پایان نامه با موضوع:مقایسه قلمرو خسارت قابل جبران در مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان : مقایسه قلمرو خسارت قابل جبران در مسئولیت مدنی قراردادی و قهری 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

 

پایان نامه ‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A»

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: خصوصی

 

عنوان:

مقایسه قلمرو خسارت قابل جبران در مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

استاد راهنما:جناب آقای دکتر حمید ابهری

 

استاد مشاور:جناب آقای دکتر شهرام اصغری

بهار 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات تحقیق.. 3

الف-بیان مساله. 4

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

ج-اهداف تحقیق.. 5

د- سوالات تحقیق.. 6

ه-فرضیات تحقیق.. 6

و-سوابق تحقیق.. 6

ز-روش تحقیق.. 6

ق-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. 8

مبحث اول-شناخت مسوولیت اعم از قراردادی و قهری.. 9

گفتار اول-مفاهیم و انواع مسوولیت… 9

بند اول-مفهوم مسوولیت… 9

اول-مسوولیت مدنی.. 9

دوم- مسوولیت حقوقی.. 10

بند دوم-مفهوم مسوولیت مدنی به مفهوم اعم. 10

بند سوم-مفهوم مسوولیت مدنی به مفهوم اخص…. 11

گفتار دوم-اهمیت و تاریخچه مسوولیت مدنی.. 11

بند اول-اهمیت مسوولیت مدنی.. 11

بند دوم-تاریخچه مسوولیت مدنی.. 12

مبحث دوم- اقسام مسوولیت مدنی.. 13

گفتار اول-مسوولیت قراردادی.. 13

بند اول-تعریف مسوولیت قراردادی و مبنای آن. 13

بند دوم-ماهیت مسوولیت قراردادی.. 13

بند سوم-انواع مسوولیت قراردادی.. 15

گفتار دوم- مسوولیت قهری.. 17

بند اول-تعریف مسوولیت قهری و مبنای آن. 17

بند دوم-ماهیت مسوولیت قهری.. 17

بند سوم-انواع مسوولیت قهری.. 18

گفتار سوم- خسارت… 18

بند اول-تعریف خسارت و مبنای آن. 18

بند دوم-ماهیت خسارت… 20

بند سوم-انواع خسارت… 21

مبحث سوم-وحدت یا تعدد مسوولیت قهری و قراردادی.. 23

گفتار اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها 24

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها 24

فصل سوم-بررسی خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی.. 25

مبحث اول- ارکان تحقق مسئولیت قراردادی.. 26

گفتار اول- وجود قرارداد. 26

گفتار دوم- تخلّف از تعهد. 27

گفتار سوم- ورود ضرر. 28

گفتار چهارم- رابطه ی سببیّت… 29

گفتار پنجم- قابلیت پیش بینی.. 29

مبحث دوم- ضرر د ر مسوولیت قراردادی.. 32

مبحث سوم-فعل زیانبار. 36

گفتار اول-بررسی فعل زیان بار در مسوولیت قراردادی.. 36

گفتار دوم-تقصیر در مسوولیت قراردادی.. 38

مبحث چهارم-خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی.. 39

مبحث پنجم-نحوه جبران خسارت در مسوولیت قراردادی.. 50

گفتار اول: حق حبس… 51

گفتار دوم: حق خیار. 52

گفتار سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد. 53

گفتار چهارم: تعیین وجه التزام. 53

فصل چهارم-بررسی خسارت قابل جبران در مسوولیت قهری.. 54

مبحث اول-ارکان مسوولیت قهری.. 55

گفتار اول-ضرر. 55

گفتار دوم-فعل زیان بار. 56

گفتار سوم-رابطه سببیت… 57

مبحث دوم- ضرر در مسوولیت قهری.. 58

مبحث سوم-شرایط ضرر قابل مطالبه در مسوولیت قهری.. 63

گفتار اول-مسلم بودن ضرر. 63

گفتار دوم-مستقیم بودن ضرر. 64

گفتارسوم-عدم جبران در گذشته. 64

مبحث چهارم- خسارت قابل جبران در مسوولیت قهری.. 66

مبحث پنجم- نحوه جبران خسارت در مسوولیت قهری.. 70

در این مبحث نحوه جبران خسارت در مسوولیت قهری مورد بررسی قرار می گیرد. 70

گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود. 70

بند اول: بازگرداندن عین مال به صاحب آن. 70

بند دوم: از بین بردن منبع خسارت… 70

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال. 71

بند اول: رد عین در صورت وجود. 71

بند دوم: پرداخت بدل. 72

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت… 74

مبحث ششم-تفاوت خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی و قهری.. 76

گفتار اول-از حیث مبنا 76

گفتار دوم-از حیث هدف… 77

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79

نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع و مأخذ. 83

Abstract. 86

 

چکیده

مسوولیت مدنی وسیله‌ای است‌ برای‌ پاسخگویی به نگرانی مشروع زیـان‌دیده ووظـیفه‌ای است که بر عهده یک مسوول نهاده شده،تا زیان‌های وارده بر دیگری راجبران کند.این مسوولیت ممکن است قهری یا قراردادی باشد. اگر خسارت در نتیجه عدم‌ اجرا‌ یا‌ تأخیر در اجرای قرارداد حادث‌ شود،مسوولیت‌ جبران‌ آن قراردادی است و درصورتی‌که مـیان عـامل ورود زیان و شخص زیان‌دیده رابطه قراردادی نباشد،مسوولیت ناشی از حکم قانون و قهری است.برخلاف این‌ دیدگاه،عده‌ای‌ مسوولیت‌ جبران خسارات وارده به دیگری را در هردو‌ مورد،قانونی‌ می‌دانند. اعم از این‌که میان عامل ورود ضرر و زیان‌دیده قراردادی در بـین بـاشدیا خـیر،قانونگذار الزام به جبران‌ خسارت‌ می‌نماید.مسؤولیّت قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد بـه وجود‌ می‌آید و نتیجه تخلّف‌ از‌ مفاد قرارداد خصوصی است.مسؤولیّت خارج از قرارداد یا قهری در جـایی ایجاد می‌شود که بـین طـرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسؤولیّت تخلّف از تکالیف عمومی قانونی استنتایج تحقیق حاکی از آن است در هر صورت با توجه به قواعد مسوولیت مدنی،زیان وارده به افراد باید جبران گردد.در همین راستا در حقوق ایران باید به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.در این پایان نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از جبران خسارت در در مسوولیت قهری و قراردادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

کلید واژه: مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، تقصیر، زیان دیده، خسارت.

 

مقدمه 

مسئولیت مدنی عبارت از جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است که این مسئولیت بر اساس رابطه‌ای دینی بین زیان‌دیده از جرم و زیان‌زننده ایجاد می‌شود.بر این اساس، شخص به جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند، ملزم می‌شود و در حقیقت این الزام، ناشی از عمل منتسب و مرتبط به او نسبت به دیگری است.
هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.یکی از موضوعات مهم جامعه جبران خسارت در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود. به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

الف-بیان مساله

هدف قواعد حقوقی در جامعه تنظیم روابط انسان­ها و ایجاد نظم در جامعه است و مسئولیت مدنی به عنوان عاملی مهم در تحقق این اهداف عبارت از تعهد و التزام شخص به جبران زیان وارده به دیگری است که گاه در معنای عام که شامل مسئولیت قراردادی و قهری می­شود و گاه در معنای خاص که همان مسئولیت قهری است به کار می­رود؛ مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد ایجاد شده است و مسئولیت قهری عبارت است از این که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری، بدون آن که بین آن دو قراردادی بسته شده باشد مسئول جبران خسارت قرار گیرد.

با توجه به تعاریف بیان شده، یکی از اصلی­ترین ارکان تحقق مسئولیت قراردادی و قهری وجود خسارت یا ضرر می­باشد. حقوقدانان ضرر را به معنی کاستی و نقصان دانسته­اند و آن را به دو نوع یعنی ضرر مادی که آن را ضرر وارده به اعیان و منافع و حقوق مالی اشخاص دانسته­اند و ضرر معنوی که ضرر وارده به عواطف و احساسات اشخاص است تقسیم نموده­اند و البته برخی از ضررها را نیز واحد دو جنبه ضرر مادی و معنوی می­شناسند مانند ضرر ناشی از صدمات وارده به جسم و جان و سلامت و حیثیت اشخاص .آن چه که در دین مبین اسلام و قانون مورد تأکید واقع شده است ممنوع کردن اضرار به دیگران و این که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند است ولی همه خساراتی که در جامعه بر افراد وارد می­گردد قابل جبران نیستند و الزامیت جبران خسارت وارده منوط است به این که ضرر دارای شرایطی باشد که از جمله آن مسلم بودن، مستقیم بودن، باقی بودن ضرر و قابلیت پیش­بینی ضرر است. در خصوص سه قید اول باید گفت که تقریباً در هر دو مسئولیت قراردادی و قهری به عنوان شرایطی برای اینکه خسارتی قابلیت جبران داشته باشد پذیرفته شده­اند اما در مورد قابلیت پیش­­بینی ضرر به عنوان یکی از اوصاف ضرر قابل جبران می­توان گفت که مسئولیت قراردادی عرصه مورد اتفاق اجرای این قاعده است ولی درباره امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. به طور کلی این که چه خسارت­هایی و با چه شرایطی قابلیت جبران دارند و در این مورد چه تناسب و تفاوتی میان مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد؛ پرسش اصلی این پژوهش است که با توجه به مواد قانونی و نظریات مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.

در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکان پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که ازجمله آنها تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها میباشد، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.بنابراین در علت انتخاب موضوع می توان گفت از آنجایی که منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت چندان مورد تایید قرار گرفته که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ این اصول و نیز از آنجایی که بحث از مسئولیت مدنی در میان رشته های حقوق به لحاظ اهمیت آن در جهت صیانت روابط حقوقی بین اشخاص از یک سو و تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را ایجاب می نماید، انگیزه برای انتخاب بوده است.

ج-اهداف تحقیق

هدف کلی:

هدف کلی از این تحقیق تبیین و بررسی خساراتی که در مسئولیت قراردادی و قهری قابلیت جبران دارند، می­باشد.

اهداف جزئی:

اهداف جزئی این تحقیق عبارت است از بررسی خسارت، انواع و شرایط ان و هم چنین خسارت­هایی که در مسئولیت مدنی  قراردادی و مسئولیت مدنی قهری  قابل جبران نمی­باشند با توجه به مواد قانونی و نظریات مختلف و تلاش جهت رفع ابهامات موجود در مباحث بیان شده.

 

د- سوالات تحقیق

  • در مسئولیت مدنی قهری و در مسئولیت مدنی قراردادی ضرر باید دارای چه شرایطی باشد تا قابلیت جبران داشته باشد؟

انواع خسارات قابل جبران در مسئولیت مدنی قراردادی و در مسئولیت مدنی قهری چیست؟

ه-فرضیات تحقیق

  • به نظر می رسد در مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری شرط مسلم بودن و مستقیم بودن و باقی بودن ضرر یکسان می باشد ولی در مورد قابل پیش بینی بودن ضرر بین دو مسئولیت تفاوت وجود دارد.
  • به نظر می رسد خسارات قابل جبران شامل: خسارات مادی و معنوی و عدم النفع و از دست دادن فرصت می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 98

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید