پایان نامه رشته حقوق بین الملل : بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

با عنوان :  بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامی واحددامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته حقوق بین­ الملل

موضوع :

بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

استادراهنما:

جناب آقای دکترعلیرضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعبدالرضا بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست­ مطالب                                                                                                                             صفحه 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

الف ـ بیان­مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5

ب ـ سئوال­های­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

ج – فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

د – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

ه ـ روش­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

و ـ ساختارتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

فصل اول : تعاریف ومفاهیم کلی……………………………………………………………………………………………..8

گفتاراول : مفهوم جنگ………………………………………………………………………………………………………….9

بنداول : جنگ ازدیدگاه­قرآن واسلام………………………………………………………………………………………….9

بنددوم : جنگ ازدیدگاه­حقوق بین­الملل……………………………………………………………………………………11

بندسوم : آثارجنگ………………………………………………………………………………………………………………13

الف: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­ثالث………………………………………………………………………………………14

ب: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­متخاصم……………………………………………………………………………………14

ج: آثارجنگ­نسبت به­افرادعادی­(غیرنظامیان)دشمن………………………………………………………………………15

گفتاردوم : مفهوم کودک……………………………………………………………………………………………………….16

بنداول : کودک دراسلام……………………………………………………………………………………………………….16

بنددوم : کودک ازدیدگاه قوانین داخلی ایران…………………………………………………………………………….16

بندسوم : کودک ازدیدگاه کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………..22

بندچهارم : کودک ازدیدگاه قوانین سایرکشورها…………………………………………………………………………23

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل دوم : حمایت ازکودکان­دراسنادوحقوق اسلامی…………………………………………………………………..27

گفتاراول : حمایت ازکودکان دراسلام………………………………………………………………………………………28

بنداول : حمایت ازکودکان بی­سرپرست……………………………………………………………………………………28

الف: کودکان­بی­سرپرست درآیات­وروایات………………………………………………………………………………..28

ب: شیوه رفتارمعصومین(ع)باکودکان بی­سرپرست………………………………………………………………………29

ج: سرپرستی­کودکان ازدیدگاه­فقها…………………………………………………………………………………………..30

بنددوم : حمایت­ازکودکان­درمعرض­خطرفقروآسیب­دیدگی……………………………………………………………31

بندسوم : حمایت­ویژه ازکودکان­هنگام جنگ……………………………………………………………………………..32

بندچهارم : حقوق­هویتی­کودک­درجامعه……………………………………………………………………………………32

بندپنجم : حق­حیات کودک­وجنین­درخانواده………………………………………………………………………………33

بندششم : ممنوعیت­خریدوفروش­کودک……………………………………………………………………………………34

گفتاردوم : اسلام وحمایت­ازکودکان­دردرگیری­های­مسلحانه…………………………………………………………..36

بنداول : حمایت­عام­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………………………..38

الف: حمایت­ازکودکان­درمخاصمات­ازدیدگاه­قرآن­ومعصومین(ع)…………………………………………………….38

ب: احکام­فقهی­منع­شرکت­وکشتن­کودکان­وغیرنظامیان­درجنگ…………………………………………………………39

1ـ احکام­فقهی­منع­شرکت­اطفال(کودکان)درجنگ…………………………………………………………………………39

2ـ احکام­فقهی­منع­کشتارکودکان­درجنگ……………………………………………………………………………………40

3ـ احکام­بازدارنده­ازکشتن­اطفال(کودکان)تبعه­دشمن­درجنگ………………………………………………………….41

بنددوم : حمایت­خاص­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه………………………………………………………………….42

الف: ممنوعیت­تعرض­به­کودکان­درجنگ…………………………………………………………………………………….42

ب: ممنوعیت­سربازگیری­وشرکت­مستقیم­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….43

ج: بازگشت­کودک­به­خانواده…………………………………………………………………………………………………..44

گفتارسوم : بررسی­وضعیت­وحمایت­ازکودکان­­درگیردرمخاصمات­مسلحانه­درکشورهای­اسلامی……………….45

بنداول : حمایت­ازکودکان­درکشورهای­اسلامی……………………………………………………………………………45

بنددوم : بررسی­وضعیت­کودکان­درکشورهای­اسلامی­وآثارتعارضات­مسلحانه­برآنان……………………………….47

الف: وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درافغانستان……………………………………………………………………….47

ب: بررسی­وضعیت­کودکان­وتأثیرجنگ­برآنان­درعراق…………………………………………………………………….50

ج: بررسی­وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درسایرکشورهای­اسلامی…………………………………………………53

بندسوم : میثاق حقوق­کودک­دراسلام………………………………………………………………………………………..56

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59

فصل سوم : مخاصمات­مسلحانه­وحقوق­کودک……………………………………………………………………………61

گفتاراول : حقوق­کودک­دراسنادبین­المللی………………………………………………………………………………….62

گفتاردوم : بررسی­اسنادویژه­کودکان…………………………………………………………………………………………63

بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..63

بنددوم : کنوانسیون­حقوق­کودک­وپروتکل­دوم­2000……………………………………………………………………..65

بندسوم : ازاجلاس­سران­جهان­1990تاآخرین­گزارش­جهانی2007…………………………………………………….66

بندچهارم : اسنادمنطقه­ای………………………………………………………………………………………………………68

گفتارسوم : حمایت­های­بین­المللی­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………69

بنداول : حمایت­های­عام……………………………………………………………………………………………………….70

بنددوم : حمایت­های­خاص……………………………………………………………………………………………………71

الف: تخلیه­کودکان­وتأسیس­مناطق­ویژه­(پناهگاه)…………………………………………………………………………..71

ب: حمایت­ازسلامت­کودکان………………………………………………………………………………………………….72

ج: شناسایی­،تعیین­هویت­وبازگشت­به­خانواده………………………………………………………………………………74

د: آموزش­وپرورش­کودکان…………………………………………………………………………………………………….75

ه: حمایت ازکودکان­آواره­وبی­سرپرست…………………………………………………………………………………….76

و: ممنوعیت­مجازات­اعدام­برای­کودکان­ومادران­باردار…………………………………………………………………….77

گفتارچهارم : خشونت­های­انجام­شده­علیه­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….78

بنداول : سربازگیری­کودکان…………………………………………………………………………………………………..78

بنددوم : تجاوزوخشونت­جنسی­علیه­دختران­وپسران……………………………………………………………………..79

بندسوم : حملات­سازماندهی­شده­وعمدی­به­کودکان­ومدارس…………………………………………………………..79

بندچهارم : بکارگیری­کودکان­درعملیات­های­انتحاری…………………………………………………………………….80

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….81

ارزیابی کلی………………………………………………………………………………………………………………………83

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..85

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..90

چکیده:

   این­پایان نامه ­درسه­فصل­تدوین­شده­است­که­درفصل­اول­تعاریف­ومفاهیم­کلی(جنگ­وکودک)ودرفصل­دوم حمایت­ازکودکان­دراسنادوحقوق­اسلامی­ودرفصل­سوم­مخاصمات­مسلحانه­وحقوق­کودکان­راموردبررسی­قرار می­دهیم­.

   امروزه مهم­ترین عاملی که زندگی میلیون­ها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، درتمام جنگ­هایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیب­های جبران­ناپذیری را متحمل می­شوند. میلیون­ها کودک درجنگ­ها درگیر شده­اند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بوده­اند. برخی­از قربانیان دریورش به شهرها و یا کشتارهای دسته­جمعی جان خودرا از دست داده­اند. هنوزبرخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیت­های متعدد در درگیری­های مسلحانه که آنها را در معرض­گرسنگی یا بیماری قرار می­دهد، رنج می­برند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان وکودک در سراسر جهان به صورت زنجیره­ای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار می­گیرند.

   پدیده نامیمون جنگ همه­ی حقوق کودکان از جمله حق­حیات، حق­زندگی درکنارخانواده، حق بهداشت، حق­پیشرفت و تحصیل­کودکان را نقض و تهدیدمی­کند. مطابق گزارش­های جدید مجامع بین­المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری­ها، کشتن و نقص عضو، هجوم به مدارس و بیمارستان­ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم­کردن از دسترسی به کمک­های ­بشردوستانه، مواردی از خشونت­هایی­است که در مخاصمات­مسلحانه و درگیری­ها علیه کودکان اعمال می­شود.

   کنوانسیون حقوق­کودک مهم­ترین­سند بین­المللی برای حمایت همه­جانبه از کودکان­می­باشدکه اساس تفکر بین­المللی برای بقاء و رشد وحمایت از کودکان را در نظر دارد و آنچه امروزه حقوق بشردوستانه نامیده   می­شود وهدفش حفظ جان، مال وحیثیت غیرنظامیان، مجروحان، اسرا وسایرکسانی­است که درجنگ شرکت نکرده­اند، ازآغاز مورد توجه واهتمام دین­مبین اسلام بوده و دین­اسلام این هدف­انسانی را به­طورجدی مدنظر قرارداده است ودرحالی­که آنچه ما درمخاصمات مسلحانه شاهد آن هستیم بیشترین آسیب را در جنگ­ها کودکان متحمل می­شوند.

   کودکان حقوق بسیاری­ازجمله، برخورداری از حق­حیات، آموزش­وپرورش، سلامت و … را درهر شرایطی دارا می­باشند و همه­ی کشورها باید به این حقوق احترام گذاشته و طرفین هرمخاصمه نیز باید طبق حقوق بین­الملل بشردوستانه این قوانین وقواعد را برای حمایت از کودکان رعایت نمایند.

واژگان­کلیدی :کودک، جنگ، حقوق­اسلام، حقوق بشردوستانه، حقوق بین­الملل، کنوانسیون چهارگانه ژنو، میثاق حقوق کودک دراسلام، کنوانسیون حقوق کودک.

مقدمه:

   همانگونه که ملاحظه می­شود زنان و کودکان عامل برانگیختن و بروز جنگ­ها نیستند، اما همواره به گواه تاریخ بیشترین­صدمات رادر اثرمخاصمات و درگیری­های­مسلحانه به صورت­های گوناگون و مختلف متحمل شده و می­شوند. زنان و کودکان اکثراً هدف خشونت­ها در منازعات بوده­اند واکثریت قربانیان، پناهندگان و آوارگان را تشکیل می­دهند.

     وجود عامل تبعیض و فرهنگ خشونت علیه کودکان و زنان در تمام جوامع وجود دارد، اما با برافروخته شدن آتش­جنگ وتعارضات­مسلحانه این موضوع بیشتر تشدیدمی­شود. یکی از ویژگی­های جنگ­های معاصر آثاردهشتناک آن برمردم عادی بویژه کودکان است. کودکان نیمی از قربانیان جنگ­ها ومخاصمات­را به اشکال گوناگون به خود اختصاص داده­اند. براساس­آمارها در بیش­از 36 کشور جهان کودکان قربانی تعارضات مسلحانه هستند. ازآغازدهه­ی­نودمیلادی بیش­از دومیلیون کودک­کشته، دوازده میلیون مجروح و معلول و ده­ها میلیون کودک نیز براثر درگیری­های­مسلحانه­آواره وپناهنده گردیده­اند. درکناراین­آمار بیش­از300 هزارنفر بطورمستقیم به­عنوان سرباز درجنگ­ها شرکت داشته­اند، هم چنین می­توان به اشکال مختلف خشونت نسبت به کودکان به ویژه دختران و آثار ناشی از آن، از جمله بیماری­هایی نظیر ایدز و… اشاره نمود.

   حمله به مدارس و بیمارستان­ها، جلوگیری ازدسترسی به کمک­های بشر­دوستانه، خرید وفروش کودکان در طول جنگ و اعمال دیگر، بخش­کوچکی­ازآثار جنگ نسبت به کودکان است[1].

     بااذعان به­این­که­کودک به­عنوان قشرآسیب­پذیرجامعه درزمان بحران واضطراری­نیزنیازمندرشد ونمو است، حمایت­هایی­را­ می­طلبدکه­این­حمایت­ها ­دراسناد بین­المللی­وعمدتاً دردو­روندحقوق بشر­وحقوق­بشردوستانه ذکرشده­است. این حمایت­ها بردو دسته­اند: حمایت­عام و حمایت­خاص.

     حمایت­عام شامل­اصول­بنیادینی­ماننداصل­تناسب واصل­تفکیک­میان­نظامیان وغیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام­ خطر، تخلیه­ واسکان، ارائه خدمات­ بهداشتی و بیمارستانی ­و …. است. مکمل­این­حمایت، حمایت ­ویژه وخاص ازکودکان­است که­عمدتاً شامل­ممنوعیت­استخدام و به­کارگیری­کودکان در­­نیروهای­مسلح، حفظ­سلامت­جسمی وروحی­کودکان، حق­امنیت ومصونیت ازبازداشت­وتوقیف­وحبس، حقوق­خانوادگی، حقوق­آموزشی وفرهنگی، حقوق­مرتبط با کودکان پناهنده­وآواره، دادرسی­ویژه­عادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگی­وکاراجباری است. دراین­مسیر حمایتی، به اسناد اسلامی اشاره می شود تا ذهن­آدمی­را به «کرامت ذاتی انسان» معطوف نماید. هم­چنین­بابررسی متون موجود، به­تعاملات ومناسبات متقابل میان حقوق­بشروحقوق بشردوستانه بیشتر پی خواهیم برد ودرخواهیم یافت که کودک از جمله موضوعاتی­است که ارتباط تنگاتنگ حقوق­بشر وحقوق بشردوستانه را نمایان می­سازد.

الف ـ بیان مسئله

   با توجه به مقررات بین­المللی که جنگ توسط دولت­ها منع شده بازهم شاهدجنگ­هایی­درسراسرجهان هستیم­که بواسطه آن گروه­های غیرنظامی بخصوص کودکان بیشترین صدمات را متحمل می­شوند ودرمعرض خطرقرار می­گیرند. نادیده گرفتن حقوق کودکان ازآغاز خلقت انسان تاکنون همیشه وجود داشته ودراین بین کشورهای جهان دربرخی­مواقع درقالب برخی سازمان­ها به­حمایت از این قشر برآمده­اند تا بتوانندحقوق کودکان را تاآنجا که مقدور است احیا نمایند.

     جنگ یکی­ازعواملی است که بیشترین­عوارض رابه کودکان واردکرده بدون اینکه آنها نقشی­دربروز آن داشته باشند و این­عامل­دربیشتر مواقع حقوق بسیاری از آنها را ضایع کرده است و برای حمایت ازکودکان و حقوق آنها کشورها وسازمان­های بین­المللی گردهم جمع شده ومقرراتی را وضع نمودند.

   دین­اسلام­یکی ازادیان­الهی­است­که­درزمینه حقوق کودک تعالیم وآموزه­های­مهم وروشنی­دارد. با مطالعه در متون­اسلامی­درمی­یابیم­که قبل­ازاسلام حقوق کودکان به وضوح توسط افراد وگروه­های مختلف نادیده گرفته می­شده وحتی­درموارد بسیاری حقوق­آنها رعایت نمی­گردید. قبل ازاسلام کودک درخانواده جایگاهی­نداشته وازکمترین حقوق هم برخوردارنبود وگاهی مردم کودکان خویش را به علل مختلف ازبین می­بردند.

     باظهور اسلام پیامبراکرم­(ص) وائمه معصومین (ع) با الهام­گرفتن ازقرآن برای کودک­درخانواده وسپس در جامعه جایگاه ویژه درنظرگرفته و احترام­خاصی­برای این­قشرقائل شدند. درجنگ­ها ازتعرض به­کودکان به هر نحو اجتناب می­ورزیدند وهمه مسلمانان رابه رعایت حقوق آنان سفارش می­کردند.

     باپیشرفت جوامع­بشری وعلم­ وتکنولوژی ­وبروزجنگ­های­متعددوکشته­وزخمی­شدن­کودکان توجه­کشورها به این­گروه­روبه افزایش­گذاشته ­ودراین­میان­کشورهای­اسلامی­ نیزحقوقی­راکه برگرفته­ازقرآن وتعالیم­آن­بودمقرر نمودند .

     باتمام­این­تلاش­ها ما هنوزشاهد آن­هستیم­که­حقوق کودکان­آن­طورکه­بایدرعایت­شودتوسط­کشورهای درگیر جنگ­که­ خود شان­از تصویب­کنندگان وامضاکنندگان عهدنامه­ها وکنوانسیون­ها هستندرعایت­ واجرا نمی شود.

دراین­پژوهش­به ­بررسی­حقوق ومقررات مربوطه­ازمنظرحقوق بشردوستانه بین­المللی­واسلام­واینکه این­مقررات تا چه اندازه پیشگیرانه بوده وچه­راه حل­هاوتدابیری­برای­رعایت بهتر قواعدبایدمدنظر داشت­خواهیم­پرداخت.

ب ـ سئوال های تحقیق

1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟

2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟

3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

ج ـ فرضیات تحقیق

1-گرچه ­دولت­ها باپیشرفت­ تکنولوژی­، صنعتی­شدن ­و وضع­قوانین­ ومقررات­ درقالب­کنوانسیون، میثاق­نامه و مقاوله­نامه ­توانسته­اند تاحدودی­، حمایت­هایی­رادرزمینه­ حقوق­کودکان­ درگیردرمخاصمات­مسلخانه ­انجام­دهند ولی هنوزاین حمایت­هاکافی­نبوده­ وبرخی­ازکشورهابه­بهانه­های­مختلف­ازاجراکردن­مقررات­خودداری ­می­کنند.

2-دولت­هابایدراه­حل­های­پیشگیرانه ­باضمانت­اجرای­بالاتری­رابرای­حمایت­ازحقوق­کودکان­درپیش­گیرند ­بنحوی که­کودکان­درتمام­کشورها احساس­آرامش ­وآسایش­نمایند.

3-نقش­اسلام ­وقوانین ­وتعالیم­آن­درحمایت­ ازکودکان ­برهیچ­کس­پوشیده ­نیست ­ولازم­است ­جوامع ­بین­المللی ­با انسجام بیشتر وبا الهام ­ازتعالیم­اسلام­ گام­های­محکم­تری ­درحمایت­ازحقوق­کودکان­ درسطح ­بین­المللی­برداشته­و با تعامل­­بیشتر بایکدیگرهمکاری نمایند.

د ـ اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق)

1- بیان ­وبررسی حمایت­های انجام شده ازکودکان درحقوق بشردوستانه بین­المللی واسلامی

2- بررسی کمبودها ونواقص حمایت های بین المللی ازکودکان درمخاصمات

3- ارائه­ی­پیشنهادهایی­برای­رفع نواقص­موجوددراسنادبین­المللی­مربوط­به­حقوق­کودک­درتعارضات­مسلحانه

ه­ـ­ روش­تحقیق

روش­فیش­برداری­وکتابخانه­ای

و­ـ­ ساختارتحقیق

     ازآنجاکه­بحث­کودکان ­وحقوق­آنان­یکی­ازمباحث­مهم ­وکلیدی­به­شمارمی­رود ووجودجنگ­ها وسوءاستفاده­از­ کودکان­درجوامع­بسیارمتداول­است­ ودرنقاط­مختلف­جهان­ شاهدتضییع­حقوق­آنها می­باشیم­، لذانیازاست­درسطح بین­­المللی­به­حقوق­این­قشراحترام­قائل­شده­ وبرای­احقاق­حقوق­آنان­چاره­اندیشی­شود واین­جامه­عمل­نخواهدپوشید مگردراثرحمایت­ همه­ی­کشورهای­جهان، بایدتدابیری ­اتخاذشود تاکودکان­درجنگ­ها شرکت­ داده­نشوند واین­در گرو­ی ­وضع مقررات­ وقوانین­بین­المللی ­وتضمین­رعایت­آن­ ازطرف­دولت­هاست. برای­آشنایی­بیشتر بامقررات وضع­شده درجوامع ­بین­المللی­درخصوص­حقوق­کودکان­، دراین­تحقیق­وپژوهش­مسائل­مبتلابه ­­این­گروه ازافرادرا درسه­فصل­جداگانه­که­فصل­اول­تعاریف­ ومفاهیم­کلی(جنگ­وکودک)، فصل­دوم ­حمایت­از کودکان­دراسناد و حقوق­اسلام­وفصل­سوم مخاصمات­مسلحانه ­وحقوق­کودکان­راشامل­می­شود، موردبررسی­وپژوهش قرارمی­گیرد.

بنداول: جنگ ازدیدگاه قرآن واسلام

     قبل­ازاینکه وارد مبحث بررسی حقوق کودک درمخاصمات­مسلحانه ازنظراسلام شویم به دیدگاه قرآن در موردجنگ می­پردازیم. جنگ یکی­از پدیده­هایی­است که جامعه­شناسان ومتفکران اجتماعی پیرامون آن به ارائه نظرات­پرداخته وجنبه­های گوناگون آن­را ازدیدگاه­های مختلف موردمطالعه قرارداده­اند گرچه ­این عطف­توجه به­مانندسایر پدیده­ها ومسائل اجتماعی نبوده وجامعه­شناسان به این ­ایده نسبت به سایر­جوانب زندگی­کمتر توجه کرده­اند. باهمه­ اینها مطالعاتی­که­ درباره جنگ انجام پذیرفته و نظریاتی که دراین­خصوص ارائه گردیده شامل جوانب­گوناگون این­پدیده ازجمله عامل ایجاد جنگ، اثرات اجتماعی، اقتصادی­آن، عواملی­که منجر به پیروزی یا شکست درجنگ می­شود ومانند اینها می­باشد.

     اسلام درمورد جنگ دیدگاه خاص­خود را دارد، در بیان دیدگاه کلی اسلام نسبت به جنگ، مرحوم علامه طباطبایی درتفسیرگرانقدر«المیزان» می­فرمایند: مسئله جنگ وجدال واختلافاتی که­منجر به­جنگ­های خسارت­زا می­شود امری است که در مجتمعات بشری­گریزی از­آن نیست وخواه ناخواه پیش می­آید و اگراین امرقهری نبود، انسان­درخلقتش به قوایی­که جزدرمواقع دفاع بکارنمی­رود از قبیل­غضب و شدت ونیروی فکری مجهز نمی­شد پس این­که می بینیم انسان به چنین قوایی دربدن و درفکرش مجهز است ­خود دلیل بر این­است که وقوع جنگ اجتناب­ناپذیر نیست و چون چنین­است به حکم فطرت، برجامعه­اسلامی واجب است­که همیشه ودر هرحال تا آنجا که می­تواند و به همان اندازه­ای که احتمال می­دهد­ دشمن مجتمع­صالحش مجهز باشد خود را مجهز کند.1

     درمتون­اسلامی نسبت به­امرپیکار ومبارزه که با تعابیری همچون «جهاد» و« قتال» مشخص­شده، توجه فراوانی­مبذول­گردیده وازآنجا که این مهم به­عنوان یکی از واجبات دینی به شمار می­رود ودراسلام دارای جایگاه ویژه واهمیت قابل توجهی است، مباحث بسیاری درباره آن از دیدگاه­های مختلف به­عمل­آمده است. قرآن وکتب حدیث اعم ازعامه وخاصه مکرراًٌ درمناسبات مختلف به بیان جنبه­های گوناگون جهاد از قبیل: اهمیت، شرایط جنگ و صلح و مسائلی از این قبیل پرداخته­اند.

     قرآن­ دربرخی ازآیات مسلمانان را امر به جنگ و جهاد کرده وآن را یکی از وظائف آنان برشمرده و حتی گروه­هایی را که مسلمین با آنها مبارزه می­کنند مشخص می­نماید. خداوند درسوره بقره آیه 216 می­فرماید: «حکم جهاد برای شما مقررگردید وحال آنکه برشما ناگوار و مکروه است ولیکن چه بسیار شود که چیزی را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح در آن بوده و چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و درواقع شر وفساد شما درآن است و خداوند برمصالح امور داناست و شما نادانید.»1ونیز خداوند می­فرماید:« یا ایها­النبی­حرض­المؤمنین­علی­القتال»2 ای پیامبر مؤمنان را به جنگ وکارزار تشویق کن. «وقاتلو حتی­الاتکون فتنه ویکون الدین الله»3 و با کافران جهاد کنید تافتنه و فساد از روی زمین بر طرف شود و همه را آئین، دین خدا باشد.

     دسته­ای ازآیات هستند که هدف­کلی مبارزه و جهاداسلامی را مشخص­می­نمایند یعنی«سبیل الله »، بنابر این­آیات مسلمانان بایدبرای رسیدن به این هدف و به منظور جلوگیری از ایجاد موانعی که دراین راه وجود دارد به مبارزه برخیزند. «وقاتلو هم فی سبیل الله و اعلموا ان­الله سمیع علیم»4 وجهاد کنید در راه خدا و بدانید که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. همچنین درسوره نساء آیه 76 می­فرمایند: «الذین­امنوایقاتلون فی­سبیل­الله والذین کفروا یقاتلون فی­سبیل­الطاغوت.» اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان جهاد می کنند.

     قرآن درحالی­که مسلمانان را امر وتشویق به جنگ و کارزار در راه خدا می­نماید درپاره­ای از آیات به بیان خصائص و ویژگی­های دشمنان اسلام و کسانی که باید با آنها به مبارزه نموده می­پردازد برخی از این گروه­ها که در قرآن ازآنها یاد شده عبارتند از: گروه­های محارب و مفسد که خداوند درمورد این گروه درآیه 33 از سوره مائده می­فرماید:«همانا کیفرآنان که با خدا و رسولش به جنگ ­برخیزند و در زمین به فساد بکوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانیده یا به دارکشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند یا به نفی بلد وتبعید از سرزمین صالحان دور کنند، این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنها است اما درآخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.» گروه دیگر گروه­های بی­ایمان که به محرمات اسلام وقعی نمی­نهند. دراین­خصوص در قرآن آمده است: «قاتلواالذین لایؤمنون بالله­ولابالیوم الاخر ولایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین­الحق من الذین­اوتوالکتاب حتی بعطول الجزیه عن ید و هم صاغرون»1 ای اهل ایمان به هرکس­که به­خدا وروز قیامت ایمان نیاورده وآن­چه خدا ورسولش­حرام کرده حرام نمی­دانند و به دین وآئین­اسلام نمی­گروند، قتال و کارزار نمائید تا آن گاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند.

     علاوه برموارد فوق بامطالعه­درآیات قرآن ویژگی­های گروه­های دیگری­را می­یابیم که خداونددستورجنگ باآنها راجایزدانسته­است ازجمله این­گروه­ها می­توان به گروه دوستان وهواداران شیطان، گروه مادی­گرایان، گروه­کافران، مشرکین ومنافقین، گروه ظالمین وستمگران و … اشاره نمود.

     بدیهی­است­اسلام دینی نیست که بر پایه و اساس­جنگ و خونریزی پایه­گذاری ­شده باشد، بلکه درحقیقت باید گفت­که پایه و اساس دین­اسلام برصلح و دوستی استوار است. طبق نص­صریح قرآن، دراسلام صلح و دوستی بهتر ازجنگ و خونریزی می­باشد.2 اما با توجه به رفتاری که افراد و گروههای مختلف غیرمسلمان با مسلمین درمقابله بااسلام اتخاذ می­کنند مسلمین نیز ناچار باید با اینگونه رفتارها مقابله نموده و به جهاد برخیزند، همچنین­دراسلام و قرآن جنگ و کارزار با برخی از افراد منع شده است ازجمله کسانی که در حنگ شرکت ندارند، زنان، کودکان، پیران وسالخوردگان و….

تعداد صفحه :137

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید