پایان نامه ارشد: پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی                  گرایش نیروی انسانی

عنوان :

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر فرزین فرحبد

 

استاد مشاور :

دکتر سعید باقرسلیمی

نیمسال تحصیلی 92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانشماره صفحه 
فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………….4
1-3- اهمیت و  ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….7
1-4- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………8
1-5- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………..11
1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….12
1-7- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………..13
1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….21
  
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
بخش اول : مدل های پذیرش فناوری 
2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..24
2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ……………………………………………………………………..25
2-3- اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………………………27
2-4- محدودیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………28
2-5- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………….29
2-6- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدارروستا……………………………….32
2-7- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات ………………………………………………………..33
2-8- پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان …………………………………………………..34
2-9- الگوهای پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات …………………………………………………….36
2-9-1- نظریه عمل مستدل…………………………………………………………………………………………37
2-9-2- نظریه رفتار برنامه ریزی شده …………………………………………………………………………38
2-9-3- نظریه تجزیه رفتار برنامه‌ریزی شده …………………………………………………………………40
عنوانشماره صفحه
2-9-4- نظریه پذیرش فناوری دیویس…………………………………………………………………………42
2-9-5- نظریه اشاعه نوآوری……………………………………………………………………………………..45
2-9-6- نظریه استفاده از رایانه‌های شخصی………………………………………………………………….48
2-9-7- نظریه تناسب وظیفه ـ فناوری…………………………………………………………………………50
2-9-8- نظریه انگیزشی …………………………………………………………………………………………….51
2-9-9- نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری……………………………………………………..52
2-9-9-1- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………..54
2-9-9-2- قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………..55
2-9-9-3- نگرش به استفاده……………………………………………………………………………………….55
2-9-9-4- خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………….56
2-9-9-5- انتظار اجرا………………………………………………………………………………………………..56
2-9-9-6- انتظار تلاش……………………………………………………………………………………………..57
2-9-9-7- اثرات اجتماعی ………………………………………………………………………………………..57
2-9-9-8-  شرایط تسهیل گر……………………………………………………………………………………..58
2-9-9-9- اضطراب …………………………………………………………………………………………………59
بخش دوم : پیشینه تحقیق 
پیشینه تحقیق 
تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………….61
تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………..64
  
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق 
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………71
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………71
3-3- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………..72
3-4- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….74
3-5- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………75
عنوانشماره صفحه
3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………….76
3-6-1- روایی………………………………………………………………………………………………………….76
3-6-1- پایایی…………………………………………………………………………………………………………..76
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………78
  
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………80
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………….81
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………87
4-4- مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………………..96
4-4-1- مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد…………………………………………………………………..96
4-4-2- مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری……………………………………………………….97
4-4-3- بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل………………………………………………….98
4-5- آزمون فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………101
4-6- بررسی معادلات ساختاری مدل…………………………………………………………………………..104
  
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………106
5-2- توصیف متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………….106
5-2-1- نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………..106
5-2-2- نتایج آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………….111
5-3- پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………….114
5-4- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………….116
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………117
  
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….119
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….122
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………..126

فهرست جداول

عنوانشماره صفحه
جدول(2-1) برساخته‌های اصلی نظریه رفتار برنامه ریزی شده ………………………………………..39
جدول(2-2) برساخته‌های اصلی مدل پذیرش فناوری……………………………………………………..43
جدول(2-3) برساخته­های اصلی تئوری اشاعه نوآوریها…………………………………………………..46
جدول(2-4) چارچوب دو بعدی پذیرش ICT……………………………………………………………….63
جدول(3-1) تعداد دهیاری های استان گیلان ………………………………………………………………..70
جدول(3-2) تعداد پرسشنامه های توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………70
جدول(3-3) تعداد سوالات متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………72
جدول(3-4) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق………………………………………………………74
جدول(4-1) توصیف نام شهرستان پاسخ دهندگان………………………………………………………….81
جدول(4-2) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………..82
جدول(4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………….83
جدول(4-4) توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………84
جدول(4-5) توصیف سابقه خدمت مرتبط پاسخ دهندگان……………………………………………….85
جدول(4-6) توصیف سابقه خدمت در دهیاری پاسخ دهندگان………………………………………..86
جدول(4-7) توصیف متغیر انتظار اجرا………………………………………………………………………….87
جدول(4-8) توصیف متغیر انتظار تلاش……………………………………………………………………….88
جدول(4-9) توصیف متغیر نگرش به استفاده…………………………………………………………………89
جدول(4-10) توصیف متغیر اثرات اجتماعی………………………………………………………………….90
جدول(4-11) توصیف متغیر شرایط تسهیل گر………………………………………………………………91
جدول(4-12) توصیف متغیر قصد استفاده از ICT………………………………………………………….92
جدول(4-13) توصیف متغیر خودکارآمدی…………………………………………………………………….93
جدول(4-14) توصیف متغیر اضطراب………………………………………………………………………….94
جدول(4-15) توصیف متغیر استفاده از ICT…………………………………………………………………95
جدول(4-16) شاخص های برازش مدل های  تحقیق……………………………………………………100
عنوانشماره صفحه
جدول(4-17) جدول آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………….103
جدول(5-1) توصیف معیارهای متغیر انتظار اجرا……………………………………………………………106
جدول(5-2) توصیف معیارهای متغیر انتظار تلاش………………………………………………………….107
جدول(5-3) توصیف معیارهای متغیر نگرش به استفاده…………………………………………………..107
جدول(5-4) توصیف معیارهای متغیر اثرات اجتماعی……………………………………………………..108
جدول(5-5) توصیف معیارهای متغیر شرایط تسهیل گر………………………………………………….108
جدول(5-6) توصیف معیارهای متغیر قصد استفاده از ICT……………………………………………..109
جدول(5-7) توصیف معیارهای متغیر خودکارآمدی………………………………………………………..109
جدول(5-8) توصیف معیارهای متغیر اضطراب………………………………………………………………110
جدول(5-9) توصیف معیارهای متغیر استفاده از ICT……………………………………………………..110
  
  
  

 


 

فهرست اشکال

عنوانشماره صفحه
شکل(1-1) مدل مفهومی یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری………………………………………10
شکل(2-1) مدل عمل مستدل فیشبن و اجزن ………………………………………………………………..37
شکل(2-2) مدل رفتار برنامه‌ریزی شده اجزن………………………………………………………………..38
شکل(2-3) مدل تجزیه رفتار برنامه‌ریزی شده تیلور و تاد……………………………………………….41
شکل(2-4) مدل پذیرش فناوری دیویس……………………………………………………………………….42
شکل(2-5) مدل توسعه یافته پذیرش فناوری هامنر و قاضی…………………………………………….44
شکل(2-6) مدل اشاعه نوآوری راجرز………………………………………………………………………….47
شکل(2-7) مدل رفتاری تریاندس………………………………………………………………………………..49
شکل(2-8) مدل نظریه تناسب وظیفه- فناوری……………………………………………………………….50
شکل(2-9) مدل انگیزشی …………………………………………………………………………………………..51
شکل(2-10) نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری………………………………………………..53

 

 

فهرست نمودارها

عنوانشماره صفحه
نمودار(4-1) نمودار میله ای نام شهرستان پاسخ دهندگان………………………………………………..81
نمودار(4-2) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………..82
نمودار(4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………83
نمودار(4-4) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………….84
نمودار(4-6) نمودار میله ای سابقه خدمت در دهیاری پاسخ دهندگان……………………………….86
نمودار(4-7) هیستوگرام  متغیر انتظار اجرا……………………………………………………………………..87
نمودار(4-8) هیستوگرام  متغیر انتظار تلاش…………………………………………………………………..88
نمودار(4-9) هیستوگرام  متغیر نگرش یه استفاده……………………………………………………………89
نمودار(4-10) هیستوگرام  متغیر اثرات اجتماعی…………………………………………………………….90
نمودار(4-11) هیستوگرام  متغیر شرایط تسهیل گر…………………………………………………………91
نمودار(4-12) هیستوگرام  متغیر قصد استفاده از ICT…………………………………………………….92
نمودار(4-13) هیستوگرام  متغیر خودکارآمدی……………………………………………………………….93
81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

 نمودار(4-14) هیستوگرام  متغیر اضطراب…………………………………………………………………….94
 نمودار(4-15) هیستوگرام  متغیر استفاده از ICT……………………………………………………………95
 نمودار( 4-16) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد………………………………………………………..96
 نمودار(4-17) مدل  پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری ……………………………………………97
  

 


 

 
 

چکیده :

فناوری های اطلاعات و ارتباطات از جدیدترین دستاوردهای علمی بشری اند که بنظر می رسد توانایی ها و قابلیت های بسیاری را به جامعه انسانی عرضه نموده اند و انتظار می رود بتوانند در رفع مشکلات موجود جامعه بشری مفید و موثر باشند.

با توجه به اهمیت مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی و با درنظر گرفتن اینکه توسعه پایدار در شرایط فعلی جهان براساس دانایی محوری است، مدیریت توسعه پایدار روستایی ایران نیز باید به دانایی محوری تکیه و تاکید کند. دهیاران چونان بازوی اجرایی شوراها و دولت در امور روستاها هستند، بر همین اساس این پژوهش در صدد است با استفاده از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات (UTAUT ) عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از فناوری را در دهیاران استان گیلان مورد بررسی قرار دهد. عوامل این مدل در تحقیق حاضر شامل اضطراب، نگرش به استفاده، خودکارآمدی، انتظار اجرا، انتظار تلاش، اثرات اجتماعی، شرایط تسهیل گر هستند. این تحقیق یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل 1392 دهیار استان گیلان است و تعداد 301 دهیار بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیکهای آماری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر آن با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گردید. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که تعداد 309 پرسشنامه برگشت داده شد.

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل مورد بررسی به استثنای عوامل انتظار تلاش و انتظار اجرا بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دهیاران استان گیلان تاثیر مثبت گذاشته است.

 

 

کلمات کلیدی: پذیرش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قصد رفتاری، مدل پذیرش فناوری (TAM )، مدل UTAUT

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه :

در عصر اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT [1]) رشد و گسترش چشمگیری در بین کشورهای مختلف داشته و مزایای فراوانی را برای کشورها ایجاد کرده است (موتولا[2] ، 2006). جایگاه ICT در توسعه همه جانبه بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس دستیابی به شبکه های اطلاع رسانی در اولویت برنامه های توسعه کشورها قرار گرفته است (کریم آقایی ، 1388).

اطلاعات، مهمترین فاکتور تولید در فرآیند شکل گیری جامعه اطلاعاتی است. کشورهایی که قادر به انطباق با تغییرات سریع در جهان و مجهز شدن به ویژگی های برگرفته از شرایط محیطی جدید هستند و نیز از قابلیت دسترسی، تولید و استفاده از اطلاعات نوین برخوردارند، موفقیت های شایانی را بویژه در قرن بیست و یکم به خود اختصاص داده اند. شعار « کامپیوتر برای همه »، « اینترنت برای همه » و «دولت الکترونیک » در حال حاضر، توجه بسیاری از نهادهای علاقه مند به تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی را به خود معطوف ساخته است (بایر وکیسر [3]،2009).

بدون شک ICT تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته است و تاثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است که تارو پودش از اطلاعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل شده است و با گسترش علوم ارتباطی کارآیی سیستم های کامپیوتری هم افزایش یافته است. (کنفرانس منطقه ای آسیا ، 2003).

صرف نظر ازتعاریف متنوع ICT می توان گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از گردآوری ، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت ، تصویر ، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه ای و  مخابرات صورت پذیرد. با پیشرفت سریع ICT در دنیا و تاثیر عمیق ابزار و تجهیزات در تسهیل و تسریع کارها و صرفه جویی در وقت و هزینه ، هر روز بر اهمیت اینگونه وسایل و کاربرد آنها افزوده می شود (اشنایدر[4] ، 2006).

 

1-2- بیان مسأله :

پیدایش فناوری اطلاعات، شتاب بیشتری به تحولات جهان در عصر اطلاعات و دانایی داده و عرصه های مختلف زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود بهره وری و بالا بردن کیفیت زندگی مسئله مهمی برای کشورهای در حال توسعه می باشد . فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری توانمند و موثر در توسعه کشورهای دنیاست و نقش تعیین کننده ای در سازمانها و نهادهای دولتی دارد از جمله ارتقا کیفیت ، تسهیل خدمات به مشتریان ، کاهش هزینه و افزایش مشارکت . (میرخانی ، 1385).

دولت با اعتقاد به توانمندی و اثربخشی سازمانهای غیردولتی و درک نقش و جایگاه آنها، بخشهایی از مسئولیتهای خود را خواسته یا ناخواسته به سازمانهای غیردولتی واگذار کرد. بدین منظور سازمانهای غیردولتی به مثابه ابزارهای جدیدی برای جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش اهمیت یافته اند. این سازمانها با نقش واسطه ای خود میان مردم و دولت حوزه هایی از عرصه عمومی را در حیات اجتماعی جوامع تعریف کرده اند. (قلفی ، 1384) یکی از نهادهای عمومی غیردولتی در توسعه روستایی که در دهه اخیر بمنظور اداره امور روستا تاسیس شده است دهیاری می باشد . از این رو دهیاران بعنوان نماینده دولت در روستاها نقش بسزایی در حل و فصل مشکلات و مسائل روستاییان بر عهده دارند. می توان گفت که پذیرش فناوری در دهیاران استان گیلان در حد مطلوب نبوده است و پذیرش ICT می تواند نقش موثری در توسعه پایدار روستایی ایفا می کند و مدیریت در این عرصه را چه بسا بتوان «مدیریت نوین روستایی» خواند.(صیدایی، 1387)

پذیرش یک پدیده چند بعدی است و شامل مجموعه وسیعی از متغیرهای کلیدی می‌باشد که برخی از آنها شامل ادراکات، اعتقادات، نگرش‌ها، ویژگی‌های افراد و میزان درگیری با فناوری اطلاعات است(چانگ و چی‌یونگ[5]، 2001). پذیرش کاربران به عنوان «علاقه مشهود در بین یک گروه برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور انجام وظایفی که این فناوری‌ها برای پشتیبانی از آن وظایف طراحی شده‌اند»، تعریف می‌شود(دیلون و موریس[6]، 1996).

یکی از جدیدترین مدل‌ها درباره پذیرش فناوری، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات UTAUT[7] است که توسط ونکاتش[8]، موریس و همکاران در سال 2003 ارائه و آزموده شد که حاصل تلفیق سازه‌های اصلی چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری از جمله مدل پذیرش فناوری ، نظریه نشر نوآوری، نظریه عمل مستدل، نظریه رفتار هدایت شده، نظریه شناخت اجتماعی، مدل انگیزشی و… است. هدف نظریه یکپارچه، رسیدن به یک دیدگاه واحد درباره پذیرش کاربران است. این نظریه شامل چهار متغیر مستقل موثر در تمایل و استفاده از فناوری است. انتظار اجرا میزانی که فرد معتقد است که استفاده از یک سیستم به وی کمک خواهد کرد تا در عملکرد شغلی خود به منافعی نائل آید و می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم نیات رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد. انتظار تلاش میزان آسانی مربوط به استفاده از سیستم است، این عامل درمدل پذیرش فناوری ( TAM[9]) به عنوان ” درک سهولت استفاده ” بکار می رود و در نظریه های فوق ثابت شده که هر چه یادگیری یک سیستم آسان تر باشد، بیشتر و سریعتر مورد پذیرش استفاده کنندگان قرار می گیرد . اثرات اجتماعی میزانی که یک فرد درک  می‌کند که افراد مهم دیگر معتقدند که او باید از سیستم جدید استفاده کند. این عامل در مدل TAM به عنوان ” هنجار ذهنی ” بکار رفته بود و تاثیر آن در پذیرش به اثبات رسیده بود. شرایط تسهیل‌گر میزانی که فرد معتقد است در صورت استفاده از یک سیستم زیرساخت‌های  فنی و سازمانی مناسب برای پشتیبانی او موجود است و بطور مستقیم رفتار استفاده واقعی را تحت  تاثیر قرار میدهد. (ونکتاش و همکاران، 2003).

نیات رفتاری یا قصد استفاده کاربر از کامپیوتر میزان احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد است درواقع بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است(همان منبع). رابطه نیات رفتاری بامتغیر وابسته رفتار استفاده ازفناوری نشان میدهد، افراد تمایل دارند دررفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند(کنر و آرمیتاژ[10]، 1998) بنابراین رفتار استفاده ازفناوری همیشه بعد از نیات رفتاری و متصل به آن است. متغیر وابسته رفتار استفاده از فناوری به معنی میزان استفاده واقعی کاربران از سیستم است. نیات رفتاری به رفتارهایی اشاره دارد که افراد جهت استفاده از فناوری اطلاعات از خود بروز می دهند و به عنوان معرف مناسبی برای بررسی و پیش بینی رفتار کاربردی یک سیستم یا فناوری خاص است همچنین تاثیر عمده ای بر رفتار کاربر گذاشته و در نتیجه نقش مهمی را در پیش بینی استفاده از ICT بازی می کند .

متغیرهای مختلفی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته‌اند ازجمله اضطراب استفاده از ICT ، اغلب یک جنبه ناخوشایند نیز دارد، اضطراب و حالت‌های احساسی مشابه نه تنها می‌توانند بر تعامل تاثیر گذارند، بلکه بر بهره‌وری، یادگیری، روابط اجتماعی و در مجموع بر رفاه تاثیر می‌گذارند. محققان اضطراب رایانه‌ای را به عنوان حالتی ذهنی که منجر به ترسناکی یا بیمناک بودن در زمان تمایل به استفاده از رایانه یا در زمان استفاده از رایانه می‌شود، تعریف کرده‌اند(تونگ و چانگ[11]، 2008).

هر چقدر اضطراب افراد در استفاده از رایانه بیشتر باشد، آنها احتمالا کمتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهند کرد. نگرش به استفاده که عقاید کاربران و نگرش آنان را دراستفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات تحت تأثیر قرار می دهد. خودکارآمدی کامپیوتری قضاوت افراد در مورد توانایی خود در استفاده از کامپیوتر است و به عنوان عامل مهمی در مطالعه رفتار افراد در مورد تکنولوژی اطلاعاتی مورد ملاحظه قرار می گیرد. همچنین به عنوان یک اعتقاد که رفتار را به سوی تکنولوژی های جدید اطلاعاتی هدایت و مشخص می کند تعریف می شود. در واقع UTAUT میزان تمایل استفاده کاربران از سیستم های اطلاعاتی و پیروی از عادات رفتاری را روشن می کند.

استفاده از این مدل در زمینه پذیرش تکنولوژی اطلاعات وارتباطات است. این مدل به عنوان یک راهنما برای روشن ساختن میزان عملکرد،میزان کوشش، تاثیر اجتماعی و کمک کردن به شرایط وهمچنین میزان عادات وتمایلات رفتاری را  تعیین می کند. این نظریه ابزار سودمندی برای مدیران به منظور ارزیابی احتمال پذیرش فناوری جدید در درون سازمان است. همچنین به شناخت عواملی که پذیرش فناوری‌های جدید را تحریک می‌نمایند، کمک می‌کند. از زمان شکل‌گیری این نظریه توسط ونکاتش و مویس و همکاران در سال 2003 محققان مختلف به آزمون آن درپذیرش فناوری پرداخته‌اند.(گوپتا[12]، داس‌گوپتا، 2008).

این تحقیق بر آن شده است تا تاثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای اضطراب ، نگرش به استفاده ، خودکارآمدی ، انتظار اجرا ، انتظار تلاش ، اثرات اجتماعی و شرایط تسهیل گر بر نیات رفتاری و استفاده از ICT در دهیاران استان گیلان را در قالب مدل علی بررسی کند .سوال اصلی تحقیق آن است که آیا مدل تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) در پذیرش و استفاده از ICT ازسوی دهیاران استان گیلان موثر است ؟

[1] – Information and Communication Technology (ICT)

[2]– Mutula

[3]– Bayir & Keser

[4]-Schneider

[5]– Chang  &Cheung

[6]– Dillon  &Morris

[7]– Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

[8]– Venkatesh

[9] – Technology acceptance Model (TAM)

[10]– Conner & Armitage

[11]– Tung & Cheng

 

[12] – Gupta

تعداد صفحه : 183

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید