پایان نامه ارشد مدیریت کارآفرینی: تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

عنوان:

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

استاد راهنما:

دکتر داوود حسین پور

استاد مشاور:

دکتر میرعلی سید نقوی

استاد داور:

دکتر جهانیار بامدادصوفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………. 1

مقدمه………………………… 3

1-1بیان مسئله………………………… 4

2-1اهمیت و ضرورت موضوع………………………… 5

3-1اهداف تحقیق…………………………. 6

1-3-1 اهداف اصلی…………………………. 6

2-3-1 اهداف فرعی…………………………. 6

4-1 سؤالات اصلی و فرعی تحقیق…………………………. 7

1-4-1 سؤال اصلی…………………………. 7

2-4-1 سؤالات فرعی…………………………. 7

5-1 فرضیه های تحقیق…………………………. 7

1-5-1 فرضیه های اصلی…………………………. 7

2-5-1 فرضیه های فرعی…………………………. 7

6-1 متغیرهای تحقیق…………………………. 8

1-6-1 متغیر برون زا ( مستقل)……………………….. 8

2-6-1 متغیر درون زا (وابسته)………………………..8

7-1 قلمرو تحقیق…………………………. 8

1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق…………………………. 8

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق…………………………. 9

8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات پژوهش……………… 9

1-8-1 عملکرد سازمانی…………………………. 9

2-8-1 رهبری تحول گرا……………………….. 10

3-13-1 نوآوری سازمانی…………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………….. 13

مقدمه………………………… 14

بخش اول: مبانی نظری…………………………. 15

1-2- رهبری تحول گرا ………………………..15

1-1-2- گذری بر رهبری…………………………. 15

2-1-2- پیشینه رهبری تحول گرا……………………….. 18

3-1-2 تعاریف و نظریه ها……………………….. 19

4-1-2- عناصر رهبری تحول گرا……………………….. 20

5-1-2- رهبری تبادلی و عوامل آن………………………… 22

6-1-2- رهبری عدم مداخله………………………… 23

7-1-2- تفاوت رهبری تحول گرا و رهبری تبادلی…………………………. 23

8-1-2-نقاط قوت و ضعف نظریه رهبری تحول گرا……………………….. 24

2-2- نوآوری…………………………. 25

1-2-2-تعریف نوآوری…………………………. 25

2-2-2-تاریخچه نوآوری…………………………. 26

3-2-2 انواع نوآوری…………………………. 27

4-2-2-سطوح کلی نوآوری…………………………. 28

9-2-2 استراتژی های نوآوری…………………………. 29

10-2- 2مزایای نوآوری…………………………. 30

11-2-2شرایط ایجاد نوآوری…………………………. 33

12-2-2 موانع نوآوری…………………………. 33

13-2-2 نوآوری سازمانی…………………………. 34

14-2-2 نوآوری در فعالیت های خدماتی…………………………. 34

1-14-2-2 ویژگی خدمات و تأثیر آن ها بر فرآیند نوآوری…………. 36

2-14-2-2 فرآیند گام به گام نوآوری در خدمات…………………………. 37

3-14-2-2- عوامل کلیدی موفقیت در نوآوری…………………………. 40

3-2 عملکرد سازمانی…………………………. 41

4-2 رهبری تحول گرا و عملکرد سازمانی…………………………. 42

5-2 نوآوری و عملکرد سازمانی…………………………. 43

بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………. 44

1-2-2 پیشینه تحقیق در ایران………………………… 44

2-2-2 مطالعات خارجی…………………………. 46

نتیجه گیری…………………………. 47

6-2 مدل مفهومی تحقیق…………………………. 49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………. 51

مقدمه: ………………………..52

1-3 روش تحقیق…………………………. 53

2-3 جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری…………. 53

3-3 روش گردآوری اطلاعات…………………………. 54

1-3-3 مطالعات کتابخانه ای…………………………. 54

2-3-3 تحقیقات میدانی…………………………. 54

4-3 پرسشنامه……………………….. 55

1-4-3 پایایی و روایی پرسشنامه………………………… 56

1-1-4-3 روایی ( اعتبار) پرسش نامه………………………… 57

2-1-4-3 پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسش نامه………………………… 57

5-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 59

1-5-3 تحلیل مسیر………………………… 60

2-5-3 تحلیل عاملی تاییدی…………………………. 60

6-3 دلایل انتخاب روش پی.ال.اس برای این مطالعه……………. 61

نتیجه گیری…………………………. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 63

مقدمه………………………… 64

1-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه………… 64

1-1- 4. جنسیت (کارمندان) ………………………..65

2-1-4. تحصیلات (کارمندان) ………………………..66

3-1- 4. سن(کارمندان)……………………….. 67

4-1- 4. سابقه کار(کارمندان)……………………….. 69

5-1- 4. جنسیت (مدیران)……………………….. 70

6-1-4. تحصیلات (مدیران)……………………….. 71

7-1- 4. سن(مدیران)……………………….. 72

8-1- 4. سابقه کار(مدیران)……………………….. 73

2-4. آمار استنباطی…………………………. 74

1-2-4. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………… 74

2-2-4 تحلیل مدل اندازه گیری ……………………….. 76

3-2-4. روش حداقل مربعات جزئی…………………………. 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها……………………….. 91

مقدمه………………………… 92

1-5 یافته های تحقیق…………………………. 92

2-1- 5 نتایج یافته های توصیفی…………………………. 92

3-1-5 نتایج یافته های استنباطی…………………………. 93

1-3-1-5 فرضیه ی اول………………………… 94

2-3-1-5 فرضیه دوم………………………… 95

2-5 پیشنهادها……………………….. 96

1-2-5 پیشنهاد های اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش………… 96

2-2-5 پیشنهاد به محققین آتی………………………….98

3-5 موانع و محدودیت های تحقیق…………………………. 99

منابع و مأخذ…………………………. I

منابع فارسی:……………………….. II

منابع لاتین…………………………. III

پرسشنامه………………………… VII

چکیده:

تمامی سازمان های دولتی و خصوصی برای توسعه رشد و پایداری و بهبود عملکرد سازمان در عرصه رقابت امروزی به نوآوری سازمان نیاز دارند تا در رقابت آن بتوانند پاسخگوی نیازهای خواسته های مشتریان باشند. به علت وجود تحولات اخیر صنعت بیمه در زمینه خصوصی سازی و آزادسازی این صنعت، نوآوری در محصولات و خدمات عرضه شده توسط شرکت های بیمه و فرآیندهای آن بیش از پیش اهمیت می یابد. هم چنین ضرورت های خاص مربوط به وضعیت صنعت بیمه در ایران مانند وجود بازار بالقوه بالا برای انواع رشته های بیمه ای در بخش های مختلف اجتماع، ضعف ساختاری و مدیریتی شرکت های بیمه به لحاظ بکار نگرفتن نیروی کار متخصص و دانش مدار، عدم تناسب رشد و خدمات شرکت های بیمه با رشد تکنولوژیک سایر سازمان ها و بخش های اجتماع و غیره، همگی حکایت از لزوم تصمیم گیری جدی برای بکارگیری روش های نوین و رشد نوآوری در صنعت بیمه را دارد. از سوی دیگر رهبری نیز در شرکت های بیمه اهمیت بیشتری یافته است. لذا شرکت های بیمه که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستند نیاز به رهبرانی دارند که کارکنان سازمان را در انجام تغییرات و ایجاد ساختار فرهنگی که تأکید اصلی آن بر نوآوری است، هدایت کنند. از این رو پژوهش حاضر، تأثیر رهبری تحول گرا و نوآوری بر عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داده تا با شناسایی این رابطه بتواند عملکرد را بهبود بخشد.

دو نمونه آماری متشکل از 140 نفر از کارمندان و 32 نفر از مدیران و معاونان شعب مرکزی شرکت های بیمه خصوصی شیراز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه طراحی شده به جمع آوری داده ها اقدام به عمل آمد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش محتوایی و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. که مقدار بدست آمده قابل اتکا بود.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی بر پایه نر افزارSPSS جهت طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده و در گام اول از تحلیل عاملی تاییدی و در گام دوم از تحلیل مسیر بر پایه نرم افزار PLS برای تحلیل روابط بین سازه ها بهره برده شده است.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که رهبری تحول گرا و نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارند. هم چنین از بین مؤلفه های رهبری تحول گرا، انگیزش الهام بخش و توجه و ملاحظات فردی بیشترین تأثیر را بر عملکرد دارند. از مؤلفه های نوآوری نیز، نوآوری کلی سازمان بیشترین اثر را بر عملکرد سازمانی می گذارد. با توجه به چنین نتایجی، تقویت نوآوری و وجود رهبران تحول گرا با تکیه بر رفتارهایی که بیشترین تأثیر را بر عملکرد دارند، در شرکت های بیمه می توانند عملکرد سازمان را بهبود بخشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

بیمه یکی از خدماتی است که تاًثیر زیادی بر زیر ساخت های اقتصادی کشور دارد. این صنعت از طریق جمع آوری بخشی از وجوه نقدی و تزریق آن به سیستم اقتصادی باعث رشد و توسعه ی اقتصادی کشور می شود. عملکرد این صنعت تاًثیر زیادی بر سیستم اقتصادی کشورها خواهد گذاشت. در سازمان های امروزی افزون بر چشم انداز مشخص و سرمایه های مالی، سرمایه های مرتبط با منابع انسانی نقش بسزایی در موفقیت سازمان ایفا می کنند. برای کسب مزیت رقابتی پایدار، در حوزه کسب و کار توجه به سرمایه های مرتبط با منابع انسانی در اولویت قرار دارد. همچنین در میان منابع سازمان، منبعی پایه مزیت رقابتی قرار می گیرد که با ارزش، کم یاب و تجدید ناپذیر باشد. بیشتر عملکرد سازمان ها، به ویژگی افرادی که این سازمان ها را اداره می کنند بستگی دارد(Klimoski,2001:6.(Zaccaro &. یکی از این ویژگی ها رهبری در سازمان می باشد. برخی از پژوهشگران بیان میدارند که اثربخشی فرآیندهای سازمانی در ارتباط مستقیم با سبک رهبری سازمانهاست. از طرف دیگر به دلیل شرایط و وضعیت های پیچیده جدیدی که سازمان ها را با تنگناهای رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش های سنتی را با مشکل جدی روبرو ساخته است، نوآوری در سازمانهاست. بسیاری از سازمان ها و شرکت ها و بسیاری از بخش های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری پی برده اند و دریافته اند که نوآوری یک عامل مهم در ارتقای عملکرد و همچنین کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها است. (Cumusluogh & llsev. 2009). در بیشتر موارد در دنیای امروز نوآوری منبع فرصت های عظیمی شناخته شده که باعث ایجاد جهش های خاصی در بازار جهان شده است و باعث میشود در سیستم هایی که دچار عدم پویایی شده اند نیروی تازه ای دمیده شود و از تهدیدهای ثابت ماندن در محیط برای آن ها بکاهد. شرکت های بیمه نیز از جمله سازمان هایی هستند که از این قاعده مستثنی نیستند و از آنجا که عملکرد این شرکت ها تأثیر زیادی بر سیستم اقتصادی کشورها دارد، پس پرداختن به مباحث عملکرد در این حوزه می تواند به اقتصاد کشورها کمک کند و عملکرد را ارتقاء ببخشد. نوآوری و رهبری، موضوعات مورد توجه محققان و پیشگامانی است که تاثیر بالایی در مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ایفا می نمایند محققان به این مبحث پرداخته اند که آیا نوآوری و رهبری، عملکرد برتر سازمان را تسهیل می نمایند یا خیر و اینکه آیا عملکرد گذشته تحت تاثیر نوآوری و رهبری است یا خیر. بنابراین جدا کردن پیوند نوآوری، رهبری، و عملکرد سازمانی، محققان را بر این داشته تا تحقیقات بیشتری در این محدوده داشته باشند. چندین مطالعه، رابطه خطی را بین نوآوری و عملکرد سازمانی گزارش نموده اند؛ ولی هنوز، نتایج بطور کامل قطعی نمی باشد. برخی از مطالعات بر ارتباط مثبت(Matsuo 2006) ، منفی(Balkin.2000) یا عدم وجود رابطه قابل توجه میان نوآوری و عملکرد سازمانی اشاره داشتند.

در این فصل از تحقیق با توجه به موضوع، مسئله اصلی تحقیق، ضرورت انجام آن، فرضیه ها، اهداف و درنهایت اصطلاحات و واژه های تخصصی شرح داده شده است.

1-1 بیان مسئله

امروزه بسیاری از سازمان ها تغییر یافته اند. هر گونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی انطباق پذیر است که بتوانند با تغییرات سازگار شوند. در این میان، تعاملات اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمر بخش برای بیشتر مدیران و رهبران به مثابه کلیدی در مدیریت تغییرات سازمانی اهمیتی فزاینده یافته است. سازمان هایی می توانند در این عصر ادامه حیات دهند که تحت مدیریت مدیران و رهبران شایسته قرار می گیرند، تا آن ها بتوانند سازمان ها را با تغییرات و تحولات سازگار نمایند. یکی از عوامل مهمی که منجر به تحقیقات گسترده در زمینه رهبری شده است جذابیت های ناشی از مفهوم رهبری است ( سیادتی و مختار پور،1384).

از سویی رهبری تحول گرا یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده درباره رهبری است. نظریه سبک رهبری تحول گرا یکی از چارچوب های نظری در دنیاست، که برنز[1](1978) و بس (1985) مطرح کرده اند. در سال های اخیر نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی جدید مدیریتی رهبری تحول گرا شده است؛ به طوری که فقط در طی سال های 1990 تا 1995 در بیش از یکصد پایانامه و تحقیق در دانشگاه های مختلف دنیا مفهوم رهبری تحول گرا بررسی شده است. بس در سال 1990 بیان کرد که رهبران می توانند، با استفاده از ویژگی های رفتاری رهبری تحول آفرین، پیروان خود را به سوی عملکرد بیش از انتظار هدایت کنند (Humphreys & Einstein).

از سوی دیگر نیز، بسیاری ازصاحب نظران، نوآوری و ایجاد تمایز را بعنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده(Sinkula, j., Baker, W., & Noordewier;1997) و معتقدند نوآوری مزیت رقابتی بنگاه در بازارهای داخلی و خارجی شده( Slater, S.F. and Narver, J. C;1994) ویک عنصر ضروری به منظور بقای سازمان در بلند مدت و بخش مکمل رهبر در سازمان می باشد.

بررسی های اخیر محققان نشان می دهد که اغلب سازمان های امروزی در محیط پیچیده و پویا قرار دارند. آن ها معتقدند که باید چارچوبی برای اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمان های یادگیرنده و تحول گرای امروزی ایجاد شود. صاحب نظران و محققان معتقدند عملکرد موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی است و مشکل می توان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد. آنها توجه به عملکرد سازمان را باعث ایجاد نظریه سازمانی می دانند و از عملکرد به مثابه موضوع اصلی در فضای عملی یاد می کنند (زالی، 1377).

صنعت بیمه در ایران در حال حاضر نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه و هم تراز،عقب تر است،حرکتی که در راستای خصوصی سازی و آزادسازی تعرفه ها ایجاد شده،باعث رقابت بیش تر شرکت های بیمه گر شده است و هر شرکتی که بتواند در این شرایط عملکردی برتر را از خود نشان دهد موفق است.پس شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سازمان ها و تقویت عوامل مثبت و تعدیل عوامل منفی میتواند در این راستا کارساز باشد. عوامل موثر بر عملکرد سازمان ها را به دو دسته عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی تقسیم می کنند. از جمله عوامل برون سازمانی می توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی اشاره کرد و عوامل درون سازمانی در بر گیرنده مقوله هایی چون رهبری سازمان، سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی، ساختار، فناوری، راهبردها و فرایند یادگیری سازمانی می باشند (قربانی زاده و همکاران،1391). بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان می تواند گامی مهم جهت بهبود و ارتقای عملکرد سازمان به شمار آید.

در این تحقیق به بررسی تاثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی در صنعت بیمه پرداخته خواهد شد. همچنین به دنبال یافتن مؤلفه هایی از رهبری و نوآوری هستیم که می تواند بیشترین تأثیر را بر عملکرد بگذارد.

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع

از معروف ترین و پرتکرار ترین پرسش های محققین مدیریت استراتژیک سازمان، عملکرد متمایز شرکت و دستیابی به عملکرد سازمانی برتر است. عملکرد برتر که به عملکرد پایدار اشاره دارد ( Crook JR,Brrotton VK, Street VL, Ketchen Dj,2006). پارادایم های مختلفی برای تشریح عملکرد برتر یک سازمان وجود دارند. یکی از پارادایم ها به واسطه کاربرد تئوری دیدگاه منبع محور است. دیدگاه منبع محور نشان می دهد که سازمان ها اساسا ویژگی ها و مشخصه های خاصی دارند و در طی زمان، ترکیبات مختلفی از منابع و مهارت ها را گرد آوری می نمایند که به آن ها این امکان را می دهد تا بر مبنای قابلیت متمایز، بر منافع خود بیفزایند. (Barney JB.1991). دیدگاه منبع محور، نیاز به اینکه منابع باید خصیصه های منحصر به فردی داشته باشند که به سازمان امکان دستیابی به مزیت رقابتی را بدهد؛ برجسته می سازد. از میان خصیصه های منحصر به فرد و مهم ، ارزشمندی، کمیابی، دشواری در تقلید و کپی برداری، عدم قابلیت جایگزینی و تغییرات جزیی بیان شده است که در ادامه، منابع را به عنوان مجموعه ای از،برای مثال دارایی ها، قابلیت ها و فرایندهای سازمانی، مشخصه های سازمان، اطلاعات و دانش شرح می دهند.) Barney JB1986). در این مطالعه، منابع قابلیت های فردی از نظر نوآوری و رهبری هستند که به عملکرد سازمانی منتهی می گردند.

با توجه به گسترش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، اکنون زمان مناسبی برای گسترش فعالیت های اقتصادی و مولد در بخش خصوصی است. صنعت بیمه نیز از جمله صنایعی است که وارد محیط خصوصی سازی شده و به همین جهت رقابت بین شرکت های این صنعت افزایش یافته است.

چنانچه بپذیریم بیمه از دو جنبه، یکی از جنبه اقتصادی و دیگری از جنبه آرامش و روحی روانی در تمام زندگی فرد و یا یک خانواده می تواند نقش اساسی ایفا نماید، در این صورت می توان به جایگاه واقعی بیمه و توسعه یافتگی دست یافت، بنابراین باید در پی راه هایی بود که بتوان در محیط رقابت کنونی عملکرد را بهبود و بهره وری را افزایش داد. هر چه تعداد شرکت های موفق فعال در بازار بیمه بیشتر شود نفوذ به بخش های احیاء نشده و یا کمتر احیاء شده بیشتر می شود که رشد و توسعه بیمه را موجب خواهد شد.

این پژوهش از این نظر می تواند مفید باشد که تأثیر متغیرهای نوآوری و رهبری تحول گرا را به طور همزمان بر عملکرد سازمان بررسی کند تا مدیران بتوانند بهترین نوع رفتار رهبری تحول گرا را شناسایی کرده و آن را بروز دهند که کارکنانشان در بهترین شرایط قرار بگیرند، بتوانند ایده های خلاق و نوآورانه خود را پرورش دهند تا در راستای آن سازمان بتواند به عملکرد برتر دست باید.

[1] Burns

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 118

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید