پایان نامه حقوق: تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون

استاد راهنما:

دکتر حسنعلی مؤذن زادگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

1- بیان مساله. 3

2- پیشینه تحقیق.. 4

3- پرسش های تحقیق.. 5

4- فرضیه های تحقیق.. 5

5- اهمیّت و ضرورت تحقیق.. 6

6- روش تحقیق و تنگناهای آن. 6

7- سازماندهی تحقیق.. 7

 

بخش اول:مبانی نظری.. 8

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیر تحول کانون اصلاح و تربیت در مکاتب جزایی و اسناد بین المللی. 9

گفتار اول: تبیین مفاهیم. 11

الف- مفهوم کودک و نوجوان. 11

ب- معارض با قانون. 13

ج- بازپروری.. 14

د- کانون اصلاح و تربیت… 16

گفتار دوم: سابقه تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مکاتب کیفری و اسناد بین المللی.. 18

الف- سابقه تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مکاتب کیفری.. 19

1 – دوران باستان. 19

2-  مکتب کلاسیک… 20

3- مکتب نئوکلاسیک… 21

4- مکتب تحقّقی.. 22

5- دفاع اجتماعی نوین.. 24

ب- موسّسات اصلاحی و تربیتی در اسناد بین المللی.. 25

1-اسناد الزام آور: 26

2- اسناد ارشادی.. 27

3- قواعد سازمان ملل متّحد راجع به حمایت از اطفال محروم از آزادی.. 27

4- رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ( رهنمودهای ریاض). 28

5- حداقل قواعد و معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر جسمی ( قواعد توکیو). 28

 

فصل دوم: سابقه تشکیل، ارکان و نقش کانون اصلاح و تربیت ایران. 30

گفتار اول: ارکان کانون اصلاح و تربیت و نقش آنها در بازپروری کودکان و نوجوانان. 34

الف- قسمت نگهداری موقت… 35

ب- قسمت پذیرش، تشخیص و تحقیقات جرم شناسی.. 36

1- آشنا کردن با مقررات کانون. 37

2- تشکیل پرونده شخصیت… 38

1-2- تحقیق درباره سوابق خانوادگی و اجتماعی.. 39

2-2 -آزمایش پزشکی: 41

3-2- آزمایش روانپزشکی و روانشناسی.. 41

4-2- تشخیص استعداد حرفه ای.. 42

5-2- نحوه ی طبقه بندی مددجویان. 43

ج- قسمت آموزش… 44

1- آموزش تحصیلی.. 45

2- برنامه های کمیته فرهنگی و تربیتی.. 46

3- تربیت بدنی.. 47

4- فرهنگی و مذهبی.. 48

5- آموزش برای پیشگیری و سو مصرف مواد مخدر. 49

6-  برنامه های کمیته حرفه آموزی و اشتغال. 51

1-6- مربیان آموزش فنی و حرفه ای.. 51

2-6- کارگاههای موجود در مجتمع کارگاهی.. 52

3-6- نحوه صدور پروانه فنی و حرفه ای.. 53

د- قسمت زندان (اندرزگاه) و مقررات اصلی و تکمیلی کانون اصلاح و تربیت… 53

1- تدابیر اصلاحی و تربیتی در زندان. 55

2- ترکیب شورای انضباطی و نوع تنبیهات اتخاذی.. 55

3- مقررات تکمیلی و اصلی کانون اصلاح و تربیت… 58

گفتار دوم- تدابیر بهداشتی و وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت… 59

الف- تدابیر کمیته بهداشت و درمان و تغذیه. 60

1- مشاوره و روان درمانی مددجویان و خانواده آنها 60

2- مراقبت های پزشکی و بهداشتی.. 62

1-2- برنامه های روزانه و تغذیه. 63

2-2- نحوه اطلاع رسانی به پرسنل و مددجویان. 64

ب- وظایف مسئئولین کانون اصلاح و تربیت… 65

1- وظایف مدیر کانون. 65

2- وظایف مددکاران اجتماعی.. 67

3- وظایف مراقبین تربیتی: 69

4- وظایف یگان حفاظتی.. 70

5- وظایف واحد اجرای احکام کیفری.. 72

گفتار سوم- بخش مراقبت بعد از خروج.. 72

الف- وظایف بخش مراقبت بعد از خروج.. 73

ب- شرایط پذیرش… 74

ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی.. 75

د- آموزش فنی و حرفه ای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد. 76

ه- شرح وظایف روابط عمومی.. 78

گفتار چهارم- نحوه ی ارتباط مددجویان با محیط خارج از کانون. 79

الف- مرخصی.. 79

ب- آزادی.. 80

ج- تماس تلفنی.. 81

د- مکاتبه. 81

ه- ملاقات.. 82

 

بخش دوم: بررسی جرم شناختی علل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت با رویکردی میدانی… 84

فصل اول: تکرار جرم در پرتو اهداف والگوهای اصلاح و تربیت.. 85

گفتار اول: تعریف نظری، کاربردی و قانونی تکرار جرم. 88

الف- تعریف نظری( مفهومی). 88

ب- تعریف کاربردی.. 93

ج- تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.. 95

گفتار دوم- علت شناسی تکرار جرم در پرتو نظریه های دانشمندان جرم شناسی.. 97

الف-  نظریه خرده فرهنگ بزهکاری کوهن.. 98

ب- نظریه نابهنجاری مرتون. 102

ج- نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند. 107

د-  نظریه برچسب زنی 112

ه-  نظریه یادگیری اجتماعی.. 115

گفتار سوم – عوامل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت… 118

الف- عوامل فردی موثر در تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون کانون اصلاح و تربیت… 119

1- سن و تکرار جرم. 119

2- بیکاری و تکرار جرم. 121

3- تحصیلات و تکرار جرم. 122

4- مذهب و تکرار جرم. 124

5- محیط اجتماعی و تکرار جرم. 126

ب- عوامل موثر در تکرار جرم در محیط کانون اصلاح و تربیت… 127

1- عدم جداسازی کودکان و نوجوانان در محیط خوابگاه: زمینه ای برای بزه آموزی.. 128

2- «خلاف زندان»: مهمترین مانع اصلاحی و تربیتی.. 130

3- بخش مراقبت بعد از خروج.. 131

 

فصل دوم: رویکردهای پیشگیرانه ناظر به تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت……………….. 133

گفتار اول: طرق موثر در تکمیل  برنامه های کانون اصلاح و تربیت با رویکردی پیشگیرانه. 135

الف- تغییر نگرش کانون اصلاح و تربیت از «سلب توان بزهکاری» به « بازپروری». 135

ب- فعال سازی بخش نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت و طبقه بندی خوابگاه. 136

ج-  تمرکز بیشتر بر اصول حفاظتی.. 138

د- فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی اجرایی در داخل کانون. 140

ه- پویاتر شدن بخش مراقبت بعد از خروج.. 141

1- تلاش برای بهبود شرایط خانوادگی کودکان و نوجوانان. 142

2- تلاش برای سواد آموزی و اشتغال به تحصیل کودکان و نوجوانان. 143

3- تلاش برای کاریابی و اشتغال به کار نوجوانان و جوانان. 143

خ- جلوگیری از شکل گیری فرآیند «برچسب زنی» توسط سایرین در داخل کانون. 144

گفتار دوم: طرق موثر در بازسازی فردی کودکان و نوجوانان معارض با قانون. 145

الف- همسو شدن کودک و نوجوان با برنامه های اصلاحی کانون اصلاح و تربیت… 145

ب- همکاری خانواده های مددجویان برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی.. 146

 

نتیجه گیری و پیشنهادها 148

فهرست منابع. 154

ضمیمه: مصاحبه ها 157

مصاحبه با دختران کانون اصلاح و تربیت تهران. 158

مصاحبه با پسران کانون اصلاح و تربیت تهران بزرگ.. 165

 

چکیده

کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون به عنوان نهاد تربیتی، که تاسیس آن برگرفته از عقاید و نظرات دکترین مکتب تحققی و دفاع اجتماعی است، با هدف اصلاح و تربیت و باز­پروری کودکان ونوجوانانی ایجاد شده است که حالت خطرناک آنها برای جامعه اثبات گردیده است. با توجه به بالا بودن میزان تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، در حدود یک سوم از آنها، در چند سال اخیر به کانون اصلاح و تربیت با دیدی نقّادانه نگریسته می­شود. بروز پدیده تکرار جرم و بالا بودن آمار آن در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون، این حقیقت را برای ما اثبات می­کند که نه تنها کودکان و نوجوانان در بازپذیری هنجارها و ارزش های اجتماعی ناتوانند، بلکه مهمتر از آن حکایت از قصور و ناتوانی نهادهای اصلاحی و تربیتی در باز اجتماعی کردن آنها دارد. محقق در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سوال بود که آیا کانون اصلاح و تربیت با برنامه­های تربیتی و آموزشی متنوعی که برای تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان تدارک دیده قادر است که با فرآیند بازپروری، این کودکان و نوجوانان را از تکرار جرم بازدارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا تلاش شد با بهره گیری از روش پرسشنامه حقایقی از روند تربیتی کانون به دست آید، اما با اطلاعات کلیشه­ای و نادرست از طرف مددجویان روبرو گردید. به همین دلیل از روش مصاحبه­ای استفاده شد تا با گفت و گو با کودکان و نوجوانان دختر و پسر و ایجاد محیطی صمیمانه و امن، بتوان اطلاعاتی کامل از روند تربیتی و بازاجتماعی کردن کانون اصلاح و تربیت بدست آورد. مصاحبه­هایی که با تکرار کنندگان جرم (چه در بخش دختران، چه پسران) صورت گرفت این حقیقت را بیان نمود که کانون با وجود تلاش بسیار برای اجرای برنامه­های تربیتی و آموزشی، عملاً به مکانی برای نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون تبدیل شده است، بدون اینکه این نهاد توفیقی در بازپروری شخصیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون و بازاجتماعی کردن آنها داشته باشد. با توجه به دریافت این نتیجه میدانی، کانون اصلاح و تربیت برای دریافت نتیجه بهتر در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون، ابتداً باید تغییری کلّی در نگرش داشته باشد، به عبارت دیگر، کانون اصلاح و تربیت به جای اینکه به مکانی برای ناتوان­سازی کودکان و نوجوانان تبدیل شود، باید دیدی بازپروارانه را در خود بپروراند. تلاش برای طبقه­بندی کودکان و نوجوانان براساس شدّت جرایم ارتکابی و روحیه بزهکارانه، به عبارت دیگر

فردی کردن شیوه­های تربیتی و اصلاحی، تلاش برای پویاتر کردن بخش مراقبت بعد از خروج، افزایش سطح علمی و آگاهی کودکان و نوجوانان و اصلاح محیط زندگی و کاری آنها، از جمله راهکارهایی است که می­تواند کانون اصلاح و تربیت را در اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی با بازدهی بالا، یاری نماید.

مقدمه

بشر برای زندگی در اجتماع ناگزیر از رعایت قواعد و مقررات آن است.اجتماع نیز برای پایداری، دوام و جلوگیری از سو استفاده افراد اقدام به وضع ضمانت اجرایی نموده است، تا در صورت تخلف افراد جامعه از مقررات به تنبیه و اصلاح آنها پردازد. افراد برای زندگی در جامعه باید هنجارها و ارزش­های جامعه را بیاموزند و آنها را در خود درونی نمایند. نظم، امنیت و پیشرفت جامعه نیز در پرتو شناخت و رعایت هنجارها و ارزش­های جامعه خواهد بود. کودکان و نوجوانان به عنوان اصلی­ترین و مهم­ترین منابع انسانی اجتماع بشمار می­روند. همانطور که توجه به مسایل تغذیه و بهداشت در دوران کودکی از نظر حفظ سلامت جسمانی برای کودکان بسیار اهمیت دارد، آموزش و درونی نمودن ارزش ها، هنجارها، نقش ها و الگوهای جامعه نیز به همان اندازه مهم و نیاز به توجه خاصی دارد.

جرم یک پدیده زیستی –اجتماعی- روانی است و از ابتدای زندگی بشر در روی زمین وجود داشته و فقط میزان آن از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت دارد. برای پیشگیری از ورود اطفال به سیستم قضایی و ارتکاب بزه، جامعه بایستی از طریق برنامه­ریزی و تقویت نهادهایی که در جامعه پذیری موثر هستند کودکان و نوجوانان را به سوی زندگی سالم و جهت دار هدایت نماید. وجود یک کودک معارض با قانون تا حد زیادی مؤید عدم توجه جامعه و نهادهای جامعه­پذیری به او بوده است.

کودکان و نوجوانان به عنوان پر ارزش­ترین سرمایه های یک ملت هستند که در صورتی که مورد غفلت والدین و مدیران اجتماعی قرار بگیرند، امکان ارتکاب اعمال ضد اجتماعی(بزه) در آنان وجود دارد. از آنجا که کودکان و نوجوانان در مرحله آغازین رشد و  زندگی اجتماعی هستند و در اغلب جرایمی که توسط آنها ارتکاب می­یابد بزه دیده جرم هستند، به همین دلیل هم مقررات داخلی و هم اسناد بین­المللی از فرستادن کودکان و نوجوانان معارض با قانون به مراکز نگهداری در محیط بسته و تماس با سیستم قضایی مخالف می باشد و فقط به عنوان آخرین راه­چاره و آن هم برای حداقل زمان ممکن لازم می­داند. به هر حال برخی از کودکان و نوجوانان که حالت خطرناک دارند و با انجام اقدامات غیر حبسی، مراجع ذی صلاح نتوانسته اند آنها را اصلاح نمایند، ناچار به نگهداری در محیط بسته برای نگهداری و با هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن او، فرستاده می­شوند. به همین منظور کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان در سال 1347 برای اولین بار در تهران تاسیس و با هدف نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از 18 سال سن دارند، شروع به فعالیت کرد. کانون اصلاح و تربیت با بهره گیری از برنامه­ها و بخش­های مختلف و متنوع در زمینه­های علمی و عملی مانند؛ کارگاه­های مختلف، برنامه های مذهبی، ورزشی، مشاوره و مددکاری و.. سعی در اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان دارد.

تکرار جرم یکی از مهم ترین مباحث جرم شناسی و حقوق کیفری است که هم با مسایل جزایی و هم با مباحث اجتماعی ارتباط دارد. در فرآیند تکرار جرم بزهکاران، دستگیر، توقیف، محاکمه و محکوم می­شوند و بعد از طی مراحل، با تصور اینکه تربیت و اصلاح شده­اند دوباره به محیط اجتماعی باز می­گردند، ولی باز مرتکب جرم شده و دوباره به چرخه کیفری باز می­گردند. این امر هم برای دولت و هم برای فرد هزینه­های مادی و روانی زیادی به بار می­آورد. تکرار جرم نه تنها ناتوانی فرد در انطباق با هنجارها و ارزش های اجتماعی را نشان می دهد، بلکه نشان دهنده ناتوانی نظام های تربیتی در بازپروری و اصلاح و تربیت فرد معارض با قانون است. بویژه در جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان که نیاز به اصلاح و تربیت سریع آنها و به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم توسط آنها، امر مهمّی تلقی می شود.

کودکان و نوجوانان در سنی قرار دارند که نیاز به حمایت و هدایت دارند؛ در اصل این حمایت و هدایت ابتدا باید از سوی خانواده، به عنوان اولین محیط اجتماعی که کودک در آن پا می­گذارد، بعدها از سوی نهادهایی مانند مدرسه از طریق مربیان و معلمان و از گروه دوستان و جامعه باشد. اگر خانواده در شرایطی باشد که نتواند ارزش­ها و هنجارها را در محیطی ایمن برای کودک درونی سازد و محیط اجتماعی و دوستان جایگزین خانواده شود، کودک تابع محیط اجتماعی می شود، به عبارت دیگر اگر دوستان کودک و نوجوان اعمالی ضد اجتماع داشته باشند او نیز با همان الگوها، رشد و پرورش می یابد و اهداف و ابزارهای دستیابی به اهداف، برای او به همان شیوه­ای که گروه همسالان قبول دارند نهادینه می شود. به عبارتی دیگر کودک در محیط جرم­زا رشد می­کند و پس از طی مراحلی، پای کودک و نوجوان به مراکز اصلاحی و تربیتی مانند کانون اصلاح و تربیت باز می­شود.

کانون اصلاح و تربیت به عنوان جزیی از سیستم قضایی در صدد برخورد و شکل­دهی رفتارهای ضد اجتماعی این دسته از کودکان و نوجوانان بر می­آید. براساس قوانین و مقررات و آیین نامه هایی که برای کانون اصلاح و تربیت تصویب و پیش بینی شده، این مرکز باید بتواند بعد از طی زمانی که کودک در آن اسکان داده می­شود او را با هنجارهای اجتماعی آشنا و این ارزش­ها را برای او نهادینه سازد، این مرکز باید قادر باشد که مشکلات شخصیتی و روانی کودکان و نوجوانان را با روانکاوی و روان درمانی و مشاوره اصلاح نماید تا در نهایت بتواند با رفع موانع اجتماعی شدن، کودک و نوجوان را برای بازگشت به اجتماع آماده سازد.

کانون اصلاح و تربیت باید بتواند کودک و نوجوان را از اعمال ضد اجتماعی و خلاف قانون دور سازد ولی اگر این مرکز موفق به اجرای برنامه­های اصلاحی و تربیتی خود نشود، چه می­شود؟ آیا اسکان کودکان و نوجوانان معارض با قانون در یک خوابگاه نمی تواند زمینه را برای بزه­آموزی آنها در آینده و تشکیل گروه­های مجرمانه در بیرون از کانون فراهم کند؟ اگر ضریب خطایی در برنامه ها و عملکرد اجرایی کانون راه یابد می­تواند آثار مخرب زیادی برای کودکان و نوجوانانی داشته باشد که در سنین هویت­یابی قرار دارند. از همین طریق می توان به مبحث تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت وارد شد.

تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، نیاز به ریشه یابی عواملی دارد که مانعی بر تربیت و تهذیب آنها شده است. دسته ای از این عوامل عوامل فردی هستند که پس از بازگشت دوباره کودک و نوجوان به جامعه او را دوباره به ارتکاب جرم سوق می­دهند. اما دسته ای از عوامل که زمینه عوامل فردی هستند عواملی­اند که از درون کانون نشات گرفته­اند و مانعی در مسیر تحقق برنامه های بازپروری کودکان و نوجوانان بوده­اند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 210

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید