پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان :

«راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم»

استاد راهنما:

دکتر حسین غلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

1- بیان مسأله :. 2

2- پیشینه تحقیق:. 3

3- پرسش‌های تحقیق :. 4

سوال اصلی :. 4

سوالات فرعی :. 4

4- فرضیه‌های تحقیق :. 4

فرضیه اصلی :. 4

فرضیه‌های فرعی :. 4

5- اهداف تحقیق :. 5

6- روش تحقیق :. 5

7- مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق :. 6

8- مشکلات و محدودیت‌های تحقیق :. 6

9- سازماندهی تحقیق :. 6

بخش نخست :. 8

راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم. 8

فصل نخست : راهبردهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم. 10

مبحث نخست: پلیسی گری سنّتی، مبانی و راهبردها. 11

گفتار نخست : بررسی رویکرد پلیسی گری سنّتی. 11

گفتار دوم : جایگاه تاریخی و نظری پلیسی گری سنّتی. 15

بند نخست ) جایگاه پلیس سنّتی در دوران تحول سازمان پلیس  15

الف- دوره سیاسی. 15

ب- دوره اصلاحات. 16

ج- دوره جامعه محوری. 17

بند دوم(جایگاه پلیس سنتی در پرتو رویکرد تهدید محوری. 17

گفتار سوم: راهبرد‌های پلیس سنّتی برای کاهش ترس و احساس ناامنی  21

بند نخست ) افزایش حجم نیروهای پلیس. 21

بند دوم) گشت‌های نامنظم در سراسر جامعه. 22

بند سوم) واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان. 23

بند چهارم) تحقیقات کلی درباره جرایم. 24

بندپنجم ) ایست و بازرسی سنّتی. 24

مبحث دوم : مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد متأثر از نظریه پنجره‌های شکسته. 26

گفتار نخست : تأثیر جرایم خُرد بر احساس ناامنی. 26

بند نخست ) نظریه فروپاشی سازمان اجتماعی. 29

بند دوم) نظریه تنوع خرده فرهنگها. 29

بند سوم) نظریه پیوند اجتماعی. 30

بند چهارم ) نظریه بی نظمی فیزیکی و اجتماعی. 31

گفتار سوم : راهبرد‌های مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد  34

بند نخست ) سیاست پنجره‌های شکسته. 34

بند دوم ) سیاست تسامح صفر. 36

فصل دوم : راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم. 39

مبحث نخست : امور پلیسی جامعه محور، فلسفه و راهکارها. 40

گفتار نخست : بررسی مفهوم امور پلیسی جامعه محور، ابعاد و اهداف آن  40

بند نخست ) مفهوم شناسی پلیس جامعه محور. 40

بند دوم) ابعاد پلیس جامعه محور. 42

الف – بُعد فلسفی.. 42

ب- بُعد راهبردی. 43

ج- بُعد تاکتیکی. 43

د- بُعد سازمانی. 43

بند سوم )اهداف پلیس جامعه محور. 44

بند نخست) جنبه نظری شکل گیری پلیس جامعه محور. 46

بند دوم) جنبه عملی شکل گیری پلیس جامعه محور. 48

گفتار سوم : راهبردهای پلیس جامعه محور برای کاهش ترس از جرم  50

بند نخست )حضور مشهود پلیس در جامعه. 50

الف- بهره گیری از گشت‌های پیاده. 50

ب- پلیس در دسترس و مجاور. 52

بند دوم) تأمین امنیت عمومی با مشارکت مردم و پلیس. 53

الف- مراقبت همسایگی. 54

ب- نگهبان محله. 54

بند سوم ) اطلاع رسانی. 55

بند چهارم ) حمایت از بزه دیدگان. 56

مبحث دوم : پلیسی گری مکان محور، مبانی نظری و برنامه‌های عملی آن با هدف کاهش ترس از جرم. 59

گفتار نخست:کانون‌های جرم خیز و تاریخچه پلیسی گری مکان محور در سازمانهای پلیس. 59

بند نخست) مفهوم کانون‌های جرم خیز. 59

گفتار دوم : تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌های جرم شناسی. 64

بند نخست ) مکتب شیکاگو. 64

بند دوم) پیشگیری محیطی از جرم. 64

بند سوم ) فضاهای قابل دفاع. 65

بند چهارم ) فعالیت روزمره. 66

بندپنجم) پیشگیری وضعی از جرم. 66

گفتار سوم : برنامه‌های عملی مدل پلیسی گری مکان محور با هدف کاهش ترس از جرم. 68

بند نخست) استفاده از گشت‌های هدفمند در نقاط جرم خیز. 68

بند دوم) تمرکز بر مجرمان سابقه دار. 70

بند سوم) مانورهای سرکوب گر در مناطق جرم خیز. 70

بند چهارم) طراحی محیطی. 71

الف- بهبود روشنایی خیابان‌ها. 71

ب- دوربین‌های مدار بسته. 72

ج- بازسازی فضاهای عمومی. 73

مبحث سوم : بهره گیری از مدل پلیسی گری مسأله محور با هدف کاهش ترس از جرم. 75

گفتار نخست : رویکرد مسأله محوری در سازمان‌های پلیسی. 75

بند نخست) مفهوم مسأله. 75

بند دوم) مفهوم حل مسأله. 76

بند سوم ) فرآیند حل مسأله. 76

بند پنجم) عناصر رویکرد مسأله گرایی در سازمان پلیس. 79

گفتار دوم : بستر شکل گیری دیدگاه مسأله محوری در سازمان‌های پلیس  80

گفتار سوم : راهبردهای مدل پلیسی گری مسأله محور در راستای کاهش ترس از جرم. 84

بند نخست ) راهبرد لزوم شناسایی کامل و تحلیل دقیق مسأله  85

الف- شناسایی مشکل ترس از جرم. 85

ب) تحلیل مشکل ترس از جرم. 87

بند دوم) راهبرد لزوم اقدامات مناسب در حل مسأله. 88

ب- ارزیابی واکنش‌های اجرایی برای کاهش ترس از جرم. 91

. 93

بخش دوم :. 93

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم در میان اشخاص معین. 93

فصل نخست : پلیس و کاهش ترس از جرم زنان. 95

مبحث نخست : زنان، بزهدیدگی و ترس از جرم. 96

گفتار نخست : بزه دیدگی زنان بر اساس معیار جنسیت. 96

بند نخست ) جرایم جنسی. 96

بند دوم) خشونت خانگی. 98

گفتار دوم : پدیده ترس از جرم در میان زنان. 101

بند نخست: میزان ترس از بزه دیدگی در زنان. 101

بند دوم ) تفاوت سطح ترس از جرم میان زنان و مردان. 105

گفتار سوم: علت یابی ترس از جرم در میان زنان در پرتو نظریه‌های جرم شناختی. 109

بند نخست) نظریه‌های غیر محیطی پیرامون ترس از جرم زنان  109

الف- نظریه آسیب پذیری و ترس از جرم زنان. 109

ب- نظریه فمینیستی و ترس از جرم زنان. 111

ج- نظریه عدم ادغام اجتماعی و ترس از جرم زنان. 112

د- نظریه تجربه بزه دیدگی و ترس از جرم زنان. 112

هـ – نظریه اعمال روزمره و ترس از جرم زنان. 114

و- بازتاب رسانه ای و ترس از جرم زنان. 114

بند دوم ) نظریه‌های محیطی پیرامون ترس از جرم زنان. 116

الف- کیفیت فضاهای شهری. 116

ب- بی نظمی‌های فیزیکی و اجتماعی. 117

مبحث دوم : راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از بزه دیدگی در میان زنان  119

گفتار نخست : استخدام نیروی زن در سازمان‌های پلیسی. 119

بند نخست) تشکیل پلیس زن. 119

در اکثر کشورها آنچه برای اولین بار سبب استخدام زنان در دستگاه پلیس شد، خطر افزایش جرایم جنسی و دیگر جرایمی بود که زنان درگیر آن بودند و به این ترتیب حمایت از زنان، وظیفه پلیس زن محسوب می شد.  119

بند دوم) تأسیس کلانتری ویژه بانوان. 121

گفتار دوم: برنامه‌های عملی پلیس برای کاهش ترس ناشی از خشونت خانگی در میان زنان. 124

بند نخست) برخورد چند بعدی با خشونت خانگی. 124

بند سوم ) مداخله چند مرحله ای پلیس در برابر خشونت خانگی  125

بند چهارم )پلیس ولز و صدور حکم پیشگیری از خشونت. 125

بند پنجم) گروه دیانا و برخورد با خشونت خانگی در اسپانیا  126

گفتار سوم : نظارت و کنترل متمرکز در نقاط جرم خیز شهری. 127

بند نخست) افزایش خطر شناسایی و دستگیری مجرمان. 127

گفتار چهارم : پلیس و ارائه خدمات حمایتی برای زنان بزه دیده  129

گفتار ششم :مشارکت چند جانبه میان پلیس و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای بهبود فضاهای شهری. 134

فصل دوم :پلیس و کاهش ترس از جرم سالمندان. 138

مبحث نخست : سن، بزه دیدگی و ترس از جرم. 139

گفتار نخست : بزه دیدگی سالمندان برحسب متغیر آسیب شناسانه سن  139

گفتار سوم : بزه دیدگی احتمالی سالمندان. 143

گفتار چهارم : تأثیر سن بر ترس از جرم. 145

مبحث دوم : سالمندان، افرادی با احتمال بزه دیدگی پایین و ترس از جرم بالا. 148

گفتار نخست: علت سطح بالای ترس از جرم در میان گروه سالمندان  148

بند نخست) آسیب پذیری. 148

بند سوم) آثار شدید بزه دیدگی. 149

بند چهارم) جنسیت. 150

بند پنجم ) انزوای اجتماعی. 150

بند هفتم) میزان درآمد. 151

بند هشتم) بازنشستگی. 152

بند نهم) تحولات اجتماعی. 153

بند دهم) رسانه‌ها. 153

گفتار دوم : علل نرخ بزه دیدگی کمتر در میان سالمندان. 154

بند نخست) سالمندان، آماجی با جذابیت کمتر. 154

بند دوم) کمتر در دسترس بودن سالمندان. 155

بند سوم) کمتر در معرض خطر قرارگرفتن سالمندان. 155

بند چهارم) حضور کم رنگ سالمندان در فعالیتهای غیر قانونی و منحرفانه. 156

گفتار سوم : تناقض بزه دیدگی کمتر و ترس از جرم بیشتر در میان سالمندان  157

مبحث سوم:راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم سالمندان. 159

بند نخست ) برنامه جامعه امن تر برای سالمندان. 160

بند دوم) نگهبانان محله. 161

بند سوم ) اجرای برنامه امنیت خانه به خانه. 162

بند چهارم) حمایت از بزه دیدگان سالمند. 163

بند پنجم ) قانون الزام به آگاهی از علم سالمند شناسی در اداره پلیس آمریکا. 163

بند نخست) قفلهای رایگان و ایمن سازی خانه‌ها استرالیا  165

بند دوم) زنگ‌های هشدار دهنده شخصی در ولز جنوبی. 165

بند سوم) بهبود وضعیت گذرگاه عابر پیاده در بالتیمور. 166

بند چهارم) بهبود روشنایی خیابان‌ها در انگلستان. 166

بند پنجم ) تجهیزات حفاظتی برای کاهش ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی در انگلستان. 167

بند ششم) برنامه ارتقای امنیت اجتماعی سالمندان در ایرلند شمالی  168

نتیجه گیری. 169

فهرست منابع :. 176

الف) منابع فارسی. 176

(1) کتابها : 176

(2) مقاله‌ها : 177

(3) تقریرات. 182

(4) سایت داخلی. 182

(5) روزنامه‌ها. 183

ب) منابع لاتین. 183

(1) کتاب. 183

(3) سایت‌های خارجی. 184

چکیده
امنیت و ترس از جرم دو مقوله متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیده ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌های دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل اجتماعی، ایجاد نموده­اند که از مهم ترین آن‌ها می توان به سازمان انتظامی جوامع یعنی پلیس اشاره نمود. بنابراین می‌توان گفت پلیس به عنوان یکی از سازمان‌های رسمی‌کنترل اجتماعی و متولی برقراری نظم و امنیت، بخشی از مسئولیت تأمین امنیت و کنترل ترس از جرم را بر عهده دارد و در این راستا می‌تواند راهبردهای متعددی را در پیش گیرد.

در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم و بررسی تأثیر هر یک از آنها، به مطالعه راهبردهای پلیس برای کنترل ترس از جرم در میان زنان و سالمندان به عنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه نیز پرداخته شده است.

یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که صرف مبارزه با جرم از سوی پلیس تنها بر افکار عمومی در خصوص کاهش جرم تأثیرگذار است اما نقش مؤثری در کنترل ترس از جرم نخواهد داشت. در حالی که پلیس با اتخاذ راهبردهای الگوی پلیسی جامعه محور، مکان محور – در صورتی که با مسأله محوری همراه باشد- می تواند علاوه بر کاهش نرخ واقعی جرایم، در زمینه کاهش ترس از جرم نیز نقش چشمگیری داشته باشد.

مقدمه
مطالعه در تاریخ جوامع بشری از آغاز تاکنون حکایت از آن دارد که برخی از نیازهای انسان به رغم پیشرفت‌هایی که در مسیر تاریخی او صورت گرفته، هنوز با او همراه است و نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه ابعاد جدیدتری را به خود اختصاص داده که در گذشته مطرح نبوده است. یکی از مهم‌ترین این نیازها، نیاز به امنیت و آرامش است. از آن جایی که امنیت یک نیاز اولیه زندگی اجتماعی و جز حقوق شهروندی محسوب می‌شود، تأمین امنیت شهروندان از مهمترین وظایف و تکالیف حکومت‌ها محسوب می‌شود و پلیس به عنوان یکی از سازمانی‌های رسمی‌کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به این نیاز اساسی ایجاد شده است.

امروزه بیش از روزگاران پیش، جرم، احساس ناامنی، ترس از جرم و بزه‌دیدگی از مهم‌ترین تهدیدات جوامع بشری به شمار می‌رود و پلیس به عنوان نیروی مقتدر و آموزش دیده، مقابله با این دسته از تهدیدات را بر عهده دارد. ممکن است این دیدگاه وجود داشته باشد که ترس از جرم، تنها یک احساس است، مفهومی بسیار مبهم و مشکلی کاملاً غیر ملموس که تلاش برای کنترل آن چندان ضرورتی ندارد؛ کاهش ترس از جرم باعث هدر رفتن منابع می‌شود و پلیس می بایست برای کاهش نرخ جرایم که مهمتر از ترس از جرم است، از منابع محدود خود استفاده کند. اما باید به این نکته توجه داشت که ترس از جرم تنها یک احساس نیست، بلکه واقعیتی است که با زندگی اجتماعی انسان‌ها گره خورده است. ترس از جرم می‌تواند مردم را در خانه‌هایشان محبوس کند، منجر به مراقبت غیر ضروری شهروندان از خود می‌شود و سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش می‌دهد. «ترس از جرم موجبات محدودیت و ناتوانی شهروندان برای استفاده از حقوق و آزادی‌های اولیه آنها را فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال، حق رفت و آمد آزادانه از جمله حقوق بنیادین شهروندی است که در عین حال زمینه برخورداری از بسیاری از حقوق دیگر از جمله حق بر ارتباط با دیگران، حق اشتغال، آموزش، تفریح و حضور در اجتماع و. . . را نیز تأمین می‌کند. در نتیجه حق بر رفت و آمد ایمن و آزاد دچار اختلال جدی می‌شود؛ زن یا مرد، کودک یا نوجوان، سالمند یا جوانی که در معرض ترس از جرم قرار گرفته است، فضای زیست اجتماعی را ایمن و مصون از تعرض تلقی نخواهد کرد»[1]

بنابراین ترس از جرم یک احساس است که کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را به طور گسترده تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین اگر مبارزه با جرم در سطح جامعه و مبارزه با مجرمان و بر هم زنندگان امنیت و آسایش عمومی از وظایف بنیادین پلیس محسوب می‌شود، توجه به سایر پیامدهای جرم از جمله ترس از جرم به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان‌های پلیسی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا اگر مردم به هیچ وجه احساس امنیت نداشته باشند، مبارزه با جرم و تأمین امنیت واقعی، کافی نخواهد بود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 232

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید