پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزاشناسی: نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان ­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم ­شناسی

موضوع:

نقش سازمان­ های مردم ­نهاد در پیش­گیری از جرایم علیه اطفال

استاد راهنما:

دکتر بهزاد رضوی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه1
الف. بیان مسئله2
ب. سازمان­های مردم نهاد2
ج. پیشگیری5
د. بزه دیده شناسی و بزه دیدگی کودکان و نو جوانان8
ه. سؤال­های تحقیق9
و. فرضیه های تحقیق10
ز. سوابق مربوط به پژوهش10
ح. اهداف تحقیق11
ط. مشکلات و تنگناهای تحقیق12
ی. سازمان دهی تحقیق12
بخش اول: مبانی حقوقی و جرم­شناختی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه کودکان و نوجوانان14
فصل اول: بررسی دیدگاههای نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزهدیدگی کودکان و نوجوانان16
مبحث اول؛ مبانی جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در بزهدیدگی کودکان و نوجوانان17
گفتار نخست: نظریه، شیوه و سبک زندگی20
  
مبحث دوم: سیاست جنایی مشارکتی و تبیین آن23
گفتار نخست: مفهوم سیاست جنایی23
گفتار دوم: انواع سیاست جنایی25
گفتار سوم: سیاست جنایی مشارکتی و نقش سازمانهای مردم نهاد27

 

29مبحث سوم:بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی
31گفتار اول: بررسی اسناد جهانی در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال
31بند اول: اسناد جهانی در زمینه پیش گیری
34بند دوم:اسناد حامی حقوق کودکان
38مبحث دوم :قوانین داخلی
43گفتار دوم: قوانین داخلی

بند اول: قانون اساسی                            

45بند دوم: قوانین عادی
46الف: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

ب: لایحه حمایت از بزه دیدگان

53ج: لایحه پیشگیری از جرم
56بخش دوم: شیوه ها، کارکردها و موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال
57فصل اول: انواع بزه دیدگی اطفال و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آنها
57مبحث اول: تبیین مفاهیم
58گفتار اول؛ انواع پیشگیری
66گفتار دوم؛ تعریف کودک از نظر اسناد جهانی و قوانین داخلی
66بند اول؛ تعریف
66

66

69

70

72

73

73

74

74

75

 

76

 

الف : تغریف درلغت

ب:تعریف در قانون              

ج:تعریف در فقه          

د:مفهوم بلوغ            

بتد دوم: تعریف کودک و نوجوان در حقوق بین المللی          

گفتار سوم :تعریف و انواع بزه دیده شناسی            

بند اول: تعریف

الف:تعریف بزه دیده      

بند دوم : کودک بزه دیده        

بند سوم : کودک بزه دیده در حقوق ایران  

 

مبحث دوم؛ بزه­دیدگی جسمانی اطفال    

77

77

77

78

78

79

80

80

82

گفتار اول: بزه­دیدگی ناشی از جرایم مواد مخدر

بند اول: بزه­دیدگی ناشی از مواد مخدر

1-معتاد کردن اطفال

1-1-تعریف اعتیاد و انواع آن

1-2-شیوه های معتاد کردن اطفال

2-بکارگیری اطفال در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر

بند دوم: حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد

1-حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد آن

2-حمایت از اطفال در مقابل بکارگیری برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر

83

83

85

85

86

86

86

87

87

گفتار دوم: بزه­دیدگی ناشی از کار کودکان

بند اول : اشکال مختلف کار کودکان و علل کارکردن آنها

بند دوم: پیامدهای اشتغال کودکان

1-2پیامدجسمانی

2-2-پیامد ادراکی

3-2-پیامد عاطفی روانی

4-2-پیامد اجتماعی اخلاقی

بند سوم:معیارهای بهره کشی اقتصادی از کودکان

بند چهارم: حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد

88

89

89

90

91

91

94

95

گفتار سوم: بزه­دیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه کودکان

بند اول: بزه­دیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه اطفال

بند دوم: بزه دیدگی ناشی از سوءاستفاده در فعالیت های مجرمانه جنسی

1-2بزه دیدگی ناشی از فساد و فحشا

2-2-بزه دیدگی ناشی از توریسم جهانی

الف: مفهوم توریسم جهانی

ب: دلایل توریسم جهانی

بند سوم: نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم جنسی علیه کودکان

96مبحث سوم: بزه دیدگی روانی اطفال
97

97

99

99

100

102

102

103

103

گفتار اول: ممنوعیت از تحصیل و آموزش

الف: اهمیت اموزش و مغهوم ان

ب: حمایت تقنینی از آموزش و تحصیل اطفال

1-قوانین داخلی

2-حمایت در اسناد بین المللی

ج: مشکلات پیش روی تحصیل آموزش کودکان و نقش سازمان های مردم نهاددر پیششگیری از این موانع

1-عوامل آموزشی

2-عوامل فرهنگی

3-عوامل اقتصادی

105گفتار دوم؛ محرومیت از بهداشت
112مبحث چهارم: بزه دیدگی ناشی از قلدری کودکان و نو جوانان در مدارس و نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از آن
115گفتار اول: تبیین مفهوم “قلدری ” و بزه دیدگی ناشی از آن
121

122

123

124

125

گفتار دوم: پیشگیری از “پدیده ی قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” و نقش سازمان های مردم نهاد

1-پیشگیری نخستین

2-پیشگیری دومین

3-پیشگیری سومین

4-نقش سازمان های مردم نهاد

126مبحث پنجم؛ بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی[1])فضای سایبر)
127

127

129

129

130

131

گفتار اول: تعریف وتاریخچه و مفهوم فضای مجازی (سایبری)

بند   اول: تعریف فضای سایبر و تاریخچه آن

بند دوم: مفهوم فضای سایبری

الف: فضای سایبر ، جهانی دیگر

ب: فضای سایبر دنیایی برای اطلاعات

ج: پیشگیری در فضای سایبر ،مشکلات و موانع

133

133

133

135

137

137

138

138

139

139

گفتار دوم: پورنوگرافی(هرزه نگاری)

بند اول: تعریف و پیشینه پورنوگرافی

الف: تعریف پورنوگرافی

ب: پیشینه پورنوگرافی

بند دوم: پورنوگرافی در فضای مجازی

الف: دلایل روی آوردن مجرمان به فناوری

ب: ویژگی های پورنوگرافی در فضای مجازی

1-سازمان یافتگی

2-فراملی شدن

3-تمرکز کودکان

133

139

140

140

گفتار سوم: بزه دیدگی آنلاین کودکان

بند اول: تقاضاها و برخوردهای جنسی

بند دوم: مراجعه ناخواسته مسایل جنسی

بند سوم: اذیت و آزار

141گفتار چهارم؛ نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی
143فصل دوم؛ کار کرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از جرایم علیه اطفال
143مبحث اول؛ کارکرد سازمان­های مردم نهاد در پیش­گیری از بزه­دیدگی اطفال و نوجوانان
144

145

148

گفتار اول؛ کارکرد­های آموزشی سازمان­های مردم نهاد در پیش­گیری از بزه­دیدگی کودکان و نوجوانان

بند اول: کارکرد های سازمان های مرد نهاد در این زمینه

بند دوم: فعالیت های حرفه آموزی

149

149

150

151

153

155

156

گفتار دوم؛ کار کرد­های حمایتی

بند اول: حمایت های مالی

بند دوم: حمایت های غیر مالی

الف: حمایت های بهداشتی

ب: فعالیت های فرهنگی و هنری

بند سوم: فعالیت های ورزشی

بند چهارم: آموزش مهارت های زندگی

156گفتار سوم؛ فعالیت­های نظارتی و کاردکرد­های آن
157مبحث دوم؛ موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان
158

158

158

159

159

160

160

160

161

گفتار اول؛ موانع درون سازمانی

بند اول: موانع ساختاری

الف: عدم سازمان دهی منسجم

ب: ضعف مدیریت

ج: فقدان روابط بین سازمانی

بند دوم: موانع عملکردی

الف: عدم مسئولیت پذیری

ب: عدم تداوم فعالیت ها

ج: موانع مالی

161

161

162

گفتار دوم؛ موانع دولتی

الف: ساختار سیاسی کشور در طول دوران

ب: موانع حقوقی

164

167

169

171

نتیجه گیری

ضمیمه1

ضمیمه2

منابع

 

چکیده

امروزه، دیدگاه­های پیش­گیرانه جایگزین سیاست­های اعمال کیفر شده اند. سیاست گذاران جنایی در تدوین برنامه های خود با تغییر رویکرد های پیشین، تدابیر پیش گیرانه را در تمام فر آیند های کیفری لحاظ کرده اند. از سوی دیگر، رفته رفته با مطرح شدن اصول دموکراسی و لزوم شرکت مردم در تمام صحنه های اجتماعی، بحثی تحت عنوان مشارکت مردم در سیاست گذاریها کیفری و مرحله اجرای آن، به وجود آمد. با به صحنه آمدن مردم و دخالت آنها در سیاست گذاری های جنایی، فواید آن بیش از پیش آشکار گشت. جرم شناسی به عنوان علمی که تا چند دهه پیش بزه کار را نقطه تمرکز مطالعات خود قرار داده بود، به تدریج با تغییر موضع و توجه جرم شناسان به نقش بزهدیده در فر آیند ارتکاب جرم و نیاز های او، مطالبی فراوان در این زمینه به رشته تحریر در آوردند. کودکان و نو جوانان نیز که گروهی از این بزه دیدگان بودند مورد توجه و به تعبیری حمایت افتراقی قرار گرفتند. با مطرح شدن لزوم مشارکت مردم در تمام فرآیندهای کیفری، سازمان های مردم نهاد به عنوان بخشی ازجامعه، عهده دار وظایف فراوانی شدند که از آن جمله بحث حمایت از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان و پیش گیری از آن بود. فعالیت ها و کارکرد های این سازمان ها بسیار مفید و ملموس بوده است به طوری که در بسیاری از کشور ها این سازمان­ها پابه­پای سازمان­های دولتی به ارائه خدمات به کودکان مشغولند، ولی متأسفانه در ایران نه تنها از این سازمان ها حمایتی نمی شود بلکه موانعی نیز پیش روی آنها قرار دارد که ناشی از دید بد مسئولان و عدم اعتماد آنها به چنین نهاد هایی می باشد.

مقدمه

امروزه مباحث حقوقی اهمیت دو چندانی یافته است. مردم بیش از پیش به مسائل حقوقی به ویژه حقوق کیفری توجه کرده و در رسانه ها نیز طرح بحث های حساس حقوقی به خصوص آن دسته که با امنیت جامعه در ارتباط است، روز به روز اهمیت بیشتری میابد. به تبع آن نیز دولت مردان در زمینه موضوعات پیرامون این مباحث، حساسیت بیشتری به خرج می دهند. مباحثی چون افزایش نرخ بزهکاری، چگونگی مقابله با آن، برخورد دستگاه های امنیتی با مجرمان، و به ویژه در این اواخر توجه خاص به بزه دیدگان، مهمترین این موضوعات می باشند.

جرم از اولین روزهای تشکیل جوامع اولیه بشری, در تمام اجتماع­ها وجود داشته است. و به همین ترتیب, اداره کنندگان جوامع, سعی داشته اند تا با آن مقابله کرده و به پایینترین سطح برسانند. معمولترین راهکار که از همان آغازین دوران تاریخ بشری برای مواجهه با جرم مورد استفاده قرار گرفته, مجازات مجرم بوده است.

اکنون با گذشت هزاران سال و پیشرفت ملل, با توجه به روشن شدن عدم کارآیی کیفر در کاهش رقم جرایم ارتکابی و به وجود آمدن علومی چون جرم شناسی و جامعه شناسی, پیشگیری به جای کیفر بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. بدین ترتیب دولتها به حقوق کیفری بیش از سایر شاخه های حقوق بها میدهند. امروزه با تغییر نگرش حقوقدانان و انتقادات وارد شده از مکاتب و رویه های معمول کیفری، نظریات جدیدی در خصوص کاهش ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده است. جرم شناسی که از شاخه های نسبتا نو ظهور و رو به تکامل علوم جنایی است، در این زمینه پیشگام بوده است. از جمله مباحث تازه و در عین حال، مهم که در این چند دهه اخیر مورد تأکید قرار گرفته، بحث پیشگیری از بزه دیدگی است، که جای مطالعات بسیاری را باز کرده است. از یک طرف پر واضح است که دولتها بدون کمک عامه مردم, نمیتوانند در راستای کنترل نرخ رو به رشد جرم و راهکار های پیشگیرانه به اهداف خود نایل شوند. چنین است که در این چند دهه اخیر, نقش خود مردم در پیشگیری از جرایم در کنار دولت و سازمان های وابسته بدان, پر رنگ تر شده است, تا بدین ترتیب, با پوشش دادن ضعفهای دولت, با پشتوانه عظیم نیرو های داوطلب و خدمت گزار به مردم، در این راستا گامی بر داشته شود. اینجاست که سازمانهای مردم نهاد در زمینه های گوناگون روز به روز اهمیت خود را بیشتر پیدا می کنند. فواید این سازمانها و مشارکت آنها در امور اجتماعی ، باعث شده است که این مؤسسات در زمینه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی نیز وارد شده و کارکرد خود را نشان دهند. از طرفی جرایم علیه اطفال، و به ویژه اثرات مخرب آن بر کودکان نیز نیاز،به بررسی بیشتری دارد،حقوق ایران به این مسئله توجه چندانی نکرده و کودکان را که بیش از افراد بالغ به حمایت محتاج اند، به حال خود گذاشته است. ما در اینجا سعی میکنیم نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال را به شکلی همه جانبه بررسی کنیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 188

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید