پایان نامه حقوق: نقش اکراه بر اراده و اثر آن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

نقش اکراه بر اراده و اثر آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه :
فصل اول- مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه:
     مبحث اول – مفهوم و ماهیت اکراه :
         گفتار اول- مفهوم اکراه :
               الف -تعریف اکراه در لغت:
              ب- تعریف اکراه در اصطلاح :
                     1- تعریف اکراه با توجه به فقه و حقوق ایران:
                     2- تعریف اکراه در حقوق فرانسه:
                     3 – تعریف اکراه در حقوق مصر :
                     4- مقایسه ( مطالعه تطبیقی ) :
                 ج-مقایسه اکراه با مفاهیم مشابه :
                     1- مقایسه اکراه با مفاهیم مشابه در فقه و حقوق ایران:
                             1-1- مقایسه اکراه با اجبار :
                             1-2- مقایسه اکراه با اضطرار :
                                           اول- شباهت های اکراه و اضطرار:
                                           دوم- تفاوت های اکراه و اضطرار:
                     2- مقایسه اکراه با مفاهیم مشابه در حقوق فرانسه و مصر:
                              2-1- مقایسه اکراه با اشتباه در حقوق فرانسه و مصر:
                             2-2- مقایسه اکراه با تدلیس در حقوق فرانسه و مصر :
                     3- مقایسه ( مطالعه تطبیقی ):
         گفتار دوم – ماهیت حقوقی اکراه:
               الف- ماهیت اکراه در فقه و حقوق ایران :
               ب- ماهیت اکراه در حقوق رم :
                 ج- ماهیت اکراه در حقوق فرانسه :
               د – مقایسه (مطالعه تطبیقی ) :
     مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها :
        گفتار اول- قلمرو اکراه در فقه و حقوق ایران:
                 الف- اکراه ناشی از اضطرار :
                 ب- اکراه بر قدر مشترک :
                     1- افراد عرضی:
                     2- افراد طولی:
                 ج- اکراه با توجه به تطابق آن با   مکره علیه :
                     1- اتحاداکراه با مکره علیه :
                     2- تغایر اکراه با مکره علیه:
                     3- فزونی مکره علیه:
                             3-1- ضمیمه به مورد معین:
                            3-2- ضمیمه به مورد غیر معین:
                                         اول- انجام چند معامله به صورت تدریجی :
                                         دوم- انجام چند معامله باهم :
                     4-نقص مکره علیه :
              د- اکراه با توجه به رابطه مالک و عاقد :
                     1- اکراه بر مالک و عاقد :.
                     2- اکراه بر مالک ( و نه عاقد ) :
                     3 -اکراه برعاقد ( و نه مالک ) :
                     4 –اکراه بر وکیل مختار:
                             4-1- نظر مطلق:
                             4-2- نظر تفصیلی:
                                         اول- مکره موکل :
                                         دوم- مکره غیر موکل :
               ه- اکراه بر چند مکرَه به نحو تخییری:
                     1- اکراه بر یک عقد :
                     2- اکراه بر چند عقد :
               و- اکراه با توجه به عمل اکراهی و شخص مکره:
               ز– اکراه با توجه به وسایل آن :
         گفتار دوم- قلمرو اکراه در حقوق فرانسه:
                 الف- اکراه ناشی از اضطرار:
               ب- اکراه ضعفاء علیه قدرتمندان :
             ج – رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه:
              د – عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان:
               ه -اکراه مادی و معنوی:
         گفتار سوم -قلمرو اکراه در حقوق مصر :
               الف – اکراه ناشی از اضطرار :
               ب – اکراه مادی و معنوی :
         گفتار چهارم – مقایسه ( مطالعه تطبیقی ):
فصل دوم- شرایط تحقق اکراه در قراردادها و اثبات آن:
     مبحث اول – شرایط تحقق اکراه در قراردادها:
         گفتار اول – شرایط تحقق اکراه در فقه و حقوق ایران:
               الف- وجود تهدید :                                                         92
                     1- تهدید از طرف ا نسان:                                             92
                             1- 1- ویژگی‌های تهدید کننده:                           93
                             1- 2- ا عتقاد به وجود تهدید کننده                      93
                             1- 3- وجود امر تهدید کننده:                             94
                              1- 4- قصد آمر بر تهدید:                                   95
                     2- باور تهدید:                                                          95
                     3- تهدید نافی قصد نباشد:
                     4- تهدید مانع تحقق اختیار باشد:
                     5 – نامشروع و غیر عادی بودن تهدید :
               ب- ترس مؤثر در وقوع معامله :
               ج- تمام علت بودن اکراه:
               د – ورود ضرر:
                     1- موضوع ضرر:
                     2- متعلق ضرر:
                     3- رابطه ی مستقیم ضرر با معامله :
                     4- معیار حصول ضرر :
               ه – آیا عدم امکان فرار از اکراه شرط است ؟
                     1- امکان فرار وجود ندارد:
                     2- فرار ضرر   دارد :
                     3- فرار   ضرر ندارد:
                         3-1- فرار و مفهوم اکراه:
                           3-2- فرار و حکم اکراه:
                                         اول- طرح احتمالات:
                                         دوم- بررسی احتمالات:
       گفتار دوم- شرایط تحقق اکراه در حقوق فرانسه:
               الف- چهره ی جرمی اکراه:
                     1- عنصر مادی :
                             1-1- وجودتهدید:
                                         اول- قربانی تهدید :
                                         دوم – اقسام تهدید :
                                         سوم- فاعل تهدید:
                             1-2- ورود ضرر
                                         اول – حال بودن ضرر :
                                         دوم- قابل ملاحظه بودن ضرر :
                     2- عنصر غیر قانونی :
                             2-1- طرح مسأله، قانون مدنی و دکترین :
                             2- 2- رویه قضایی:
                              2-3- اکراه با وجود تهدید قانونی :
                                         اول- عدم ارتباط تهدید با مورد تعهد :
                                         دوم- درخواست تعهد بیشتر از حق :
                                         سوم – سوء استفاده از قانون و اقتدار:
               ب- چهره ی روانی اکراه- احساس ترس:
                     1- زمان ترس:
                     2- شدت ترس :
         گفتار سوم- شرایط تحقق اکراه در حقوق مصر :
               الف_ ترس مؤثر در وقوع معامله :
                     1- علت بودن اکراه :
                     2- شد ت اکراه :
                     3- سلب آزادی مکره :
               ب- به کار گیری ابزار تهدید:
                     1- اقسام ابزار :
                              1- 1- اکراه مادی و معنوی:
                             1- 2- قدرت و نفوذ معنوی :
                     2 – خطر:
                             2- 1- شرایط خطر:
                             2- 2- موارد خطر:
                              2- 3 – خطر نسبت به ثالث :
                             2- 4- تهدید کننده :
                     3- باور تهدید :
                     4- نا مشروع بودن تهدید :
         گفتار چهارم –   مقایسه ( مطالعه تطبیقی ) :
     مبحث دوم – اثبات اکراه:
         گفتار اول – اثبات اکراه در فقه و حقوق ایران :
         گفتار دوم – اثبات اکراه در حقوق فرانسه :
         گفتار سوم – مقایسه : ( مطالعه تطبیقی )
فصل سوم- اثر اکراه در قراردادها:
     مبحث اول- اثر اکراه در فقه و حقوق ایران:
         گفتار اول- نظریه بطلان:
               الف- طرح نظریه بطلان:
               ب- دلایل نظریه بطلان:
                     1- وجود اجماع و حدیث رفع :
                     2 – عدم شمول «اوفوا بالعقود» بر معامله مکره:
                    3- عدم شمول مطلقات بر عقد مکره:
                     4 – عدم تشکیل عقد به علت فقدان رضا:
                     5- عدم تشکیل عقد به علت جریان اصول عملیه:
                     6 – به حکم عرف معامله مکره ، معامله نیست :
                      7 – تشابه عقد مکره با عقد کودک:
                     8- تشابه عقد مکره با عقد هازل:
                     9- عدم تشابه عقد مکره با عقد فضولی:
                     10 – لزوم مقارنت رضا با عقد:
               ج- نقد نظریه بطلان:
                     1- اجماع و حدیث رفع:
                             1- 1- اجماع :
                             1- 2- حدیث رفع:
                                         اول – طرح سه پاسخ :
                                         دوم – اشکال به پاسخ سوم و جواب آن :
                     2- شمول «اوفوا بالعقود» بر معامله مکره:
                     3- شمول مطلقات بر معامله مکره:
                     4- عدم اخذ مفهوم «رضا» در عقد:
                     5- عدم جریان اصول عملیه:
                     6- عدم تشابه عقد مکره با عقد کودک:
                     7- عدم تشابه عقد مکره با عقد هازل:
                     8 – تشابه عقد مکره با عقد فضولی:
                     9- عدم لزوم مقارنت رضا با عقد:
         گفتار دوم- نظریه عدم نفوذ:
               الف- طرح نظریه عدم نفوذ:
                     1- مکره قصد مضمون عقد را نمی‌کند:
                     2 – مکره راضی به قصد نتیجه نیست :
               ب- دلایل نظریه عدم نفوذ:
               ج- بررسی نظر یه عدم نفوذ:
               د- اجازه عقد مکره:
                     1- تعریف اجازه و طرح مسأله:
                     2- شرایط اجازه:
                             2-1- اجازه باید معلوم باشد :
                             2-2- اجازه مسبوق به رد نباشد :
                             2-3- مکرَه باید اهلیت داشته با شد :
                             2-4- اکراه رفع شده باشد :
                             2-5- رضا اعلام شود :
                     3- اثر اجازه:
                              3-1- نظریه نقل:
                                         اول- معنا و طرح نظریه:
                                         دوم- دلایل نظریه:
                                         سوم -نقد نظریه:
                            3 -2- نظریه کشف:
                                         اول- معنا و طرح نظریه:
                                         دوم – اقسام کشف :
                                         سوم- دلایل نظریه:
                                        چهارم- ایراد نظریه:
                                         پنجم : پاسخ ایرادات :
                     4- نقش اجازه در معامله مالک مکرِه:
                     5- اثر عقد نسبت به فرد مختار قبل از اجازه:
               ه- رد عقد مکرَه:
     مبحث دوم- اثر اکراه در حقوق فرانسه :
     مبحث سوم-اثر اکراه در حقوق مصر:
     مبحث چهارم – مقایسه (مطالعه تطبیقی ) :
نتیجه گیری و پیشنهادات :                                                                  224
فهرست منابع :                                                                               232

چکیده به زبان انگلیسی


مقدمه :

1-طرح مسأله:

تمامی افراد بشر گاه و بی­گاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهره­های اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهره­های کوناگون دارد: یکی به اکراه می فروشد، یکی به اکراه طلاق می دهد و دیگری اجاره می دهد و… .

افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند .

در صحنه اجتماع اکراه همواره یک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آن­چنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند .

هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آن­ها با اختیار و طیب نفس نباشد.

آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد ؟ این همان چیزی است که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرد .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 249

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید