پایان نامه ارشد مدیریت کارآفرینی: بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حسابداری و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت کارآفرینی

عنوان تحقیق:

بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

استاد راهنما:

دکتر داوود حسین پور

استاد مشاور:

دکتر میرعلی سید نقوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

بررسی­ها نشان می دهد در سال­های اخیر گرایش به کارآفرینی و مباحث مربوط به آن در کشور افزایش چشمگیری داشته است. از میان مسائل مطرح در کارآفرینی می توان به قصد کارآفرینی به عنوان مهمترین عامل پیش­بینی کننده فعالیت­های کارآفرینانه در جامعه اشاره کرد. قصد کارآفرینانه یکی از متغیرهای مهم در پژوهش سالانه دیده­بان جهانی کارآفرینی به حساب می آید. از این رو بررسی عوامل موثر برقصد و تقویت آن می تواند منجر به افزایش میزان قصد کارآفرینی در جامعه شود. در میان این عوامل خودکارآمدی کارآفرینانه به عنوان یکی از عوامل موثر و مهم در قصد بیان می شود. خودکارآمدی دارای شش شاخص عمده می باشد که با آنها سنجش می شود.

در تحقیق پیش رو، تنها دو متغیر امکان عینی (خودکارامدی) و قصد کارآفرینی از مدل لینان مورد بررسی قرار گرفته است.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان در حال تحصیل در رشته های مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می دهند. یک نمونه 294 نفری از دانشجویان رشته های گوناگون مدیریت با استفاده از فرمول انتخاب شده است .

در این پژوهش ما بر اساس شش شاخص مهارت شناخت فرصت های بازار و توسعه محصول جدید ، مهارت ایجاد محیط نوآورانه کارآفرینی ، مهارت ایجاد رابطه با سرمایه گذاران، مهارت شناسایی هدف اصلی ، مهارت رویارویی با چالش های غیر منتظره و مهارت توسعه منابع انسانی که توسط دی نابل و همکاران بیان شده است و با استفاده از مدل لینان در آن به تاثیر مستقیم خودکارآمدی بر قصد اشاره دارد به بررسی تاثیر خودکارآمدی برقصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه پرداخته ایم.

نتایج بررسی ها نشان می دهد هر شش شاخص تاثیر مثبت و معناداری در قصد کارآفرینی دارند .همچنین از میان شاخص ها مهارت شناخت فرصت های بازار و توسعه محصول جدید و مهارت شناسایی هدف اصلی سهم بیشتری در پیش بینی قصد کارآفرینی دارند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

گردهم آمدن همزمان عوامل تولید، شامل منابع طبیعی، نیروی کار، سرمایه و نیروی متخصص در یک کشور ضرورتاً توسعه آفرین نیستند. پدیده توسعه نیازمند نیروهای مبتکر و کارآفرین و فضای مناسب است که ترکیب مطلوبی از عوامل مختلف را در شرایطی معین برای نیل به هدفی خاص به‌وجود‌ آورد. عصر امروز، عصر کارآفرینی است، کارآفرینان به‌عنوان ارزش‌آفرینان، انقلابی را برانگیخته‌اند که اقتصاد جهانی را تغییر داده است. کارهای جدید تاثیرات مثبت اقتصادی فراوانی از جمله شور و نشاط بخشی به اقتصاد بازار دارد (ربانی و انصاری، 1384).

اهمیت کارآفرینی به‌عنوان عامل حیاتی ثبات و رشد اقتصادی کشورها روز به روز توجه بیشتری را از سوی محققان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران معطوف خود می نماید. و همین امر توجه به قصد کارآفرینی به‌عنوان قوی‌ترین پیش‌بینی کننده فعالیت‌های کارآفرینانه را در سال‌های اخیر برجسته‌تر نموده ‌است. اما بررسی ادبیات تحقیقات کارآفرینی با محوریت عوامل موثر بر قصد کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قصد، از ناچیز بودن تحقیقات فوق به ویژه در حوزه کارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان آموزش‌عالی خبر می‌دهد. بنابراین اندک بودن تحقیقات خارجی و فقدان تحقیقات داخلی ما را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را به مقوله کارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان آموزش‌عالی اختصاص دهیم.

اما به منظور ترسیم تصویری کلی از ساختار پژوهش و ارائه اطلاعات لازم در خصوص چرایی و چگونگی پژوهش، این فصل به ارائه طرح و کلیات اختصاص یافته است. در ادامه این فصل به منطق و دلیل اصلی انجام پژوهش، اهداف کلیدی، چگونگی اجرای پژوهش و بیان مشکلات و تنگناهای کلی تحقیق پرداخته شده است. فصول بعدی به بیان مشروح موارد قید شده در این بخش اختصاص دارد.

2-1) بیان و تشریح موضوع

مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه، منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی، رفاه و آسایش در جامعه می‌گردد (زالی، رضوی، 1387).

یکی از اهداف برنامه‌های آموزشی کارآفرینی ایجاد و تقویت قصد کارآفرینانه کارآفرینان بالقوه به‌ویژه دانشجویان می‌باشد. به‌همین دلیل تحقیقاتی که در دنیا برای قصد کارآفرینانه انجام می‌شود، عمدتا مربوط به دانشجویان است چرا که قصد کارآفرینانه بهترین و مهم‌ترین متغیر پیش‌بینی کننده رفتار کارآفرینانه است. به عبارت دیگر به احتمال خیلی زیاد، افزایش قصد کارآفرینانه منجر به افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه و در نتیجه توسعه کارآفرینی می‌شود.

از این رو هدف بسیاری از کشورها افزایش میزان و سطوح کارآفرینی و به‌ویژه قصد کارآفرینانه می‌باشد. به همین دلیل یکی از متغیرهای مهم در پژوهش سالانه دیده‌بان جهانی کارآفرینی[1] (GEM) به‌عنوان بزرگترین پژوهش میدانی کارآفرینی در جهان، قصد کارآفرینانه است. به همین دلیل شناخت بهتر عوامل موثر بر شکل‌گیری قصد، درک ما را از کارآفرینی افزایش می‌دهد (Krueger,Karsrud1993:277).

بر اساس نتایج برنامه 2008 GEM بین قصد کارآفرینانه و فعالیت کارآفرینانه به میزان 48 درصد همبستگی وجود دارد (Bosma & Levie, 2008).

بر طبق نظر بوسما[2](2008) می‌توان گفت افزایش قصد کارآفرینانه در یک جامعه، نرخ رخداد انواع فعالیت‌های کارآفرینانه را افزایش می‌دهد.

تئوریسین‌های کارآفرینی عقیده دارند که خودکارآمدی نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری قصد کارآفرینی دارد. به‌عنوان نمونه بوید[3] و وزیکیس[4] (1994) بیان می‌دارند که خودکارآمدی، توسعه قصد کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در شکل‌گیری کسب‌و‌کار تاثیر دارد. به بیان دیگر قصد شروع کسب‌و‌کار، تا رسیدن به مرحله عمل، به باور افراد درباره موفقیت‌شان بستگی دارد.

محققان در مطالعات بسیاری به بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی از جمله خودکارآمدی پرداخته‌اند و مدل‌های بسیاری ارائه کرده‌اند. به‌عنوان نمونه کروگر[5] و برازیل[6] (1994) در مدل امکان سنجی قصد کارآفرینی خود متغیری به نام “خودکارآمدی دسترسی به کسب‌و‌کار” را مطرح کردند که بر اساس آن هر چه اعتماد فرد به خود در شکل‌گیری وظایف کارآفرینی بیشتر باشد درصد امکان سنجی آن کسب‌و‌کار بیشتر است.

از این رو در این پژوهش تلاش شده است تا متغیر خودکارآمدی کارآفرینانه به‌عنوان یک عامل موثر بر قصد کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن دو سنجیده شود.

با توجه به این‌که اکثریت افرادی که امروزه بازار کار را تشکیل می‌دهند دانشجویان هستند، لذا می‌بایست توانایی ورود به این بازار در آن‌ها تقویت شود. در صورتیکه انگیزه و تمایل دانشجویان جهت راه‌اندازی کسب‌و‌کار ارتقا یابد و زمینه‌ای فراهم گردد تا مهارت‌های این امر در جامعه دانشجویان افزایش یابد، وابستگی آن‌ها به ارگان‌های دولتی و غیر‌دولتی کاهش یافته و با سرعت و سهولت بیشتری قادر به استفاده از دانش خود خواهند بود. در این صورت نه‌تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه جامعه از نظر اقتصادی پویاتر می‌شود. علاوه بر این دانشجویان هدفمندتر فارغ التحصیل خواهند شد.

این پژوهش در میان دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی انجام می‌شود و به بررسی تاثیر خودکارآمدی بر قصد کارآفرینی با استفاده از شاخص‌های خودکارآمدی می‌پردازد.

3-1) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

کارآفرینی به‌عنوان عامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، ثابت شده و غیر قابل انکار است. با توجه به اهمیت آن اگر در کشوری به این موضوع توجه نشود، آن کشور به سوی رشد و توسعه گام برنمی‌دارد. در مورد رفتار و قصد کارآفرینی تحقیقات زیادی در حوزه‌های مختلف علمی از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حوزه‌های دیگر انجام شده‌است. در این تحقیقات به عوامل موثر بر قصد کارآفرینی پرداخته شده ولی به متغیر خودباوری کارآفرینانه به‌عنوان یک عامل موثر بر قصد توجه چندانی نشده است، بنابراین پرداختن به این متغیر جای بررسی و تحقیق فراوان دارد.

تحقیقات نشان می‌دهد که خودکارآمدی کارآفرینانه، پیش‌بینی کننده مهم قصد کارآفرینانه است (Baughn2006,krueger2000,Peterman&kennedy2003,segal et.al 2002).

باورهای مربوط به خودکارآمدی افراد را از راه‌های گوناگون تحت تاثیر قرار می‌دهد. خودکارآمدی به‌تدریج در اثر توسعه مهارت‌های اجتماعی، زبان‌شناسی و شناختی که حاصل تجربیات است به‌وجود می‌آید (Bandura1982,gist1987:280). افراد با درجه خودکارآمدی پایین نسبت به افراد با درجه بالا بسیار متفاوت فکر و رفتار می‌کنند (Bandura1986,Eden1992:280).  

علاوه بر این، بر اساس گزارش سال 2009 سازمان GEM، رتبه ایران در قصد کارآفرینی در میان 54 کشور 14 می‌باشد.

مطابق برنامه GEM، در ایران در سال 1387 تقریبا 37 درصد مردم قصد داشته‌اند که در سه سال آینده کسب‌و‌کاری را راه‌اندازی کنند. این شاخص در سال 1388 برابر با 28.8 درصد بوده‌است که نسبت به سال قبل از آن هشت درصد کاهش یافته است (Bosma & levie, 2008 , 2009). اما مجددا در سال 2010 (1389خورشیدی) به میزان 32.72 درصد رسیده است.

این آمار نشان می‌دهد که با ارتقاء سطح عوامل موثر بر قصد کارآفرینی می‌توان این رتبه را افزایش داد. بنابراین بررسی عوامل موثر بر قصد و اهمیت آن، ما را بر آن داشت تا به‌طور اخص خودکارآمدی کارآفرینانه را مورد مطالعه قراردهیم.

علاوه بر موارد یاد شده، با توجه به این‌که در تحقیقات و پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه قصد کارآفرینی به بررسی خود کارآمدی به‌طور اخص و شاخص‌های اندازه‌گیری آن کمتر پرداخته شده‌است، نیاز است که با انجام تحقیقاتی این‌چنین، جهت استفاده در تحقیقات آتی و مجامع علمی این متغیرها بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.

دانشجویانی که در این پژوهش به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند، در رشته‌های مدیریت مشغول به تحصیل بوده‌اند. بنابر این نیاز آن‌ها به درک رفتار کارآفرینی و ایجاد تمایل و انگیزه جهت راه اندازه‌گیری کسب‌و‌کار می‌تواند از طریق انجام این پژوهش مرتفع گردد.

با توجه به موارد ذکر شده، لزوم انجام این تحقیق برای محقق مسلم شد و تلاش شد تا در این پژوهش جهت رفع نقاط ابهام در زمینه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی گامی برداشته شود.

4-1) اهداف انجام تحقیق

هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

بررسی تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت ایجاد رابطه با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

بررسی تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

[1] Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

[2] Bosma

[3] Boyd

[4] Vosikis

[5]Krueger

[6] brazeal

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید