پایان نامه ارشد رشته مدیریت: کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور شهری

عنوان:

کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های سامانه 137 شهرداری تهران

استاد راهنما:

دکتر جمال شهرابی

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا کاظمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

مقدمه………………………………………. 1

1-1-   بیان مساله……………………………………. 2

1-2-   هدف تحقیق…………………………………….. 3

1-3-   سوالات تحقیق…………………………………….. 3

1-4-   اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………….. 4

1-5-   قلمرو تحقیق…………………………………….. 5

1-5-1- از منظر سازمانی…………………………………….. 5

1-5-2- از منظر زمانی و مکانی…………………………………….. 5

1-5-3-  از منظر موضوعی…………………………………….. 5

1-6-   روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات……………………………………. 5

1-7-   تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی…………………………………….. 6

1-8-   خلاصه فصل اول……………………………………. 6

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………… 8

2-1- مبانی نظری…………………………………….. 9

2-1-1- تاریخچه داده کاوی…………………………………….. 9

2-1-2- تعریف داده کاوی…………………………………….. 10

2-1-3- انواع داده کاوی……………………………………. 11

2-1-4- دلایل استفاده از داده کاوی…………………………………….. 12

2-1-5-  پیش نیازهای یک داده کاوی موفق…………………………………….. 12

2-1-6-  مراحل فرایند داده کاوی……………………………………13

2-1-6-1شناخت کسب و کار…………………………………… 14

2-1-6-2شناخت داده ها ……………………………………14

2-1-6-3آماده سازی داده ها…………………………………… 15

2-1-6-4مدل سازی…………………………………….. 15

2-1-6-5ارزیابی مدل……………………………………. 15

2-1-6-6توسعه ی مدل……………………………………. 16

2-1-7-      قابلیت های اساسی داده کاوی…………………………………….. 16

2-1-7-1   طبقه بندی………………………………… 16

2-1-7-2   پیش بینی…………………………………………… 17

2-1-7-3    تحلیل خوشه ای……………………………………. 17

2-1-7-4    تخمین…………………………………….. 18

2-1-7-5    گروه بندی شباهت یا قوانین وابستگی…………………………………….. 19

2-1-7-6    توصیف و نمایه سازی…………………………………….. 20

2-1-8-      دسته بندی الگوریتم های داده کاوی…………………………………….. 20

2-1-9-      الگوریتم های خوشه بندی…………………………………….. 21

2-1-9-1روش افرازی ( تقسیم بندی) ……………………………………21

2-1-9-1-1الگوریتم ……………………………………. 22

2-1-9-2روش های سلسله مراتبی…………………………………….. 22

2-1-9-3روش های مبتنی بر چگالی…………………………………….. 23

2-1-10-    الگوریتم های وابستگی قواعد……………………………………. 23

2-1-10-1الگوریتم ……………………………………. 23

2-1-10-2 الگوریتم ……………………………………24

2-1-11-    الگوریتم های طبقه بندی…………………………………….. 26

2-1-11-1الگوریتم درخت طبقه بندی و رگرسیون …………………………………… 26

2-1-11-2الگوریتم درخت تصمیم…………………………………….. 27

2-1-11-3الگوریتم های شبکه های بیزین…………………………………….. 29

2-2-1-      مدیریت شهری و شهرداری…………………………………….. 30

2-2-2-      نقش فن آوری اطلاعات در توسعه ی مدیریت شهری…………………… 31

2-2-3-      معرفی سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران………………….. 33

2-2-3-1نحوه ی عملکرد سامانه مدیریت شهری 137…………………. 36

2-2-3-2ماموریت های مرکز سامانه مدیریت شهری 137…………………….. 38

2-2-3-3رویکردهای اجرایی مرکز سامانه مدیریت شهری 137……………….. 38

2-2-3-4چشم انداز مرکز سامانه مدیریت شهری 137…………………… 39

2-2-3-5ساختار سازمانی سامانه مدیریت شهری 137…………………. 39

2-2   مدل مفهومی تحقیق…………………………………….. 40

2-3-   ادبیات یاپیشینه تحقیق…………………………………….. 40

2-4-   خلاصه فصل دوم……………………………………. 44

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ……………………………………   46

3-1- نوع تحقیق  …………………………………… 46

3-2- مدل فرایندی داده کاوی بر اساس استاندارد ……………………………………… 47

3-2-1-      شناخت کسب و کار…………………………………… 47

3-2-2-      شناخت داده ها…………………………………… 48

3-2-3-      آماده سازی داده ها…………………………………… 48

3-2-4-      مدل سازی…………………………………….. 49

3-2-5-      ارزیابی مدل…………………………………….. 49

3-2-6-      توسعه مدل…………………………………….. 49

3-3-   داده های تحقیق…………………………………….. 50

3-4-  جامعه آماری, روش نمونه گیری و حجم نمونه……………. 50

3-5-    روش گردآوری اطلاعات و ابزار سنجش……………………. 50

3-6-   نوع داده ها و مقیاس آن ها…………………………………… 51

3-7- ساختار اجرایی تحقیق…………………………………….. 51

3-7-1- درک مساله کسب و کار…………………………………… 51

3-7-2- درک داده ها…………………………………… 52

3-7-3- آماده سازی داده ها…………………………………… 53

3-7-4- مدل سازی…………………………………….. 55

3-7-5- ارزیابی نتایج…………………………………….. 56

3-7-6-  به کارگیری مدل…………………………………….. 56

3-8-  مدل اجرایی تحقیق…………………………………….. 56

3-9-     خلاصه فصل سوم……………………………………. 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه …………………………………… 60

4-1-   توصیف داده ها…………………………………… 60

4-2-   تحلیل توصیفی داده ها با استفاده از جداول و نمودارهای توصیفی……………. 63

4-2-1-      طبقه بندی بر اساس نوع مشکل…………………………………….. 63

4-2-2-      طبقه بندی بر اساس منطقه بروز مشکل…………………………………….. 66

4-2-3-      شاخص‌های توصیفی سرانه……………………………………. 67

4-3-   تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های داده کاوی…………………………………….. 70

4-3-1-      شناسایی مناطق همگن از منظر سامانه 137……………………………………. 70

4-3-1-1ارزیابی خوشه ه……………………………………ا 76

4-3-2- پیش بینی وضعیت تماس های آب گرفتگی در هر یک از مناطق به ازای بارش هر میلیمتر باران……… 77

4-3-2-1 مدل تعمیم یافته خطی…………………………………….. 77

4-3-2-2مدل شبکه‌های عصبی…………………………………….. 82

4-3-3       تعیین ارتباط میان آب گرفتگی نواحی مختلف یک منطقه……………………………………. 84

4-3-4       تعیین نواحی مستعدتر در هر منطقه در بروز مشکلات و معضلات شهری………….. 86

4-4-   خلاصه فصل چهارم……………………………………. 87

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………89

5-1-خلاصه…………………………………… 89

5-2-   دلایل با اهمیت بودن نتایج و دستاوردهای تحقیق………………. 90

5-3-   جنبه ی نوآوری تحقیق……………………………………. 91

5-4-   نتایج تحقیق…………………………………….. 91

5-4-1-      نتایج تحلیل توصیفی…………………………………….. 91

5-4-2-      نتایج حاصل از تحلیل داده کاوی و ارائه ی دانش استخراج شده………………….. 94

5-4-2-1نتایج حاصل از شناسایی مناطق همگن با استفاده از روش خوشه بندی دو مرحله ای…………….. 94

5-4-2-2- نتایج پیش بینی تماس های آب گرفتگی در هر یک از مناطق به ازای بارش هر میلیمتر باران……….. 95

5-4-2-3تعیین ارتباط میان آب گرفتگی نواحی مختلف یک منطقه……………………………………. 96

5-4-2-4نتایج تحلیل قوانین وابستگی برای شناسایی نواحی مستعدتر در هر منطقه در بروز مشکلات و معضلات شهری.97

5-5- پاسخ به سوالات تحقیق…………………………………….. 97

5-6- محدودیت‌های تحقیق…………………………………….. 98

5-7- پیشنهادات تحقیق…………………………………….. 99

5-8- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………………………….. 100

5-9- خلاصه فصل پنجم…………………………………….. 101

فهرست منابع…………………………………… 102

چکیده انگلیسی …………………………………… 105

چکیده:

شهرداری یکی از کلیدی ترین سازمان هایی است که در ارائه ی خدمات شهری به شهروندان نقش مهمی ایفا می کند. این سازمان با به کار بستن دانش فن آوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی و نیز توان متخصصان داخلی و مجرب در مدیریت شهری، سامانه ای را ایجاد نموده است که شهروندان را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه مدیریت می نماید و تلاش نموده امور شهری را با مشارکت فعال همین شهروندان به انجام رساند. از این رو می توان سامانه ی 137 را بانک اطلاعاتی دانست که داده های ارزشمندی در زمینه ی مسایل شهری در آن جای گرفته است.

اطلاعات حاصل از این سامانه، حاوی مطالب مفیدی در مورد خدمات ارائه شده به شهروندان است و می تواند به عنوان منبعی مهم و مناسب در انجام تحلیل های داده کاوی مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان نمونه با استفاده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده مقابله با این مشکلات شد.

در این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی –توصیفی محسوب می شود، داده های سال 1389 سامانه 137 با استفاده از نرم افزار کلمنتاین 12 برای انجام فرایند داده کاوی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از نتایج این تحقیق تعیین همگنی مناطق از منظر سامانه 137 با استفاده از تکنیک خوشه بندی به دو دسته است؛ که نشان می دهد مناطقی که در دسته دوم قرار گرفته اند آمادگی و آگاهی بیشتری برای برقراری ارتباط با سامانه دارند و میزان تماس بالاتر شهروندان این مناطق ارتباطی با مشکلات بیشتر آن ها ندارد.

هم چنین با استفاده از قوانین وابستگی ارتباط میان مشکلات، مناطق و نواحی مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید کدام نواحی در هر منطقه بیشتر مستعد بروز برخی مشکلات و معضلات شهری هستند که شهرداری می تواند با کسب آمادگی بیشتر از بروز آن جلوگیری نماید.

علاوه بر آن، نتایج به دست آمده، الگوهای جالبی را نیز در پیش بینی تعداد تماس های مربوط به آب گرفتگی و آب افتادگی یک منطقه بر اساس میزان بارش و یا تعیین وابستگی میان پیام های آب گرفتگی بین نواحی مختلف یک منطقه خاص به دست داد.

انتظار می رود نتایج به دست آمده در مدیریت مشکلات شهری و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان موثر واقع شود.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

تمایل به شهرنشینی و جاذبه های آن در میان جامعه، به حدی رو به افزایش است که در حال حاضر شهرها به عنوان مهم ترین پایگاه رشد و توسعه و مرکز اصلی تحولات قرار گرفته اند. بنابراین در مسیر دستیابی به توسعه ی پایدار، شهر یک شاخص مهم تلقی می گردد که رشد وبالندگی آن ارتباط مستقیم با چگونگی مدیریت و دستاورد های حاصله دارد.

مشارکت اگرچه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما به معنای جدید از عرصه سیاست و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این نوع مشارکت در برخی از کشورهای صنعتی جهان، در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز شد؛ تا مردم را در مالکیت شریک سازد و پایه های پایدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحکم سازد.

    اما تازه ترین زمینه ی مشارکت، مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهرهاست. این نوع مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به شهروند بدل شوند.

می توان گفت یکی از مسائل مهم در عرصه ی مدیریت شهری، نحوه ی ارزیابی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، اعتماد به این نهاد و مشارکت در آن است. در این میان، نحوه ی عملکرد مدیریت شهری، خود     می تواند عامل مهمی برای میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و مشارکت با آن باشد.

به عبارت دیگر با توجه به گسترش شهر نشینی و مهاجرت به شهرها، به خصوص کلان شهر تهران و با
در نظر گرفتن جمعیت میلیونی این شهر، عدم کارایی مدیریت سنتی شهر و لزوم بهره گیری از مدیریت متمرکز همراه با به کارگیری از بروزترین دانش فن آوری اطلاعات، احساس می شود. یکی از مشکلات بارز شهر تهران، عدم اطلاع به موقع مدیران شهری از وجود و بروز حوادث و مشکلات در شهر می باشد که مشارکت بیشتر شهروندان در اداره ی شهر و برقراری ارتباط مستقیم مردم با سیستم مدیریت شهری از طریق یک وسیله در دسترس و ارزان قیمت راه حل این معضل بزرگ می باشد(امیری 1389).

از این رو شهرداری تهران در یک اقدام ابتکاری و با استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، به راه‌اندازی سامانه ی مدیریت شهری 137 جهت ایجاد ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهری به منظور انتقال نظرات و خواسته‌ها و بیان مشکلات مربوط به امور مدیریت شهری اقدام کرده است.

از طرفی تنوع و پیچیدگی در حوزه ی خدمات شهرداری، دسترسی به دانش مناسب برای تصمیم گیری و تولید اطلاعات از میان حجم انبوهی از داده ها را برای این سازمان، بیش از پیش ضروری می سازد. استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی در حل مسائل تهران و کلان شهرها دارد. این مساله به ویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری، تولید شغل و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی نقشی اساسی ایفا می کند(هراتی زاده، 1386). یکی از ابزارهای مناسب جهت ایجاد این دانش سازمانی و کمک به مدیران در تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح به کارگیری فن آوری های نوین، نظیر داده کاوی است.

از این رو هدف این تحقیق، به کارگیری تکنیک های داده کاوی در شناسایی و پیش بینی، نیازها و مشکلات شهری بر اساس داده های بدست آمده از سامانه ی مدیریت شهری 137 می باشد.

1-1- بیان مسئله

شهرها، امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی هم چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، و … شهرها را احاطه کرده اند. با توسعه ی شهرها وظایف شهرداری ها در خدمت رسانی هم توسعه پیدا کرده است. در مدیریت‌ شهری‌ امروز که آن را اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقای مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی و‌ با تبعیت‌ از اهداف‌ سیاست های‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور می دانند، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری می باشند(ویژه‌نامه‌ مرکز مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ شهری، شهرداری‌ تهران‌ 1387، ص 7).

یکی از راه های مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهر برقراری ارتباط با شهرداری از طریق سامانه 137 می باشد. این سامانه که در رویکردی نوین توسط شهرداری تهران و با بهره مندی از دانش فن آوری اطلاعات، ایجاد شده است سعی در انجام سریع و دقیق امور شهری با نظر مستقیم و مشارکت فعال شهروندان دارد و تلاش می نماید ساکنین شهر را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه ی مدیریت نماید.

از نگاهی دیگر سامانه 137 یک بانک اطلاعاتی است که داده های ارزشمندی در مورد مسایل شهری را در خود جای داده است. کلیه پیام ها و درخواست های مردم در بانک اطلاعاتی مرکز سامانه 137 ذخیره شده و با استفاده از این داده ها می توان تحلیل هایی کاربردی در بازه های زمانی مختلف و به تفکیک لایه های مختلف اطلاعاتی مانند مناطق، نواحی و واحدهای مختلف سازمانی ارائه کرد. با استفاده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده مقابله با این مشکلات شد. توانایی استخراج دانش مفید نهفته در این داده ها در جهان امروزی خود یک توانایی رقابتی محسوب می شود و در چنین شرایطی است که باید از رشد تکنولوژی برای استفاده موثر از این ثروت بالقوه سود جست و داده کاوی نیز یک جواب بهینه برای استخراج این ثروت است.

داده کاوی که یکی از ده دانش در حال توسعه می باشد امروزه در امور کسب و کار مورد توجه بیشتر سازمان ها قرار گرفته است و هدف آن استخراج اطلاعات از پایگاه های داده و یافتن الگوهای جدید، معتبر، مفید و قابل فهم در داده ها می باشد (http:// www.wikipedia.org).

در طول دهه گذشته، حجم زیادی از داده ها در پایگاه داده ها انباشته و ذخیره شده اند و نتیجه این انباشتگی این است که سازمان ها در داده غنی ولی در کسب دانش بسیار ضعیف می باشند. امروزه میزان داده های در دسترس هر 3 سال دو برابر می شود و سازمانی تواناست که قادر باشد حداقل 7 درصد از اطلاعاتش را مدیریت نماید. تحقیقات انجام یافته نشان از آن دارد که سازمان ها امروزه کمتر از یک درصد از داده هایشان را برای تحلیل استفاده می نمایند. به عبارت دیگر امروزه سازمان ها در اطلاعات غرق شده اند در حالی که گرسنه دانش هستند؛ چرا که سازمان ها داده های زیادی را در تصرف خود دارند درحالی که هنوز با فقدان دانش پنهان درون داده ها مواجه هستند(www.irandatamining.ir).

2-1- هدف تحقیق

به کارگیری برخی از قابلیت های داده کاوی نظیر Clustering، Association Rules و … بر روی اطلاعات سامانه ی137 و کشف روابط و الگوهای پنهان میان داده ها با استفاده از تکنیک های مختلف هریک از آن ها و بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده به منظور ارتقای کیفیت خدمات شهری.

3-1- سوالات تحقیق

1- چگونه می توان با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر روی داده های سامانه 137 شهرداری تهران به پیش بینی مشکلات مناطق22 گانه شهرداری در حوزه ی کلان شهری پرداخت؟

2- چگونه می توان با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر روی داده های سامانه 137 شهرداری به کشف الگوی پنهان میان مشکلات مناطق و حوزه های مختلف شهرداری دست یافت؟

4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

با رشد فزاینده ی جمعیت در کلان‌شهر تهران و به دنبال آن افزایش مشکلات و مسائل ناشی از شهرنشینی در ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، لزوم ایجاد و استفاده از بسترهای مدیریت شهری جدید همراه با به‌روزترین و کاربردی‌ترین فن آوری‌ها احساس می‌شود (امیری، 1388،ص3 ).

تهران با جمعیت بیش از   8217236 نفر(سالنامه آماری شهر تهران- 1388) و مساحت 730 کیلومتر مربع پرجمعیت ترین کلان شهر ایران محسوب می شود. ناگفته پیداست که ارائه خدمات شهری در چنین کلان شهری با تراکم بیش از 11256 نفر بر کیلومتر مربع که سفرهای آونگی ساکنین شهرهای دور و نزدیک اطراف نیز به جمعیت روز آن مرتباً می افزاید، نیازمند به کارگیری تمهیدات ویژه بوده و بدون حضور و نقش فعال شهروندان امکان پذیر نمی باشد.

یکی از مشکلات رایج و فراگیری که در مدیریت کلان‌شهر تهران مشاهده می‌شود، ضعف دریافت اطلاعات به موقع مدیران شهری درباره نیازهای شهروندان و تشخیص ضرورت‌های ارائه خدمات شهری در نواحی و مناطق مختلف شهرداری می‌باشد. در این میان یکی از بهترین روش‌ها برای کسب اطلاعات دقیق در زمینه ی مسائل و مشکلات شهروندان و دریافت نقطه‌نظرات مردم پیرامون مدیریت شهری، ایجاد خطوط ارتباطی مناسب با شهروندان و کسب اطلاعات از طریق خود آنان می‌باشد و این مهم با ایجاد سامانه ای موسوم به 137 در شهرداری تهران دنبال می‌شود.

از این رو شماره 137 پل ارتباطی بین شهروندان و شهرداری تهران است؛ که به شهروندان اجازه می دهد مشکلات و کمبودهای موجود در شهر را به اطلاع شهرداری برسانند. به عبارت دیگر سامانه 137، که از سال 1384 جایگزین صندوق صوتی پیام گیر شهرداری گردیده است، فرایندی است که با سرلوحه قرار دادن اصول شهروند مداری، محله گرایی و مشارکت مردمی به اجرا در آمده تا این مشکلات و درخواست های شهروندان را رسیدگی و برطرف نماید.

کاوش داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه می تواند منجر به شناسایی الگوهای مهم و پنهانی ­شود که پیش از آن ممکن است مورد توجه قرار نمی گرفته و دانستن آن مدیران شهری را در ارائه ی مطلوب خدمات شهری به شهروندان یاری می رساند. زیرا دانش داده کاوی سازمان ها را قادر می سازد تا از سرمایه ی داده هایشان بهره برداری نمایند. از این ابزار برای پشتیبانی فرایند تصمیم گیری استفاده می گردد.  داده کاوی با پردازش جامع داده و انجام فرایند تصمیم سازی از طریق استخراج دانش با ارزش از داده، تصمیم گیری را برای مدیران سازمان تسهیل می نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 122

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید