پایان نامه ارشد : نقش تصویر – واژه بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان مقطع چهارم دبستان در شهرستان کرمانشاه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تکنولوژی آموزشی

عنوان : نقش تصویر – واژه بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان مقطع چهارم دبستان در شهرستان کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان

نقش تصویر – واژه بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان مقطع چهارم دبستان در شهرستان کرمانشاه

استاد راهنما

دکتر محمد جواد کرم افروز

استاد مشاور

دکتر رضا هاشمی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق2
مقدمه3
بیان مسأله4
اهمیت وضرورت5
اهداف کلی7
اهداف جزئی7
سؤالات پژوهش7
فرضیات7
تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش8
فصل دوم : ادبیات  و پیشینه تحقیق11
مقدمه12
طراحی آموزشی13
رویکرد ساختن گرایی15
رویکرد ساختن گرایی و طراحی آموزشی16
خود نظم دهی19
راهبردهای خود نظم دهی20
روش های نوین تدریس21
تقسیم بندی روش تدریس21
طراحی نظام آموزش37
راهبرد های حافظه37
راهبرد مرور ذهنی37
راهبرد سازمان دهی41
سازماندهی طبقه ای42
راهبرد بسط44
فنون یاد یار46
اصول اسرار آمیزنهفته در یک حافظه47
اصول حافظه48
اختلالات یادگیری50
تشخیص افتراقی54
روشهای ارزشیابی اختلال های نوشتن54
روش ادراکی ـ حرکتی55
الگوی تفکر استقرایی58
مراحل الگو59
چگونگی شکل گیری فرایند استقرایی60
یاد گیری خواندن و نوشتن با الگوی استقرایی تصویر – واژه64
فرایند یادگیری خواندن و نوشتن65
اتصال خواندن / نوشتن66
ساختار66
حرکات (گامهای ) ا لگو66
مراحل الگوی استقرایی تصویر – واژه برای خواندن و نوشتن67
تفکر استقرایی68
تفکر استقرایی (تابا) تکوین مفهوم69
تصویر ـ واژه چیست ؟71
نگاره – کلمه77
 محور عمده در روش نگاره کلمه77
منطق روش نگاره کلمه77
توالی روش نگاره کلمه78
مزایای روش نگاره کلمه استقرایی78
انتخاب تصویر 79
پیشینه تحقیق80

 

 

فصل سوم: روش تحقیق84
 مقدمه85
روش تحقیق86
روش تجزیه و تحلیل داده ها86
جامعه آماری86
روش نمونه گیری86
ابزار گرد آوری داده ها86
روایی وپایایی87
متغیر وابسته87
متغیر مستغل87
متغیر های مزاحم87
جنسیت87
مراحل اجرای طرح87
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها95
مقدمه96
فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری و پیشنهاد ها128
 مقدمه129
خلاصه تحقیق131
بحث و تفسیر نتایج133
محدودیت های تحقیق137
پیشنهاد ها137
منابع138
ضمائم143

 

نقش تصویر واژه بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان پایه چهارم

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از تصویر-واژه بر کاهش اشکالات املایی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1391-1390 انجام شده و براساس دیدگاه شناختی است. در این پژوهش از روش شبه تجربی و استفاده از گروه کنترل وگروه شاهد انجام گرفت . جامعه آماری دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی در آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه می باشد، که تعداد کل آن ها 284 نفر است. 162نفر از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شد، از آن جا که دانش آموزان پایه چهارم در مدرسه شهدای فرهنگی بیشترین شباهت را به طرح مذکور داشتند، لذا تحقیق بر روی این گروه انجام گرفت. پس از این که افراد انتخاب شدند، به دو گروه شاهدو کنترل با تعداد هر کدام 81نفر طبق فرمول کوکران تبدیل شده و مدت یک سال تحصیلی طی ده جلسه با استفاده ازآزمون توانایی های روانی–ایلی نویز(آی.تی.پی.ا.) بارویکردشناختی و تمرکز برخانواده پردازش اطلاعات مانند تفکر استقرایی توسط معلم تحت آموزش قرار گرفتند. پس از اجرای آموزش در دو گروه، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس، نرم افزار (spss) ،جداول و نمودار برای بررسی توزیع فراوانی و درصد نمره توانایی، میانگین، میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم استفاده شده است. توزیع مشاهدات را با فرض نرمال بودن مشاهدات پذیرفته شده آزمون نموده و نتایج حاکی از تاثیر مثبت آموزش مبتنی بر تصویرواژه برکاهش اشکالات املایی دانش آموزان دارد.

واژه های کلیدی: تصویر _ واژه، یادگیری، دید گاه شناختی، تفکر استقرایی

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 


مقدمه :

ازسال 1950به بعد توجه مربیان، روانشناسان و پزشکان  به گروه خاصی از کودکان وآموزش آن ها معطوف گشت که ازنظر جسمی و مغزی دارای هیچ گونه عارضه ی مشخصی نیستند،ولی دچار نارسایی های ویژه ی یادگیری وگاهی اوقات نابهنجاریهای رفتاری می باشند ودرمان آن ها باروش  های متداول امکان پذیر نیست .

برای کسانی که شغل معلمی را انتخاب نموده اند، گهگاه دانش آموزانی درکلاس وجود دارند، با توجه به اینکه روش تدریس برای همه یکسان بوده، اما  عده ای از آن ها در یک یا چند درس از کلاس عقب افتاده اند. آیا این کودکان عقب مانده ی ذهنی هستند؟ غالباَ عقب مانده ی ذهنی نخستین تصوری است که به ذهن اکثر معلمان خطور می کند. البته چنین تصوری سال ها بر جََو آموزش و پرورش حاکم بوده است. به تدریج صاحبنظران و دست اندرکاران تفاوت هایی را بین عقب ماندگان ذهنی وعقب افتادگان درسی مشاهده کرده اند و نتیجه ی این مشاهدات به پیدایش گروه دیگری از این نوع دانش آموزان انجامید که مشکل  آن ها را اختلالات یادگیر ی نامیدند. این تعریف و تشخیص به کمک دانش آموزانی آمده  که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه بوده اند.  نارسایی های این ها با واژه های مختلف در کتاب های روانشناسی و علوم تربیتی نام گذاری شده اند. متداول ترین این واژه ها عبارتند از: ضایعات مغزی[1]، ضایعات خفیف مغزی[2]، آسیب های عصبی[3]. این اصطلاحات که درآن ها ریشه اصلی نارسایی های یادگیری، عوامل بدنی شمرده شده است با اعتراضات و انتقادات زیادی مواجه شده است(نادری، 1388).

متخصصین آموزشی با بسیاری از این کودکان روبرو می شوند که دچار اختلالات یادگیری هستند ولی علم پزشکی هیچ گونه علامتی ازنابهنجاری های عصبی یا ضایعات مغزی درآن ها نمی یابند، درحالی که کودکان دیگری هستند که دچار ضایعات مشخص شده مغزی اند ولی هیچ گونه اشکالی در یادگیری ندارند. بنابراین به تدریج اصطلاحات فوق الذکر اعتبار خود را از دست داده است. اکنون لقب نارسایی های ویژه یادگیری را برای این گونه کودکان که با وجود هوش بهنجار در یک یا چند زمینه مانند: خواندن، نوشتن، سخن گفتن، فهم ریاضی و… دچار ناتوانی و اشکالات یادگیری هستند به کار می برند، چون این کودکان دچار ضایعه مشخص شده مغزی یاعصبی نیستند، نظریه ی اشکالات مغزی وعصبی نتوانسته است متخصصین این رشته را قانع کند. بنابراین فرضیه ها و سپس نظریه های مختلفی دراین زمینه پدید آمده است. تاریخچه این تخصص ویژگی هایی از روانشناسی وآموزش وپرورش رانمایان می کند. شایان ذکر است که در تمام نظریه ها سعی شده است که پدیده نارسایی های ویژه یادگیری را در کودکانی که از هوش معمولی برخوردارند توضیح داده شود. از دانش آموزان توسط آزمون دکتر آلفرد مانزرت (پیوست پایان نامه) تست هوش به عمل آمده که بهره هوشی دانش آموزان مذکور از90 بیشتر بوده و رقم به دست آمده نشان دهنده وضعیت بهره هوشی طبیعی در دانش آموزان است و از این لحاظ فراگیران مشکلی ندارند. اما با توجه به طیف وسیعی از مهارت ها که از آن ها خواسته می شود وهم زمان با آمدن به مدرسه این انتظارات از آن ها افزایش یافته است،که یکی از آن خواسته ها نوشتن زیبا بدون غلط، نوشتن و ارائه نوشته هابا خطی زیبا و جمله بندی که نشان از توانایی بالای دانش آموز باشد، تا حدی که از روی متنی که نوشته در مورد شخصیت و توانایی حافظه او قضاوت می شود. لذا به علت مشکلاتی که در خلال مقاله بحث خواهد شد نه تنها از عهده آن بر نمی آیند بلکه به مرور زمان احساس می کنند که توانایی پیشرفت مانند دیگر همسالان خود را ندارند

 

بیان مسأله :

کودکان با نارسایی های ویژه یادگیری آن دسته ازکودکانی دانسته شده اند که دریک یا تعدادی از فرایندهای اساسی یادگیری، فهم مطالب، کاربرد زبان گفتاری یانوشتاری دچارمشکل اند.این اشکالات ممکن است درکودکان به صورت های گوناگون مانند: دشواری درگوش دادن، فکرکردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، هجی کردن وحساب کردن ظاهر شوند. به طور خلاصه این کودکان دارای ویژگی های  زیرهستند:

1ـ دارای بهره هوشی تقریبا متوسط یا بالاتر هستند

2ـ  ازنظرحواس مختلف (بینایی، شنوایی و..)سالم هستند.

3ـ  ازامکانات محیطی وآموزشی نسبتا مناسبی برخوردارهستند.

4ـ این کودکان دارای نابهنجاری های شدید رفتاری هستند .

5ـ پیشرفت این کودکان به طورقابل ملاحظه ای ازبهره هوشی، سن وامکانات آموزشی که ازآن برخوردارند کمتراست .

عللی که برای شکست این کودکان درزمینه ی یادگیری ذکر کرده اند چنین می توان خلاصه کرد:

الف) فقدان انگیزش کافی

ب) فقدان توجه و دقت لازم

ج) دقت بیش از اندازه به جزئی ازکل

د)فقدان هماهنگی لازم درحرکات

چون این کودکان با برخورداری از هوش عادی ممکن است در یک یا چندزمینه یادگیری مانند خواندن و نوشتن، هجی کردن، حساب کردن، توجه کردن و…. دچار مشکل شدید هستند پس برای کمک به آن ها باید برنامه ریزی صحیح و درست انتخاب شود. اگر این برنامه ها به موقع انجام نگیرد، شکست پی درپی در این دانش آموزان منجر به عدم اعتماد به نفس، سرکوفت مداوم، انزجار و فاصله گرفتن ازدرس و مدرسه می باشد.

تصویرـ واژه یکی ازرویکردهایی است که با بهره گیری ازچند الگوی یادگیری می تواند مشکلات یادگیری دانش آموزان را حل کند و برافزایش یادگیری آن ها مؤثرواقع شود.

[1] -Brain  Damages

[2] -Minimal  Brain   Disfunction

[3] -Neurological    Impairments

تعداد صفحه : 192

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید