پایان نامه : بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : برنامه ریزی

عنوان : بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی

عنوان:

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382

استاد راهنما:

دکتر احمد آقازاده

استاد مشاور:

دکتر علی تقی پور ظهیر

اسفند 1382

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده تحقیق:

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران رده میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.

در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:

– دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

  • مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.
  • مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای رسمی، شناخت کمی دارند.
  • مدیران صنایع، میزان قابلیت مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) را با پیشرفتهای فناوری کم برآورد می کنند.
  • مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) در فناوری اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهای بازار کار را بیشتر از زیاد برآورد کرده اند.

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 
مقدمه2
بیان مسئله5
اهمیت و ضرورت پژوهش6
اهداف تحقیق7
سؤالات تحقیق8
تعاریف عملیاتی واژه ها11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق 
مقدمه13
مفهوم رشد و توسعه اقتصادی14
عوامل توسعه اقتصادی15
نقش منابع انسانی در توسعه اقتصادی15
آموزش18
تعریف آموزش و پرورش20
مفهوم برنامه ریزی آموزشی23
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی24
نیازسنجی آموزشی27
مفهوم نیاز29
منابع نیازهای آموزشی30
انواع نیازسنجی32
کار34
عرضه نیروی کار37
بازار کار38
نیاز بازار کار39
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار44
ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار48
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای49
رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای51
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار57
آموزش فنی و حرفه ای در ایران59
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران

 

59

 

تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…

مشکلات و تنگناها

نقاط ضعف مشکلات تنگناها

چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌

سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای

سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای

راهکارهای اجرایی

 

63

64

65

68

69

70

72

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟78
مشخصه های تکنولوژی ارتباطات81
ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات89
دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات82
تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند82
روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است

83

 

84

پیشینه پژوهش85
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 
مقدمه93
جامعه آماری94
نمونه آماری95
روش تحقیق96
ابزار جمع آوری اطلاعات96
اعتبار و پایائی پرسشنامه97
روش تجزیه و تحلیل داده ها99
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق112
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری115
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق116
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق120
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق122
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق123
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق124
محدودیتها و تنگناهای پژوهش126
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی127
منابع و مأخذ128
– پیوستها 

 

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول 1-2: عملکرد آموزشهای کوتاه مدت فنی و حرفه ای 74-136763
جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول103
جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول103
جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول103
جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم105
جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم105
جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم105
جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم107
جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم107
جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم107
جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم109
جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم109
جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم109
جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم110
جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم111
جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم112
جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم112
جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم113
جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم114
جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم114

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

تاریخ رشد و توسعه اقتصادی، با هماهنگی و ترکیب دانش فنی و به کارگیری منابع و نیز وابستگی روزافزون به کاربرد تکنولوژی همراه بوده است.

استفاده از تکنولوژی و دانش فنی در سازمانها، شرکتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زیادی بستگی به جدیت و مهارتهای خلاق منابع انسانی و عوامل فرهنگی و اجتماعی داشته است. (سبحان الهی، مدیریت و توسعه)

عملکرد یک سازمان وقتی می تواند مطلوب و مناسب باشد که نیروهایی ذیصلاح و با کیفیت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترین شغل استفاده کند.

در واقع نیروی پیش برنده ماشین و تکنولوژی انسانها هستند. امروزه برای ادامه حیات در بازار رقابت فقط استفاده از تکنولوژی و دانش فنی کافی نیست، چرا که سرعت رشد به اندازه ای است که فرصت یادگیری را بسیار کوتاهتر و درنتیجه، استفاده به موقع و به روز از تکنولوژی را برای رقابت پیچیده تر کرده است. لذا تولید دانش فنی و تکنولوژی برای رقابت، از عوامل اساسی برای ادامه حیات هر سازمان، شرکت و جامعه محسوب می شود.

این کار فقط با منابع انسانی مستعد و با کیفیت و در اختیار داشتن ابزار مناسب و لازم عملی است. لذا ثروت اساسی یک سازمان، نیروی انسانی با دانش و مهارت (یعنی سرمایه های فکری) آن سازمان است.

علی رغم نقش کلیدی آموزش فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که مورد اذعان و حتی تاکید اغلب سیاستمداران و صاحبنظران است. این آموزش های پرهزینه از لحاظ پاسخ گوئی به انتظارات جامعه و سؤال اصلی نظام آموزشی (= چه آموزشی با چه کیفیتی و به چه میزان؟?) در موقعیت قابل دفاع قرار ندارد. زیرا هرساله خسارت های بسیار زیادی از این بابت به کشور وارد می آید ولی این روند رو به رشد تداوم دارد، که این وضعیت ریشه در نگرش نادرست به آموزش فنی و حرفه ای دارد. علت بروز معضل آموزش فنی و حرفه ای این است که به هر صورت، تعاملی بودن این آموزش ها به دست فراموشی سپرده شده است. مجریان آموزش فنی و حرفه ای، آن را پدیده ای صرفاً آموزشی می بینند. تصمیمات آموزشی تنها توسط مقامات آموزشی و اغلب بدون اطلاع کافی از نیازهای شغلی و نظر طرف های ذینفع اتخاذ می شود. (ملکی، 1381، صفحه 186)

آموزش به حکم انجام تکلیف، عادت، امکانات موجود و یا روحیه توسعه طلبی تحقق می یابد و بر همین اساس نیز به سؤالات اصلی نظام آموزش فنی و حرفه ای پاسخ داده می شود. اما آموزش فنی و حرفه ای دارای دو وجه توأمان آموزشی و شغلی است که میان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزیت قابلیت استفاده از اطلاعات بازخوردی و مکانیسم خوداصلاحی می تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فنی و حرفه ای نظامند زمینه مشارکت در تصمیم گیری و انجام هزینه فراهم است.

رشته های آموزشی، مواد آموزشی، تعداد آموزش گیرنده، محل اشتغال و … از نتیجه تعامل و عوامل طرف های آموزشی (دستگاهای مجری آموزش) و طرف های شغلی (دستگاههای بهره بردار از محصول آموزش، کارآموزان، اولیا، کارفرمایان و …) تعیین می شود.

لذا نواقص و اشکالات آموزش به تدریج در طول زمان رفع می شود و ناهماهنگی دانش و توانمندیهای آموزش دیدگان فنی و حرفه ای از لحاظ کمی و کیفی و از نظر مکانی یا زمانی با خواسته متقاضیان کم تر رخ خواهد داد. به این دلایل تعاملی دیدن آموزش فنی و حرفه ای و فراهم کردن امکان تحقق هرچه بیشتر آن، اساسی ترین قدم برای اصلاح این آموزش ها خواهد بود.

 

بیان مسئله:

چنین به نظر می رسد که هنرجویان فنی و حرفه ای به جایگاه و پایگاه شغلی قابل ملاحظه ای که نمود موجهی در بازار کار کشور داتشه باشد، دست نیافته‌اند. و به رغم هزینه های سرشاری که صرف تجهیز این نیروها شده، در بازار کار ایران بها و اهمیت مناسبی بدان داده نشده است، در حالی که، از طریق تجهیز و تربیت این گونه نیروها می توان سریع تر به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر رسید. چون آموزش های فنی و حرفه ای، در قیاس با آموزش های عالی از مزیت و قابلیتهایی به شرح زیر برخوردار است:

الف) هزینه بری اقتصادی کمتر فرآیند تجهیزات

ب) بازدهی سریع تر اقتصادی

ج) پاسخ دهی و ارضاء سریع تر نیازها و احتیاجات فوری و آنی بازار کار به مهارت ها و حرفه ها

د) انعطاف پذیری و قابلیت انطباق با تغییرات تکنولوژی

هـ) تنها منبع تکمیل کننده حلقه ارتباطی بین نیروی انسانی سطوح بالا و سطوح پائین جامعه شغلی

و) بالا بودن زمینه های خوداتکایی شغلی و کار‏آفرینی و در نتیجه وابستگی کمتر به نظام های مزد و حقوق بگیری و …

شاید به خاطر همین ویژگی های ارزنده است که امروزه در بسیاری از جوامع در حال رشد به خصوص آن ها که دچار تنگناهای مالی و سرمایه ای شدیدتری، هستند، ایجاد انگیزه هایی که مشوق روی آوری و گرایش منابع انسانی به آموزش های فنی و حرفه ای شود، به کانونی ترین دلمشغولی های سیاست های توأم آموزش و اشتغال و مطمئن ترین راه غلبه بر بحران های ناشی از کمبود کادرهای ماهر و پدیده شکل گیری مازاد نیروی کار تبدیل شده است. (متوسلی، صفحه 24)

آنچه این تحقیق به دنبال آن است، بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار می باشد. در این تحقیق دیدگاه مدیران تولید، فنی و آموزش کارخانه ها و مؤسسات تولیدی، به دلیل مشاهده عینی و عملی دانش و مهارت فارغ التحصیلان این رشته ها و همچنین مطلع بودن از میزان دانش و مهارت مورد نیاز در صنایع، با توجه به تغییرات تکنولوژی، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

تعداد صفحه : 145

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید