پایان نامه روانشناسی تربیتی: تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه¬های اضطرابی آنان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

موضوع:

تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه­ های اضطرابی آنان

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1.فصل اول: کلیات… 6

1.1مقدمه و بیان مساله. 7

1.2اهمیت و ضرورت پژوهش… 11

1.3اهداف پژوهش… 12

1.4سؤال های تحقیق.. 12

1.5فرضیه پژوهش… 12

1.6متغیر های تحقیق.. 13

1.7تعریف مفاهیم تحقیق.. 13

الف: تعریف نظری.. 13

ب: تعریف عملیاتی.. 14

2فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 15

2مروری بر مبانی رشد کودک.. 16

2.1دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک.. 17

2.2الگوهای زیست شناختی.. 18

2.3ژنتیک… 19

2.4الگوی روان پویشی.. 20

2.5نظریه روابط موضوعی.. 22

2.6دیدگاه رفتارگرایی.. 23

2.7شرطی سازی کلاسیک… 23

2.8شرطی سازی کنشگر. 24

2.9یادگیری مشاهده ای.. 25

2.10الگوی شناختی.. 26

2.11تحریف ها و نواقص شناختی.. 26

2.12الگوی شناختی  رفتاری.. 27

2.13نظریه سیستمی.. 28

2.14تئوری­های روان شناختی و فیزیولوژیایی مختص به اضطراب کودک.. 29

2.15نظریه می.. 30

2.16نظریه سالیوان. 30

2.17نظریه اندرسون و هب… 31

2.18نظریه اضطراب حالت در برابر اضطراب صفت… 31

2.19نظریه لازاروس و آوریل.. 32

2.20مراحل رشد شناختی کودکان. 32

2.21مفاهیم پایه درنظریه پیاژه 33

2.22مراحل رشد شناختی پیاژه 36

2.23مرحله حسی –حرکتی: تولد تا 2 سالگی.. 37

2.24مرحله پیش عملیاتی: 2تا 7 سالگی.. 38

2.25مرحله عملیات عینی 7 تا 11سالگی.. 41

2.26مرحله عملیات صوری: 11 سالگی به بعد. 42

2.27کاربردهای آموزشی نظریه رشد شناختی پیاژه 43

2.28نظریه های نوپیاژه ای ورویکرد خبرپردازی رشد شناختی.. 43

2.29رشد عاطفی بهنجاردر کودک در طی مراحل رشد. 46

2.30جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان. 47

2.31اختلال اضطراب تعمیم یافته. 48

2.32شیوع اضطراب در کودکان. 51

2.33علل اضطراب در کودکان. 52

2.34رویکردهای مختلف سنجش اضطراب در کودکان. 53

2.35تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 71

2.36ارتباط بین اضطراب تعمیم یافته و رشد شناختی در مرحله پیش عملیاتی.. 55

2.37ارتباط بین مرحله رشد شناختی و اضطراب در کودکان. 58

2.38مروری بر مطالعات صورت پذیرفته در رابطه با رشد شناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی  61

3.فصل سوم طرح پژوهش… 70

 

3.1جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه تحقیق.. 72

3.1.1گروه نمونه و شیوه انتخاب آن. 72

3.2ابزار جمع­آوری اطلاعات… 72

3.3روش انجام تحقیق.. 73

3.4مراحل و زمان­بندی اجرای تحقیق.. 74

3.5روش تجزیه و تحلیل داده­ها 75

3.6ملاحظات اخلاقی.. 75

4فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 76

4.1شاخص های توصیفی.. 77

4.2یافته های استنباطی.. 82

5فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری.. 86

5.1بحث کلی.. 87

5.2بحث در چارچوب فرضیه های پژوهش… 88

5.3محدودیت ها 94

5.4پیشنهادات… 95

چکیده

مقدمه: مطالعه آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان به والدین موضوعی است که امروزه مورد توجه فزاینده­ قرار گرفته است. پژوهش حاضر در دو بخش انجام شد. در بخش اول به بررسی تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان مضطرب بر کاهش اضطراب آنها  پرداخته شد و در بخش دوم پایداری و تاثیر این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت.

روش: ابتدا 60 نفر از کودکان مضطرب را از طریق آزمون آخنباخ به عنوان پیش آزمون انتخاب گردیدند سپس نمونه های آماری به صورت گمارش تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند و پس از گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی از هر دو گروه به یک گروه از والدین آنان آموزش مربوط به رشد شناختی (بر اساس نظریه پیاژه) داده شد ( گروه آزمایش ) و به گروه گواه آموزشی داده نشد.  از هر دو گروه از کودکان همان والدین تست آخنباخ با مولفه­ی اضطراب به عنوان پس آزمون گرفته شد. مدتی) 3 ماه)پس از پایان نتایج آزمون ها و آموزش مربوطه مجدداً تست آخنباخ برای پایداری آموزش در طول زمان گرفته شد.

یافته‎ها: نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان به والدین آنها بر کاهش اضطراب کودکانشان رابطه ی معناداری داشتند.در بخش دوم تحقیق پایداری این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان نیز معنا دار بود.

نتیجه گیری: می­توان به عنوان یک راهکار در مورد کاهش اضطراب کودکان از این آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین در جهت کاهش اضطراب کودکان پیش دبستان بهره برد.

1.1   مقدمه و بیان مساله

در سنین بین 2 تا 7 سالگی سرعت رشد جسمانی کودک کاهش می­یابد. از نظر رشد شناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی[1] قرار دارد، خودمحوری، جاندار پنداری، دگر پیروی، داشتن دیدگاهی نسبت به رویاها به عنوان رویدادهای بیرونی، نبود طبقه بندی از ویژگی های مهم این مرحله به شمار می­آیند ( ویلیام کرین[2]، ترجمه خوی نژاد،1384)، سخن گفتن جانشین صداهای  بی معنی وکلمات منقطع می گردد. کودک از راه سخن گفتن خواسته ها و سؤال­های خود را مطرح می کند. بازی مبتنی بر انگیزه های درونی  می گردد. در بازی­ها از زندگی واقعی، پدر و مادر و سایر کودکان تقلید می کند. در این مرحله کودک برای اشیای اطراف خود کاربردهای جدیدی ابداع می کند. نقّاشی های این مرحله بیشتر جنبهً نمادین دارند. آن ها اشکالی را ترسیم می­کنند که شبیه انسان و یا حیوان هستند (ماسن[3] و همکاران،  ترجمهً یاسایی، 1373).

تحول عاطفی در این مرحله به دلیل وجود کنش­های رمزی، تجسم و به کارگیری زبان در قالب احساسات اجتماعی و اخلاقی متجلّی می­گردد. نخستین احساسات اخلاقی غالباً در درون خانواده شکل می­گیرند. در این مرحله درک اخلاقی کودکان از درست و نادرست با ارزیابی اعمال و تقسیم آنها به خوب و بد آغاز می گردد. از نظر مناسبات اجتماعی در اوایل این دوره، ارتباط با گروه هم سن با هدف تصاحب مالکیت آن ها شکل می گیرد. در حالی که در پایان این مرحله  در حدود هفت سالگی  تمایل به سازماندهی فعالیت های دسته جمعی در کودک نمایان می گردد. به بیان دیگر از اوایل این دوره، رفتارهای اجتماعی کودک به سوی تعامل های اجتماعی فعال جهت­گیری می نمایند.  در نتیجه ضرورت ایجاد زمینه برای “بازی های مشارکتی” در این سنین کاملا” محسوس است. در این نوع بازی ها کودکان یکدیگر را جست و جو می کنند و از بازی های دو نفره لذّت می برند. البتّه در این مرحله وجود تعارض ها و مناقشات بسیار چشمگیر است که با افزایش سن، از میزان آ نها کاسته می شود. از سنّ چهار سالگی رقابت بین کودکان شکل عینی تری یافته و اغلب از جانب خانواده و مربیان به این امر ترغیب می شوند. این در حالی است که کودکان بیشتر به آموزش “همکاری” و “تعاون” و “همزیستی مسالمت آمیز” با همسالان خود نیازدارند. چرا که از خلال همکاری، تعاون و تعامل مناسب به تحول اجتماعی و فکری دست می یابند (منصور، 1378).

عدم آگاهی والدین از هر یک از این ویژگی ها می تواند باعث افزایش انتظارات و توقعات والدین نسبت به کودکانشان شود که این  انتظارات پیش از موقع والدین در این مرحله از کودکان نیز می تواند کودکان را دچار اضطراب کند. بنابراین اهمیت و نقش اساسی خانواده در این مرحله و ابعاد گوناگون آن همیشه مورد تأکید صاحب نظران و دانشمندان علوم روانشناختی و تربیتی بوده است. بدیهی است آنچه کودک در سنین ابتدایی رشد تجربه می کند تأثیر مهم و سرنوشت سازی در شکل گیری شخصیتش در بزرگسالی و زندگی آتی دارد ( فردوسی، 1385).

در همین راستا تقریباً دو دهه قبل یتز[4] ( 1990) با تعجب اعلام کرد؛ سال­ها از بررسی و کسب صلاحیت­های لازم قبل از اینکه افراد وارد شغلی مانند؛ معماری یا دکتری شوند می گذرد، با این حال هنوز تمایل به پدرو مادر شدن بدون کسب مهارت های لازم وجود دارد. گوردن [5]( 2000) اهمیت و ضرورت فرزند پروری را این­گونه بیان می کند؛ میلیون­ها پدر و مادر جدید هر ساله این وظیفه را بر عهده می گیرند در میان آنها بیشترین مشکلاتی که هر کسی می تواند داشته باشد، نگهداری از کودک است، یک موجود درمانده که ما دربرابر بهداشت روانشناختی و جسمی او مسئولیت کامل داریم تا او را به فردی مولد، مسئول و یک شهروند اجتماعی تبدیل کنیم. او در ادامه روی آموزش والدین برای به عهده گرفتن این نقش حیاتی تاکید می­کند.

گذشته از این نظریات پژوهش های بسیاری در مورد نقش خانواده در رشد عقلانی و بهداشت روانی کودکان به اجرا درآمده است یکی از مهمترین این پژوهش ها مشاهده خانه برای ارزیابی محیط[6] خانه  است در این سلسله پژوهش ها ثابت شد که محیط فیزیکی منظم و تحریک کننده به علاوه محبت و ترغیب والدین، صرف نظر از مرتبه اقتصادی و اجتماعی و قومیت همواره هوشبهر اولیه کودکان را پیش بینی می کند (برادلی و همکاران، کلبانف و همکاران، 1998).

در یک پژوهش دیگر معلوم شد نوباوگان و کودکانی که در خانواده های کم جمعیت بزرگ شده بودند و والدینی داشتند که از لحاظ کلامی خیلی بیشتر راغب به پاسخگویی بودند، عامل مهمی است که به پیشرفت زبان، هوش وموفقیت تحصیلی کمک می کند (ایوانس، مکسول و هارت، 1999).

در واقع از طریق بهبود محیط خانوادگی خطرات مربوط به کودکان را می توان کاهش و عوامل حمایت کننده را افزایش داد (فلنر، برند، مولهال و کانتر[7]، 1994، روچ- راس[8]، 1992). والدین می توانند از طریق بهبود مهارتهای فرزند پروری،کاهش استرس، افزایش حمایت، کیفیت زندگی کودکان و محیط خانوادگی شان را بهبود بخشید ( فلنرو همکاران، 1994).

یکی از مهمترین پژوهش هایی که در این زمینه وجود دارد؛ یک برنامه مبتنی بر آموزش روانی خانواده در ابعاد گوناگون مانند: رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی، روانی و اجتماعی و هویتی است، که توسط پاملا پیرل کِر[9] (2008) در آفریقای جنوبی انجام شده است، هدف از این پژوهش اجرای برنامه آموزش روانی در خانواده ها برای ارتقا سطح مهارت­های فرزند پروری در آنها و جلوگیری از بروز آسیب روانی در کودکان بود. در این پژوهش کارایی والدین از طریق چندین عامل افزایش یافت؛ 1) آشنایی با مراحل رشد کودکان و نوجوانان. 2) آشنایی با نقش متقابل والدین نسبت به نوجوانان.3) عواملی که برروی فرزند پروری تاثیر می گذارد ( برای نمونه تاثیرات چند نسلی و تاثیر ساختار خانواده روی والدین). 4) چالش هایی که کودکان در خلال رشد با آن مواجه می شوند و می تواند مانعی بر سر راه رشد و پیشرفت آنها باشد. 5) عواملی که به والدین برای غلبه بر این چالش ها و بهبود مهارت­های  فرزند پروری کمک می کند 6) آموزش مهارت­های فرزند پروری در جهت تقویت کارایی والدین. 7) طبیعت خود برنامه آموزش روانی که می تواند کارایی والدین را نسبت به فرزندان افزایش دهد. این مطالعه روی 21 نفر ( 5 پدر و 16 مادر) به مدت 6هفته در جورجیای آفریقای جنوبی به اجرا درآمد یافته ها بعد از تحلیل و نظارات چند گروه متخصص روی اجرای پژوهش از تاثیر برنامه آموزش روانی به خانواده ها به منظور افزایش کارایی آنها در ارتباط با فرزندان حمایت می کند.

مری اِ فریست[10] و همکاران  (2005) پژوهشی در زمینه آموزش روانی به خانواده هایی که کودک و نوجوان مبتلا به اختلال خلقی دارند انجام داد، این تحقیق خلاصه مختصری از ادبیات پژوهشی مربوط به کودکان مبتلا به اختلالات خلقی و بحث در مورد ابرازات هیجانی آنها و ارتباط بین کاهش این تظاهرات و بهبود اختلال خلقی در این افراد ارائه می داد. در این پژوهش آموزش روانی وسیله ای برای کاهش تظاهرات هیجانی فرض شده بود، تمامی پژوهشگران روی این موضوع اتفاق نظر دارند که آموزش روانی به خانواده ها وسیله مناسبی برای پیشگیری و درمان اختلالات خلقی در کودکان محسوب می شود. در واقع می توان گفت برنامه های مبتنی بر آموزش روانی در خانواده هایی که نوجوانان مبتلا به اختلالات خلقی دارند تجربه بالینی ارزشمندی محسوب می شود. البته آموزش روانی خانواده بیشتر مکمل و بهبود بخش دیگر درمان­هاست (گلدشتاین[11]، 1995) و اکثر مداخلات مبتنی بر آموزش خانواده هدفشان افزایش دانش از طریق فراهم کردن موضوعات آموزشی در مورد سبب شناسی، تشخیص، نشانه ها و دوره های بیماری روانی و همچنین گزینه­های درمانی و منابع در دسترس برای تهیه امکانات بازپروری است (­دی گروت، لیود و کینگ، 2003). به همین جهت تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های شناختی رشد قبل از دبستان که از اهمیت خاصی برخوردار است به آموزش والدین کودکان مضطرب می پردازد تا در صورت تاثیر بتواند گامی مهم در جهت بهداشت روانی کودکان بردارد که در سال های بعد تجربه های جدید تری را خواهند داشت ؛ شخصیت پیش از دبستان آنها، پی ریز شخصیت بزرگسالی آنها می باشد

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 110

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید