پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی: ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید

عنوان:

ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان

استاد راهنما:

دکتر مهدی الیاسی

استاد مشاور:

دکتر سروش قاضی نوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول……………………….. 15

کلیات پژوهش…………………………. 15

1-1 مقدمه………………………… 16

2-1 بیان مسئله………………………… 17

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع………………………… 18

4-1 اهداف تحقیق………………………… 20

5-1 سوال های اصلی و فرعی………………………… 20

1-5-1 سوال اصلی………………………… 20

2-5-1 سوال فرعی……………………….. 20

6-1 روش کلی تحقیق………………………… 21

7-1 قلمرو مکانی- جامعه و قلمرو زمانی تحقیق………………………… 21

8-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:……………………….. 21

9-1 ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………. 21

10-1 روش تجزیه تحلیل………………………… 22

11-1 مراحل پژوهش…………………………. 22

12-1 موانع و محدودیت های تحقیق………………………… 23

13-1 پیشینه تحقیق………………………… 23

14-1 شرح واژه ها و کلمات علیاتی………………………… 28

15-1 جمع بندی…………………………. 29

فصل دوم……………………….. 31

مروری بر ادبیات موضوع……………………….31

1-2 مقدمه………………………… 32

2-2 خوشه های صنعتی………………………… 32

1-2-2 تعاریف و مفاهیم خوشه………………………… 33

2-2-2 خوشه های صنعتی و عناصر تشکیل دهنده آن…………. 38

1-2-2-2 عوامل فضایی و مکانی………………………… 41

2-2-2-2 عوامل فرهنگی و اجتماعی………………………… 42

3-2-2-2 عوامل سازمانی و اقتصادی…………………………. 44

4-2-2-2 عوامل سیاستگذاری و نهادی…………………………. 44

3-2-2 ویژگی مشترک خوشه ها ………………………..45

3-2 رهیافت های نظری و تحلیلی توسعه منطقه ای خوشه گرا……………………….. 46

4-2 ویژگی های خوشه های صنعتی اثرگذار بر فرایندیادگیری، نوآوری و توسعه منطقه ای………… 48

1-4-2روابط عمودی وافقی بین بنگاهی………………………… 49

2-4-2 همکاری و رقابت بین بنگاهی………………………… 50

3-4-2 محیط های نهادی…………………………. 52

4-4-2 بازار نیروی کار محلی………………………… 54

5-2 خوشه های صنعتی در کشورهای کمتر توسعه یافته………………………… 55

1-5-2 محیط اجتماعی کشورهای کمتر توسعه یافته………………………… 56

6-2 چرخه حیات خوشه………………………… 58

7-2 خوشه ها و نوآوری…………………………. 60

8-2 انواع خوشه های صنعتی………………………… 61

1-8-2- خوشه اولیه یا نوپا……………………….. 63

2-8-2 خوشه های یکپارچه و برقرار………………………… 64

3-8-2 خوشه های بالغ. ………………………..64

9-2 شاخص های توسعه خوشه های صنعتی: ………………………..65

1-9-2 مرور مدل ها و شاخص های مطرح شده………………………..65

2-9-2 معرفی مولفه های مطرح شده در پژوهش…………………………. 76

10-2 صنایع کوچک و متوسط………………………… 79

1-10-2 تعاریف صنایع کوچک و متوسط………………………… 80

2-10-2 تعاریف صنایع کوچک و متوسط در جهان………………………… 81

3-10-2 نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی………………………… 84

4-10-2 برنامه های موفق توسعه صنایع کوچک و متوسط در جهان………………. 86

5-10-2 عوامل تسریع روند حرکت از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک…………. 87

1-5-10-2 شدت یافتن رقابت جهانی………………………… 88

2-5-10-2 افزایش بی اطمینانی………………………… 89

6-10-2 وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در ایران………………………… 90

7-10-2 شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان………………………… 92

1-7-10-2 جایگاه اقتصادی استان گلستان در کشور………………………… 92

2-7-10-2 جایگاه بخش های مختلف اقتصادی استان گلستان……………… 92

11-2 جمع بندی…………………………. 97

فصل سوم……………………….. 99

روش شناسی پژوهش…………………………. 99

1-3 مقدمه………………………… 100

2-3 فرآیند اجرایی پژوهش…………………………. 100

2-3 معرفی جامعه پژوهش…………………………. 102

3-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه………………………… 103

4-3 نوع پژوهش…………………………. 104

5-3 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………. 104

6-3 نوع داده های پژوهش…………………………. 104

7-3 اعتبار(روایی) ابزار جمعآوری داده ها ………………………..105

8-3 روش تحقیق………………………… 105

1-8-3 شاخصهای تشکیل خوشه………………………… 105

2-8-3 شاخصهای مستخرج از ادبیات پژوهش…………………………. 106

9-3 مدل تحقیق………………………… 108

10-3 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ………………………..109

1-10-3 فرآیند تحلیل شبکه ای ………………………… 109

مرحله اول: ساخت مدل و تبدیل مسئله( موضوع ) به یک ساختار شبکه………. 109

مرحله دوم: تشکیل ماتریس دودویی و تعیین بردارهای اولویت…………… 109

مرحله سوم: تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر ماتریس حد……….. 110

مرحله چهارم: انتخاب گزینه برتر………………………… 110

2-10-3 تکنیک آنتروپی………………………… 110

فصل چهارم……………………….. 113

تجزیه و تحلیل داده ها ………………………..113

1-4 مقدمه………………………… 114

2-4 شناسایی شاخصهای موثر………………………… 114

3-4 فرآیند تحلیل شبکه ای…………………………. 116

4-4 یافته های پژوهش حاصل از تحلیل داده ها……………………….. 117

1-4-4 ساخت مدل و تبدیل مسئله به یک ساختار شبکه ای……………………117

2-4-4 تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردار های اولویت………. 118

3-4-4 تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر ماتریس حد……………… 118

4-4-4 رتبه بندی صنایع………………………… 120

5-4-4 وزن معیار های پژوهش…………………………. 121

5-4 آنتروپی شانون………………………… 121

1-5-4 وزن دهی شاخص ها در صنایع فرش دستباف…………………………. 122

2-5-4 وزن دهی شاخص ها در صنایع لبنی………………………… 123

3-5-4 وزن دهی شاخص ها در صنایع پرورش طیور. ………………………..124

4-5-4 وزن دهی شاخص ها در صنایع ادوات کشاورزی…………………………. 125

5-5-4 وزن دهی شاخص ها در صنایع آرد سازی…………………………. 126

6-5-4 وزن دهی شاخص ها در صنایع دستی………………………… 127

6-4 خلاصه فصل………………………… 128

فصل پنجم……………………….. 129

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………129

1-5 مقدمه………………………… 130

2-5 خلاصه پژوهش…………………………. 130

3-5 مراحل این پژوهش…………………………. 131

4-5 پاسخ به سوالات…………………………. 131

1-4-5 سوال فرعی اول………………………… 131

2-4-5 سوال فرعی دوم ………………………..132

3-4-5سوال فرعی سوم ………………………..136

4-4-5سوال فرعی چهارم……………………….. 136

5-4-5 سوال اصلی………………………… 137

5-5 یافته های حاصل از تحقیق………………………… 138

6-5 جنبه نوآورانه پژوهش…………………………140

7-5 ارائه پیشنهادات برای سازمان مربوطه………………………… 140

8-5 ارائه پیشنهاداتی برای تحیقات آتی………………………… 141

10-5 موانع و محدودیت های تحقیق………………………… 141

منابع و ماخذ……………………….. 142

چکیده:

یکی از راهکارهای توسعه پایدار ، جهت دهی صنایع کوچک و متوسط به سمت خوشه شدن می باشد . شکل گیری یک خوشه بر اساس اصل کارایی جمعی و مبتنی بر تمرکز جغرافیایی شرکت های هم تخصص و ایجاد مجموعه ای متعامل ، با تهدیدها و فرصت هایی مشترک می باشد . به طور قطع مراد از خوشه شدن صنایع ، صرف در نظر گرفتن منطقه ای مناسب و انتقال شرکت های هم گروه به آنجا نیست بلکه منظور شناسایی صحیح مناطق مستعد برخوردار از حداقل سطح بنگاهها و در نهایت برقراری روابط قوی بین آنها می باشد .

در این پژوهش به ارزیابی قابلیت و اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان پرداخته شده است. رتبه بندی صورت گرفته بر مبنای شاخص ها و قابلیت های بدست آمده با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی می باشد. گرد آوری داده ها با استفاده از نظرسنجی خبرگان و دو پرسشنامه مقایسات زوجی و پرسشنامه میزان اهمیت شاخص برای هر صنعت و استخراج داده ها ازمنابع آماری و گزارش های رسمی سازمان های ذی ربط صورت گرفته است. در این پژوهش ابتدا به مرور ادبیات پرداخته شده و سپس شاخص های تشکیل خوشه صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از مصاحبه با خبرگان صنایع آرد، لبنی، فرش دستباف، ادوات کشاورزی، پرورش طیور، صنایع دستی برای اولویت بندی انتخاب شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها به منظور اولویت بندی صنایع ذکر شده برای تشکیل خوشه صنعتی از روش ANP که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است استفاده شده، و برای وزن دهی شاخص ها در هر صنعت از روش آنتروپی استفاده شده است. برای حل مدل تصمیم گیری چند معیاره از نرم افزار Super Decission استفاده شده است. در نهایت خوشه های صنعتی استان گلستان به ترتیب خوشه فرش دستباف، خوشه لبنی، خوشه طیور، خوشه ادوات کشاورزی ، خوشه آرد و خوشه صنایع دستی رتبه بندی شده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

دستیابی به توسعه روزافزون و شتابان، آرزوی همه کشورها است. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته از استراتژی توسعه خوشه صنعتی استفاده می کنند چرا که خوشه های صنعتی بر رقابت پذیری در کشورها و همینطور فراتر از مرزهای ملی اثر می گذارند و مبین روش جدیدی از تفکر درباره استقرار کسب و کار می باشند.رشد و توسعه صنایع بدون طراحی و اجرای استراتژی مناسب امکان پذیر نیست. یکی ازمهم ترین استراتژی های توسعه با تأکید بر صنایع کوچک و متوسط، تمرکز جغرافیایی واحدهای تولیدی و تشکیل خوشه است. امروزه خوشه های صنعتی به عنوان یک استراتژی کلیدی برای رقابت ملی و بین المللی مطرح شده اند(chiffoleau and Touzard, 2007). خوشه صنعتی پدیده ای اقتصادی در سطح جهانی است که به عنوان الگویی مدرن برای توسعه اقتصادی مطرح شده است. از دیدگاه نظری، خوشه صنعتی می تواند بخش های تخصصی را تقویت و همکاری های صنعتی را آسان کند. این الگوی صنعتی به تخصیص عقلایی تکنولوژی، استعدادها و سرمایه می انجامد و باعث توسعه روش ها ومدیریت کارای نوآوری می شود (and ketels ,2003ِSolvell).

در سالهای اخیر، بحث توجه به صنایع کوچک و متوسط و توسعه خوشه های صنعتی در داخل کشور ما نیز مورد توجه قرارگرفته است، اما به نظر می رسد در سطح سیاستگذاری و پیاده سازی الگوی توسعه خوشه ای، کشور همچنان نیازمند حرکت های بنیادی و پایه ای است ( منصوری، 1388).

محقق طی این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که قابلیت ها و اولویت تشکیل خوشه های صنعتی در استان گلستان به چه صورت است. به عبارت دیگر قابلیت ها و شاخص های مهم برای ایجاد خوشه های صنعتی در استان به چه صورت است و با توجه به این شاخص ها صنایعی از استان که برای خوشه شدن اولویت دارند، رتبه بندی می شوند.

در این فصل مساله ای که پژوهش بر پایه آن شکل می گیرد، تبیین شده و به ضرورت و اهمیت آن پرداخته خواهد شد. سپس اهداف پژوهش و پرسش های پژوهش تبیین و کلیاتی در رابطه با روش پژوهش ارائه خواهد گردید. همچنین واژگان و اصطلاحات مهم در متن تشریح می گردد.

1-2- بیان مسئله

استان گلستان که جزو استان های حاصلخیز کشور می باشد، ظرفیت های بالقوه ای در زمینه های مختلف کشاورزی ، دام و طیور ، غذایی و … دارد. در سالهای اخیر صنایعی در زمینه های مختلف در استان ایجاد شده است. ولی به دلیل نوپا و کوچک بودن رشد زیادی نکرده و انسجام ندارد. با توجه به ظرفیت های بالا و عدم بکارگیری کامل آنها در صنایع و محدود بودن منابع سرمایه گذاری ، دغدغه سیاستگذاران استان در شناسایی صنایعی است که نسبت به دیگر صنایع مزیت نسبی بیشتری برای سرمایه گذاری و اجرا داشته باشد . باید صنایعی انتخاب شوند که رشد متوازن و متناسب با ظرفیت های اقلیمی و ظرفیت های بومی داشته باشند تا با استفاده متناسب از منابع بیشترین سودآوری و کارایی را بوجود آورند.

اجتماع سازمان یافته واحدهای صنعتی متناسب با استعداد مناطق محل استقرار موجبات هم افزائی و بهره وری مطلوب از منابع را فراهم می سازد و علاوه بر ایجاد اشتغال مولد به رشد تولید داخلی و ارتقاء سطح فناوری می انجامد. در نظام استقرار جمعی واحدهای صنعتی ، تولید کنندگان کوچک و متوسط با دستیابی به پتانسیل هم مکانی سهم مناسبی از بازار تقاضا را به خود اختصاص می دهند و همین عامل اسباب رونق مستمر و افزایش کمی آنان را بدنبال می آورد.عواملی نظیر شرایط اقلیمی مطلوب، خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب، بارندگی فراوان، بازار مصرف خوب داخلی و خارجی و زمینه اشتغال فراوان اعم از تولید و صنایع وابسته موجب تبدیل این استان به قطب بعضی از صنایع شده است.

در بررسی سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی استانهای کشور که بین سالهای 1383 و 1388 انجام گرفته است، بیشترین سهم کشاورزی در سال 1383 در استان گلستان با 3/8 درصد بوده است و سهم استان گلستان از تولید ناخالص داخلی بین سالهای 1383 و 1388 ،4/1 بوده است. ولی با مقایسه بین این سالها ، سهم استان از بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است (گزارش سازمان صنایع کوچک، 1390). صنعتی شدن می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه از طریق افزایش تولیدات ، بهر ه وری، ایجاد فرصت های شغلی، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش های اقتصادی ایفا نماید. باتوجه به اینکه استان گلستان به طور کامل در تمام بخش های صنعت توسعه پیدا نکرده و یا بعضی از صنایع موجود به صورت سنتی مشغول به کار هستند، باید به توسعه صنایع موجود پرداخت. در استان گلستان خوشه های صنعتی به طور بالقوه به صورت سنتی سابقه بیشتری دارند. برای توسعه خوشه های صنعتی باید چارچوبی برای شناسایی و اولویت بندی صنایع بوجود آوریم تا مهمترین حوزه های صنعتی استان را انتخاب و حمایت کنیم.

در سه دهه اخیر ، برای بیان اهمیت و ارزش صنایع کوچک و متوسط بر توسعه صنعتی نظریه های متفاوتی مانند نظریه اقتصادهای حاشیه ای پن روز،رنظریه تحول ساختار تقاضا و نظریه الگوی توسعه خوشه ای مطرح شده است(اکس، 1383).در ایران 98% واحدهای صنعتی، 55% نیروی شاغل در بخش صنعت، 17% ارزش افزوده بخش صنعت و 17% ارزش تولیدات صنعتی متعلق به صنایع کوچک و متوسط است (گزارش سازمان صنایع کوچک1390). با توجه به شرایط مطلوب ذکر شده در استان گلستان، برای پیشترفت صنعت استان باید به توسعه آن پرداخت. در این پژوهش از الگوی ایجاد خوشه های صنعتی برای توسعه صنعت استفاده می شود. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کدام صنعت استان برای توسعه خوشه ای اولویت بیشتری دارد و باید انتخاب شود.

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

با توجه به اهمیت روز افزون توسعه صنعتی در کشور و برنامه ریزی های متعدد برای حصول این مهم، این مساله اهمیت می یابد که با توجه به ساختار فعلی صنعت کشور استراتژی های لازم برای کسب توانمندی لازم چیست؟

واقعیت آن است که در چند دهه اخیر ، خوشه های صنعتی به عنوان یک استراتژی مناسب برای کسب مزیت های رقابتی و افزایش توانمندی صنایع در سطوح مختلف برنامه ریزی به ویژه در سطح منطقه ای مطرح شده است و مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه قرار گرفته است. از این دیدگاه که رقابت جهانی اثر زیادی بر اقتصاد ملی و منطقه ای دارد، مفهوم خوشه جایگاه ویژه ای با در نظر گرفتن تسریع ، رشد اقتصادی و شهری و منطقه ای کسب نموده است (هادی زنور و همکاران، 1390).

حدود 2 دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر شبکه و خوشه ها به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. سازمان های بین المللی و بانک جهانی طرح های متعددی از طریق توسعه خوشه های صنعتی در کشورهای مختلف اجرا و حمایت کرده است (یونیدو، 1384).

در سال های اخیر ، اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده و به دلیل ظهور فناوری نوین و تولید و ارتباطات ، تحولاتی در روش های تولید ، توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها پدید آورده و در همین راستا اهمیت واحدهای کوچک و متوسط مسیر فزاینده ای پیدا نموده است. افزایش رقابت و تمرکز شرکت ها بر فعالیت های محوری ، موجب تفکیک عمودی شرکت ها ، گسترش روابط پیمانکاری و تقویت روابط در زنجیره عرضه شده است. این تحولات لزوم توجه به بنگاه های کوچک و متوسط و همگنند و به واحد های منفک و مجزا از هم را افزایش داده است (متقی طلب، 1383).

اهمیت توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه موجب شده است تا بسیاری از کشورها شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط در مناطق صنعتی را در قالب خوشه به عنوان یک استرانژی توسعه صنعتی منطقه ای مورد نظر قرار دهند و از آن به عنوان راهبردی اشتغال زا که در عین حال قادر به بهبود توان رقابت شرکت ها و افزایش صادرات آنهاست، بهره برداری کنند. بررسی خوشه های صنعتی در دو دهه گذشته به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از اهمیت خاصی برخوردار شده است. خوشه های صنعتی به واسطه تقسیم کار تخصصی، همکاری بین صنایع ، یادگیری تعاملی و سایر اموری که برای رقابتی تر شدن صنایع لازم اند، می تواند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی محسوب شوند ( رابلوتی، 1382).

تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می دهد که بخش صنایع کوچک و متوسط به دلایل مختلف میتواند نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشد (یونیدو، 1384). صنایع کوچک و متوسط معمولاً با این ویژگی ها شناخته می شوند: کارمحور بودن، انعطاف پذیری نسبت به تغییرات بازار و فناوری ها، داشتن قابلیت در بهره برداری از منابع و مهارت های محلی در پاسخ به بازار محلی و برآوردن نیازهای پایه قشر فقیر (رابلوتی، 1382). صنایع کوچک و متوسط ، از بسیج منابع ملی حمایت می کنند و در نتیجه، باعث ایجاد فرصت های شغلی ، ایجاد رفاه و بالاخره فقرزدایی می شوند. این صنایع به اقشار آسیب پذیرتر جامعه از قبیل جوانان و زنان، که ظرفیت محدودی برای مشارکت در توسعه اقتصادی کشورشان دارند کمک می نماید. بخش صنایع کوچک و متوسط می تواند نقش مهمی در تحقق روند خصوصی سازی در کشور ایفا نمایند، زیرا آنها اغلب قابلیت جذب نیروی کار مازاد را دارند و همچنین توسعه صنایع کوچک و متوسط باعث ارتقاء مردم سالاری در جامعه می شود و جامعه مدنی باعث مشارکت کارآفرینان در نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می گردد. این صنایع ، منعطف و نوآور بوده و در بسیاری از بخش ها، امتیازهای رقابتی قابل توجهی نسبت به صنایع بزرگ دارند و این امر آنها را قادر می سازد سریع تر و موثرتر به تحولات فزاینده جهانی پاسخ دهند( یونیدو، 1384).

بخشهای تولیدی و خدماتی، هر دو از انقلاب تکنولوژیک سود می‌برند. اهمیت اطلاعات به عنوان یکی از فرایندهای تولید، برای درک بهتر نیازهای مشتریان و نیز برای بهبود مستمر تولید و فرایند آن، یکی از جنبه های این تأثیر است. در این دوره، قابلیت بهره وری تنها به سرمایه و تجهیزات وابسته نیست؛ بلکه هرچه بیشتر به مهارت، دانش و تخصص کارکنان بستگی دارد. سازمان ها نیز با درک اهمیت دانش، در حال ساختاربندی مجدد خود برای استفاده از این فرصت اند. توانمندسازی کارکنان، تبدیل ساختار عمودی به ساختار افقی، تمرکززدایی و تأکید بر نوآوری و بهبود مستمر در دستور کار اکثر سازمان های بزرگ قرارگرفته است.

استراتژی‌های توسعه اقتصادی باید با این دیدگاه جدید مطابقت داشته باشند. استراتژی‌ها باید برای فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سازمان ها توسعه یابند و برای خلق دارایی های دانش مدار سازمان ایجاد شوند. فعالیت های توسعه باید از فناوری اطلاعات و ابزارهای خلق دانش بهره گیرند. اغلب ابزارهای مدیریت دانش و تکنیک ‌های آن می توانند به توسعه اقتصادی سازمان ها کمک کنند تا بهتر با منابع داخلی و خارجی دانش و اطلاعات ارتباط برقرار کنند (ولی زاده، 1385).

اهمیت خوشه های صنعتی در این است که این خوشه ها ، قابلیت رقابت پذیر نمودن بنگاه های کوچک و متوسط راکه نقش عمده ای در خلق نوآور بر عهده دارند، از طریق شبکه –سازی میان بنگاه ها دارا می باشند(ناصر بخش، 1382).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 165

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید