پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی دیدگاه¬های انتقادی در اشعار قیصر امین¬پور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین­ پور

دانشگاه مازندران

دانشکده­ی علوم انسانی و اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته ­ی زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین ­پور

استاد راهنما:

دکتر: علی اکبر باقری خلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………1
1-1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….2
1-2. سوأل پژوهش……………………………………………………………………………………………………….3
1-3. پیشینه­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………3
1-4. حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………….5
1-5. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5
1-6. فصل­های پایان نامه …………………………………………………………………………………………………5
1-7. روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم: چارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………………..7
2-1. ادبیات اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….8
2-1-1. جامعه………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-2. اخلاق………………………………………………………………………………………………………………13
2-2. نقد و انتقاد……………………………………………………………………………………………………………15
2-2-1. ادبیات انتقادی…………………………………………………………………………………………………..18
2-2-1-1. ادبیات انتقادی قبل از مشروطه………………………………………………………………………..18
2-2-1-2. ادبیات انتقادی بعد از مشروطه…………………………………………………………………………21
2-2-3. شیوه­های انتقاد………………………………………………………………………………………………….26
2-2-3-1. هجو…………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-3-2. هزل…………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-3-3. طنز………………………………………………………………………………………………………………28
2-2-4. شگردهای طنزپردازی…………………………………………………………………………………………29
2-2-5. درون مایه­های انتقاد…………………………………………………………………………………………..30
یادداشت­های فصل دوم…………………………………………………………………………………………………..31
فصل سوم: قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………..32
3-1. قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………………..33
3-2. آثار قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………….34
3-3. اندیشه­ی امین­پور…………………………………………………………………………………………………..34
3-3-1. دوران انقلاب و دفاع مقدس……………………………………………………………………………….36
3-3-2. بعد از دفاع مقدس……………………………………………………………………………………………..37
فصل چهارم: بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین­پور……………………………………38
4. انتقادات قیصر امین­پور……………………………………………………………………………………………….39
بخش اول: انتقادات اجتماعی…………………………………………………………………………………………..40
4-1. انتقادات اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..41
4-1-1. انقلاب……………………………………………………………………………………………………………..42
4-1-1-1. نظام پادشاهی………………………………………………………………………………………………..42
4-1-2. دفاع مقدس………………………………………………………………………………………………………44
4-1-2-1. تجاوز دشمن به کشور……………………………………………………………………………………44
4-1-2-2. آسیب جنگ بر کودکان…………………………………………………………………………………..45
4-1-2-3. جنگ طلبی…………………………………………………………………………………………………..47
4-1-2-4. مدعیان…………………………………………………………………………………………………………49
4-1-2-5. عدم درک شهادت………………………………………………………………………………………….50
4-1-3. پس از دفاع مقدس…………………………………………………………………………………………….51
4-1-3-1. انتقاد از عصر جدید……………………………………………………………………………………….52
4-1-3-1-1. تقابل بین زندگی روستایی و شهری……………………………………………………………..52
4-1-3-1-2. بی تفاوتی در عصر امروز……………………………………………………………………………62
4-1-3-2. انتقاد از بی عدالتی­های اجتماعی………………………………………………………………………63
4-1-3-2-1. انتقاد به رابطه و پارتی………………………………………………………………………………..63
4-1-3-3. انتقاد از بزرگ­سالی و عقل­گرایی……………………………………………………………………..64
بخش دوم: انتقادات سیاسی…………………………………………………………………………………………….69
4-2. انتقادات سیاسی……………………………………………………………………………………………………..70
4-2-1. انتقاد از عدم آزادی…………………………………………………………………………………………….70
4-2-1-1. عدم آزادی بیان……………………………………………………………………………………………..71
4-2-1-2. عدم آزادی عمل…………………………………………………………………………………………….75
4-2-2. انتقاد از جناح­های سیاسی…………………………………………………………………………………..82
بخش سوم: انتقادات فرهنگی…………………………………………………………………………………………..83
4-3. انتقادات فرهنگی……………………………………………………………………………………………………84
4-3-1. انتقاد از شاعران…………………………………………………………………………………………………85
4-3-2. انتقاد از فراموشی آرمان­گرایی………………………………………………………………………………88
بخش چهارم: انتقادات دینی- عرفانی………………………………………………………………………………..90
4-4. انتقادات دینی- عرفانی……………………………………………………………………………………………91
4-4-1. عدم خودشناسی………………………………………………………………………………………………..92
4-4-2. وابستگی­ها و دلبستگی­های دنیوی………………………………………………………………………..94
4-4-3. عدم توجه به مرگ و آخرت اندیشی…………………………………………………………………….96
4-4-4. سطحی نگری در دین. ………………………………………………………………………………………97
4-4-5. انتقاد به تظاهر و ریاکاری……………………………………………………………………………………99
بخش پنجم: انتقادات طنزآمیز…………………………………………………………………………………………..101
4-5. انتقادات طنزآمیز…………………………………………………………………………………………………….102
4-5-1. موضوعات سیاسی- اجتماعی……………………………………………………………………………..104
4-5-1-1. عدم آزادی……………………………………………………………………………………………………104
4-5-1-2. نابه سامانی­های اجتماعی………………………………………………………………………………..106
4-5-2. موضوعات دینی………………………………………………………………………………………………..109
4-5-3. موضوعات شخصی و فردی (حدیث نفس) …………………………………………………………110
فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….113
5. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….114
نمودار……………………………………………………………………………………………………………………………118
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..119

چکیده

ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد که علاوه بر بازتاب وضعیت سیاسی- اجتماعی به طرح انتقادات نیز روی می­آورند. انتقاد سازنده، مبارزه با پلیدی­ها و کج روی­ها و هدف آن اصلاح معایب و کاستی­هاست. قیصر امین­پور از شاعران معاصر است که مضامین اغلب اشعارش را به موضوعات اجتماعی اختصاص داده است. در ادوار آغازین شاعری او، محتوای شعرش آرمان­گرایانه بوده که به تدریج به سوی واقع گرایی، انسان مداری و جزیی نگری معطوف شده و از شعارگرایی در اشعارش کاسته و با واقعیت­های پیرامون خود همراه گردیده است. امین­پور با مشاهده­ی ناهنجاری­ها، کج روی­ها، و تضاد در ارزش­های اجتماعی به انتقاد بر می خیزد و درون مایه ی انتقادات او را می توان در موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی- عرفانی مورد برسی قرار داد. در بُعد اجتماعی به انتقاد از آسیب­های اجتماعی، ظلم و بی عدالتی، نبود ارزش­های فردی و اجتماعی می پردازد و آن را در سه دوره­ی انقلاب، دفاع مقدس و پس از دفاع مقدس مورد توجه قرار می دهد. در انتقادات سیاسی به نقد از دو موضوع عمده روی می آورد: یکی عدم آزادی و دیگری، جناح بندی­های سیاسی. در بعد فرهنگی، اصول اخلاقی و فرهنگی شاعران و فراموشی آرمان­گرایی را به انتقاد می گیرد. در محور دینی- عرفانی به نقد عدم خودشناسی، وابستگی و دلبستگی های دنیوی، عدم توجه به مرگ و آخرت اندیشی، سطحی نگری در دین، تظاهر و ریاکاری می پردازد. روش انتقاد او در پاره ای از موارد طنزآمیز است و او احساس می کند با طرح موضوعات جدی به صورت شوخی در اصلاح ناهنجاری های اجتماعی بیشتر می تواند مؤثر واقع شود. عوامل ناهنجاری های اجتماعی، مروّجان بی عدالتی و پارتی بازی، دینداران ریاکار و سیاستمداران بد کردار و بی کردار، مهم ترین آماج­های انتقادات قیصر امین پور به شمار می آیند.

تعداد صفحه : 137

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید