پایان نامه دکتری حقوق بین الملل: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه(رساله) دکتری رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رساله برای دریافت درجه دکترای حقوق

گرایش بین‌الملل عمومی

موضوع:

آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت

استاد راهنما:

دکتر محمد شمسایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………..(18-16)

طرح اجرایی رساله………………………………………………………………………………………..(38-19)

بخش اوّل: سازمان جهانی تجارت و جایگاه آن در حوزه نفت.……………………………………….(136-39)

فصل اوّل: نفت یک کالای راهبردی استثنایی…………………………………………………………………(55-40)

فصل دوّم: دور نمای کلی سازمان جهانی تجارت…………………………………………………………….(70-56)

فصل سوّم: موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت………………………………………………….(119-71)

فصل چهارم: اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت………………………………………………………(136-120)

بخش دوّم: تحلیل، تفسیر و تاویل اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر حوزه نفت….(260-137)

فصل پنجم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر عرضه جهانی نفت…………..(152-138)

فصل ششم: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری نفت……………..(169-153)

فصل هفتم: سازمان جهانی تجارت علیه اوپک و بر عکس……………………………………………(203-170)

فصل هشتم: چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزه نفت……………..(236-204)

فصل نهم: پیشنهاد همبولتی: دسترسی به عرضه نفت و انتقال تکنولوژی ابزاری برای همکاری کشورهای شمال و جنوب عضو سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………….(260-237)

منابع: …………………………………………………………………………………………………….(269-261)

 

پیشگفتار

از یک سو، امروزه نفت و سایر محصولات نفتی عنصر مرکزی تجارت بین المللی را تشکیل می دهد… از سوی دیگر، گفته می شود سازمان جهانی تجارت که به دنبال حاکمیت بر اقتصاد و تجارت بین المللی از طریق حاکمیت اصول بنیادین اقتصادی- تجاری این سازمان بر اقتصاد و تجارت است در کنترل حوزه نفت علاوه بر آن که با رقبایی نظیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک روبرو است، با یک سری چالش ها و کاستی های درونی نیز مواجه است؛ مثلاً اصول بنیادین آن بیش از آن که با حذف موانع صادراتی سر و کار داشته باشد، به دنبال حذف موانع تجاری وارداتی است. در حالی که در حوزه نفت، موانع تجاری عرضه جهانی نفت، بیشتر مربوط به موانع صادراتی است و برای نمونه اصل دسترسی به بازار که ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهد برای صادرکنندگان جهانی نفت مزیتی به حساب نمی آید؛ چرا که کشورهای نفت خیز و صادر کننده نفت هیچگاه با مشکل دسترسی به بازارهای جهانی نفت مواجه نبوده اند. در مقابل، مشکل کشورهای وارد کننده/ مصرف کننده صنعتی شمال عضو سازمان جهانی تجارت مشکل دسترسی به عرضه جهانی نفت و تضمین دسترسی آسان به آن همراه با یک قیمت معقول(از نظر آن ها) می باشد.

بااینحال، برخی از کارشناسان اقتصادی تجاری و حقوقی غربی بر این عقیده هستند؛ این که گفته می شود نفت خام نمی تواند مانند سایر کالاهای تجاری تحت سیطره و حاکمیّت اصول بنیادین اقتصادی تجاری سازمان جهانی تجارت قرار داشته باشد، تصور غلطی است؛ چراکه چنین تصوری بیشتر ناشی از این حقیقت است که نفت خام علیرغم کمیابی چون برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور های جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است در نتیجه در صحنه تجارت بین المللی با مشکل رقابت در بازار جهانی و با مشکل دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه نبوده و نیست؛ در حالی که مسایل حوزه نفت صرفاً به مساله دسترسی به بازار محدود نمی شود و مسایل مربوط به تامین و امنیت آن، مسایل زیست محیطی و … را نیز در بر می گیرد.

بر این اساس و با توجه به این که کشور ما ایران جزو کشورهای عمده نفت خیز محسوب می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از عرضه جهانی نفت تامین می گردد، این رساله تحقیقاتی بر آن است تا جنبه های مختلف نفت و به ویژه بهره برداری از چاه های نفت و عرضه جهانی آن را در تعامل با نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد مطالعه علمی و ارزیابی هرمنوتیک قرار دهد؛ با شرح وبسط و تحلیل و تفسیر و تاویل اصول بنیادین اقتصادی تجاری این سازمان و بررسی و ارزیابی آثار حقوقی آنها بر حوزه نفت از طریق مطالعه علمی و ارزیابی رابطه قضایای مطروحه حوزه نفت در نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت به این پرسش پاسخ دهد که آیا این اصول می تواند بر حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر سرمایه گزاری در زمینه بهره برداری از منابع نفت و همین طور بر عرضه آن در بازارهای بین المللی دارای آثار حقوقی باشد؟

در این راستا، اوّل در این رساله، ادبیات مربوط به آن ارائه می گردد؛ یعنی، ضمن تبیین ویژگی های استثنایی نفت، دورنمایی کلّی از سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه ها و اسناد تشکیل دهنده آن و اصول و چارچوب قراردادی و مقررات و قواعد اقتصادی- تجاری حاکم بر موافقتنامه های ماهوی و اصلی این نظام ارائه می شود. همین طور، یکی از اهداف این رساله آن است تا نشان داده شود: نظام اقتصادی تجاری همه جانبه سازمان جهانی تجارت از همان آغاز یعنی از زمان گات/ سازمان بین المللی تجارت[1] ، به منظور تسهیل دسترسی دول عضو آن (بیشتر دسترسی کشورهای صنعتی شمال) به بازار سایر اعضاء برای فروش کالاهای(تولیدات) صنعتی مازاد دول صنعتی شمال طراحی گردیده است و این گونه دولت ها در زمان تدوین و تاسیس گات/ سازمان جهانی تجارت به دلیل آن که از طریق هفت کمپانی بین المللی نفت(هفت خواهران نفتی) بر منابع نفتی کشورهای نفت خیز تسلط داشتند برای تامین نفت مورد نیاز خود همراه با قیمت مناسب با هیچ گونه مشکلی مواجه نبودند ولذا ضرورتی ندیدند که در هنگام تدوین گات اولیه(هنگام تدوین گات 1947) متعرض موضوع نفت در آن شوند.

بنابراین، در این رساله نشان داده خواهد شد که نظام اقتصادی تجاری “برتون وودز از نظر معیارهای حقوقی از ابتدا به طور مطلوب و حتی مناسب برای برخورد با حوزه نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری از منابع نفت و عرضه جهانی آن طراحی نشده است، و لذا با بروز بحران ها و شوک های نفتی برای دول صنعتی غرب و عدم قابلیت اصول و قواعد و مقررات نظام اقتصادی تجاری چند جانبه در اداره و کنترل حوزه نفت و به ویژه عرضه جهانی آن همراه با یک قیمت معقول (از دید دول وارد کننده و مصرف کننده نفت)، دول توسعه یافته وارد کننده/ مصرف کننده نفت شمال عضو گات/ سازمان جهانی تجارت برای فائق آمدن بر مشکل دسترسی به عرضه و تامین و امینت جهانی نفت، مسیری غیر از نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت را انتخاب نموده اند امریکا نفتا را و اروپای غربی آژانس بین المللی انرژی و موافقتنامه مربوط به منشور انرژی را که با الهام از گات تهیه شده است انتخاب کرده اند. این گونه ترتیبات منطقه ای اگر چه بر اساس مقررات گات/ سازمان جهانی تجارت مجاز شمرده می شوند(بر اساس ماده 24 گات 1994)؛ لیکن آنها ماهیتاً مبتنی بر فلسفه تبعیض تاسیس گردیده اند و حداقل تشکیل آنها بر خلاف اصل بنیادین عدم تبعیض این سازمان صورت گرفته است.

با این وجود، با بررسی و ارزیابی های علمی در این رساله نشان داده خواهد شد که تا کنون این روی کرد دول شمال عضو سازمان جهانی تجارت نیز، برای فائق آمدن بر مشکل دسترسی آسان مورد نظر آنها به عرضه جهانی نفت و تامین و امنیت جهانی مطلوب آن به عنوان راه حل نهایی محسوب نشده است. سپس، این رساله تحقیقاتی به بررسی و ارزیابی آن دسته از فرآیندهای کنونی تجارت جهانی نفت می پردازد که بر اساس اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت منع گردیده و می تواند به عنوان موانع تجاری تلقّی گردد؛ نظیر اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری(اعم از وارداتی و یا صادراتی) و موضوعات مربوط به امنیّت جهانی نفت، سرمایه گزاری در صنایع بالادستی نفت نظیر سرمایه گذاری در بهره برداری از منابع نفت، و تجارت خدمات در حوزه نفت نظیر سرمایه گذاری در حمل و نقل نفت و ترانزیت آن مورد بررسی و تحلیل واقع خواهد گردید.

علاوه بر این، با توجه به آن که سازمان جهانی تجارت داعیه جهانی بودن و جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین الملل را دارد؛ چالش ها و کاستی های ذاتی این نظام و موانع بر سر راه این سازمان در راه حاکمیت جهانی بر حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری از منابع نفت وعرضه جهانی آن مورد مطالعه علمی و ارزیابی هرمنوتیک واقع خواهد گردید.

در پایان و به عنوان نتیجه گیری نهایی، این رساله به بررسی و تحلیل و تفسیر و تاویل این قضیه می پردازد که چگونه منافع مشترک کشورهای تولید کننده/صادر کننده نفت و کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت می تواند به طور توامان مورد توجه نظام اقتصادی- تجاری سازمان جهانی تجارت قرار گیرد، و این که چگونه “نفت می تواند نقش محوری در ایجاد همکاری بین کشورهای صنعتی شمال و کشورهای نفت خیز در حال توسعه جنوب در مسیر توسعه پایدار آنها و در راستای تامین منافع مشترکشان از طریق تلفیق اصول نظم نوین اقتصادی مورد توجه کشورهای در حال توسعه جنوب و اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت مورد نظر کشورهای صنعتی شمال بازی نماید.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 269

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید