پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی M.A

   گرایش عمومی

عنـوان :

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

استاد راهنما :

   دکتر حسین مومنی مهموئی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………..1
فصل اول:کلیات پژوهش………………………………………………………..2
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………..3
1-2بیان مسله………………………………………………………………………………..5
1-3اهمیت وضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………………9
1-4اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….12
1- 5 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………..12
1-6تعاریف تئوریک وعملیاتی متغیر ها………………………………………………………..13
1-7انواع متغیرها………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………..15
2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………16
2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………..17
2-2-1تعریف واهمیت مهارت های زندگی…………………………………………………..17
2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی…………………………………..17
2-2-3 انواع مهارتهای زندگی……………………………………………………………………..21
2-3 ابعاد مهارتهای زندگی………………………………………………………………………….23
2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی………………………………………..23
2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری……………………………………………….24
2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی……………………….24
2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی……………………………………….25
2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی…………………………………………..30
2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی………………………………………………………..36

2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام………………………………………………………….

2-7تعریف و اهمیت سلامت روان………………………………………………………………39
2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه………………………………………………..41
2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف…………………………………………43
2-10دید گاههای مختلف در مورد سلامت روانی………………………………………….44
2-10-1 دید گاه روان پزشکی…………………………………………………………………….44
2-10-2 دید گاه رفتار گرایی………………………………………………………………………48
2-10-3 دید گاه انسان گرایی……………………………………………………………………..48
2-10-4 دید گاه هستی گرایی…………………………………………………………………….49
2-10-5 دید گاه شناختی……………………………………………………………………………50
2-10-6 دید گاه بوم شناختی………………………………………………………………………51
2-11مبانی نظری عزت نفس……………………………………………………………………….51
2-12توجه به عزت نفس در کودکان…………………………………………………………….53
2-13اهمیت عزت نفس……………………………………………………………………………..55
2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم………………………………………………………….56
2-15سوابق پژوهش…………………………………………………………………………………..58
2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور……………………………58
2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور……………………………59
2-16خلاصه فصل……………………………………………………………………………………..65
فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………..66
3-1طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………67
3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………67
3-3 نمونه گیری و حجم جامعه و نمونه……………………………………………………….68
3-4ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………68
3-4-1معرفی آزمون سلامت عمومی گلد برگ(GHQ)…………………………………68
3-4-2 پایایی آزمون سلامت عمومی گلد برگ……………………………………………..69
3-4-4 پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت……………………………………………….70
3-4-5ابزارهای آموزش مهارت های زندگی………………………………………………….71
3-4-6نحوه اجرای آموزش مهارت های زندگی…………………………………………….71
3-5 روش اجرا………………………………………………………………………………………….72
3-5-1 رئوس جلسات آموزش مهارت های زندگی……………………………………….72
3-5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نتایج…………………………76
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..77
4-2 توصیف ویژگی های دانش آموزان مورد بررسی……………………………………..78
4-3 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………….88-79
فصل پنجم:بحث و تبیین یافته های پژوهش……………………………….89
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..90
5-2 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….92
5-3محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………….95
5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………….96
5-5 پیوست ها………………………………………………………………………………………….111-98
5-6 فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………112
5-7 فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………118
5-8 چکیده(به زبان انگلیسی)…………………………………………………………………….122

فهرست جداول

جدول (2-1) نقش برنامه مهارتهای زندگی در پیشگیری اولیه………………………………………………20
جدول(2-2) خلاصه برنامه آموزش مهارت های زندگی به منظور افزایش سلامت روان وعزت نفس28
جدول(3-1)نگاره طرح تحقیق نیمه آزمایشی(دلاور،1375)………………………………………………….67
جدول(4-1) توزیع فراوانی دانش آموزان دختر…………………………………………………………………..78
جدول(4-2) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر سلامت روان………………….79
جدول(4-3) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس………………………80
جدول(4-4) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نشانه های جسمانی…………81
جدول(4-5) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر اضطراب و بی خوابی………82
جدول(4-6) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نا رسا کنش وری اجتماعی.83
جدول(4-7) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر افسردگی………………………..84
جدول(4-8) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس کلی……………….85
جدول(4-9) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس اجتماعی…………86
جدول(4-10) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس خانوادگی……..87
جدول(4-11) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس تحصیلی……….88


فهرست نمودار

نمودار(4-1) متغیر وضعیت گروهی(آزمایش- کنترل)……………………………………………………….78

فهرست اشکال

شکل(2-1) اثرات اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی بر روی فرد و جامعه………….20

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 89-88 بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ( هر گروه 30 نفر ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش مشتمل بود بر آزمون سلامت روان کلدبرگ ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای عملی آموزش مهارت های زندگی .

در روش تجزیه و تحلیل داده ها ، ازآزمون آماری t گروههای مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد .

1- آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد.

2-آموزش مهارتهای زندگی، عزت نفس دانش آموزان را بهبود می بخشد.

3- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر نشانه های جسمانی واضطراب و بی خوابی معنا دار بوده است، اما بر نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی معنا دار نبوده است.

4- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس تحصیلی معنا دار بوده است.اما بر عزت نفس خانوادگی معنا دار نبوده است.

1-1 مقدمه

با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد ، جهت رویارویی با موقعیت های دشوار ، امری ضروری به نظر می رسد به همین دلیل روان شناسان جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری های اجتماعی ، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .

آموزش مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی ، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود ، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست ، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد(کریم زاده، 1388) .

آنچه که امروز تحت عنوان مهارت زندگی مشهور است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارت ها در لابه لای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است .

اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی زمانی مشخص می شود که بدانیم آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی – اجتماعی می گردد این تواناییها فرد را برای برخورد موثر با کشمکشها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند و به او کمک می کنند تا با سایر انسانهای جامعه ، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تامین نماید بدین ترتیب ، تمرین مهارت های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ، ارزشها و رفتار انسان می گردد (ناصری ، 1384) .

در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده ضروری به نظر می رسد (شعاری نژاد ، 1377) .

بر اساس پژوهشهای انجام شده عواملی نظیر عزت نفس ، مهارت های بین فردی ، برقراری ارتباط مطلوب ، تعیین هدف ، تصمیم گیری ، حل مساله و تعیین و شناسایی ارزشهای فردی و پیشگیری درکاهش انواع ناهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی کودکان نقش موثری دارند (علیمردانی ، 1384) .

آموزش پیش نیاز لازم بر ای سلامت است و سلامت توسط مردم و در جایی که زندگی ، تحصیل ، کار و تفریح می کنند و یا عشق می ورزند بوجود می آید و توسط آنها تداوم می یابد .

سلامت ، دست یابی به رفاه تمام اعضای خانواده را از طریق مراقبت از خود و دیگران و با قادر ساختن مردم برای تصمیم گیری و داشتن تسلط به شرایط محیط زندگی خود و تامین لازمه های زندگی اجتماعی ، تضمین می نماید (خالصی و عالیخانی ، 1382) .

بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش اینگونه مهارت ها به کودکان برای ما آشکار می شود .

تعداد صفحه : 137

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

26 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.