پایان نامه ارشد مدیریت رسانه: بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه

عنوان:

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی

 استاد راهنما:

دکتر احمدرضا سنجری

استاد مشاور:

دکتر رضا واعظی

استاد داور:

دکتروجه اله قربانی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………… 4

1-4- چارچوب کلان نظری تحقیق……………………………………………………………………………. 5

1-5-گزاره های تحقیق………………………………………………………………………………………… 6

1-5-1- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 6

1-5-1-1- هدف اصلی………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………….. 6

1-5-2- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………. 7

1-5-2-1- سوال اصلی ………………………………………………………………………………………… 7

1-5-2-2- سوالات فرعی …………………………………………………………………………………….. 7

1-5-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 8

1-5-3-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………….. 8

1-5-3-2- فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………….. 8

1-6- روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………….. 8

1-6-1- نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………… 8

1-6-2- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………. 9

1-6-2-1- قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………….9

1-6-2-2- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………..9

1-6-2-3- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………….. 9

1-6-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………… ……….9

1-6-4- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه…………………………………………………… 9

1-6-5- روش و ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………. 9

1-6-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….. 9

1-6-7- نقشه راه………………………………………………………………………………………….10

1-7- شرح واژه ها……………………………………………………………………………………….10  

فصل دوم

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………. 14

2-2-1- اثربخشی………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-1- مفهوم اثربخشی………………………………………………………………………….. 15

2-2-1-2- تعاریف اثربخشی…………………………………………………………………………. 16

2-2-1-3- اثربخشی و اهداف سازمان…………………………………………………………….. 18

2-2-1-3-1- هدف سازمانی…………………………………………………………………………….. 19

2-2-1-4- شایستگی مدیریت و اثربخشی……………………………………………………….. 20

2-2-1-5- الگویی برای اثر بخشی…………………………………………………………………… 22

2-2-1-6- عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان……………………………………………….. 23

2-2-1-7- ویژگی نظام های اثر بخش…………………………………………………………….. 24

2-2-1-8- مدل های اثربخشی سازمانی ………………………………………………………. 25

2-2-1-9- ادغام معیارهای اثربخشی در مدیریت………………………………………………. 28

-2-2-2- رسانه………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-2-1- تعریف رسانه…………………………………………………………………………… 29

2-2-2-2- دیدگاه ها درباره نقش رسانه………………………………………………………… 30

2-2-2-2-1- دیدگاه افراطی …………………………………………………………………….. 30

2-2-2-2-2- دیدگاه تفریطی…………………………………………………………………….. 30

2-2-2-2-3- دیدگاه بینابینی یا معتدل…………………………………………………………… 31

2-2-2-3- کارکردهای رسانه………………………………………………………………………. 31

2-2-2-3-1-کارکرد خبری و اطلاع رسانی رسانه…………………………………………… 32

2-2-2-3-2-کارکرد آموزشی رسانه……………………………………………………………….. 33

2-2-2-3-3-کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه………………………………………………… 34

2-2-2-4- ضوابط ساختاری برنامه سازی در رسانه………………………………………… 35

2-2-2-4-1- ایده برنامه……………………………………………………………………………… 35

2-2-2-4-2- نام برنامه……………………………………………………………………………… 36

2-2-2-4-3- آرم برنامه……………………………………………………………………………….. 37

2-2-2-4-4- لزوم تناسب برنامه…………………………………………………………………….37

2-2-2-5- تکنولوژی و مدیریت رسانه…………………………………………………………. 38

2-2-2-5-1 انواع رویکرد مدیران رسانه به تکنولوژی …………………………………. 38

2-2-2-6- طبقه بندی برنامه های تلویزیون ……………………………………………… 41

2-2-2- 7- کیفیت برنامه های رسانه ای ……………………………………………………. 42

2-2-2-8- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیرگذاری رسانه………………………..43

2-2-2-8-1- نظریه استفاده و رضایتمندی……………………………………………….. 45

2-2-2-8-2- نظریه انتظارات اجتماعی……………………………………………………… 47

2-2-2-8-3- نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده ای…………………………………… 49

2-2-3- مدیریت رسانه…………………………………………………………………………. 50

2-2-3-1- مفهوم مدیریت رسانه……………………………………………………………… 51

2-2-3-2- تعریف مدیریت رسانه………………………………………………………….. 52

2-2-3-3- چهار وظیفه مدیریت برنامه در رسانه……………………………………… 53

2-2-3-4- مدیریت برنامه……………………………………………………………………. 54

2-2-3-4-1- تعریف مدیریت برنامه…………………………………………………………55

2-2-3-4-2- روش کار در مدیریت برنامه………………………………………………….. 55

2-2 -3-4-3- مقوله های موضوعی و مواد برنامه…………………………………….. 56

2-2-3-4-4 – برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان صدا وسیما………………………… 58

2-2-3-4-5- مدیریت روابط کارکنان سازمان صدا و سیما………………………….. 59

2-2-3-4-6- اهمیت مدیریت نیروی انسانی سازمان ها……………………………… 60

2-2-3-4-7- فنون ارتباطی کارکنان سازمان صدا و سیما……………………………… 60

2-2-3-4-8- الگوی مدیریت رسانه(صدا و سیما)………………………………………. 61

2-2-3-4-9- اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما…………. 63

2- 4- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………….. 65

2- 4- 1- پیشینه داخلی ……………………………………………………………………. 65

2-4-1-1- پایان نامه های داخلی مرتبط………………………………………………… 65

2-4- 1-1-1- بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش ………………………………. 65

2-4-1-1-2- بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت………………….. 66

2- 4-1-1-3- طراحی الگوی مدیریت اثر بخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی ……… 67

2-4-1-1-4- بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری ……… 67

2-4-1- 1-5- بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورها…….. 68

2-4-1- 1-6- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت……………………….. 70

2-4-1-1-7- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان……… 70

2-4-1-2- مقالات داخلی مرتبط………………………………………………………… 70

2-4-1-2-1- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی ……………………………………….. 71

2-4-1-3- تحقیقات داخلی مرتبط …………………………………………………… 71

2-4-1-3-1- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی… 71

2-4-1-3-2- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس ………………… 72

2-4-1-3-3- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه………………… 72

2-4-1-3-4- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی ……. 73

2-4-1-3-5- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی…………………………………… 73

2-4-2-پیشینه خارجی ……………………………………………………………………….. 74

2-4-2-1- مقالات خارجی مرتبط…………………………………………………………. 74

2-4-2-1-1- سبک رهبری مدیران و اثربخشی…………………………………………. 74

2-4-2-1-2- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی……………………. 74

2-4-2-1-3- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی………………. 74

2-4-2-1-4- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری……………………… 74

2-4-2-1-5- مدیریت اثر بخش…………………………………………………………. 74

2- 4-2-1-6- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه…….. 76

2-4-2-1-7- تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه……….. 78

2-4-2-1-8- دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه…………….. 79

2-5- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی……… 84

فصل سوم

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………. 99

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………….88

3-3- متغیر ها ،تعریف عملیاتی …………………………………………………………….89

3-3-1- متغیر وابسته تحقیق وتعریف عملیاتی…………………………………..…90

3-3-2- متغیر مستقل مدیریت برنامه……………………………………………………………91

3-3-3- متغیر مستقل (گروه بندی وسازماندهی نیروهای تخصصی) در مدیریت برنامه…..92

3-3-4- متغیر مستقل (مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)در مدیریت برنامه………… 92

3-3-5- متغیر مستقل (تکنولوژی ساخت برنامه) در مدیریت برنامه…………………….93

3-3- 6- متغیر مستقل (گرایش موضوعی برنامه ها) در مدیریت برنامه………………….94

3-3-7- متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)در مدیریت برنامه…………………………………94

3-3-8- متغیر مستقل (زمان ارائه برنامه ها)در مدیریت برنامه…………………………..95

3-4- جامعه آماری ………………………………………………………………………..95

3-5- تکنیک توصیف و تحلیل داده ها ……………………………………………………. 96

3-5-1- آماره های توصیفی ………………………………………………………….. 96

3-5-2- آماره های استنباطی …………………………………………………………………. 96

3-6- ابزار ،روایی و پایانی ………………………………………………………………… 97

3-7-1- ابزار……………………………………………………………………………………. 97

3-7-2- روایی………………………………………………………………………. 97

3-7-3- پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش…………………………… 97

فصل چهارم

مقدمه…………………………………………………………………………………………..101

4-1- توصیف گویۀ جنسیت پاسخگویان………………………………………. 101

4-2- توصیف گویۀ سن پاسخگویان……………………………………………………. 102

4-3- توصیف گویۀ رشتۀ تحصیلی پاسخگویان………………………………… 103

4-4- توصیف گویۀ حوزۀ تخصصی پاسخگویان……………………………. 104

4- 5- توصیف گویۀ میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………… 105

4-6- توصیف گویۀ سابقه خدمت پاسخگویان…………………………… 106

4-7 – توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی”….. 108

4- 8- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل “مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان”……… 110

4-9- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل”تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها”…. 113

4-10- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” گرایش موضوعی برنامه ها”……. 115

4-11- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” تنوع برنامه ها “………………… 118

4-12- توصیف گویه های مربوط به متغیرمستقل” زمان ارائه برنامه ها”…………. 122

4-13- توصیف گویه های مربوط به متغیر مستقل ” مدیریت برنامه ها “…………. 125

4-14- توصیف گویه های مربوط به متغیر وابستۀ پژوهش”میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیما” ….. 127

4- 15- آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته…………………….. 130

4- 16- تحلیل یافته های تحقیق(آزمون فرضیات)…………………………. 131

4- 16-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………….. 131

4- 16-2- آزمون فرضیه اول……………………………………………………….. 132

4- 16-3- آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………… 133

4- 16- 4- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………….. 134

4- 16- 5- آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………… 136

4-16-6- آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………… 137

4- 16-7- آزمون فرضیه ششم……………………………………………………….. 138

4- 17- تحلیل رگرسیون چندگانه متغیر وابسته و متغیرهای مستقل…………. 140

4-17-1- معادله رگرسیون………………………………………………………. 141

فصل پنجم

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………. 144

5-2- خلاصه یافته……………………………………………………………………….. 144

5-3-نتایج…………………………………………………………………………………. 145

5-3-1- نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش……………………………. 145

5-3-1-1- بررسی های حاصل از فرضیه اصلی پژوهش……………………….. 145

5-3-1-2- بررسی های حاصل از فرضیه اول پژوهش…………………………. 145

5-3-1-3- بررسی های حاصل از فرضیه دوم پژوهش………………………… 145

5-3-1-4- بررسی های حاصل از فرضیه سوم پژوهش…………………………. 146

5-3-1-5- بررسی های حاصل از فرضیه چهارم پژوهش……………………… 146

5-3-1-6- بررسی های حاصل از فرضیه پنجم پژوهش……………………….. 146

5-3-1-7- بررسی های حاصل از فرضیه ششم پژوهش……………………… 146

5-3-2- نتایج حاصل از بررسی متغیر وابستۀ پژوهش…………………….. 146

5-4- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………..147

5-5- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………….. 149

5-6- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ………………………………………… 149

5-7- محدودیت های تحقیق……………………………………………………. 149

چکیده:

باتوجه به اینکه رسانه ملی مهم ترین ابزار نشر و ترویج هنجارها و ارزش هاست و در راستای توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه نقش بسزایی دارد؛ ضروری است مدیران ، برنامه سازان و اصحاب رسانه ، با شناخت فنون برنامه سازی و مدیریت مؤثر و صحیح آن بتوانند برنامه هایی اثربخش را تولید و به اهداف مورد نظر دست یابند.از این رو هدف پژوهش حاضر، اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای استان خراسان رضوی است. نوع پژوهش از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر متدولوژی کاربرد اطلاعات، توصیفی است. جامعه مورد بررسی این پژوهش را کلیۀ اساتید و کارشناسان رشته علوم ارتباطات و جامعه شناسی فعال در حوزه رسانه شهر مشهد تشکیل می دهند .نمونه آماری تحقیق نیز به دلیل معدود بودن جامعه آماری به صورت تمام شمار 65 نفر بوده است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و ابزار پرسش نامه محقق ساخته، به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق(پرسش نامه) با تأیید خبرگان و اساتید حاصل گردید و برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که معادل (95(% برآورد گردید. نشان دهنده ی همگنی درونی و اعتماد بالای ابزار جمع آوری داده های تحقیق می باشد. یافته های حاصل از ابزار پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از تأیید رابطه ی معنا دار میان مدیریت برنامه های شبکه صدا و سیمای خراسان رضوی ( سازماندهی و گروه بندی تخصصی- گرایش موضوعی برنامه ها- فنون ارتباطی کارکنان- تکنولوژی ساخت برنامه ها- تنوع برنامه ها) و اثربخشی این برنامه ها را می باشد.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

1-1- مقدمه

مفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهم ترین هدف مدیر باشد. بازدهی کار یک مدیر نیز باید ازطریق صادره های مدیریت سنجیده شود نه میزان وارده ها یعنی موفقیت های کاری او، نه مجموعه کارهایی که به وی محول می شود یا در روز انجام می دهد. اثربخشی چیزی است که از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آید و انجام می شود و به صورت بازده کار ارائه می گردد. ارتقای تخصص گرایی، توجه بیشتر به خرده فرهنگ های جامعه و بهره گیری بیشتر از ظرفیت های برنامه سازی در مراکز استان ها، توجه مضاعف به نیازهای برنامه ای گروه سنی بزرگسال و میانسال و افزایش اثربخشی برنامه های این شبکه از مهم ترین سیاست های جدید رسانه ملی به عنوان شبکه ای کاملاً ایرانی می باشد.

2-1- بیان مسئله

یک مدیر مجرب که دارای دانش و بینش کافی و مدیریتی است، ضمن استفاده بهینه از ساختارهای جاری اقتدار و اختیار در سازمان با باورهای مشترک و قواعد کار به خوبی مسلط بوده و با سنجش عواقب کار و بینایی کامل در انجام تحولات، آن را به طریقی مناسب به اتمام می رساند. مدیرانی که برحسب روابط نه ضوابط، براساس علایق شخصی نه واجد شرایط بودن انتخاب و مشغول به فعالیت می شوند، در مدتی نه چندان طولانی، تغییراتی را در مجموعه تحت پوشش خود ایجاد می نماید که باعث بوجود آمدن خسارات جبران ناپذیری می گردد. در دورانی که علم وفناوری و پیشرفت در عرصه های مختلف دانش با سرعت بالایی حرکت می کند واگذاری امور به دست مدیرانی ضعیف یا اصولاً غیر مدیر نه تنها باعث عقب ماندگی آن مجموعه می شود بلکه باعث وارد آمدن لطماتی به افراد و یا واحدهایی که با آن سازمان سروکار دارند نیز می شود. ایشان خواسته یا ناخواسته نقاط ضعف سیستم را تقویت کرده و از تهدیدات فرا روی سیستم به صورتی سهل و آسان می گذرد.

مفهوم اثربخشی[1] از مهم ترین، مبهم ترین و در عین حال بحث ‌انگیزترین مباحث حوزۀ مدیریت است. این ویژگی ناشی از ابهاماتی است که در تعریف و بالطبع در ارزیابی آن وجود دارد. بر این اساس تعاریف متعدد و الگوهای متفاوتی برای ارزیابی اثربخشی شکل گرفته است. مفهوم اثربخشی در مدیریت با تعبیر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهم‌ترین هدف یک مدیر باشد. به طور کلی مفهوم اثربخشی را می‌توان شامل: کسب موفقیت جذب، اعمال صحیح مدیریت، پرورش کارکنان، دست‌یابی به اهداف، کار درست انجام دادن، تفکر گروهی و مشارکت، تقویت ارزش‌های سازمانی، تولید ایده‌های جدید در نظر گرفت ( ایوانویچ ، 2001) .

چو و بولی بیان می‌کنند که هرگاه برنامه‌های یک سازمان منجر به تحقق هدف‌های خود گردد، اثربخشی واقع شده است، آنچه حائز اهمیت است این است که اهداف و شاخص‌هایی وجود داشته باشد که بتوان با اندازه‌گیری آن‌ها میزان تحقق اهداف را تعیین نمود، می‌توان گفت اثربخشی و سودمندی یک برنامه به ارزشیابی کیفیت آموزشی، طراحی دوره و تجارب یادگیری بستگی دارد.

اثربخشی فوایدی است که سازمان و فراگیران از آموزش دریافت می‌کنند. اثربخشی هر برنامه به ارزشیابی و نظارت مستمر بستگی دارد علاوه بر این، مربیان و کارآموزان باید به طور فعالانه در معرض فرآیند نظارت و ارزشیابی قرار گیرند، بازخورد فوری نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مستمر نظارت و ارزشیابی باید در دسترس دست‌اندرکاران باشد که برای پیشرفت و بهبود لازم است .

البته اثربخشی به طور مطلق و در پایان یک دوره آموزشی رویکرد کاملی نیست اثربخشی و کیفیت آموزش می‌بایست در طول فرایند آموزش ایجاد و تضمین گردد و در پایان این فرآیند برای اطمینان از صحت اقدامات و تحقق اهداف مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گیرد (چو و بولی، 2007) .

اندازه‌گیری اثربخشی باید شامل موارد متعددی مانند میزان فروش، رضایت مشتریان، ایمنی محیط کار، بهره‌وری و سایر موارد باشد. علاوه بر این الورز و گارفنو اثربخشی را رویکرد نظری برای درک اینکه آیا فعالیت به نتایج مورد نظر دست یافته است یا نه تعریف می‌کند (ویلیام ،2007) .

سازمان صدا وسیما ، نیم قرن است که به قانون سپرده شده است. در تمام این سال ها، مقرراتی که در خصوص این رسانه تصویب شده، اشتراکات و شباهت های زیادی دارد. صدا و سیما همیشه دولتی بوده و بخش خصوصی جز در موارد استثنایی آن هم در دوره هایی کوتاه، راه به دایره فعالیت های رسانه ملی نیافته است. اداره این سازمان نیز با دیگر سازمان های دولتی تفاوت هایی داشته و در مجموع، همیشه سازمان صدا و سیما، از مقررات خاص و منحصر به فردی برخوردار بوده  است.

صدا وسیمای خراسان رضوی با توجه به فضای معنوی شهر مشهد می تواند جایگاه ویژه ای درمیان دیگر شبکه های استانی داشته باشد که با توجه به بررسی ها به نظر می رسد که برنامه های رادیویی وتلویزیونی این شبکه کیفیت زیادی نداشته واحتمالاً مخاطبان از برنامه های این شبکه، رضایت چندانی ندارند و همین امر موجب شد که تا با مطالعه و تحقیق به دنبال صحت وسقم این موضوع بوده و درصورت مشخص شدن صحت این فرضیه با ارائۀ راه حل و راهکار برای این مساله، شاهد پیشرفت برنامه های این شبکه استانی واثربخشی هرچه بیشتر برنامه ها و فعالیت های سازمان مذکور باشیم.

بر همین اساس در این تحقیق، مدیریت برنامه های صدا وسیمای مرکز استانی خراسان رضوی، با مولفه هایی مانند؛ گروه بندی و سازمان دهی نیروها،گرایش موضوعی برنامه ها، فنون ارتباطی کارکنان، تکنولوژی ساخت برنامه بررسی و اندازه گیری می شوند تا تأثیر آن بر اثربخشی برنامه های تولیدی این شبکه بر مخاطبان مشخص گردد.

3-1- اهمیت و ضرورت

بسیاری از نهادهای اجتماعی بخصوص مراکز آموزشی و رسانه‌ها می‌توانند در راستای ترویج و توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به عبارت دیگر پیشرفت و سازندگی کشور، نقش اساسی داشته باشند، اما صدا و سیما به عنوان دانشگاهی سراسری و فراگیر، نقش موثرتری را بر عهده دارند، چرا که معمولاً برنامه‌های رسانه ملی، بویژه برنامه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی، اثرات فرهنگی اجتماعی قابل ملاحظه‌ای را در ابعاد مختلف به همراه دارند.

صدا وسیما بر اساس رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دانشگاه عمومی است که به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط جمعی نقش بزرگی در تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین در این رهنمودهای ارزنده بر رسالت و وظایف خطیر صدا وسیما و نقش مؤثر برنامه‌های گوناگون آن در شکوفایی فرهنگی جامعه و رفع تنگناها و چالش‌های اجتماعی تأکید شده است. بر همین مبنا، اجرای سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از وظایف قانونی و رسمی صدا وسیما است.

قانون برنامه سوم توسعه نیز در مواد 159 و 167 خود سازمان صدا وسیما را موظف به انجام مطالعات و تحقیقات، ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیت‌ها، تقویت هنرها و علوم و فنون، تکمیل پوشش جمعیتی، انعکاس و نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی،ترویج آموزش‌های عمومی، فنی و حرفه‌ای و نظایر آن نموده است (محمدی،1379) .

در حال حاضر بـه نظر می‌رسد اکثر برنامه‌های تلویزیونی شبکه خراسان رضوی به جز بخش خبری وگزارش ها که جنبه اطلاع رسانی دارد، به جای پرداختن به برنامه‌های هدفمند ، فرهنگ ساز، تاثیر گذار و بنیادین، به نوعی گرفتار برنامه‌های صرفاً سرگرم کننده، سطحی و کم محتوا شده‌اند و لذا این سوال مطرح است که چرا صدا و سیما در مرکز استان خراسان که با وجود جمعیت زیاد استان و وجود خیل عظیم مسافران و زائرین می تواند جزء پربارترین و پر بیننده ترین شبکه های کشور باشد از این ظرفیت بسیار خوب برای رشد همه جانبه جامعه در ابعاد مختلف، غفلت و برای تعمیق و تحکیم دستاوردهای انقلاب اسلامی و ترویج علم و دانش و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی و انقلابی، استراتژی مدون و مشخصی ندارد؟

با توجه به کاربردی بودن پژوهش، یافته­های حاصل از آن برای سازمان صدا و سیما خراسان رضوی می­تواند در سیاستگزاری ، مدیریت برنامه و اصلاح شیوه­های ناکارآمد گذشته یاری رساند و همچنین می­تواند مشخص سازد که در چه مواردی، ضعف و کاستی وجود دارد تا از تعمیم اشتباهات به موارد صحیح جلوگیری شود که همه این موارد باعث می شود فعالیت های این سازمان رو به اثربخشی بیشتر سوق یابد ونهایتا کارایی و بهروری بیشتر شده و مانع اتلاف سه منبع حیاتی ومهم نیروی انسانی ، زمان و سرمایه گردد.

همچنین ضرورت انجام این تحقیق، حرکت در مرزهای علم و دانش ودانش افزایی در حوزه مدیربت رسانه است و با تولید ادبیات و مبانی نظری در این رابطه به الگویی دست می یابیم که اولا بومی است و ثانیا موجب گردآوری اطلاعات مفیدی به عنوان ادبیات و تاریخچه این موضوع می شود.

1. Effctivess

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 186

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید