پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی برق – گرایش قدرت

 

عنوان:

کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی

 

استاد مشاور:

مهندس رویا احمدی آهنگر

 

 

1392

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

در یک شبکه قدرت هر ناحیه موظّف به تأمین بار درخواستی ناحیه به همراه تضمین کیفیت توان تولیدی است. انحراف بیش از حدّ مجاز از فرکانس نامی شبکه، باعث آسیب رسیدن به تجهیزات، کاهش عملکرد بار‌های شبکه، تحمیل اضافه بار بر خطوط ارتباطی، تحریک ادوات حفاظتی شبکه و نقص عملکرد در تجهیزات الکترونیکی گشته و حتی در شرایطی سبب فروپاشی شبکه می‌گردد. هدف اصلی در کنترل بار فرکانس و در پی بروز هر تغییری در بار، بازگرداندن هرچه سریع تر فرکانس به مقدار نامی و کمینه نمودن دامنه نوسانات فرکانسی است. در کنار آن کاهش تغییرات توان انتقالی خطوط انتقال و بازگردانی سریع آن به محدوده قابل قبول دو هدف عمده کنترل خودکار تولید(AGC) را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر شبکه قدرت مشمول تغییراتی کلی در بدنه و ساختار خود است. این تغییرات نه به سبب مسائل مربوط به تجدید ساختار یافتن شبکه و برنامه‌ریزی‌های رقابتی است، بلکه به علّت ظهور انواع جدید ادوات تولید توان، تکنولوژی‌های جدید و حجم رو به افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر نیز می‌باشد. نیاز فزاینده به انرژی الکتریکی در کنار ذخیره محدود سوخت فسیلی و نگرانی روبه گسترش مشکلات زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت فسیلی، ضرورت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر باد و خورشید و ورود آنها را به شبکه قدرت دوچندان می‌نماید. از طرفی با ظهور منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی باد و خورشید علاقه شدیدی به بررسی تاثیرات استفاده از این منابع در بهره‌برداری و کنترل شبکه قدرت بوجود آمده است. یکپارچگی و پیوستن منابع انرژی تجدیدپذیر به شبکه قدرت فعلی گذشته از منافع اقتصادی که به دنبال دارد، اثرات پررنگی بر کیفیت توان و کنترل فرکانس شبکه باقی می‌گذارد.

افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نیاز مبرم به بررسی و انجام مطالعات لازم جهت تعیین تاثیر آنها بر کنترل فرکانس سیستم قدرت را در پی داشته و اهمیّت داشتن برنامه‌های کنترلی مناسب را پر رنگ می‌نماید. در این پایان نامه تأثیر شرکت دادن منابع انرژی تجدیدپذیر در کنترل فرکانس شبکه قدرت چند ناحیه ای با ارائه برنامه های کنترلی جدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی فارسی: کنترل خودکار تولید، تولید انرژی خورشیدی، تولید انرژی بادی، سیستم ذخیره‌ساز انرژی.

فهرست مطالب

فصل اول: اصول کنترل بار فرکانس سیستم قدرت 1

1-1- مقدمه 2

1-2- ضرورت پایداری فرکانس در شبکه قدرت 3

1-3- ساختار مطالعاتی پایان‌نامه 7

فصل دوم: کنترل خودکار تولید 9

2-1- تعریف مسئله 10

2-2- پیشینه تحقیق 17

2-2-1- وضعیت فعلی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر 17

2-2-2- نقش تولید خورشیدی در کنترل فرکانس شبکه 19

2-2-3- حضور تولید بادی در کنترل فرکانس 21

2-2-4- استفاده از ذخیره‌سازها 22

2-3- جمع بندی 23

فصل سوم: کنترل فرکانس تولید بادی و خورشیدی 24

3-1- مقدمه 25

3-2- مشارکت تولید بادی ژنراتور القایی دو سو تغذیه در تنظیم فرکانس شبکه 25

3-2-1- کنترل فرکانس توربین بادی سرعت متغیّر 26

3-2-2- مدل توربین بادی 27

3-2-3- مقدارسنجی انرژی چرخشی قابل دسترسی از توربین-ژنراتور 30

3-2-4- کاربرد پشتیبانی موقّت توان اکتیو DFIG در کنترل فرکانس سیستم قدرت 35

3-2-5- تغییر در تنظیم دروپ واحد‌های تولید بادی توسط DFIG بدون قابلیّت پشتیبانی فرکانس 36

3-2-6- تغییر در ثابت لختی سیستم بدون پشتیبانی فرکانس از طرف تولید بادی 36

3-2-7- تغییر در تنظیم فرکانس و ثابت لختی سیستم در حضور سیستم پشتیبانی فرکانس 36

3-2-8- کنترلر پیشنهادی برای پشتیبانی توان اکتیو از DFIG برای کنترل فرکانس 39

3-3- مشارکت واحد های تولید توان خورشیدی در کنترل فرکانس شبکه 40

3-3-1- مشخّصات پانل‌های خورشیدی و مدلسازی آنها 41

3-3-2- استراتژی کنترلی پیشنهادی برای مزرعه خورشیدی 44

3-3-3- تغییر در تنظیم دروپ واحد‌های تولیدی در حضور تولید خورشیدی با ضریب نفوذ 44

3-3-4- تغییر در ثابت لختی سیستم در حضور تولید خورشیدی 44

3-3-5- مشارکت واحد تولید خورشیدی در تنظیم فرکانس شبکه 45

3-3-6- الگوریتم سطح 2 کنترلی برای کنترل توان اکتیو 46

3-3-7- حالت کنترلی دروپ برای سیستم‌های خورشیدی 47

3-4- استفاده از ذخیره‌ساز‌های انرژی در سیستم قدرت 51

3-4-1- مدل ذخیره‌ساز باتری 51

3-5- الگوریتم بهینه‌سازی نوسان ذرات 53

3-6- شبکه ترکیبی 54

3-7- جمع بندی 55

فصل چهارم: شبیه سازی و ارائه نتایج 57

4-1- مقدمه 58

4-2- حضور DFIG در کنترل فرکانس سیستم قدرت 58

4-3- مشارکت سیستم‌های خورشیدی در کنترل فرکانس سیستم قدرت 67

4-4- مشارکت همزمان تولید بادی DFIG و سیستم‌های خورشیدی در کنترل فرکانس سیستم قدرت 71

4-5- استفاده از ذخیره‌ساز باتری در سیستم قدرت 75

4-6- بهینه‌سازی پاسخ دینامیکی شبکه 76

4-7- جمع بندی 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای ممکن 82

5-1- بحث و نتیجه گیری 83

5-2- پیشنهادات 84

ضمائم 85

منابع و مراجع 86

 

 

لیست جداول

جدول 3- 1تغییر در تنظیم دروپ واحد های تولیدی و لختی سیستم برای ضریب نفوذ های متفاوت باد 38

جدول 4- 1سناریو‌های باتری در شبکه و مقدار شایستگی متناسب با ضریب نفوذ منابع و باتری 76

جدول 4- 2 مقادیر بهینه شده توسط الگوریتم PSO 78

جدول 1مشخصات نامی سیستم قدرت مورد مطالعه 85

جدول 2 پارامترهای به کار رفته در الگوریتم PSO 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تصاویر و نمودارها

شکل 2- 1 بلوک دیاگرام مدل توربین ژنراتور 11

شکل 2- 2 مدل ساده شده ی گاورنر 11

شکل 2- 3 مدل ساده شده ی توربین 11

شکل 2- 4 مدل توربین باز گرمکن 12

شکل 2- 5 مدل خطی و ساده شده کنترل فرکانس سیستم قدرت 12

شکل 2- 6 مدل کنترل بار فرکانس سیستم چند ماشینه 13

شکل 2- 7 شماتیک کلی سیستم دو ناحیه ای قدرت 13

شکل 2- 8 مدل خطی سیستم دو ناحیه ای قدرت با حلقه کنترلی تکمیلی 16

شکل 3- 1 بلوک دیاگرام مدل توربین بادی سرعت متغیّر 27

شکل 3- 2 منحنی‌های C_p برای زاویه‌های پره متفاوت 29

شکل 3- 3 توان و سرعت روتور توربین به عنوان تابعی از سرعت باد 29

شکل 3- 4 مدل توربین بادی سرعت متغیّر برای وزش باد با سرعت‌های کم و متوسط (کنترلر زاویه غیر فعّال شده است) 30

شکل 3- 5 توان مکانیکی تأمین شده از طرف DFIG برای سرعت‌های مختلف باد (B=0) 31

شکل 3- 6 مدت زمان تداوم افزایش توان پله ای موقت در خروجی توان الکتریکی توربین بادی برای سرعت‌های کم وزش باد 33

شکل 3- 7 مدت زمان تداوم افزایش توان پله ای موقت در خروجی توان الکتریکی توربین بادی برای سرعت‌های متوسّط وزش باد 34

شکل 3- 8 زاویه شیب پره برای برداشت سطوح مختلف توان اکتیو در سرعت‌های بالای وزش باد 35

شکل 3- 9 کنترلر پیشنهادی برای پشتیبانی فرکانس 40

شکل 3- 10 مدار معادل ماژول خورشیدی 41

شکل 3- 11 ژنراتور خورشیدی متصل به شبکه 42

شکل 3- 12 منحنی V_I ماژول خورشیدی 43

شکل 3- 13 منحنی V_P ماژول خورشیدی 43

شکل 3- 14 ساختار اصلی سیستم کنترلی 45

شکل 3- 15 دیاگرام کنترل دروپ فرکانس 49

شکل 3- 16 کنترل دروپ حالت ماندگار سیستم خورشیدی 50

شکل 3- 17 ساختمان کنترل دروپ پیشنهادی برای سیستم خورشیدی 51

شکل 3- 18 بلوک دیاگرام مدل خطی ذخیره‌ساز باتری 52

شکل 3- 19روند اجرایی تکنیک PSO 54

شکل 3- 20 بلوک دیاگرام سیستم دو ناحیه ای قدرت در حضور مزرعه بادی DFIG و مزرعه خورشیدی و ذخیره ساز باتری 54

شکل 4- 1تغییرات فرکانس ناحیه 1 در حضور سطوح مختلف تولید بادی در سیستم قدرت 59

شکل 4- 2 تغییرات فرکانس ناحیه 2 در حضور سطوح مختلف تولید بادی در سیستم قدرت 60

شکل 4- 3 تغییر توان ژنراتور ناحیه 1 60

شکل 4- 4 تغییر توان ژنراتور ناحیه 2 61

شکل 4- 5 تغییرات توان انتقالی خط ارتباطی بین ناحیه‌ای 61

شکل 4- 6 تغییرات فرکانس ناحیه 1 برای حالت‌های در نظر گرفته شده 62

شکل 4- 7 تغییرات فرکانس ناحیه 2 برای حالت‌های در نظر گرفته شده 63

شکل 4- 8 تغییرات توان انتقالی خطوط 63

شکل 4- 9 تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 1 65

شکل 4- 10 تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 2 65

شکل 4- 11 تغییرات فرکانس ناحیه 1 66

شکل 4- 12 تغییرات فرکانس ناحیه 2 66

شکل 4- 13 تغییرات توان انتقالی بین ناحیه 1 و 2 67

شکل 4- 14 تغییرات فرکانس ناحیه 1 برای حالت‌های در نظر گرفته شده 69

شکل 4- 15تغییرات فرکانس ناحیه 2 برای حالت‌های در نظر گرفته شده 69

شکل 4- 16تغییرات توان انتقالی خطوط برای موارد در نظر گرفته شده 70

شکل 4- 17تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 1 70

شکل 4- 18تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 2 71

شکل 4- 19تغییرات فرکانس ناحیه 1 برای حالت‌های در نظر گرفته شده 72

شکل 4- 20 تغییرات فرکانس ناحیه 2 برای حالت‌های در نظر گرفته شده 73

شکل 4- 21تغییرات توان انتقالی خط ارتباطی 73

شکل 4- 22تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 1 74

شکل 4- 23تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 2 74

شکل 4- 24 تغییرات توان خروجی منابع تجدیدپذیر با استفاده از برنامه‌های کنترلی پیشنهادی 75

شکل 4- 25 مقایسه انحراف فرکانس ناحیه 1 در حضور مقادیر بهینه باتری و ثات انتگرال گیر ناحیه 78

شکل 4- 26 مقایسه انحراف فرکانس ناحیه 2 در حضور مقادیر بهینه باتری و ثابت انتگرال گیر ناحیه 79

شکل 4- 27 مقایسه تغییرات توان انتقالی خط واسط در حضور مقادیر بهینه در دو ناحیه 79

شکل 4- 28 تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 1 80

شکل 4- 29 تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون ناحیه 2 80

 

فهرست علائم و اختصارات

 

 
 ضریب بایاس فرکانس کنترل تکمیلی ناحیه
 ثابت تنظیم دروپ گاورنر ناحیه
 لختی ناحیه
 عامل میراکنندگی بار ناحیه
 ثابت زمانی توربین ناحیه
 ثابت زمانی توربین بازگرمکن ناحیه
 ثابت زمانی گاورنر ناحیه
 بهره مدل توربین بازگرمکن
 بهره انتگرال‌گیر کنتذل تکمیلی ناحیه
 ضریب توان سنکرون‌کننده خط ارتباطی میان دو ناحیه و
 نسبت توان نامی دو ناحیه و
 تغییر بار در ناحیه
 تغییرات توان انتقالی خط ارتباطی میان دو ناحیه و
 تغییرات فرکانس ناحیه


 

فصل اول: اصول کنترل بار فرکانس سیستم قدرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

عملکرد مطلوب یک سیستم قدرت منوط به برابر بودن میزان توان تولید با توان مصرفی و تلفات می‌باشد. در شبکه قدرت نقطه کار سیستم دائماً تغییر می‌‎کند. بنابر این جهت برقراری توازن میان تولید و مصرف باید سطح تولید واحدهای تولیدی تغییر یابد. در نتیجه فرکانس نامی شبکه و توان اختصاص یافته به واحد‌ها دچار تغییراتی می‌گردد. این انحرافات می‌تواند سبب ایجاد تاثیراتی ناخواسته در شبکه گردد. کنترل بار فرکانس به همراه کنترل خودکار تولید به عنوان یکی از مهّم ترین سرویس‌های جانبی در طراحی و بهره برداری سیستم‌های قدرت به منظور کارایی بهتر، افزایش کیفیت توان و قابلیّت اطمینان شبکه، نقش اصلی در کنترل این نوسانات بر عهده دارد. اهداف اصلی کنترل خودکار تولید را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • تعقیب مناسب الگوی بار
  • به صفر رساندن خطای حالت ماندگار فرکانس
  • کمینه کردن انحرافات توان خطوط انتقالی توان بین ناحیه ای
  • کمینه کردن حداکثر فرا جهش و زمان نشست برای انحرافات فرکانس ناحیات و توان انتقالی خطوط.

در حال حاضر شبکه قدرت مشمول تغییراتی کلی در بدنه و ساختار خود است. بخشی از این تغییرات به سبب مسائل مربوط به تجدید ساختار یافتن شبکه و برنامه‌ریزی‌های رقابتی است. تغییری که عملاً سیستم قدرت را از حالتی که در آن تنها یک مالک برای سیستم توزیع، انتقال و تولید وجود دارد، به سمتی سوق می‌دهد که شرکت‌های تولیدی انرژی در رقابت با یکدیگر توان درخواستی مصرف کنندگان را تأمین می کنند. این تراکنش‌های توان مرزبندی جغرافیایی خاصّی نمی‌پذیرد و لزوماً تولید و مصرف در یک ناحیه واقع نمی شوند. علاوه بر آن ورود مصرف کنندگان بزرگ نظیر کارخانه‌های فولاد با نرخ تغییرات توان قابل توجّه به بازار مصرف، می‌توانند سبب بروز اغتشاشات شدید فرکانسی گردند. بخش دیگری از تغییرات را می‌توان به ظهور انواع جدید ادوات تولید توان، تکنولوژی‌های جدید و حجم رو به افزایش بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر نیز نسبت داد. نیاز فزاینده به انرژی الکتریکی در کنار ذخیره محدود سوخت فسیلی و نگرانی روبه گسترش مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت فسیلی، ضرورت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر باد و خورشید و ورود آنها را به شبکه قدرت دوچندان می‌نماید. در نتیجه با توجّه به رشد روز افزون تقاضا در سیستم‌های قدرت، در محیط رقابتی و ورود منابع انرژی تجدیدپذیر به سیستم قدرت، هر یک از عملیات های کنترلی خودکار نظیر کنترل خودکار تولید، نقش بسیار مهّمی در حفظ امنیت و پایداری سیستم قدرت پیدا می‌‎کند.

1-2- ضرورت پایداری فرکانس در شبکه قدرت

فرکانس در شبکه‌های قدرت نشان دهنده وجود توازن بین توان تولیدی و مصرفی است. اگر این توازن برقرار باشد، فرکانس سیستم ثابت خواهند ماند. با کاهش توان مصرفی فرکانس شبکه افزایش می‌یابد و با افزایش تقاضای بار فرکانس افت می‌‎کند. تغییرات فرکانس سبب تغییر در بار‌های حسّاس به فرکانس در شبکه نیز خواهد شد [1].

پایداری فرکانس در شبکه به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شود. در پایداری کوتاه مدت، نگرانی عمده تغییرات ناگهانی فرکانس می‌باشد؛ ولی در پایداری بلند مدت کارایی دینامیکی شبکه و باز گرداندن فرکانس به مقدار نامی آن هدف اصلی به حساب می‌آید [2].

سیستم‌های قدرت معمولا در فرکانس نامی (50 یا 60 هرتز) مورد بهره برداری قرار می گیرند. تمام اجزای سیستم قدرت اعم از توربین ژنراتورها، ترانسفورماتورها، موتور‌ها، تجهیزات الکترونیکی و غیره برای کار در این فرکانس نامی طراحی و ساخته شده‌اند. انحراف فرکانس شبکه از مقدار نامی خود باعث دور شدن آنها از حالت نرمال کاری شان می‌گردد. گرچه که میزان حسّاسیت این ادوات به تغییرات فرکانس متفاوت است. افت فرکانس در شبکه تاثیرات مشخّصی بر عملکرد این ادوات باقی می‌گذارد. به برخی از پیامدها در زیر اشاره شده ‌است:

  1. ترانسفورماتورها بر اساس رابطه ، به نحوی طراحی و ساخته شده‌اند که بدون اشباع هسته، از حدّاکثر چگالی شار آن استفاده شود. در واقع هسته در نقطه زانویی و نزدیک به اشباع کار می‌‎کند. در پی بروز کاهشی در فرکانس و با توجّه به رابطه فوق، لازم است جهت حفظ سطح ولتاژ القایی، شار مغناطیسی از مقدار نامی بیشتر گردد. در پی بروز چنین وضعیتی، احتمال به اشباع رفتن هسته ترانسفورماتور قریب الوقوع می‌نماید. اشباع هسته جریان‌های مغناظیس کنندگی بزرگ و غیر سینوسی را نیز به دنبال دارد.
  2. سرعت چرخش ماشین‌های القایی و سنکرون با فرکانس شبکه متناسب است و بالطبع بروز هر انحرافی در فرکانس، تغییر سرعت ماشین‌ها را در پی دارد. این تغییر می‌تواند عملکرد نامطلوب در بار متصّل به شفت ماشین را در پی داشته باشد. علاوه بر آن پدیده اشباع هسته نیز همانند ترانسفورماتورها، محتمل است.
  3. ساعت‌های الکترونیکی و ثوابت، با فرکانس شبکه نسبت مستقیم دارند و هر گونه تغییری در فرکانس مستقیماً بر عملکرد صحیح آنها تاثیر می‌گذارد. در نتیجه تغییر فرکانس، موجب ضعف عملکرد این ادوات خواهد شد.
  4. توربین‌های شبکه قدرت و بالاخص توربین‌های بخار را میتوان حسّاس‌ترین اجزاء شبکه نسبت به تغییرات فرکانس دانست. هر توربین بخار دارای روتوری کشیده است که معمولا از چندین بخش تشکیل شده است. هر بخش شامل مجموعه ای از پره‌های ثابت و متحرک است. تنش‌های مکانیکی وارده به روتور در قسمت‌های مختلف یکسان نیست. این ساختار پیچیده دارای مجموعه وسیعی از فرکانس‌های تشدید مکانیکی است. تغییر در فرکانس می‌تواند موجب بروز پدیده تشدید زیرسنکرون در توربین گردد. طراحی توربین باید به صورتی انجام پذیرد که در پی بروز انحراف فرکانس در سیستم قدرت، فرکانس حاصله به اندازه کافی با فرکانس‌های تشدید فاصله داشته باشد. هرگونه افت فرکانس سبب کاهش سرعت توربین شده و مرز مضارب سرعت با فرکانس‌های تشدید را کم می‌‎کند. بر اثر نزدیک شدن سرعت توربین به یکی از این فرکانس‌های تشدید، دامنه ارتعاشات توربین افزایش می‌یابد و خطر بروز تشدید زیر سنکرون را افزایش می‌دهد [1].

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :40

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

26 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.