پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : خصوصی

عنوان :  مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل 

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

عنوان

مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

استاد راهنما:

دکتر ناهید جوانمرادی

استاد مشاور:

دکتر مصطفی ماندگار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سردفتر اسناد رسمی عهده دار تنظیم سند رسمی معاملات و مراودات حقوقی اشخاص است. تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت شرایط و ترتیبات شکلی و ماهوی است.

سند تنظیمی توسط سردفتر ممکن است به علت عدم رعایت یکی از این ترتیبات توسط مرجع قضائی ابطال گردد، ابطال سند ممکن است موجب ورود خسارت به صاحب آن گردد، اگر ابطال سند ناشی از خطای شغلی سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارت وارده می باشد. در نظام دفتری کشور فرانسه سردفتر مکلّف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند، قواعد ماهوی مربوط به عقود و تعهدات و حتی گاهی مسئول زیانهای نامتعارفی است که نه به لحاظ امور حقوقی , بلکه به لحاط امور موضوعی به طرفین سند وارد می شود .این مسئولیتها به موجب بیمه اجباری پوشش داده شده است، در حقوق ایران سردفتر مکلف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند گردیده، از تنظیم سند مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و  همچنین تنظیم سند برخلاف صریح قانون منع شده، از طرفی وظیفه امانتداری و بی طرفی سردفتر اقتضاء دارد که زیانهای نامتعارف و عواقب ناشی از تنظیم سند را به طرفین و یا به طرف متضرر گوشزد نمائید و حق ندارد با یکی از طرفین سند به ضرر طرف دیگر تبانی نماید، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مزبور و ابطال سند تنظیمی مسئول جبران خسارات وارده است .

دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر یا در محاکم حقوقی و یا به تبع امر کیفری در محاکم کیفری قابل رسیدگی است . شرط حتمی بودن زیان در مسولیت مدنی سردفتر قابل توجه و دقت است و سردفتر در صورتی نسبت به خسارت ناشی از ابطال سند مسئولیت دارد که زیان وارده از طریق دیگر جبران نشده و یا قابل جبران نباشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی- شرط- سردفتر- سند رسمی- قواعد شکلی و ماهوی- ابطال سند- ابطال معامله- جبران خسارت

        فهرست مطالب

عنوان                صفحه

مقدمه. 1

فصل اول:کلیات مفاهیم و مبانی

بخش اول: مسئولیت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه. 4

بند اول: مسئولیت در حقوق ایران.. 4

الف- تعریف مسئولیت… 4

ب- مسئولیت مدنی: 5

ج- انواع مسئولیت : 8

د: مسئولیت قراردادی و قهری.. 9

بند دوم : مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه. 10

الف: تعاریف… 10

ب: تحولات مسئولیت مدنی.. 11

گفتار دوم: شرط ضمن عقد. 13

بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ایران.. 13

الف: مفهوم شرط.. 13

ب: شروط باطل.. 15

1- شرط غیرمقدور 15

2- شرط بیفایده 16

3- شرط نامشروع. 16

ج- شرط باطل و مبطل.. 16

د: شروط ابتدائی.. 17

بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه. 18

الف) انواع مختلف شروط.. 19

ب) رابطه عقد و شرط: 20

بخش دوم: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران.. 23

گفتار اول: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران.. 23

بنداول: مبانی.. 23

طرح مطلب… 23

بند دوم- احکام مسولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران.. 27

الف- سابقه. 27

ب- بحث اصلی: 28

گفتار دوم-  مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه. 29

بند اول: مبانی.. 29

بند دوم: احکام. 32

فصل دوّم:احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمی

بخش اول: احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط از نظر شکلی در حقوق ایران و فرانسه. 34

گفتار اول: در حقوق ایران.. 34

بند اول: سابقه. 34

بند دوم: موازین شکلی.. 35

بند اول: شکل گرایی.. 38

بند دوم: موازین شکلی.. 39

بخش دوم: احکام مسئولیت سردفتران از نظر ماهوی نسبت به درج شروط در اسناد رسمی.. 41

گفتار اول: در حقوق ایران.. 41

بند اول: مفاهیم کلیدی.. 41

الف- قواعد شکلی و قواعد ماهوی.. 41

ب: ابطال سند و ابطال عمل حقوقی موضوع سند. 42

ج: نقش تسجیلی و انشائی اسناد رسمی.. 43

د: رابطه بطلان شرط و ایجاد خسارت… 44

بند دوم: مسئولیت سردفتران نسبت به مندرجات اسناد رسمی در حقوق ایران.. 45

الف: قوانین سابق.. 45

ب: وضعیت کنونی.. 47

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 57

بند اول: تاریخچه. 57

بند دوم: وضعیت کنونی.. 59

الف: وظیفه آگاه سازی «هشدار دهی». 61

ب: وظیفه مشاوره‌ای.. 62

فصل سوّم:آثار مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه. 65

بخش اول: رابطه شروط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66

گفتار اول: در حقوق ایران.. 66

بند اول: شرط باطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66

بند دوم: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 68

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 72

بند اول: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 72

بند دوم: زیان و مسئولیت سردفتر. 75

بخش دوم: دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتران.. 80

گفتار اول: در حقوق ایران.. 80

بند اول: مرجع صالح.. 80

بند دوم: شرایط دعوی مسئولیت مدنی.. 84

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 86

بند اول: مرجع صالح.. 86

فهرست منابع.. 96

مقدمه

یکی از مباحث مهم حقوقی مدنی، بحث مسئولیت  مدنی است؛ چرا که یکی از اهداف قانونگذاری، جلوگیری از اضرار ناروا و  جبران خسارت است و این بحث نیز عمدتا در مسئولیت مدنی متجلی است. عده ای از حقوقدانان اصل «جبران ضررها ناروای» را در کنار دو اصل دیگر «احترام به مالکیت» و «قدرت الزام کننده قراردادها» خلاصه تمام مباحث حقوق مدنی می دانند.[1]

شاید در ابتدای امر، این گونه تصور می شود که در زمینه مسئولیت مدنی، بحث های زیادی شده و کتب متعددی تالیف گردیده، بنابراین تحقیقات جدید از سر رفع تکلیف و اتلاف وقت است. ولی با تامل بیشتر معلوم می شود که هر چه جوامع پیشرفت می کنند و روابط انسان ها پیچیده تر می شود، بحث های جدیدی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاد می شود که احتیاج به تحلیل و بررسی دارد. بعضی از حقوقدانان را عقیده بر این است که پس از قرن های هجدهم و نوزدهم که قرن های پیشرفت صنعت و فن آوری بوده، قرن بیستم در زمینه مسائل حقوقی، قرن مسئولیت مدنی نام گرفته، بنابراین موضوع مسولیت مدنی، موضوعی نیست که رنگ کهنگی به خود بگیرد و از دور مباحث علمی و حقوقی خارج شود؛ بلکه همزمان و همگام با پیشرفت جوامع و گسترش ارتباطات زمینه ها و موضوعات جدیدی نیز در این باب مطرح می شود که نیاز به بررسی علمی و فنی دارد از همین رو، امروزه مشاغل فنی و تخصصی متعددی وجود دارد که افراد جهت رفع نیازها و امور روزمره خود نیاز به مراجعه به صاحبان این مشاغل و انجام امور خود را دارند. در این رابطه در یک طرف رابطه، فرد صاحب تخصص با اطلاعات و مهارت های فنی پیچیده قرار می گیرد و در طرف دیگر رابطه، یک فرد که هیچ گونه اطلاع و تخصصی از ضوابط و اصول فنی حرفه مزبور ندارد، اگر بنابراین باشد که به این دو فرد در عالم حقوق به چشم یکسان نگریسته شود و هیچ قاعده و ضابطه ای صاحبان مشاغل و حرفه های پیچیده را محدود نکند، افراد عادی هیچ گاه نمی توانند حقوق حقه خود را در مقابل صاحبان حرفه استیفاء نمایند و همیشه متضرر می شوند.

بنابراین اقتضاء دارد که در خصوص مسائل تخصصی و حرفه ای نظام و آئینی تدوین شود و مسئولیت ها طوری تبیین شوند که هم صاحبان حرفه را به دقت و رعایت دقیق اصول فنی حرفه خود وادار نماید و هم افرادی که به صاحبان این مشاغل مراجعه می نماید احساس امنیت و اطمینان بیشتری نسبت به حقوق خود داشته باشند.

سردفتری اسناد رسمی یکی از مشاغلی است که به تنظیم و تدوین روابط معاملاتی اشخاص می پردازد- گرچه این حرفه دارای سابقه طولانی در جامعه و در قوانین موضوعه ایران است؛ ولی در باب مسئولیت‌های صاحبان این حرفه در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه، هنوز آن طور که باید بحث نشده و ضوابط دقیقی بر آن حاکم نیست. رویه قضائی دقیق و منسجمی نیز در این خصوص ایجاد نشده است. البته در این زمینه یک سلسله مقالات در ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران از شماره 48 به بعد در سال 1383 منتشر گردیده که موضوع آن مسئولیت مدنی سردفتر به طور کلی بوده و عناصر اصلی این مسئولیت را از جمله فعل زیانبار، زیان و رابطه سببیت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و راجع به موضوع خاص این پایان در این مقاله بحثی نشده است دو پایان نامه نیز مربوط به سال‌های 1381 و 1382 در دانشگاه علوم و تحقیقات موجود است که این دو پایان نامه نیز مسائل اصلی مسئولیت را مورد بحث قرار داده اند و به طور خاص راجع به مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به ماهیت های حقوقی اسناد تنظیمی و درج شروط باطل و مبطل در اسناد بحث ننموده اند از این منظر است که این پایان نامه در نوع خود بحثی جدید را مطرح نموده است.  

اینکه آیا سردفتر فقط در خصوص شکل و تشریفات تنظیم سند رسمی مسئولیت دارد یا در ماهیت و محتوای اسناد هم دارای وظیفه است؟ آیا سردفتر باید در کیفیت روابط معاملاتی اشخاص نیز مداخله نماید یا تنها موظف به ثبت و رسمیت دادن به معاملات و نوشته هایی است که به او ارائه می شود؟ آیا سردفتر مسئولیت بررسی شروط و تعهدات مندرج در اسناد را نیز دارد یا بایستی تابع خواست طرفین باشد ؟ اصولا مسئولیت سردفتر از چه نوع مسئولیتی است؟ آیا قراردادی است یا از نوع قهری و الزام های خارج از قرارداد؟

 در ارتباط با موضوع خاص این پایان نامه «مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه» به بیان مفهوم مسئولیت تعاریف و اهداف مسئولیت، تقسیمات مسئولیت و  همچنین در بحث شروط ضمن عقد به بررسی وضعیت شروط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه و مسئولیت سردفتران در این زمینه می پردازیم، بررسی انواع شروط ضمن عقد در حقوق موضوعه و میزان تاثیر آنها برعقد, ضابطه تشخیص شرط صحیح از شرط باطل و شرط باطل و مبطل و همچنین رابطه عقد و شرط در حقوق فرانسه، موضوعاتی است که در این مختصر خورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

قبل از ورود به بحث اصلی ذکر دونکته را لازم می دانم اول اینکه با وجود شباهت های بسیار بین نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران و کشور فرانسه و توجه به این نکته که قوانین سردفتری ایران نیز مقتبس از قوانین کشور فرانسه است ولی در حال حاضر این دو نظام از هم فاصله بسیار دارند و نمی توان بدون بررسی زمینه ها و تغییر تدریجی قوانین و نقش رویه قضائی و جایگاه سردفتران در آن کشور قواعد و احکام آن خصوصا احکام مربوط به مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه را به سردفتران در حقوق ایران تسری دارد.

ثانیا بررسی مسولیت مدنی سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل فرع بر این مطلب است ایا سردفتران نسبت به ماهیت اعمال حقوقی مندرج در اسناد نیز مسئولیت دارند یا خیر؟ بنابراین و ناچارا بخش زیادی از مطالب این پایان نامه به بررسی این مسئله پرداخته است.

ثالثا قسمت عمده مطالب مربوط به حقوق ایران است که در هر قسمت نیز متناسب با موضوع وضعیت حقوق سردفتری فرانسه بررسی و نسبت به آن مطالبی ارائه شده است.

و در پایان  با نتیجه گیری و اعلام نظر بحث را به پایان خواهیم برد.

فصل اول:

کلیات مفاهیم و مبانی

 در این فصل متناسب با موضوع پایان‌نامه، با رعایت اختصار به بررسی مفاهیمی چون مسئولیت، شرط ضمن عقد و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازیم. بنابراین، این فصل مشتمل بر دو بخش است، بخش اول در دو گفتار به مفاهیمم مسئولیت و شرط ضمن عقد اختصاص یافته و در بخش دوم مبانی و احکام مسئولیت مدنی سردفتران مورد بحث قرار گرفته است.

بخش اول: مسئولیت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه  

در این بخش به تعریف مسئولیت و انواع آن و بیان اصطلاحات مشابه و به طور مختصر به تحولات مفهوم مسئولیت در حقوق فرانسه اشاره شده که مطالب در دو بند تحت عناوین مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه تنظیم شده است.

 بند اول: مسئولیت در حقوق ایران

الف- تعریف مسئولیت

– مسئولیت در لغت از ریشه سال به معنی بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان آمده است.[2]

در فرهنگ عمید، مسئولیت به معنی آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن می باشد، آمده و مسئول هم کسی است که مورد بازخواست و سوال واقع شده باشد. [3]

در فقه و حقوق مسئولیت عبارت از تعهدی است که به موجب ضرر وارده بر غیر، در برابر قضا برای شخص به نفع فرد متضرر به وجود می آید و پی آیند آن برای او نتایج مدنی، کیفری یا تادیبی به بار می آورد. [4]

 با تقسیم بندی و تخصصی شدن علم حقوق واژه مسئولیت هم متناسب با رشته های تخصصی مختلف در این علم به مسئولیت مدنی، کیفری، اداری، انضباطی، سیاسی تقسیم گردیده که به ترتیب در رشته های حقوق خصوصی، جزا، اداری و اساسی هر یک از شاخه های مسئولیت را بررسی می‌کنند. آنچه که در این مقوله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، مسئولیت مدنی است.

 ب- مسئولیت مدنی:[5]

معنای اصطلاحی مسئول بودن یا مسئولیت به معنی پاسخگو بودن و به عهده گرفتن نتایج اعمال است.

در فقه و قانون مدنی به جای واژه مسئولیت مدنی واژه ضمان استفاده گردیده و عنوان های ضمان قهری را در واژه های اتلاف، تسبیت، غصب و استیفاء خلاصه کرده اند.

حقوقدانان تعاریف متعددی از مسئولیت مدنی ارائه نموده اند که وجه مشترک همگی آنها «جبران زیان های وارده» می باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.

یکی از نویسندگان حقوقی مسئولیت مدنی را این چنین تعریف می کند:

«مسئولیت مدنی نمایانگر مجموع قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد. به عبارت دیگر، در هر موردی که شخصی ناگزیر از جبران خسارات دیگری باشد، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد».[6]

نویسندگان دیگر ضمن اینکه در تقسیمات مسئولیت مدنی شیوه جدیدی را به کار گرفته اند معنای عام مسئولیت مدنی را مترادف با ضمان قهری دانسته و مسئولیت مدنی به معنای خاص را این چنین تعریف می کنند: «تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری وارد شده است».[7]

پس از آن مسئولیت مدنی به معنای خاص را به دو شاخه مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم کرده اند و اصطلاح مسئولیت مدنی مطلق را منصرف به مسئولیت خارج از قرارداد می دانند.[8]

حقوقدان دیگری در تعریف مسئولیت مدنی عنوان می دارد: «مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.[9]

در جای دیگر، مسئولیت مدنی را مسئولیتی دانسته اند که از قابلیت ارزیابی به مال برخوردار باشد و اضافه شده که مسئولیت مدنی عبارت است از هر تعهد و التزامی که در مقام تحمل ضرر مدنی وارد بر غیر برای شخص مسبب یا متعهد پدید می آید و بر وی لازم است که عین یا معادل آن را جبران کند.[10]

تعداد صفحه :112

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.