پایان نامه روانشناسی تربیتی: بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی تربیتی

عنوان:

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی­پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

اهمیت و ضرورت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

اهداف جزیی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

سوال و یا فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..14.

متغیر مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………23

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….15

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

تصمیم گیری،تاریخچه و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….16

تعریف تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….16

تفاوت های فردی در تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………….18

فرآیندهای شناختی در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………..20

ابعاد تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………21

انواع تصمیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

سطوح تصمیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

روند تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………24

اجزای تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

راهبرد های تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………29

سبک های تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………………………………………31

عوامل موثر فردی در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………… 32

اثر هیجانات قبل و بعد از فرآیند تصمیم گیری………………………………………………………………………………………….33

مبانی نظری کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………35

ویژگی های کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………39

طبقه بندی های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………….. 41

ابعاد کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….42

علل کمال گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………44

پیامد های کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………..47

رفتار جرات مندانه………………………………………………………………………………………………………………… 48

جرات ورزی در نظریات روان شناسی………………………………………………………………………………………………………51
رفتار جرات مندانه و سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 56
آموزش های مهارت های جرات ورزی……………………………………………………………………………… …………………….59
مولفه های ابراز وجود و رفتار جرات مندانه………………………………………………………………………………………….59

تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………..62
تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………………………………………64

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..68

جامعه مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..69

نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………..69

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………69

برنامه آموزش مهارت رفتار جرات مندانه…………………………………………………………………………………………………72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………….79

سوال 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

سوال 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

سوال 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………. 105       پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..105

 

فهرست نمودار و اشکال

جدول 1-4…………………………………………………………………………………………………………..5

جدول2-4……………………………………………………………………………………………………………………77

نمودار1-4……………………………………………………………………………………………………………………77

نمودار2-4……………………………………………………………………………………………………………………78

جدول3-4…………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول4-4……………………………………………………………………………………………………………………80

جدول5-4…………………………………………………………………………………………………………………..81

جدول6-4…………………………………………………………………………………………………………………..82

جدول7-4……………………………………………………………………………………………………………………83

جدول8-4……………………………………………………………………………………………………………………84

جدول9-4…………………………………………………………………………………………………………………..85

جدول10-4…………………………………………………………………………………………………………………85

جدول11-4………………………………………………………………………………………………………………..85

جدول12-4……………………………………………………………………………………………………………….. 86

.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران بوده است. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان دبیرستانهای دخترانه منطقه 8 شهر تهران از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مدرسه انتخاب و به‌ صورت تصادفی 32 نفر انتخاب شدندو در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 16 نفر بوده است). آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. نتایج: داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در سبک‏های تصمیم‏گیری و ابعاد کمال‏گرایی و مؤلفه‌های آنها تفاوت معناداری وجود دارد. (01/0>p). یافته‌ها: آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه در افزایش سبک تصمیم‏گیری عقلانی و کاهش سبک‏های تصمیم‏گیری آنی، اجتنابی و وابستگی موثر بوده است و بر سبک تصمیم‏گیری شهودی بی‏تاثیر بوده است. همچنین این آموزش‏ها کاهش ابعاد کمال‏گرایی خودمدار، دیگرمدار و اجتماع مدار را در پی داشته است.

مقدمه

نوجوانان امیدها و سرمایه‏های آینده جامعه محسوب می‏شوند. نقش بی بدیل این قشر در روند رشد، توسعه و تعالی کشور بر هیچ‏کس پوشیده نیست، لذا هرگونه سرمایه‏گذاری برای این گروه سنی در جهت رشد و شکوفایی به عنوان پشتوانه‏ی اساسی، ضروری است. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از نوجوانان ما در مدارس مشغول به تحصیل هستند، آموزش و پرورش یکی از نهادهای بسیار مهم کشور است که با توجه به وظیفه خطیر پرورش افراد اجتماع، مسئولیت عظیمی درغنی شدن هرچه بیشتر سرمایه های علمی و معنوی جامعه برعهده دارد. نیروهای پرورش یافته توسط آموزش و پرورش، باید در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی ایفای نقش کنند. بنابراین هر چه که یک کشور به آموزش و پرورش خود بها دهد و آنرا غنی­تر سازد به بیراهه نرفته، بلکه رشد و شکوفائی جامعه را تضمین خواهد کرد. پرداختن به این امر در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع و امکانات و افزایش سریع جمعیت، پررنگ­تر شده و اهمیت بیشتری پیدا می­کند. از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های معلمان، مدیران مدارس و خانواده‌های دانش‏آموزان، پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها می‌باشد. سؤالی که ذهن هر پژوهشگر را درگیر می­سازد این است که “آیا راه حلی وجود دارد که بتوان از منابع مالی و انسانی که هر ساله به میزان وسیعی در آموزش و پرورش کشور صرف می‏شود بهره بیشتری برد؟”. یکی از تدابیر لازم برای بهینه‏سازی آموزش کشور، پرداختن به مسائل و عوامل موثر بر رشد و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان است. این که چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان تأثیر می­گذارد، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره از حیطه های مورد علاقه پژوهشگران تربیتی و روان شناسان تربیتی بوده است[1](آکوردینو و اسلانی، 2008)

حصول به اهداف آموزشی با وجود آشفتگی ها و ناسازگاری های عاطفی و رفتاری امری مشکل و غیرممکن است و با توجه به اینکه نوجوانان در مقطع سنی خود با مسائل و مشکلاتی در سازگاری با روابط بین فردی، بلوغ، تحصیلی و… مواجه می شوند ایجاد شایستگی‏های لازم برای مقابله مؤثر و کارآمد با چالش های حال و آینده ضروری به نظر می‏رسد. یکی از راه‏های ارتقای سطح سازگاری دانش آموزان بهره‏گیری از مهارت‏های شناختی من جمله آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه است(برنز[2]، 2008)

آموزش مهارت‏های زندگی برای کودکان و نوجوانان همواره به عنوان یکی از اهداف عالی نظام رسمی تعلیم و تربیت بوده است، چرا که رشد و تحول در سایه آموزش این مهارت‏ها حاصل شده و موجب سازگاری و برقراری ارتباط سالم و صحیح کودکان و نوجوانان با اطرافیان می‏گردد، بنابراین برنامه‏ریزی قبلی و هدف‏گذاری دقیق و تلاش مستمر برای آموزش و تقویت آنان ضروری است. جریان ابراز وجود نمودن از کودکی شروع شده و در تمام طول زندگی ادامه دارد. بر این اساس بدیهی است که هرگونه تلاش در خصوص ایجاد و پرورش مهارت‏های مهمی همچون رفتار جرات‏مندانه چه در برنامه درسی رسمی و یا در فعالیت های فوق برنامه مدرسه نمی‏تواند بدون ملاحظه روند رشد دانش‏آموزان در ابعاد مختلف رشدی باشد، به‏ویژه آنکه سالهای حساس رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان مقارن با سنین مدرسه اعم از ابتدائی و دبیرستان است، لذا از آنجا که دانش‏آموزان این سنین سرنوشت ساز را در مدرسه سپری می‏کنند، ناگزیر مدرسه موظف است فرصت‏های مناسب برای رشد مهارتهای زندگی را فراهم آورد که مهارت هایی نظیر ابراز وجود، ارتباط موثر، کار گروهی و… را شامل می شود (الیوت و همکاران، به نقل از نظری نژاد، 1372).

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رفتار جرات‎مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دختران مقطع سوم دبیرستان انجام شده است تا به این ترتیب گامی دیگر در جهت تحقق اهداف پیشگیرانه در افزایش سازگاری و بهبود تصمیم‏گیری و کاهش کمال‏گرایی منفی نوجوانان برداشته شود کاملا واضح است که اگر اهداف فوق میسر شوند، راهی روشن و هموار جهت شکوفایی و استعدادهای نو، فراهم می‏گردد. این امر موجبات تکامل فردی و اجتماعی تک تک افراد جامعه را فراهم ساخته و در نهایت به پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون منتج می‏شود چراکه نوجوانان امروز تصمیم سازان آینده این مرز و بوم خواهند بود و هرچقدر این تصمیم‏ها مبتنی بر درایت و تدبیر و به دور از وهم و خیال باشد تبعاتی بسیار درخشان‏تر در برخواهد داشت.بطور خلاصه می توان گفت : به دلایل متعدد بسیاری از نوجوانان ما از توانایی تصمیم گیری و انتخاب اصلح برخوردار نیستند و از طرفی برای اصلاح و درمان بسیاری از نابهنجاری‏های شخصیتی همچون کمال‏گرایی منفی نیاز به آموزش های مفیدی همچون مهارت‏های زندگی است تا آنان بتوانند از حداکثر ظرفیت‏های ذهنی و توانمندی‏های بالقوه خود بهره‏مند شوند بی‏تردید نوجوانان مجهز به مهارت رفتار جرات‏مندانه که رکن مهمی از مهارتهای زندگی است، نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه کارآمدی بیشتری از خود نشان می‏دهند. بنابراین شناخت صحیح این قشر عظیم و کوشش در راه حل مشکلاتشان از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است (کیامرثی، 1392).

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 145

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید