پایان نامه روانشناسی تربیتی: بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان :

بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر کیومرث فرحبخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول : کلیات مسأله

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………

تعاریف واژگان اختصاصی طرح   …………………………………………………….………………………………………………

فصل دوم : ادبیات و پیشنیه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………………………

مبانی نظری اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های روانکاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های زیستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه انسان گرایان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

علائم اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

انواع اضطراب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نقش والدین در ایجاد تداوم اضطراب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تعریف دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اهمیت دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

دیدگاه دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه های دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

سالیوان و مدل بین فرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه کردار شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه هورنای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نظریه روانشانسی انفرادی آدلر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

عزت نفس و دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابطه دلبستگی و انواع اختلالات اضطرابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………

انواع الگوهای ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

الگوهای ارتباطی عاطفی والد در هنگام آشفتگی کودک ……………………………………………………………………………………………………………..

طبقه بندی مادران با توجه به مدل کاری درونی متخصام – درمانده …………………………………………………………………………………………..

سطوح پردازش در ارتباط های والد – کودک ……………………………………………………………………………………………………………………………

سطح فردی : مدل کار درونی از خود درگیری …………………………………………………………………………………………………………………………….

سطح میان فردی : دریافت و ارسال پیام ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….

سطح فراشناختی : روز آمد کردن و باز بینی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

نقش ارتباط باز در ایجاد دلبستگی ایمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

چرخه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک ……………………………………………………………………………………………………………

آسیب شناسی روانی و ساختارهای تحولی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

نقش تجربه اولیه و سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اختلال در رابطه اولیه و آسیب شناسی روانی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابطه دلبستگی و برخی اختلالات خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اختلال های اضطرابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رفتارهای ضد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

افسردگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مداخله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم : روش شناسی و تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مبانی نظری مقیاس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

معرفی مقیاس و کاربرد آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

روش نمره گذاری مقیاس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اعتبار و روایی مقیاس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چگونگی و زمان اجرای پیش آزمون و پس آزمون  …………………………………………………………………………………………………………………………

توضیح مختصر جلسات آموزش مادران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم ( ارائه یافته های پژوهش )

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش اول ، توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم : ( بحث و نتیجه گیری )

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات  کاربردی در ارتباط با اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….

ضمیمه

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست نمودارها

نمودار (1-2) چرخه ایمن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نمودار (2-2)چرخه اضطرابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست جداول

جدول (1-2) انواع ارتباطهای عاطفی مخرب مادر ……………………………………………………………………………………………………………………..

جدول (2-2) دلبستگی درماندگی / بیمناک : رفتارهای مربوط به دلبستگی مادرانی که کودک آنها

در جلسات باز دیدار به صورت آشفته / نزدیک شونده ( D- ایمن ) طبقه بندی شدند …………………………………………………….

جدول (1-4) میانگین ، انرحاف معیار نمره های آزمونهای گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون………………………………….

جدول (2-4) میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون …………………………………

جدول (3-4) نتایج آزمون لوین ، جهت بررسی همگنی و واریانهای نمرات آزمودنیهای گروه کنترل آزمایش ……………………

جدول(4-4) نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس مبتنی بر تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی

بر کاهش اضطراب کودکان در گروه های آزمایش و کنترل ………………………………………………………………………………………………

جدول (5-4) میانگین تعدیل شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ها

پیوست 1 . مبانی نظری برنامه آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی ) …………………………………………………………………………………….

پیوست 2. برنامه کاربردی آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی ) ……………………………………………………………………………………..

پیوست 3 . فعالیت های کارگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

آزمون اضطراب زانک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

دیاگرام ابعاد رابطه باز و بسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع برنامه آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی( دلبستگی پیوند عاطفی که افراد با یک موضوع دلبستگی که فراهم کننده امنیت است برقرار می کنند و باعث سازگاری روانی در سر تا سر عمر می باشد ) و اضطراب ( حالتی که با احساس وحشت مشخص می شود و با علائم جسمی و تحریفاهای ادراکی و شناختی همراه است ) کودکان انجام شده است . روش تحقیق : نمونه مورد بررسی شامل 24 دانش آموز دختر دبستانی منطقه 2 تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه 12 نفر آزمایش و گواه قرار گرفته اند و به آزمون اضطراب زانک در دو مرحله پاسخ داده اند و مادران در گروه آزمایش با برنامه آموزش بر مبنای نظریه دلبستگی آموزش دیدند

یافته ها: یافته های این پژوهش از روش تحلیل کوواریانس بدست آمده . بامیانگین نمره اضطراب (زانک) برای گروه کنترل «پیش آزمون» برابر 6/30 ، میانگین گروه کنترل (پس آزمون) برابر 1/36 و میانگین گروه آزمایش ( پیش آزمون ) برابر 2/31 و میانگین گروه آزمایش ( پس آزمون ) برابر 6/27 بدست آمد و « P<0.01 , F=12.227» که نشان داده بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی و کاهش اضطراب کودکان رابطه معنادار وجود دارد . همچنین تحلیل آماری از طریق آزمون کوواریانس انجام گرفته است .

نتیجه : بر اساس یافته های پژوهش حاضر ، آموزشگران مادران در مدارس می توانند با بهره جویی از برناهای کامل و  جامع بر مبنای نظریه دلبستگی در جهت کاهش اختلالات اضطرابی کودکان گام موثری بردارند .

مقدمه: 

دلبستگی[1] مجموعه ای از رفتارهاست که باعث حفظ مجاورت مطلوب باچهره دلبستگی[2] می شود .

وقتی که شخص در یک موقعیت آسیب زا قرار دارد ، زمانی است که بیشترین رفتار های دلبستگی از وی سرمی زند و زمانی که چهره دلبستگی حمایت کافی را داشته باشد این رفتار ها غیر فعال می شود (اردمن و کافری[3]،2003)

بالبی با تشریح فرایند دلبستگی نوزاد _ مادر مدعی شد رفتارهای دلبستگی تعامل هر انسانی و اختلالات روان شناختی آتی را در خود تحت تاثیر قرار می دهد فرض اساسی نظریه بالبی این است که تجربه اولیه با مراقبان روی عمل کرد فرد در روابط بعدی اثر گذار است .

یکی از مفاهیم بنیادی بالبی که رفتار فرد را در تعاملات بین فردی هدایت می کند مفهوم «الگو های فعال درونی »[4] است. این الگو ها مبتنی بر تجارب تکراری کودک با چهره دلبستگی است . کودک بر اساس باز نمایی های ذهنی خود از رفتار مراقب ( ویژگی های در دسترس بودن و پاسخ ده بودن )  الگوهای  فعالی  را از خود و دیگران در ذهن تشکیل می دهد . به وسیله این الگوها فرد رخداد های محیطی را تبیین می کند و انتظارات خود از ایمن بودن دنیا و پذیرفتنی بودن خود را شکل می دهد . (براون[5]،2011)

بالبی معتقد بود که  نا ایمنی دلبستگی به آسیب پذیری نسبت به اختلالات روانی منجر می گردد. افراد دلبسته نا ایمن خود را به عنوان افرادی بی ارزش ادراک کرده و روابط آنها با دیگران مبتنی بر طرد اجتماعی است ، بنابراین عدم حساسیت به نیاز های کودکان (خصوصا در نوزادی ) احتمال رخداد اضطراب را افزایش می دهد. (پروست[6]،2011، به نقل از رشیدی پور ،1391 )

اینکه فرد هیجان معینی را تجربه خواهد کرد یا نه به چگونگی ارزیابی وی از محیط بستگی دارد و اضطراب زمانی تجربه می شود که فرد رویداد های زندگی را به صورت تهدیدی نا معین ارزیابی کند.                            (پاور[7] و دالگیش[8]،به نقل از رشیدی پور ، 1391)

اضطراب زمانی تجربه می شود که نظام شناختی فرد خود را در موقعیتی که با آن رو برو است بدون کاربرد بیابد0

فرد معنای اتفاقی که افتاده است را در نمی یابد و وقتی فرد خود را در موقعیت های جدید می یابد دچار اضطراب می شود . اگر نظام شناختی پیچیده و مناسبی ایجاد کرده باشد در نهایت می تواند به موقعیت معنا دهد و برای واکنش نشان دادن پاسخ های موثری را انتخاب کند . اگر نظام شناختی فرد نتواند به او در انتخاب واکنش مناسب کمک کند اضطراب فرد زیاد و مزمن خواهد شد و فرد ممکن است راهبردی نا سالم انتخاب کند . (هینکل ، 2010)

بالبی معتقد است حالت های اضطرابی و افسردگی که در دوران بزرگسالی و نیز شرایط آسیب روانی رخ دهد ، به گونه ای معنی دار و سیستماتیک با حالت های اضطراب نا امیدی و گسلش (عدم دلبستگی) توصیف شده در دوران کودکی ارتباط دارد 0 کودکان رفتار های متفاوتی دارند ، این رفتار ها ممکن است قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی باشد ،با ثبات یابی ثبات ، محروم کننده باشد یا ارضا کننده ، محافظت کننده باشد یا بی تفاوت ، علاقه مند باشد یا بی علاقه ،  در هر صورت کودک با اولیای خود همانند سازی کرده و ارزشهای آنان را درون فکنی می کند . این رفتار ها و شیوه هایی که والدین برای تربیت کودکانشان به کار می گیرند نقش مهمی در آسیب شناسی روانی و رشد کودکان بازی می کنند بحث در مورد هر یک از مشکلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش ها ، رفتار ها و شیوه های فرزند پروری تقریبا غیر ممکن است (محرابی ، 1383)

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 146

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید