پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته ­ی حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی

استاد راهنما:

دکتر شهرام ابراهیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: تاریخچه، تبیین و علل ایجاد. 8

گفتار اول:تاریخچه. 9

گفتار دوم: تبیین.. 10

بند اول: مفهوم نقیصه عقلی.. 10

بند دوم: ارتباط نقیصه های عقلی با عناوین مشابه. 12

1-جنون.. 12

2- بیماری های روانی.. 13

2-2 پسیکوز. 13

2-2-1 شیزوفرنی.. 13

2-2-2 پارانویا 14

2-2-3 پسیکوز مانیاکو – دپرسیو. 14

2-3 صرع. 14

2-4 نوروز. 15

2-4-1 ضعف روانی.. 15

2-4-2 ضعف عصبی.. 15

2-4-3 هیستری.. 15

2-4 خیال بافی و دروغ پردازی.. 15

2-4-5خودبینی.. 15

2-4-6 وسواس…. 15

2-4-7 اضطراب… 16

1- عارضه روانی.. 16

2- عارضه جسمانی.. 16

گفتار سوم: علل ایجاد نقیصه عقلی.. 16

بنداول: عوامل ارثی.. 16

1- سندروم کلاین فلتر. 17

2- سندرم ترنر. 17

3- عقب ماندگی مغولی یا سندم دان.. 17

4- سندرم صدای گریه ی گربه یا سندرم گربه. 17

5- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی.. 17

6- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد قندی.. 18

7- گارگویلیسم (gargoilism) 18

بند دوم: اتفاقات دوران بارداری.. 19

1- بیماری مادر 19

2- سن مادر و حالات روانی او 19

3- اعتیاد مادر 19

3-1- اعتیاد به الکل.. 20

3-2- اعتیاد به دخانیات… 20

بند سوم: حوادث زایمان و دوره بعد از زایمان.. 20

1- بهداشت کودک… 20

2- تغذیه کودکان.. 21

بند چهارم: عوامل محیطی، اجتماعی، و فرهنگی.. 21

1-  عوامل قطعی موثر در رشد هوش…. 21

1-1- فقر انگیزه محیطی.. 21

1-2- کمبودهای عاطفی.. 22

2- عوامل احتمالی موثر در رشد هوش…. 22

2-1- رابطه ی هوش کودک با میزان تحصیلات پدر و مادر 22

2-2- تاثیر زندگی شهر و روستا 23

2-3- مسائل بهداشتی و پزشکی.. 23

مبحث دوم: مصداق یا مصادیق اشخاص دارای نقیصه عقلی: 23

گفتار اول: مصداق نقیصه عقلی در فقه: 24

بند اول: احکام حقوقی شخص معتوه در فقه. 25

بنددوم: احکام جزایی شخص «معتوه» در فقه: 26

گفتار دوم: مصادیق نقیصه عقلی در روانشناسی: 27

بند اول:کاناها( کور ذهن ها): 27

بند دوم: کالیوها (کند ذهن ها) 28

بند سوم: کودن ها 28

بند چهارم: عقب مانده های ذهنی خفیف (مرزی): 30

 

فصل دوم: ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه و مسئولیت  کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی

مبحث اول: ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی…………………..

گفتار اول: نظریه جرم نبودن و دلایل: 33

بند اول: عدم درک خطاب (امتناع تکلیف): 34

بند دوم: عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی): 34

گفتار دوم: نظریه جرم بودن و دلایل.. 35

گفتار سوم: نظر منتخب در مورد ماهیت اعمال مجرمانه. 37

بند اول: فهمیدن خطاب قانونگذار 37

بند دوم : داشتن قصد ارتکاب عنصر مادی از سوی مرتکب… 38

گفتار چهارم: ثمره عملی بحث ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه: 39

بند اول: تاثیر در نوع قرار مقدماتی کیفری.. 39

بند دوم: تاثیر در واکنش یا عدم واکنش اقدامات تامینی.. 40

بند سوم: تاثیر در میزان مسئولیت معاون یا معاونین جرم. 40

بند چهارم: تأثیر در تعدد جرم: 41

مبحث دوم: مسئولیت کیفری: 42

گفتار اول: تاریخچه و تعریف… 42

بند اول: تاریخچه. 42

1-تاریخچه تا تا قبل از قرن هیجدهم.. 43

1-1- جمعی بودن مسئولیت… 43

1-2- موضوعی بودن (objectivg) مسئولیت کیفری.. 43

2- از قرن هیجدهم تا کنون.. 43

بند دوم :تعریف… 44

گفتار دوم شرایط… 45

بند اول: بلوغ. 45

بند دوم: اختیار 46

1- اجبار مادی.. 47

1-1- اجبار مادی خارجی.. 47

1-2- اجبار مادی داخلی.. 47

2-1- اجبار معنوی خارجی.. 47

2-2- اجبار معنوی داخلی.. 48

بند سوم: علم.. 48

اشتباه موضوعی.. 48

2-1- اشتباه در هویت مجنی علیه. 48

2-2- اشتباه در عناصر متشکله جرم. 49

2-3- اشتباه در نتایج حاصله از جرم. 49

بندچهارم: عقل.. 50

گفتار سوم: سیر تاریخی قانونگذاری نقیصه عقلی و وضعیت مسئولیت کیفری.. 52

بند اول: قانون مجازات عمومی 1304. 53

بند دوم: قانون مجازات عمومی 1352. 54

بند سوم: قوانین مجازات اسلامی 1361 و 1370. 55

بند چهارم : قانون مجازات اسلامی.. 56

گفتار چهارم:شرایط عدم مسئولیت… 57

بند اول: احراز نقیصه ی عقلی در شخص مرتکب… 57

بند دوم: وجود نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم. 58

گفتار پنجم: دلایل عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه عقلی.. 58

بنداول: استناد به ماده 51قانون مجازات اسلامی.. 59

بند دوم: استناد به فتاوی معتبر. 60

بند سوم: قاعده درء 60

بند چهارم:  تفسیر موسع قوانین جزایی به نفع متهم.. 62

بند پنجم: دلیل حمایتی و حقوق بشری.. 62

بند ششم: تأثیر رشد جزایی در مسئولیت کیفری.. 64

 

فصل سوم: واکنش ها

مبحث اول: مجازات… 68

گفتار اول: ویژگی ها 69

بند اول رنج آوری.. 69

بند دوم:خوارکنندگی.. 70

بند سوم: معین بودن.. 71

بند چهارم: قطعی بودن.. 71

گفتار دوم: اهداف مجازات: 72

بنداول: سزادهی.. 72

بند دوم: ارعاب… 73

بند سوم: اصلاح و بازسازگار کردن.. 73

گفتار سوم: علل عدم امکان اجرای مجازات: 74

بند اول: دلیل حقوقی.. 74

بند دوم: دلیل فلسفی.. 75

بند سوم: دلیل جرمشناسی.. 75

1-جرمشناسی اصلاح و درمان.. 76

2-جرمشناسی واکنش اجتماعی.. 77

3-نظریه عدالت ترمیمی.. 79

گفتار چهارم : وضعیت اجرای مجازات های تبعی: 80

بند اول : تعریف… 80

بند دوم: شرایط… 82

1- عمدی بودن جرم: 82

2- محکوم شدن به مجازات‌های خاص موجود در ماده 62 مکرر 82

2-1- قطع عضو در جرایم مشمول حد. 83

2-2- شلاق حدی.. 83

2-3- حبس تعزیری بیش از سه سال.. 83

2-4- اعدام اجرا نشده 84

بند سوم: اعاده حیثیت… 84

بند چهارم:‌وضعیت مجازات تبعی در واکنش به اعمال مجرمانه‌ی اشخاص دارای نقیصه عقلی  84

مبحث دوم: اقدامات تأمینی و تربیتی و واکنش مدنی.. 86

گفتار اول: اهداف اقدامات تأمینی.. 87

بند اول: هدف عینی.. 87

1-از طریق اصلاح بزهکار 87

2- پیشگیری تأمینی وضعی از ارتکاب جرم. 88

بند دوم: هدف ذهنی.. 88

گفتار دوم: ویژگی ها 88

بند اول: فقدان صبغه ی اخلاقی.. 89

بند دوم:  نا معین بودن.. 90

بند سوم : قابلیت تجدید نظر. 91

گفتار سوم: علل امکان اجرای اقدامات تأمینی.. 92

بند اول: دلیل حقوقی.. 92

بند دوم: دلیل فلسفی.. 92

بند سوم: دلیل جرمشناختی.. 93

1-نظریه پیشگیری وضعی.. 93

2-نظریه اصلاح و درمان.. 95

گفتار چهارم: واکنش مدنی و علل امکان اجرا 95

بند اول: دلیل حقوقی.. 96

بند دوم: دلیل فقهی.. 97

 

نتیجه گیری.. 98

 

فهرست منابع و مأخذ. 100

چکیده

مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی، از جمله موضوعاتی است که در قوانین کیفری کشور ما مسکوت مانده است. این اشخاص کسانی هستند، که رشد عقلی و هوشی آن ها در مرحله ای از تکامل ناقص مانده لذا از نظر میزان هوشبهر (IQ) از افراد متعارف و معمول جامعه پایین تر می باشند درحقوق کیفری  ما، با وجود اینکه در کتب معتبر فقهی این اشخاص فاقد مسئولیت کیفری معرفی شده اند؛ بین حقوقدانان شدیداً اختلاف وجود دارد؛ علت عمده ی این اختلاف بین حقوقدانان کشور ما سکوت قانونگذار در این زمینه و تفسیر های متفاوت از واژه «جنون» در ماده 51 قانون مجازات اسلامی است. بعضی از حقوقدانان، نقیصه ی عقلی را از مصادیق جنون دانسته و آنها را فاقد مسئولیت کیفری می دانند؛ بعضی دیگر با تفسیر علمی و روانپزشکی از جنون، این اشخاص را خارج از مصادیق جنون دانسته و بنابراین دارای مسئولیت کیفری نسبی (تخفیف یافته) با احتساب ماده 22 قانون مجازات اسلامی ارزیابی می کنند. در حقوق ایران دلایل متعددی بر عدم مسئولیت کیفری این اشخاص وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن ها پرداخته شده است. در این پژوهش همچنین تلاش شده است تا ماهیت، مصادیق و علل ایجاد نقیصه ی عقلی بررسی شده تا افراد مخاطب این پایان نامه مشخص شده و سپس با بررسی شرایط مسئولیت کیفری، موضع گیری حقوق کیفری ما با توجه به اصول تفسیر قوانین کیفری، به وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص روشن شود.در مرحله ی بعد از تعیین وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص مسأله ی واکنش ها اهمیت به سزایی دارد به همین دلیل در فصل پایانی تلاش شده است بهترین نوع واکنش در قبال اعمال مجرمانه این اشخاص – که روز به روز بر تعداد آن ها در جامعه افزوده می شود – به منظور رسیدن به مهمترین هدف حقوق کیفری بعنی اصلاح و درمان فرد مجرم، مشخص شود.

مقدمه

یکی از تفاوت های حقوق جزای مدرن، نسبت به حقوق جزای کلاسیک توجه به نیت مرتکبین و علم و آگاهی تابعین قانون کیفری نسبت به جرم ارتکابی به منظور ارزیابی مسئولیت کیفری در نهایت اعمال مجازات و اقدامات تأمینی در مورد آنها می باشد. در این علم مدرن، کیفر شناسی به عنوان علمی به منظور اعمال بهترین واکنش به منظور تأمین فلسفه کیفر نسبت به شخص مجرم اهمیت اساسی دارد.

در طول تاریخ، زمانی که حقوق جزا پیشرفت نکرده بود حتی اشیاء و حیوانات هم محاکمه می شدند. اما امروزه ما شاهد تحولات چشمگیری در زمینه ی این رشته مهم بوده، به گونه ای که شخص برای تحمل کیفر باید عاقل، بالغ، مختار و همچنین سایر شرایطی که به موجب قانون لازم است، باشد. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق جزا بعد از ارتکاب جرم به منظور تحمیل واکنش جزایی مطرح می شود، بررسی این شرایط به منظور دارا بودن یا نبودن مسئولیت کیفری است. فقدان این شرایط در نوع قرارهایی که حسب مورد توسط دادسرا یا دادگاه صادر می شود و نیز نوع واکنش جامعه به مرتکب تأثیر دارد. در فقه شرایط مسئولیت کیفری به طور اختصاصی ذیل هر مبحث خاص مورد بررسی خاص قرار گرفته است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه، در مبحث مربوط به شرایط قصاص یا شرایط اجرای حدود دو شرط بلوغ و عقل را در کنار شرایطی مانند قصد و اختیار، به عنوان شرایط اساسی مجازات ذکر کرده اند. مرحوم محقق حلی شرط چهارم از شرایط قصاص را کمال العقل و بلوغ دانسته است.[1] همچنین شهید اول در «لمعه» و شهید ثانی «الروضه» از جمله شرایط قصاص را «کمال العقل» و «بلوغ» دانسته اند.[2]

البته امام خمینی در«تحریر الوسیله» و آیت الله خویی در «تکمله المنهاج» از عقل و بلوغ به عنوان دو شرط اساسی در کنار سایر شرایط قصاص یاد کرده اند ولی ذکری از «کمال العقل» به میان نیاورده اند. لیکن علامه حلی در شرایط قصاص به شرط «رشد» تصریح می کند. از توجه به اظهارات فقها – البته در بحث خاص قصاص می باشد – مستفاد می گرددکه در فقه تشیع که اساس قوانین کیفری ما مخصوصاً بعد از انقلاب می باشد – شرط «کمال العقل» به منظور مسئولیت و اعمال مجازات بسیار اساسی می باشد و نقص یا فقدان آن در مسئولیت کیفری شخص اختلال ایجاد می کند. از طرف دیگر با توجه به اینکه امروز مکاتب جدید در زمینه حقوق جزا و جرمشناسی تأسیس و نوع واکنش جامعه و مخصوصا دستگاه قضایی را به مجرمان تغییر داده، لازم است جامعه ما هم با این تغییرات پیش رفته و واکنش خود را نسبت به مجرمان، علی الخصوص مجرمانی که دارای نقیصه ی  عقلی می باشند تغییر دهد؛ زیرا واکنش شدید نسبت به این اشخاص، نه تنها باعث اصلاح و همچنین پیشگیری از جرائم نمی شود، بلکه سبب می شود، این اشخاص نسبت به جامعه گستاخ تر شده و به  مجرمین حرفه ای تبدیل می شوند. در این صورت، نه تنها فلسفه مجازات تأمین نمی شود، بلکه جامعه و دستگاه قضایی خود عامل تولید جرم و مجرم می شوند.

برای ممانعت از ایجاد چنین وضعیتی در هر کشور قانونگذار باید با توجه به فرهنگ و آداب ملت نوع واکنش نسبت به این اشخاص را تعیین کرده و توسط دستگاه قضایی و سایر دست اند کاران حقوق کیفری به درستی این واکنش اجرا می شود، تا شاهد کشوری سالم و عاری از بزه بوده و در زمینه ی فرهنگی و اجتماعی رشد کند.

در این زمینه الگو برداری از واکنش کشورهای پیشرفته که با روش های مختلف، باعث پیشگیری از بزهکاری در این اشخاص می شود، می تواند مفید و سازنده باشد. اشخاص دارای نقیصه عقلی در هر جامعه ای وجود داشته و در صورتی که مرتکب جرم شوند، واکنش های مختلفی ممکن است نسبت به آنها اعمال شود.

در این رساله تلاش می شود، بعد از اینکه وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص روشن شد، نوع واکنش ها در حقوق کیفری ما به این اشخاص مشخص شود و اینکه تا چه حد این واکنش ها، رسالت حقوق کیفری را تأمین کرده اند و اینکه تا چه اندازه حقوق کیفری ما با موفقیت عمل کرده است و در پایان این تحقیق با ارائه ی پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته خواهد شد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 125

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید