پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

عنوان:

تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی

استاد راهنما:

دکتر داوود حسین پور

استاد مشاور:

دکتر بهروز رضایی منش

استاد داور:

دکتر میرعلی سید نقوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست جداول……………………… ث‌

فهرست اشکال………………………. ج‌

فصل اول کلیات تحقیق………………………. 1

1- 1مقدمه……………………… 1

2-1 بیان مسئله:…………………….. 2

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع: ……………………..3

4- 1 فرضیه های تحقیق: ……………………..4

5- 1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:…………………….. 4

6-1 قلمرو تحقیق: ……………………..5

7-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:…………………….. 5

فصل دوم مرور ادبیات و پیشینه پژوهش………………………… 10

1- 2مقدمه……………………… 9

2-1-1-1 مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی………………………. 10

2-1-1-2 تعریف رفتار شهروندی سازمانی……………………… 12

2-1-1-3سیرتکوین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی……………………… 15

2-1-1-4رویکردهای اصلی در تبیین رفتارشهروندی………………………. 17

   2-1-1-4-1رفتارشهروندی سازمانی درقالب تمایز بین واژه های نقش و فرانقش………. 17

2-1-1-5ابعاد رفتارشهروندی سازمانی………………………. 20

2-1-1-6عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی………………………. 23

2-1-1-7پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی………………………. 27

1-2–12 معنویت……………………….. 27

2-1-2-2تاریخچه و تعریف معنویت……………………….. 30

2-1-2-3ابعاد معنویت……………………….. 31

2-1-2-4رابطه دین ومعنویت……………………….. 33

2-1-2-5معنویت در اسلام……………………… 35

2-1-2-6مبانی معنویت در قرآن………………………. 35

2-1-2-7معنویت در کار…………………….. 38

2-1-2-8معنویت در سازمان………………………. 38

2-1-2-9مزایای معنویت در سازمان………………………. 39

2-1-2-10رویکرد مربوط به معنویت در کار…………………….. 40

2-1-2-11سطوح معنویت در سازمان………………………. 43

2-1-2-12مدلهای معنویت در سازمان………………………. 44

1-3–12 استراتژی نگهداشت منابع انسانی………………………. 49

2-1-3-2حفظ و نگهداشت منابع انسانى………………………. 50

   2-1-3-3-1تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی………………………. 51

   2-1-3-3-2مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی………………………. 52

   2-1-3-3-3اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی………………………. 52

   2-1-3-3-4مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژیهای منابع انسانی………. 52

2-1-3-4استراتژی حفظ و نگهداشت……………………….. 53

   2-1-3-5-1جبران خدمات……………………….. 54

   2-1-3-5-2اهداف نظام جبران خدمات……………………….. 54

2-1-3-6انواع جبران خدمات و پاداش………………………… 55

2-1-3-7عوامل موثر بر جبران خدمات……………………….. 56

82-1-3-رویه­های جبران خدمات……………………….. 59

2-2بخش دوم پیشینه تحقیق………………………. 60

2-2-1تحقیقات داخل کشور…………………….. 60

2-2-2تحقیقات خارجی………………………. 63

2-3بخش سوم مدل مفهومی تحقیق………………………. 64

فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………. 68

1 – 3 مقدمه……………………… 69

2 – 3 روش تحقیق………………………. 69

3 -3 جامعه آماری………………………. 70

4 – 3 روشهای گردآوری اطلاعات……………………….. 71

5 – 3 ابزار گردآوری اطلاعات………………………. 71

1 – 5 – 3 پرسشنامه:……………………..71

1 – 1 – 5 – 3 اجزای پرسشنامه……………………… 72

2 – 5 – 3 روایی:…………………….. 72

6 – 3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ……………………..74

1 – 6 – 3 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف …………………….. 74

2- 6 -3   معادلات ساختاری با………………………. 74

3 – 6 – 3 آزمون فریدمن………………………. 75

4 – 6 – 3 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه……………………… 75

5 – 6 – 3 رگرسیون چندگانه……………………… 76

6 – 6 – 3 تحلیل عاملی تاییدی………………………. 76

خلاصه……………………..77

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………….. 78

1-4 مقدمه……………………… 79

2-4 آمار توصیفی………………………. 80

3– 4 بررسی فرض نرمال بودن جامعه……………………… 84

4-4معادلات ساختاری………………………. 85

4-2-4 برازش مدل مفهومی:…………………….. 85

   2-1-4-4برازش مدل‌های اندازه‌گیری:…………………….. 85

   2-2-4-4برازش مدل‌ ساختاری:…………………….. 88

   2-3-4-4برازش مدل‌ کلی:…………………….. 91

3-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری…….91

4-4-4برازش مدل‌ ساختاری(فرضیات فرعی): ……………………..93

   2-4-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری….. 96

5-4یافته های جانبی………………………. 100

4-5-1آزمون رگرسیون چندگانه……………………… 100

3-5-4 رتبه‌بندی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(ازمون فریدمن) ……………………..101

4-5-4 آزمون مقایسه میانگین چند جامعه……………………… 102

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات……………………….. 107

1-5 مقدمه……………………… 108

2-5نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق………………………. 108

2-3-5 نتایج حاصل از آزمون فریدمن………………………. 111

3-3-5 نتایج حاصل از تحلیل واریانس …………………….. 111

4-5 پیشنهادات……………………….. 112

5-5 موانع و محدودیت های تحقیق………………………. 114

خلاصه فصل………………………. 114

منابع:…………………….. 115

پیوست ها…………………….. I

چکیده:

نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمان­های بزرگ می­شود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می­نمایند رفتار شهروندی سازمانی رفتار فرانقشی است که کارکنان در سازمان ها علاوه بر وظایف اصلی خود به انجام آن مبادرت می ورزند. از طرفی در مورد معنویت، افرادی که زندگی معنوی را تجربه می­کنند ، می توانند با روش های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی انجام و روش تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش را تعداد40نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل می­دهند حدود 40 پرسشنامه جمع آوری گردید.این پژوهش دارای سه فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی می­باشد که توسط آزمون­های معادلات ساختاری و رگرسیون مورد آزمون قرار گرفتند که در نتیجه فرضیات تحقیق در زمینه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی و تاثیر معنویت بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی مورد تایید قرار گرفت .نتایج همچنین نشان داد که تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بی­شک دنیای کنونی، دنیای سازمانها است و متولیان این سازمانها، انسانها هستند. انسانهایی که در کالبد سازمان روح می­دمند، آن را به حرکت در می­آورند و اداره می­کنند. سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فن­آور شدن سازمانها و تبدیل آنها به توده­ای از سخت افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان، کاملاً مشهود است. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمتر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. همچنین سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل ، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند(صنوبری،1387). عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاشهای کارکنان معمولی حاصل نمی­شود. یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمان­های بزرگ می­شود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می­نمایند رفتار شهروندی سازمانی رفتار فرانقشی است که کارکنان در سازمان ها علاوه بر وظایف اصلی خود به انجام آن مبادرت می ورزند. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان ها نوآور، منعطف، بهره ور و در برابر بقا و موفقیت­شان مسئول باشند (صنوبری ، 1387). متغیر دیگر این تحقیق معنویت می­باشد. گی بنز (2000) در زمینه معنویت چنین بیان میکند : هرچند معنویت در کار، مفهومی فلسفی و فردی عمیقی را در خود دارد، با وجود این، تقریباً” تمام تعاریف علمی در این زمینه اذعان دارند که معنویت در کار برگیرنده و مفهومی از احساس تمامیت و به هم پیوستگی در کار و درک ارزشهای عمیق در کار است. محققان معتقدند که تشویق معنویت در محل کار مزایایی فروانی دارد. مزایایی که سازمان با بهره­گیری از آنها به بهبود بهره­وری و افزایش عملکرد و بهبود شاخصهای مالی خود می­پردازد(تمینی و کوهی ،1390).

در این فصل ابتدا به توضیح بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع را پرداخته و سپس فرضیه های تحقیق ، اهداف تحقیق ، قلمرو مکانی ،زمانی و موضوعی تحقیق و در نهایت به بیان شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم.

1-2- بیان مسئله

دنیای امروز دنیای سازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی ، متولی آن محسوب می شود­. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم می بخشد و زمینه تحقق اهداف سازمان را فراهم می کند. از سوی دیگر همواره باید به خاطرداشت که نیروی انسانی به همان اندازه که عامل تعیین کننده در حفظ موجودیت و موفقیت سازمان محسوب می شود به همان اندازه می تواند مشکل ساز باشد و مدیریت را در دستیابی به اهداف سازمانی مستاصل سازد بنابراین شناخت نیروی کیفی و مناسب برای تحقق اهداف سازمانی و بازشناسایی آن­ها از نیروهایی که به هر عنوان برای سازمان مناسب تلقی نمی­شوند، از اهمیت زیادی برخوردار است،زیرا بدین وسیله می توان برای حفظ گروه اول کارکنان و رهایی سازمان از گروه دوم دست به اقدامات لازم زد(ملکی،1385).

در دنیای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست(طبرسا ،رامین مهر ، 1389).

برپایه نظریه­های سازمانی مسلما رفتارشهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک می کند، به علاوه رغبت و تمایل به رفتارشهروندی به علت رقابت­های روزافزون جهانی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. با توجه به اینکه افزایش اثربخشی و به تبع آن برتری در میان رقبا همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران است، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام مؤثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید. (رودساز، رضایی منش، توکلی، 1391 )­. از طرفی در مورد معنویت، افرادی که زندگی معنوی را تجربه می کنند ، می توانند با روش های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. همچنین محققان بیان می کنند که تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت ، افزایش صداقت و اعتماد ، افزایش تعهد سازمانی ، افزایش حس تکامل شخصی ، بهبود نگرش های شغلی کارکنان ، همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار ، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر شود و همه اینها به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب بهبود عملکرد،سودآوری و اثربخشی سازمانی می گردند(نیک پور، حسین نژاد، 1391).

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سازمانی می­باشد که نیروی انسانی مهمترین سرمایه آن محسوب می­گردد. در نتیجه حفظ و نگهداشت این نیروها از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از مشکلات سازمان وجود محیط کاری خسته کننده و فقدان انسجام گروهی می­باشد. بالابودن سطح رفتارهای شهروندی در یک سازمان باعث می­شود تا سازمان به محیطی جذاب جهت کار و فعالیت تبدیل شود و از این رو سازمانهایی که سطح رفتارهای شهروندی درآنها بالاست، با جذب و حفظ نیروهای کارآمدتر، عملکرد بهتری خواهند داشت و از جمله پیامدهای معنویت کاهش نیات ترک خدمت می­باشد. پادساکوف یکی از پیامدهای مهم رفتار شهروندی سازمانی را افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد بیان می کند(پادساکوف2000:351) در نتیجه ، در این تحقیق سعی می شود تاثیر دو متغیر معنویت و رفتار شهروندی سازمانی بر استراتژی نگهداشت منابع انسانی واینکه معنویت و رفتار شهروندی سازمانی می توانند باعث اصلاح و بهبود استراتژی نگهداشت منابع انسانی گردد، مورد بررسی قرار بگیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

یکی از رسالت های اساسی مدیریت منابع انسانی سازمان ها، نگه داری کارکنان توانمند می باشد.نگهداشت منابع انسانی عبارت است از ایجاد شرایط مطلوب اشتغال برای کارکنان تا به واسطه آن حاضر به انتقال به سازمان دیگر نباشند) خونشین،1376:43) مسئله حفظ و نگهداری منابع انسانی از اهمیت فراوانی برخوردار است به منظور دستیابی هرچه بهترسازمان ها به اهداف خود، داشتن کارکنان متعهد و پایبند به رسالت و اهداف سازمان و حفظ آن­ها امری بسیار مهم تلقی می شود. مطالعات معنویت را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف مدیریت معرفی نموده اند. چنین کارکنانی، چیزی فراتر از پاداشهای مادی را در کار جستجو کنند و منافع گروهی و سازمانی را بر منافع فردی ترجیح دهند(فقیهی و همکاران،1390) . یکی از پیامدهای مهم رفتار شهروندی سازمانی افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد می­باشد. در نتیجه به دنبال بررسی تاثیر این دو متغیر رفتاری بر روی استراتژی حفظ و نگهداشت منابع انسانی می­باشیم. این تحقیق برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار توجیه اقتصادی دارد زیرا تلاشی برای حفظ کارکنان کنونی دانشگاه می باشد زیرا فرآیند جذب و آموزش کارکنان جدید برای دانشگاه هزینه در پی خواهد داشت. به طور کلی می توان گفت که نتایج این پژوهش و تحقیقات تکمیلی در همین راستا می توانند کمک زیادی به سازمانهایی در زمینه حفظ و نگهداشت دچار مشکل هستند، نماید. این تحقیق کاربردی می باشد چون مشکلی از سازمان را حل می کند.

ازآنجاییکه در مورد تاثیر رفتار شهروندی سازمانی یا معنویت در ارتباط با سایر متغیر های سازمانی تحقیقات زیادی صورت گرفته بود اما تا کنون در مورد تاثیر این دو متغیر بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی تحقیقاتی صورت نگرفته است و با توجه به پیامدهای معنویت و رفتار شهروندی سازمانی برای سازمان، برآن شدیم تا در این مورد به تحقیق بپردازیم و به دنبال بررسی تاثیر آنها بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی باشیم. 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 145

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید