پایان نامه ارشد رشته معدن: شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن  با عنوان : شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس
1:25000 با استفاده از پردازش تصاویر استر

استاد راهنما :
دکتر محمد رضا محوی

استاد مشاور :
دکتر اسدا… جعفر زاده

نگارش:
میلاد عباس زاده چاری

چکیده
تهیه نقشه پتانسیل کانی سازی فرآیندی است که در آن ابتدا بر اساس ویژگی های زمینشناسی و
اطلاعات موجود، مناطق دارای پتانسیل برای وجود ذخایر معدنی تعیین می شوند. در مرحله بعد، قسمت
هایی از مناطق مورد اکتشاف بر اساس شواهد حاصل از نقشههای زمین شناسی، برداشت های
ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و نیز موقعیت اندیسهای شناخته شده معدنی، برای مراحل تفصیلیتر اکتشاف
انتخاب شده و در نهایت نقشهای تهیه میشود که نشان دهنده مناطق دارای پتانسیل و در اولویت برای
وجود ذخایر معدنی میباشد. از آنجایی که عملیات اکتشافی در شرایط ریسک پذیر و سرمایه بر انجام می
شود، یکی از اهداف برنامه های اکتشافی، انتخاب بهینه مناطق امید بخش و کوچک نمودن محدوده مورد
مطالعه به منظور پی جویی ماده مورد اکتشاف است. یکی از راههای دسترسی به هدف فوق، استفاده از
بررسی های سنجش از دور و به طور خاص استفاده از روش های شناسایی الگو در این روش خاص است
که به دلیل نیاز به دقت و صحت بالای نتایج حاصله، استفاده از الگوریتم های قدرتمند و با خطای کم،
ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر استفاده از معیارهای مختلف اکتشافی در شناسایی مناطق
امید بخش اکتشافی درق سبزوار می باشد.
شناسایی الگو در اکتشاف کانسارها بر مدل سازی اندیس های شناخته شده از یک ماده معدنی استوار
است و می تواند بر اساس ویژگی های استخراج شده از نمونه های آموزشی مناطق مشابهی را معرفی
نماید. بنابراین در مطالعه حاضر پس از جمع آوری اطلاعات بررسیهای اولیه منطقه و استفاده از برداشت
ژئوشیمیایی انجام شده در منطقه مورد مطالعه، با در نظر گرفتن نمونه های آنومال به عنوان نمونه های
آموزشی، اجرای طبقه بندی نظارت شده و سایر پردازش لازم بر روی تصاویر ماهواره ای و در نهایت
تلفیق نتایج حاصل از کلیه بررسی ها، 20 منطقه امید بخش به ترتیب الویت و به صورت یک نقشه
معرفی شده است.

مقدمه
اکتشاف کانسارها، فرآیندی مرحله ای بوده که در مقیاس کوچک و در منطقه ای وسیع آغاز شده، سپس
به مناطق کوچک تبدیل میشود و سرانجام پس از اجرای مطالعات تفضیلی اب انتخاب محل هـایی بـ رای
حفاری به منظور دست یافتن به ذخایر معدنی پنهان پایان میپذیرد. شناسایی مناطق امید بخش اولیـه،
نخستین گام در اکتشافات مقدماتی است که در آن از روش های گوناگونی مانند روش هـای ژئـوفیزیکی
(مغناطیس سنجی و …)، ژئوشیمیایی (نمونه بـرداری از رسـوبات رودخانـه ای و … )، سیـستم اطلاعـات
جغرافیایی و … استفاده می شود . علم سنجش از دور یکی از روش های نوینی است که می تواند جــهت
شناسایی مناطق امید بخش در مقیاس ناحیه ای در کنار لایه های اطلاعاتی دیگر به کارگرفته شود و بـا
دقت و سرعت بالای خود، هزینه های مربوطه را تا حد امکان کاهش دهد.

 شناسایی مناطق امید بخش
اکتشاف کانسارها، فرآیندی مرحله ای بوده که در مقیاس کوچک و در منطقه ای وسیع آغاز شده، سپس
به مناطق کوچک تبدیل میشود و سرانجام پس از اجرای مطالعات تفضیلی اب انتخاب محل هـایی بـرای
حفاری به منظور دست یافتن به ذخایر معدنی پنهان پایان میپذیرد . در یک مقیاس کوچک ابتدا بایستی
بر اساس ویژگی های زمینشناسی و اطلاعات موجود، مناطق دارای پتانسیل برای وجود ذخـایر معـدنی
تعیین شوند . در اکتشافات میان مقیاس، قسمت هایی از مناطق مورد اکتشاف بر اساس شواهد حاصـل از
تهیه نقشههای زمین شناسی ، برداشت های ژئوفیزیکی ، ژئوشیمیایی و نیز موقعیت اندیس های شـناخته
شده معدنی، برای مراحل بعدی اکتشاف انتخاب می شوند. با شناسایی مناطق مساعدتر مـی تـوان اهـداف
اکتشافی را به طور مستقیم انتخاب کرد ه یا مرحله دقیقتری را طراحی ن مود. در نهایت این فرآیند منجـر
به نقشهای میشود که نشان دهنده مناطق دارای پتانسیل و در الویت برای وجود ذخایر معدنی میباشد.
البته تصمیمگیری برای حفاری بر اساس در نظر گرفتن همزمان عوامل زیادی نظیر تایید انواع روش های
اکتشافی نظیر ژئوفیزیک، ژئوشیمی، دورسنجی ، زمین شناسی، دستیابی فیزیکی ، عوامل اقتصادی و غیره
 میباشد که لازم است مورد بررسی قرار گیرند.
شناسایی اولیه مناطق امید بخش ، نخستین گام در انجام مراحل اولیه اکتشافات بشمار می رود که در آن
از روش های گوناگونی مانند روش های ژئوفیزیکی (مغناطیس سنجی و …)، ژ ئوشیمیایی (نمونه بـرداری
از رسوبات رودخانه ای و … )، سیستم اطلاعات جغرافیایی و … استفاده می شود. علاوه بر روش های گفته
شده، روش های مختلف اکتشافی وجود دارند که هر روش ممکن است به مشخص شدن تعداد ی نـواحی
امید بخش منجر شود ولی به دلیل محدودیت مالی و زمانی ف قط تعداد اندکی از این منـاطق بـه عنـوان
الویت اکتشافی انتخاب شوند . در نتیجه در انتخاب این مناطق باید حداکثر دقت در نظر گرفته شود . پس
اگر به جای بررسی جداگانه هر روش اکتشافی، روش های مختلف در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار
گیرند و خصوصیات روش های مختلف در یک چهارچوب وابسته به هم تجزیه و تحلیـل شـوند، انتخـاب
بهترین نواحی برای تمرکز عملیات اکتشافی با دقت بیشتر و ریسک کمتـر صـورت خواهـد گرفـت . علـم
5
سنجش از دور یکی از روش های نوینی است که می تواند جـهت شناسایی مناطق امید بخش در مقیاس
ناحیه ای در کنار سایر لایه های اطلاع اتی دیگر به کارگرفته شود و با دقت و سرعت بالای خـود، هزینـه
های مربوطه مراحل بعد را تا حد امکان کاهش دهد[17]

تعداد صفحه :87

قیمت شش هزار تومان

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *