای سازمان­در­ارائه کمک های مبتکرانه­و فراتر ازملزومات حداقل است که برای نقش ها تعیین شده اند و انها همان رفتار شهروندی سازمانی است .(2003،Burtone) رفتار شهروندی سازمانی یکی از ویژگی های جمعیت شناسی­سازمانهاست که نقشی مهمی در اثربخشی و بهره وری سازمانی دارد زیرا کارکنان با رفتارهای نوع دوستانه ی خوش خویی ،وظیفه شناسی ،رعایت ادب و مهربانی نسبت به همکاران و مشتریان به افزایش کیفیت کالا ها و خدمات کمک موثری خواهند کرد هدف رفتار شهروندی سازمانی ترویج همکاری در کنار وظایف رسمی سازمان است .در محیط های کاری پویای امروز که کارها اغلب توسط تیم های کاری انجام شده و انعطاف پذیری ضروری است سازمانها نیازمند کارکنانی اند که دارای رفتار شهروندی سازمانی مناسبی همچون ارائه پیشنهادات سازنده در گروه کاری و سازمان،کمک به دیگران در تیم ها ،داوطلب شدن برای فعالیتهای شغلی اضافی ،اجتناب از تعارضات ­غ ضروری ،مراقبت از اموال و دارایی های سازمان ،احترام به­روح قوانین و مقررات و تحمل مودبانه مزاحمت ودردسرهای مربوط به شغل باشند (14،2001،oconnel )و همچنین درگذشته که انسان به عنوان یکی از منابع سازمانی مطرح نبود به راهبردهای لازم در خصوص حفظ و نگهداری انسان کم تر توجه میشد ولی به مرور زمان با کسب اگهی های لازم انسان به عنوان محوری ترین منبع شرکت های بیمه شناخته شده است منابع انسانی و مالی اهمیت زیادی در صنعت بیمه دارند برای آن که امر بیمه گری در قالب واقعی خودش قرار گیرد از افرادی دراین صنعت استفاده خواهیم کرد که دانش، تجربه و مهارت مورد نیاز را داشته باشند و هیچ فردی را منصوب نمی‌کنیم به جز آن‌که دارای این شاخص‌ها باشند.همچنین اگر افرادی این شاخصه ها را ندارند جایی برای آن‌ها در این صنعت نداریم.در واقع تغییراتی که انجام خواهیم داد برای حاکم کردن شایسته سالاری و استفاده از کسانی که ویژگی‌های لازم را دارند خواهد بود.باوجود اهمیت بیمه متاسفانه هنوز این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود  رادر اقتصاد و زندگی مردم ایران نهادینه نماید،  به طوری که بسیاری از سرمایه های مالی وجانی درمعرض خطر درکشورما از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند وبه تبع آن صنعت بیمه نتوانسته از طریق ارائه خدمات بیمه ای موفق به ایجاد پس اندازهای کلان شود و با حضور ­در­بازار­ سرمایه ­موجب ­تقویت ­و تشکیل ­سرمایه­ د ر­اقتصاد­ کلان ­گردد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 129

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید