پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت -گات-

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش بین الملل

موضوع :

تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت -گات-

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر جواد کاشانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بین­الملل …………………. 5

گفتار اول تاریخچه تعهدات منع تبعیض …………………………………………………………. 6

گفتار دوم انواع تعهدات بنابر اصل منع تبعیض …………………………………………………. 9

بند اول- تعهد رفتار ملت­ کامله­الوداد ……………………………………………………………………………………….. 10

1-1- مفهوم و ماهیت تعهد رفتار ملت ­کامله­الوداد ……………………………………………………………………….. 10

2-1- انواع تعهد رفتار ملت کامله­الوداد …………………………………………………………………………………….. 13

1-2-1- تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمتقابل (یکجانبه) ……………………………………………………………….. 13

2-2-1- تعهد رفتار ملت کامله­الوداد متقابل (دوجانبه) …………………………………………………………………… 13

3-2-1- تعهد رفتار ملت کامله­الوداد مشروط (مشروط به تعهد هم­ عرض) …………………………………………….. 14

4-2-1- تعهد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط (مطلق) ………………………………………………………………… 15

بند دوم- تعهد رفتار ملی …………………………………………………………………………………………………….. 16

1-2- تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی (دکترین کالوو) ……………………………………………………………………. 17

1-1-2- مفهوم و ماهیت تئوری کلاسیک تعهد رفتار ملی ………………………………………………………………… 17

2-1-2- چالش­های مفهوم کلاسیک تعهد رفتار ملی با معیار حداقل استانداردهای بین­المللی ……………………….. 18

2-2- تئوری نوین تعهد رفتار ملی (مفهوم وماهیت) ………………………………………………………………………. 21

گفتار سومتابعان تعهدات منع تبعیض …………………………………………………………. 22

بخش دوم انواع تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 …………………… 24

گفتار اول تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در موافقتنامه گات 1994 ………………………….. 25

بند اول– ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات ………………………………………………………… 25

بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در گات …………………………………………………………………… 27

1-2- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد و معیارهای اجرای آن در گات ………………………………………………….. 27

1-1-2- تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد درگات …………………………………………………………………………. 28

2-1-2- معیارهای اجرای تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد در گات …………………………………………………….. 28

الف– اعطا هر نوع نفع که در ماده یک معین شده است ………………………………………………………………….. 29

ب– تشابه محصولات ………………………………………………………………………………………………………… 30

1-ب- معیارهای مرسوم تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات …………………………………………………… 31

2-ب- ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی با تعیین تشابه محصولات ………………………………………. 33

ج- فوری و غیرمشروط بودن اعطا رفتار ملت کامله­الوداد …………………………………………………………………. 35

1-ج- مفهوم رفتار ملت کامله­الوداد فوری و غیرمشروط …………………………………………………………………… 35

2-ج- مناسبات رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و اصل تقابل ………………………………………………………….. 36

2-2- تعهدات خاص رفتار ملت کامله­الوداد در گات ………………………………………………………………………. 38

گفتار دومتعهدات رفتار ملی در موافقتنامه گات 1994 ……………………………………….. 43

بند اول– ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملی در گات ……………………………………………………………………… 44

بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملی در گات …………………………………………………………………………………. 46

1-2- اصل کلی رفتار ملی در ماده (1)3 و ارتباط آن با سایر بندهای ماده 3 گات ……………………………………… 47

2-2- تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات ………………………………………………………………………. 48

1-2-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات …………………… 48

2-2-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات ………………………………………………… 50

الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی …………………………………………………………………………………… 51

ب– عدم وضع هزینه مستقیم یا غیرمستقیم داخلی مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی……….. 51

3-2- تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات ………………………………………………………………………. 53

1-3-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات ………………….. 54

2-3-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات ……………………………………………….. 54

الف– محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی ……………………………………………………. 55

1– الف– تمایز کلی محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی با محصولات مشابه …………………………………. 55

2– الف– معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی ………………………………………………… 56

ب– عدم مالیات متفاوت میان محصولات داخلی و وارداتی ……………………………………………………………… 59

ج– عدم حمایت از محصولات داخلی ………………………………………………………………………………………. 60

4-2- تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات …………………………………………………………………………………… 61

1-4-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات ……………………………….. 61

2-4-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات ……………………………………………………………. 62

الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی …………………………………………………………………………………… 62

ب– قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا

استفاده محصولات ……………………………………………………………………………………………………………. 63

ج– عدم رفتار نامطلوبتر بر محصولات وارداتی در مقایسه با محصولات داخلی …………………………………………. 65

5-2- سایر تعهدات رفتار ملی در گات ……………………………………………………………………………………… 66

بند سوم– روش مقایسه ضوابط داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی بنابر تعهدات رفتار ملی در گات ……………… 67

گفتار سوم تعهد منع تبعیض در ماده 20 موافقتنامه گات 1994 ………………………………. 68

بند اول– موضوع و هدف تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات …………………………………………………………….. 68

بند دوم– مقایسه تعهد منع تبعیض در ماده 20 با تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد و رفتار ملی در گات ……………… 69

بند سوم– ارتباط هدف خاص اقدام داخلی با تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات ……………………………………… 70

بند چهارم– معیارهای تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات ……………………………………………………………….. 72

1-4- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان ……………………………………………….. 72

1-1-4- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه ……………………………………………………………………………….. 72

2-1-4- کشورهای دارای شرایط یکسان …………………………………………………………………………………… 73

2-4- عدم محدودیت پنهانی بر تجارت بین­الملل …………………………………………………………………………. 76

گفتار چهارم تعهد منع تبعیض در نظام عام ترجیحات …………………………………………. 76

بخش سوم استثنائات تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 …………….. 82

گفتار اول استثنائات مشترک تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد و رفتار ملی در موافقتنامه

گات1994……………………………………………………………………………………………. 84

بند اول– استثنائات عام در گات ……………………………………………………………………………………………. 84

1-1- موضوع و ماهیت استثنائات عام در گات ………………………………………………………………. 84

2-1- معیارهای استثنائات عام در گات ……………………………………………………………………………… 86

بند دوم– استثنائات امنیتی در گات ………………………………………………………………………………….. 88

بند سوم– حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی ………………………………………………………………………… 89

1-3- مفهوم و اهداف دامپینگ ………………………………………………………………………………………… 90

2-3- معیارهای اجرای حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی ………………………………………………………. 92

3-3- نحوه وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی …………………………………………………………. 93

4-3- اجرای غیرتبعیضی حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی …………………………………………. 94

بند چهارم– استثنائات بر اساس اقدام مشترک اعضای سازمان جهانی تجارت ………………………………….. 95

گفتار دوم استثنائات خاص تعهدات رفتار ملت کامله­الوداد در موافقتنامه گات 1994 …………. 96

بند اول– موافقتنامه­های منطقه­ای و بلوکهای آزاد تجاری ……………………………………………………………… 96

1-1- اتحادیه­های گمرکی ………………………………………………………………………………………….. 100

2-1- مناطق تجارت آزاد ……………………………………………………………………………………………………….. 102

3-1- موافقتنامه­های موقتی ……………………………………………………………………………… 103

4-1- ترتیبات ترجیحی منطقه­ای یا جهانی میان کشورهای در حال توسعه …………………………………….. 103

بند دوم– نظام عام ترجیحات از گات 1947 تا 1994 ………………………………………………………… 104

گفتار سوم استثنائات خاص تعهدات رفتار ملی در موافقتنامه گات 1994 ………………………….. 110

بند اول– استثنا بر تعهد رفتار ملی در ماده (2)3 گات ………………………………………………. 110

بند دوم– استثنائات بر تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات ………………………………………………….. 110

بند سوم– استثنا بر تعهد رفتار ملی در ماده (5)3 گات …………………………………………………………. 112

بند چهارم– استثنا بر تعهدات رفتار ملی در ماده 3 گات ……………………………………………………….. 113

گفتار چهارم استثنائات تعهدات خاص رفتار ملت کامله­الوداد در موافقتنامه گات 1994 ……… 113

بند اول– استثنا تعهد رفتار ملت­کامله­الوداد راجع ­به رفتار بنگاههای­تجاری­دولتی …………………………………………………. 113

بند دوم– استثنا بر تعهد رفتار ملت کامله­الوداد راجع به محدودیتهای مقداری ……………………………… 114

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. 118

ضمیمه- متن انگلیسی تعهدات منع تبعیض و استثنائات آن در موافقتنامه گات 1994…………………………. 122

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………    140

 

مقدمه

تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است[1].

این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده­اند (ماده 56).

مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه­هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می­دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994(موافقتنامه مراکش) باشد.

اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می­دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین­المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین­المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمی­تواند وجود داشته باشد[2].

در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه و رفتار متقابل مبتنی می­باشد[3]. همچنین این اصول و قواعد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال تجارت عادلانه موجب استثناء پذیری اصل منع تبعیض و جواز رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه گردیده است یا اصل منع تبعیض موجبات تسریع و گسترش آزادسازی تجارت میان کشورهای عضو را فراهم می نماید. زیرا در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. در این وضعیت به عنوان نمونه اگر یکی از کشورهای عضو اقدام به رفع برخی موانع تجاری در روابط میان خود و چند کشور خاص (عضو یا غیرعضو) نماید، مثلاً نرخ تعرفه کالاهای خاصی را کاهش دهد، بنابر تعهد رفتار ملت کامله الوداد از جمله تعهدات بنابر اصل منع تبعیض، متعهد به ارائه این امتیاز به همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد و بدین ترتیب رفع مانع تجاری به طور خود به خود و بدون نیاز به انجام مذاکرات تجاری جدید، در سطح گسترده و بین همه کشورهای عضو محقق می شود.

جایگاه مبنایی اصل منع تبعیض و نقش آن در وصول اهداف توسعه ای و آزادسازی تجارت در سازمان جهانی تجارت، اهمیت بررسی اصل و قواعد منتج و مرتبط با آن را بر ما آشکار می سازد و از آن جهت که کشور ایران درصدد الحاق به سازمان است، تحقیق در زمینه نظام حقوقی سازمان از جمله راجع به اصل منع تبعیض ضرورت دو چندان می یابد.

در سازمان جهانی تجارت دایره اعمال اصل منع تبعیض علاوه بر تجارت کالا به حوزه های جدید تجاری یعنی تجارت خدمات و جنبه های تجاری مالکیت فکری گسترش یافته است و در غالب موافقتنامه های این سازمان عمومیت پیدا کرده است که در تحقیق حاضر به طور خاص درصدد بررسی اصل مذکور در محدوده موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)[4] 1994 (از موافقتنامه های کالایی سازمان جهانی تجارت که گات 1947 به آن منضم شده است ) می باشیم.

به طور کلی اصل منع تبعیض توسط دو تعهد رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی محقق می شود. بنابر گات 1994 با اجرای تعهد رفتار ملت کامله­الوداد طرفین می­توانند از شرایط رقابت برابر برای دسترسی به بازارهای سایر دولتهای عضو معاهده بهره­مند شوند. بدین ترتیب که اگر یکی از متعاهدین مزایای مناسبتری در زمینه­های معین به کالاهای خارجی اعطا کند، سایر متعاهدان بدون اینکه نیاز به تقاضا باشد و بدون قید و شرط از این مزایا برخوردار می­شوند و بنابر شرط رفتار ملی تمامی طرفین متعاهد باید در قبال کالاهای وارداتی، در خصوص ضوابط داخلی، رفتاری به مطلوبیت رفتار اعطایی به کالاهای ملی اتخاذ نمایند.

اگرچه اصل منع تبعیض از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت است، قاعده ای منعطف بوده و استثنائات متعددی بر آن وارد است که البته بعضی از این استثنائات، خود متضمن مقررات منع تبعیض دیگری هستند. از این رو علاوه بر تبیین تعهدات ناشی از اصل منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994، از دیگر اهداف این نگارش بررسی استثنائات این اصل و تعهدات منع تبعیض ذیل این استثنائات در محدوده موافقتنامه مزبور می باشد.

در این راستا دو سؤال اصلی از نقاط تمرکز این تحقیق می باشد. اول آنکه معیار مشترک وجود تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 چه می باشد که با مطالعه اولیه قواعد مرتبط، به عنوان فرضیه در پاسخ این مسئله، وجود وضعیت مشابه میان موضوعات ذیربط (حسب مورد محصولات و کشورها) به عنوان معیار مشترک وجود تعهدات منع تبعیض در نظر گرفته می شود.

در هر حال به نحو صریح یکی از شرایط اجرای تعهدات منع تبعیض در برخی مقررات گات، وجود وضعیت مشابه بیان شده است. مثلاً تعهد رفتار ملت کامله­الوداد میان محصولات مشابه موضوعیت می­یابد. لذا سؤال محوری دوم آن است که معیارهای تعیین تشابه چیست. و این فرضیه طرح می­شود که علاوه بر معیارهای مرسوم تعیین تشابه در رویه گات سابق و سازمان جهانی تجارت، بایستی هدف و آثار اقدام داخلی مورد بحث (به علت ادعای نقض یک تعهد منع تبعیض) به عنوان یکی از عوامل تعیین تشابه لحاظ شود.

منظور از معیار اخیر آن است که اگر اقدامی بین محصولات مورد نظر یا کشورهای مورد نظر تمایز نماید و آنها را مشابه نداند، اما این تمایز و رفتار متفاوت موجب پیشرفت هدف قانونی آن اقدام باشد، آیا به علت آنکه این هدف قانونی بوده و آن تمایز موجب پیشرفت این هدف شده است (به علت هدف و آثار اقدام)، می توان این ادعای عدم تشابه را پذیرفت و لذا این تمایز ناقض تعهد منع تبعیض ذیربط محسوب نشود.

درباره سوابق تحقیقات راجع به تعهدات منع تبعیض در شاخه های ذیربط حقوق بین الملل، کتب، مقالات و رساله های متعددی به ویژه در کشورهای غربی تدوین شده است. همچنین چندین طرح و گزارش حقوقی و قضایی از سوی برخی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان جهانی تجارت ارائه شده است و همچنان مطالعات به خصوص در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری برای رسیدن به توافق چند جانبه بین المللی در حال انجام است. در ایران تعداد اندکی کارهای تحقیقی راجع به این نوع تعهدات در برخی حوزه های حقوق بین الملل مانند حقوق بشر، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل سرمایه گذاری انجام شده است و حتی در خصوص تعهد رفتار ملی به عنوان یکی از تعهدات ماهوی و مهم منع تبعیض، مطالعات بسیار کمتری صورت گرفته است. در تحلیل مباحث خاص این نگارش از منابع مرتبط فارسی و انگلیسی استفاده و در فهرست منابع به آنها اشاره شده است.

نوع روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و براساس مطالعه روی متون مختلف اعم از اسناد بین المللی، نظریات نویسندگان حقوقی و رویه قضایی ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت است.

در پایان اشاره می شود، جهت بررسی انواع تعهدات منع تبعیض، استثنائات آنها در حوزه گات 1994 و سؤال ها و فرضیه های مذکور، این تحقیق در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول به بررسی کلیات تعهدات منع تبعیض، یعنی تاریخچه، مفهوم و ماهیت تعهدات بنابر اصل منع تبعیض و تابعان این تعهدات اختصاص داده شده است. در بخش دوم به معرفی تعهدات منع تبعیض در گات و معیارهای اجرای آنها در پرتو آراء صادره از پانل­ها و نهاد استیناف سازمان جهانی تجارت، همچنین بررسی معیار هدف و آثار اقدام داخلی در تعیین وضعیت مشابه بین محصولات و کشورهای ذیربط و اجرای تعهدات منع تبعیض پرداخته شده است. در بخش سوم، استثنائات تعهدات گوناگون منع تبعیض در موافقتنامه گات مورد بحث قرار خواهد گرفت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 151

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید