پایان نامه ارشد گروه علوم تربیتی: رابطه اضطراب رایانه¬ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی93-1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : تکنولوژی آموزشی

عنوان : رابطه اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی93-1392

دانشگاه اراک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تکنولوژی آموزشی

عنوان:

رابطه اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392

استاد راهنما:

دکتر سید شمس­الدین هاشمی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه2
بیان مسأله3
اهمیت و ضرورت مسأله5
اهداف پژوهش7
فرضیه­ها8
تعاریف واژه­ها و اصطلاحات8
                           فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق                          
مبانی نظری پژوهش12
مدارس هوشمند14
تاریخچه مدارس هوشمند14
تعریف مدارس هوشمند17
نقش فناوری­های نوین در هوشمندسازی مدارس20
مدل مفهومی مدارس هوشمند21
محیط یاددهی و یادگیری متنی بر محتوای چندرسانه­ای22
زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات23
مدیریت مدرسه توسط سیستم­های یکپارچه رایانه­ای24
برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات25
ارتباط یکپارچه رایانه­ای با مدارس دیگر26
پیشرفت تحصیلی27
عوامل مؤثر در پیشرفت27
هوش27
علایق و عوامل مربوط به دانش­آموز27
انگیزه28
خانواده و محیط خانواده29
برنامه­ریزی30
عوامل مربوط به مدرسه و معلم30
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی31
اندازه­گیری پیشرفت تحصیلی32
مفهوم انگیزش33
دیدگاه­های مطرح شده در مورد انگیزش35
دیدگاه رفتاری36
دیدگاه انسان­گرایی36
دیدگاه شناختی38
مفهوم انگیزش پیشرفت39
گرایش­های انگیزش دی­سی42
انگیزش تسلط44
رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن45
پایداری در انجام تکالیف46
خطرجویی46
تکمیل تکالیف ناتمام47
تفاوت­های جنسیتی در انگیزش پیشرفت47
انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی48
انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی48
خود اثربخشی و انگیزش پیشرفت48
نظریه اسناد و انگیزش پیشرفت49
اضطراب50
اضطراب و یادگیری51
اضطراب رایانه52
مروری بر تحقیقات انجام شده57
نقد و ارزیابی61
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق63
جامعه آماری63
حجم نمونه و روش نمونه­گیری64
ابزار جمع­آوری داده­ها64
پرسشنامه انگیزش پیشرفت65
پرسشنامه اضطراب رایانه­ای66
روایی و پایایی67
روش جمع­آوری داده­ها68
روش تجزیه و تحلیل داده­ها69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
توصیف داده­ها71
داده­های مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانه­ای72
داده­های مربوط به پرسشنامه انگیزش پیشرفت74
داده­های مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی75
تجزیه و تحلیل داده­ها77
جمع­بندی82
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
استنتاج84
بحث و بررسی فرضیه اول پژوهش84
بحث و بررسی فرضیه دوم پژوهش86
سایر نتایج88
محدودیت­های پژوهش89
پیشنهادهای پژوهش90

فهرست جداول

جدول (2-1)، تفاوت های شخصیتی در انگیزش پیشرفت41
جدول (4-1) آمار توصیفی پرسشنامه اضطراب رایانه­ای72
جدول (4-2) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه­ای دانش­آموزان73
جدول (4-3) آمار توصیفی پرسشنامه انگیزش پیشرفت74
جدول (4-4) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش­آموزان74
جدول (4-5) آمار توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان75
جدول (4-6) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان76
جدول (4-7). ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان77
جدول (4-8). ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان76
جدول (4-9). ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان80

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه­ای دانش­آموزان73
نمودار (4-2) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش­آموزان75
نموار (4-3) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان76
نمودار (4-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان78
نمودار (4-5) ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان80
نمودار (4-6) ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان81

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان متوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392 پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش کلیه­ی دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند به تعداد 1144 نفر بوده که بر این اساس حجم نمونه 287 نفر محاسبه گردید. لازم به ذکر است که برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای (چند مرحله­ای) استفاده شده است. ابزار جمع­آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه اضطراب رایانه­ای هنسن، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و نمرات معدل دانش­آموزان می­باشد. در تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی 775/0- وجود دارد. همچنین بین اضطراب رایانه با انگیزش پیشرفت رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی 707/0- وجود دارد. بدین معنا که دانش­آموزانی که از اضطراب رایانه کمتری برخوردارند، از پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت بیشتری برخودارند. بر اساس یافته­های پژوهش پیشنهاد شده است که کارگاه­های مهارت­های رایانه­ای برای دانش­آموزان برگزار شود و واحدهای درسی مهارت­های رایانه­ای برای دانش­آموزان تمامی رشته­ها اختصاص داده شود تا بدین طریق مهارت­های رایانه­ای دانش­آموزان تقویت شود و نگرش مثبت به رایانه در آن­ها ایجاد شود.

مقدمه

در زندگی کنونی رایانه ها در همه جا حضور دارند و در نتیجه، بسیاری از افراد با رایانه و کار با آن تجربه مستقیم یا غیر مستقیم دارند. اما استفاده از رایانه، همیشه یک رویداد رضایت بخش و شاد نیست. در ایران اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در معرض تعامل با رایانه قرار گرفته اند. بدیهی است که این روند، به دلیل گسترده بودن کاربردهای رایانه، متفاوت بودن میزان تجارب کاربران رایانه، جدید بودن و به روز شدن فزاینده این فناوری و آشنایی کم افراد با آن، موانعی را فرا روی کاربران در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار خواهد داد. پدیده اضطراب ارایانه[1]، یکی از چنین موانعی است که منجر به اجتناب افراد از مواجهه با رایانه می شود که در نهایت، محرومیت از دنیای وسیع اطلاعات و سرعت و دقت در فعالیت های آموزشی و پژوهشی را به همراه دارد (غلامعلی لواسانی،1381).

اکثر برنامه های آموزشی در مدارس سنتی، به صورت معلم محور بوده، با استعدادها، توانایی ها، نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. مدارس هوشمند به سبب برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه های نو، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش های آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز، با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و توجه بیش تر به نیازها، علایق و استعدادهای دانش آموزان، می توانند در جهت از بین بردن یا کاهش دادن شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند. مدارس هوشمند عمدتاً درجهت تأمین این نیازها برنامه ریزی شد­ه­اند، چرا که در این مدارس دانش­آموزان می آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی استخراج کنند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافته های خود را در جهت حل مسایل و مشکلات خود و توسعه و پیشرفت جوامعشان به کار گیرند (مؤید نیا، 1384،ص22). از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مخصوصاً رایانه یکی از نیرو ها و ابزارهایی است که بسیاری از جنبه های زندگی را دچار تغییر کرده است و در این زمینه نقش رایانه ها در آموزش بسیار مهم گردیده است و این اهمیت برای ادامه رشد و توسعه در قرن 21 ادامه خواهد داشت (الیور[2]، 2002). اما با این وجود بعضی از افراد از کار کردن با رایانه و حتی گاهی اوقات از مواجه شدن با آن هراس دارند. به همین دلایل این افراد تمایلی به استفاده از رایانه در موقعیت­های یادگیری و شغلی خود ندارند. بنابراین بررسی و تحقیق در رابطه با اضطراب رایانه، پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان به خودی خود می­تواند نقش مؤثری در ارتقاء کیفبت فرایند یاددهی – یادگیری داشته باشد.  همچنین نتایج می­توانند دست­اندرکاران امر تعلیم و تربیت را در رابطه با استفاده نادرست از رایانه جهت تصمیم­گیری­های آتی آشنا سازند.

تعداد صفحه : 119

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.