پایان نامه حقوق گرایش اقتصادی: تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش اقتصادی

موضوع:

تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

استاد راهنما:

دکتر عباس طوسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل 1-کلیات

1-1-جایگاه مقررات مالیاتی در حقوق ایران……………………………………………………………………5

2-1-تبیین مفهوم مالیات و بررسی انواع آن……………………………………………………………………..6

1-2-1-تعریف اقتصادی مالیات…………………………………………………………………………………….6

2-2-1-تعریف حقوقی مالیات………………………………………………………………………………………6

3-2-1-انواع مالیات……………………………………………………………………………………………………..8

4-2-1-مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم……………………………………………………………………..9

5-2-1-اهداف و وظایف مالیات………………………………………………………………………… 10

6-2-1-اصول مالیات……………………………………………………………………………………….. 11

1-6-2-1-اصول اقتصادی مالیات ………………………………………………………………………. 11

1-1-6-2-1-اصول کلاسیک……………………………………………………………………………… 11

2-1-6-2-1-اصول جدید ………………………………………………………………………………… 13

2-6-2-1-اصول حقوقی مالیات…………………………………………………………………………. 15

3-1-کارآیی…………………………………………………………………………………………………………………19

1-3-1-تعریف کارایی،‌ زمینه‌ها و ملازمات……………………………………………………………. 19

2-3-1-مفهوم کارآیی در شرکت های تجاری………………………………………………………… 21

3-3-1-تحلیل موضوع کارآیی در شرکت های تجاری و مقررات مالیاتی مربوطه……………. 21

فصل2-مالیات مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری

1-2-موارد شمول……………………………………………………………………………………………. 24

2-2-مالیات بر درآمد املاک………………………………………………………………………………. 24

1-2-2-بررسی مالیات بر درآمد اجاره در قانون مالیات­های مستقیم …………………………… 25

2-2-2-مالیات بر نقل و انتقال ………………………………………………………………………….. 26

3-2-2-مالیات بر حق واگذاری محل ………………………………………………………………….. 26

3-2-مالیات بر درآمد‌اشخاص حقوقی………………………………………………………………….. …27

1-3-2-موارد شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی…………………………………………….. ..28

2-3-2-مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه…………………………………………………. ..29

3-3-2-ادغام و تجزیه‌ی شرکت‌ها در قانون مالیات‌ها ……………………………………………… .30

4-2-مالیات بر درآمد اتفاقی……………………………………………………………………………… .32

5-2-تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری………………………………………………32

6-2-تحلیل و بررسی شرکت های تجاری………………………………………………………………………..34

1-6-2-تعریف شرکت های تجاری………………………………………………………………………………..34

2-6-2-اقسام شرکت های تجاری ……………………………………………………………………… 36

1-2-6-2-شرکت سهامی………………………………………………………………………………….. 37

2-2-6-2-شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………………….. 39

3-2-6-2-شرکت تضامنی ……………………………………………………………………………….. 40

4-2-6-2-شرکت نسبی……………………………………………………………………………………. 40

5-2-6-2-شرکت مختلط………………………………………………………………………………….. 41

6-2-6-2-شرکت تعاونی ………………………………………………………………………………… 43

7-2-6-2-شرکتهای دولتی………………………………………………………………………………… 46

8-2-6-2-شرکت های واقع در مناطق آزاد ایران……………………………………………………. 49

9-2-6-2-شرکت خارجی ……………………………………………………………………………….. 50

3-6-2- تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری………………………………… 52

فصل 3-مالیات غیر مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری

1-3-تعریف مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………………….. 58

1-1-3-تعریف ارزش افزوده ……………………………………………………………………………. 59

2-1-3-تعریف مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………………. 59

2-3-مشمولین……………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-نرخ………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-انواع مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………………… 65

1-4-3-مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید………………………………………………………….. 65

2-4-3-مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف………………………………………………………. 65

3-4-3-مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد………………………………………………………… 67

5-3-ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………………… 67

1-5-3-مالیات بر ارزش افزوده؛ یک مالیات عام…………………………………………………….. 68

2-5-3-گستردگی پایه‌ و درآمدزا بودن مالیات بر ارزش افزوده …………………………………. 68

3-5-3-خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده ………………………………………………………….. 69

4-5-3-عدم ایجاد تورم……………………………………………………………………………………. 70

5-5-3-قابل انتقال بودن مالیات بر ارزش افزوده ……………………………………………………. 71

6-5-3-قابلیت غیرتنازلی بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعی ………………………………….. 71

7-5-3-مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است……………………………………….. 72

8-5-3-تأثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعی با وجود اقتصاد غیررسمی ….. 73

9-5-3-خودکنترلی بودن و جلوگیری از فرار مالیاتی……………………………………………….. 73

10-5-3-اجتناب از وضع مالیات مضاعف…………………………………………………………….. 74

11-5-3-ایجاد تحول در ساختار مالیاتی……………………………………………………………….. 75

12-5-3-با ثبات بودن درآمد مالیات بر افزایش افزوده …………………………………………… 75

13-5-3-ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش رشد اقتصادی…………………………… 76

14-5-3-دارا بودن کمترین تأخیر در عملیات وصول………………………………………………………..77

15-5-3-تشویق صادرات و اثر مثبت بر تراز تجارت خارجی……………………………………. 77

16-5-3-تسهیل ورود به پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی………………………………………….. 78

6-3-تحلیل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های تجاری……………………. 79

فصل 4- رویکرد«حقوق و اقتصاد» به قانون گذاری

در حوزه مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری

1-4-تحلیل کارآیی شرکت های تجاری در تفاهم با نظریه بازی‌ها ……………………………… 82

1-1-4-مفهوم نظریه بازی ها……………………………………………………………………………… 82

2-1-4-تعامل دولت و شرکت های تجاری در قالب نظریه بازی ها……………………………. 82

2-4-قانونگداری بهینه از منظر اقتصادی………………………………………………………………… 84

1-2-4-معیارهای اقتصادی برای قانون بهینه…………………………………………………………… 85

1-1-2-4-معیارکارایی اقتصادی پارتو………………………………………………………………….. 85

2-1-2-4-معیار رفاه اقتصادی کلدور و هیکس………………………………………………………. 86

3-1-2-4-معیار عدالت اقتصادی رالز………………………………………………………………….. 87

4-1-2-4-معیار ثروت اقتصادی پازنر………………………………………………………………….. 88

2-2-4-جمع بندی معیارهای اقتصادی قانون گذاری………………………………………………… 89

نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………91

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………94


چکیده

مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها، میزان کارآیی آن قوانین بررسی تا در نهایت راه کاری حقوقی-اقتصادی متناسب برای قانونگذاری در این حوزه انتخاب گردد تا علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، به سمت ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات شرکت های تجاری گام برداشته شود.

مقدمه

اصلی‌ترین عنصر چرخاننده اقتصاد کشورها و ابزار تأمین مالی هزینه های دولت ، مالیات محسوب میگردد. این تأسیس مالی به طور چشمگیری هدایت کننده اقتصاد کشور و بازار شناخته می شود به گونه ای که جهت تنظیم مبادلات و قیمت و رفع مشکلات به کار رفته و عمده سهم خود را ابزار مالی از طریق بازیگران عرصه اقتصاد به ویژه بنگاه های اقتصادی یعنی شرکت های تجاری به دست می آورد . و با تأثیر مستقیمی که بر آن قبیل شرکت ها دارد از نظر مالی بر شرکت ها مداخله خواهد کرد. از طرفی در دوره معاصر، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است به طوری که نه تنها خرید و فروش، تولید، واردات و صادرات، خدمات فنی و مهندسی که بطوری سنتی در حوزه تجاری بوده است، بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های فرهنگی و هنری و ورزشی نیز رشد بسیاری داشته است. بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجاری صورت می گیرد، لذا مباحث مربوط به حقوق شرکتهای تجاری نیز در کلیه کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند، نیز گسترش و توسعه چشمگیری داشته است. در کشور ما نیز خصوصاً طی دو دهه اخیر تشکیل شرکتهای تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است نکته حائز اهمیت این است که رشد این قبیل شرکت ها عواید بسیاری را برای جامعه داشته و غیر از منفعت مستقیم حاصله به مردم، می تواند درآمد زیادی برای دولت از طریق مالیات ایجاد کند لیکن متأسفانه به موازات رشد فعالیت شرکتهای تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیتها توسعه نیافته و حتی بسیاری از فعالان تجاری از دانش اولیه در ارتباط باحقوق و تکالیف قانونی خود غالباً بی اطلاع هستند. لذا تدوین مقررات مناسب و کارآمد مالیاتی می تواند در جهت کارآیی شرکت های تجاری گام بردارد که با وقوع این اتفاق، شرکت های تجاری به منفعت بیشتری دست خواهد یافت و نه تنها از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل خواهد آمد خود عاملی جهت پرداخت مالیات مناسب به دولت خواهد بود نتیجتا بر خورد مالیاتی دولت نباید اثر اقتصادی منفی بر کارکرد شرکتها داشته باشد.

از منظر اقتصادی هر نوع کسر سود به عنوان هزینه تلقی می گردد و مالیات هم از آن مستثنا نمی باشد شرکت های تجاری به این ابزار مالی دولت با دید هزینه پیش بینی شده می نگرند و در صورتیکه مالیات معین شده با سود مورد انتظار ناشی از عملکرد شرکت تناسبی نداشته باشد دیگر تمایلی به پرداخت آن نداشته و انگیزه فعالیت را از دست می دهند لذا شناسایی معضلات و مشکلات مالیایی حاکم بر شرکت های تجاری و ارزیابی اصول و قوانین مالیاتی حاکم بر آنان از منظر کارآیی اقتصادی می تواند منجر به مقررات گذاری مناسب در حوزه مالیات و بازدهی مالی شرکت های تجاری و سرانجام راهگشای اهداف اقتصادی شرکت گردد. در این پژوهش سعی بر آن بوده که با ارزیابی قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری، میزان کارآیی این قوانین مشخص گردیده تا با اتخاذ راه کارهای حقوقی-اقتصادی مقررات مالیاتی مناسبی در این حوزه وضع و تصویب شود.در این راستا قانون مالیات های مستقیم و مقررات مرتبط با شرکت های تجاری علی الخصوص مبحث مالیات بر درآمد شرکت های تجاری مورد تحلیل قرار گرفته است و در حوزه مالیات های غیر مستقیم به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده بزرگ ترین پایه مالیاتی را دارا می باشد به عنوان بارزترین وتأٌثیرگذارترین نوع مالیات غیر مستقیم مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 107

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید