پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش روابط بین‌الملل

موضوع:

مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار

استاد راهنما:

دکتر هادی آجیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

سؤال اصلی: 5

فرضیه اصلی: 5

6- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پایان نامه: 5

مفهوم سازی: 5

امنیت: 7

جوامع دینی: 9

جوامع سکولار: 10

هستی‌شناسی: 11

ادبیات تحقیق: 12

7- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق: 16

روش‌شناسی تحقیق: 16

روش گردآوری اطلاعات و داده ما: 16

سازماندهی تحقیق.. 17

فصل دوم. 18

امنیت در جوامع سکولار. 18

مقدمه: 18

مبانی فرا نظری مفهوم‌سازی امنیت در جوامع سکولار. 19

امنیت در جوامع سکولا و رهیافت های معرفت شناسانه. 22

پست پوزیتیویسم وامنیت… 26

بنیان های مطالعات امنیتی.. 28

مفهوم بندی امنیت در جوامع سکولار در پناه نظریه‌های امنیت… 30

الف- امنیت از دیدگاه مکتب رئالیسم.. 31

ب- امنیت از دیدگاه مکتب لیبرالیسم.. 39

مفهوم‌سازی غیر جریان اصلی از امنیت در جوامع سکولار. 43

ج-امنیت از دیدگاه مکتب سازه انگاری.. 43

اجتماعی و برساخته بودن امنیت… 43

ج. پسااثبات گرایی و مفهوم امنیت… 50

فمینیسم.. 51

2. پسانوگرایی.. 54

3. نظریه انتقادی.. 59

مرجع امنیت؛ از فرد تا جامعه جهانی.. 62

نتیجه گیری.. 71

فصل سوم. 75

امنیت در جوامع دینی.. 75

مقدمه: 75

سیر تکوین مطالعات امنیتی در غرب: نگاه آسیب شناسانه. 76

محدودیت های رویکرد غربی به امنیت برای دیگر کشورها 80

تفاوت در بستر امنیتی.. 81

مبانی فرا نظری مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی.. 83

1-هستی‌شناسی.. 84

1-1-ماهیت هستی.. 85

1-2 خدا محوری.. 86

1-3 انسان مداری.. 87

ستیز حق و باطل.. 90

2-معرفت‌شناسی.. 94

1-2. امکان شناخت. 94

روش‌شناسی.. 98

امنیت در قرآن کریم.. 102

مبانی امنیت در اندیشه سیاسی اسلام. 105

تقدم یا تاخر در مفهوم‌سازی امنیت در اسلام. 111

عدالت و امنیت در جوامع دینی.. 112

عدالت در کدام مفهوم؟. 112

جهاد و امنیت در جوامع دینی.. 115

مصلحت و امنیت در جوامع دینی.. 119

متعلقات مصلحت… 120

دولت – ملت و امنیت در جوامع دینی.. 121

نتیجه گیری… 131

نتیجه گیری: تفاوت ما و تشابهات… 133

مقدمه: 134

تفاوت های رویکرد  جوامع دینی و سکولار به امنیت… 136

نقد رئالیسم از منظر رویکرد اسلامی.. 152

نقدهایی رویکرد دینی (اسلامی) امنیت به رویکرد سکولار غربی امنیت… 154

– الزامات تغییر در مطالعات امنیتی جوامع سکولار. 156

* محدودیت های مطالعات امنیتی در تبیین تحولات کشورهای غربی.. 156

تشابه رویکرد جوامع دینی و سکولار به امنیت… 161

رویکرد اسلامی و سازه انگاری.. 163

مرجع امنیت در رهیافت های نظری مختلف…. 166

منابع: 167

چکیده:

امنیت از نیازهای ضروری و ابتدایی بشر است که با آفرینش او همراه بوده و پاسخ گویی به دیگر نیازها، در سـایه بـودن آن محقـق می‌شود. همراه بودن نیاز به امنیت با آفرینش انسان و توجه شدید وی به این نیاز، آن را در ردیف نیازهای فطـری و طبیعـی بشـر درآورده است تا جایی که همواره در طول تاریخ، بخش عمده ای از فعالیت های انسانی تلاش برای تامین امنیت بوده است. در این پژوهش به بررسی و مقایسه دو رویکرد جوامع سکولار و دینی که منظور بستر توسعه مفهومی امنیت است پرداخیتم. تلاش داشتیم تا از این مسیر گامی کوچک برای مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی برداریم. امنیت در جوامع دینی به دلیل رویکرد فرا نظری متفاوت نگاهی موسع دارد. این رویکرد آنجا به رویکرد جوامع سکولار نزدیک می‌شود که آن رویکرد جنبه انتقادی گرفته باشد؛ یعنی رویکرد انتقادی به امنیت که به مانند جوامع دینی رویکرد دولت محوری را رد کرده و قائل به فراتر رفتن از آن است و امنیت انسانی را مدنظر قرار می‌دهد؛ اما این رویکرد ما آنجا از یکدیگر فاصله گرفته که با نگاهی به هستی شناختی و معرفت‌شناختی خاص یک جنبه هایی از موضوع مورد برررسی را با دلیلی ماهیت آن مورد توجه قرار نداده اند. در جوامع دینی اعتقادات و ایمان مردم و جامعه در کنار حفظ امنیت شهروندان اولویت دارد یا مثلاً جنبه معنوی و ارزشی امنیت که وجه تمایز آن به حساب می آیند در رویکرد مادی نظریه‌های غالب مورد توجه قرار نگرفته است. در دیگر رویکردهای غیر اصلی امنیت نیز که تلاش داشته اند به بازمفهوم‌سازی امنیت اقدام کنند در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و شناخت شناسانه نتوانسته این تفاوت مفهومی در جوامع دینی و سکولار را از بین ببرد؛ زیرا انطباق نگرش های هستی شناسانه، معرفت شناسانه، روش شناسانه و انسان شناسانه متفاوتی را مطرح کرده‌اند

مقدمه:
تلقی ما از هستی با تلقی ما از امنیت در ارتباط است. زندگی اجتماعی با صلح و امنیت و آرامش، هدف غایی هر جامعه‌ای است. ازاین‌رو ناگزیر بر هر اجتماعی باید مقررات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزش‌ها و منافع عمومی‌باشد. به سخن دیگر، به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل‌دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسان‌ها مبتنی بر عدالت، اخلاق و وجدان باشد، باید نظم و امنیت را به‌مثابه هدف‌های عالی و درعین‌حال ضروری، اساس پایدار هر اجتماع دانست. ازاین‌رو لازمه نظم، امنیت، آرامش و آسایش که ازجمله حقوق اساسی بشر است و در دو بُعد حیات فردی و جمعی انسان تجلی می‌یابد و دلیل تجمعات بشری شناخته می‌شود، وجود نظام و سازوکارهایی است که به این ضرورت ذاتی نظم و نسق می‌بخشد و آن را محقق می‌سازد؛ یعنی باید چارچوبی داشته باشد که مجموعه روابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی، هرج‌ومرج و نابسامانی پدید نمی‌آید.

برداشت متفکران سیاسی از مفهوم امنیت، همواره با تحولات نظام جهانی، پویا و فعال بوده است. با تحول نظم حاکم بر روابط بین‌الملل، مفاهیم مربوطه و ازجمله امنیت بین‌المللی تعریف جدیدی خواهد یافت. این نکته را از رهگذر تأثیرات جدی تحولات بین‌المللی بر تئوری‌های روابط بین‌الملل نیز می‌توان نشان داد؛ زیرا هر دیدگاهی به‌شدت به عنصر زمانی و مکانی خاصی بستگی دارد. امنیت مفهومی پیچیده، متعـارض و شـدیداً متکـی برنگرش ها و ارزش‌هاست. اغلب مردم بر این باورند که وقتی فرد، گروه یا دولتی زندگی دیگران را به خطر می‌اندازند، یا اموال آن‌ها را غارت می‌کنند، امنیت به خطر می‌افتد. از این منظر، امنیت مفهومی زمینه مند، نسبی، پیچیده و مبهم محسوب می‌شود. تاکنون برای توصیف، تبیین و پیش‌بینی موضـوعات امنیتی، نظریه‌های مختلفی مطرح‌شده است. بررسی این نظریه ها نشان می‌دهند که اندیشـمندان و مکاتب مختلف از چه منظری به امنیت نگاه می‌کنند و چه چیزی را موضوع امنیت می‌دانند. دانشمندان تلاش کرده‌اند تا ریشه‌های ناامنی را شناخته و به ایجاد ساختارهای لازم برای حفـظ امنیت در جهان کمک کنند. درعین‌حال، خود آن‌ها نیز درروند سیالی قرار دارند و در تعامل با دو حوزه نظری و مصداقی امنیت می‌باشند. ریشه‌های ناامنی در جهان، از منظر مکاتـب گونـاگون متفـاوت اسـت و آن‌ها شیوه‌های متفاوتی را برای برقراری امنیت در جهان ارائه می‌دهند.

مثلاً در اسلام بین عدالت ‌گستری و برقراری امنیت رابطه‌ای اساسی وجود دارد و گاه ریشه امنیت از این منظر بررسی می‌شود. اهمیت و جایگاه عدالت در اسلام به شکل موسع نشان از آن دارد که از عدالت به‌عنوان عاملی که در ایجاد امنیت برای همگان کارساز است، یاد می‌شود. ازاین‌رو امنیت و کسب آن در التزام به اصول بنیادین نظام اسلامی و با شریعت فهم و عملیاتی می‌شود و نه قدرت محوری و نظامی‌گری (افتخاری, 1384). عدالت به‌عنوان اصل محوری می‌تواند حصار مفهومی ارزش‌های دیگر را نیز تعریف می‌کند. ارزش‌هایی مانند آزادی، قدرت، صلح، امنیت و غیره… برای مثال در صورت رعایت موازین انسانی و بنا نهادن و تنظیم مناسبات جهانی بر محوریت نیازها و ایجاد اهداف انسان و نیز احترام به اخلاق انسانی جهان‌شمول و پذیرفته‌شده همگانی، ازجمله احترام به حقوق دیگران، نزاکت بین‌المللی، پرهیز از ظلم و جنگ برتری‌جویی و پذیرش برابری دولت ها و ملت ها، زمینه‌های ایجاد ناامنی کمرنگ، صلح و امنیت پایدار قابل تحقق می شود؛ بنابراین اجرای عدالت زمینه‌ساز توسعه و ایجاد محیط امن است؛ زیرا برقراری امنیت، مشروط به ریشه‌کنی ظلم و ستم ها و تبعیض ها از جامعه است. مطالعه پیرامون امنیت در کانون مباحث روابط بین الملل قرار دارد. امنیت در روابط بین‌الملل به‌عنوان مفهومی مهم مطرح بوده به‌طوری‌که عده‌ای آن را مقدم بر روابط بین‌الملل دانسته‌اند؛ یعنی به یک معنا می‌توان آن را محور تمامی مباحث حوزه روابط بین‌الملل قلمداد کرد؛ اما این حوزه مطالعاتی ویژگی ایستا و جامع ندارد همان‌طور که مفهوم امنیت نیز این‌گونه ست و تعریف جامع و کاملی از آن موجود نیست.

اگرچه می‌توان امنیت را به نبود تهدید برای ارزش‌های مورداحترام و خواسته‌شده یک بازیگر تعریف کرد، اما ویژگی‌های و خصوصیاتی که هر بازیگری از این تعریف اراده می‌کند، به‌طورقطع معنا و مفهوم تازه‌ای از امنیت را رقم می‌زند که با سایر معانی اراده شده از سوی دیگر بازیگران و جوامع، یکسان نیست؛ بنابراین تحقیق پیش رو از یک مفروض بسیار مهم آغازشده است و آن اینکه مسئله امنیتی جوامع سکولار با جوامع اسلامی متفاوت است. این واقعیت که امنیت ازجمله نیازهای اولیه زندگی انسان بوده و تاریخی به درازای سکونت بشر بر روی کره خاکی دارد خود می‌تواند تمام ادعاهایی مربوط به انحصار امنیت به یک قوم و نژاد خاص را نفی می‌کند. ولی این ادعا از سوی دیگر نمی‌تواند نفی‌کننده این امر باشد که مفهوم‌سازی آن به‌عنوان یک امر قابل‌بحث از سوی آنچه جغرافیای غرب و به‌طور خاص جوامع غربی خوانده می‌شود صورت گرفته است. تغییرات اساسی در جامعه بشری چالش‌های امنیتی جدیدی برای انسان ایجاد کرده است. چالش‌هایی مانند رشد سرسام‌آور دانش علمی، گسترش و نوآوری دائمی فنّاوری، بازارهای جهانی، افزایش فزاینده ارتباطات، سلاح‌های کشتارجمعی و به‌خصوص سلاح های هسته‌ای و غیره تهدیدات فوری و عظیمی را برای حیات جوامع انسانی به وجود آورده است. به‌عبارتی‌دیگر این آگاهی همزمان همان‌طور که بررسی ریشه‌شناختی این واژه یعنی امنیت نشان خواهد داد بسته به زمان و مکان موردنظر در تاریخ بشر، وجود آن برای مردم معانی بسیار متفاوتی داشته است.

مسئله امنیت از اصولی‌ترین مسائل حیات اجتماعی انسان‌ها به شمار می‌آید و ازنظر اهمیت گذاری در مسئله امنیت تفاوت چندانی در میان هیچ‌کدام از جوامع انسانی دیده نمی‌شود. انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی در اولین فرصت بعد از تشکیل یک جامعه به مهم‌ترین چیزی که خواهد اندیشید بحث امنیت و سلامت روانی در بهره‌برداری از موقعیت‌های موجود، خواهد بود. انواع مختلفی از امنیت نام‌برده شده است و دسته‌بندی‌های متفاوتی ذکرشده است که تمام پروسه یا پروژه امنیت را توضیح می‌دهد؛ اما هدفی که ما از این تحقیق داریم این است که بتوانیم نشان دهیم که نگاه هستی شناسانه جوامع دینی به امنیت با نگاه هستی شناسانه سکولاریست ها به امنیت چه قرابت‌هایی و چه تفاوت‌هایی باهم دارد؟ ((بررسی موضوع ذکرشده بدان معناست که در هنگام بررسی هستی‌شناسی مسئله امنیت ناگزیر از دنبال کردن بحث در محورهای معرفت‌شناختی و روش‌شناسی خواهد بود)) و به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا نیل به امنیت در درون این جوامع از یک مسیر لایتغیر پیروی می‌کند و یا اینکه هرکدام از این جوامع راههای مخصوص به خود را دارد؟ حس آسودگی خیال و آرامش فقط با نبود تهدید علیه منافع دنیایی تعریف می‌شود یا اینکه امنیت هدفی والاتر را خواستار است که با ایجاد محیطی امن علاوه بر استفاده از مواهب دنیایی به چیزی فراتر از این هم می‌اندیشد که سربلندی انسان در دیار باقی از آن یاد می‌شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 183

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید