پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی: بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی علوم تربیتی

پایان ­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان:

بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین

استاد راهنما:

دکتر جمال الدین کولایی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

(1) فصل اول (کلیات)………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

(1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

(1-2)بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………2

(1-3) اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………4

(1-4)اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

(1-4-1) هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

(1-4-2) اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

(1-5) فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….6

(1-5-1) فرضیه کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

(1-5-2) فرضیه های جزئی………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

مفاهیم نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

مفاهیم عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

(2) فصل دوم ( ادبیات تحقیق) ………………………………………………………………………………………………………………………….8

(2-1)مبانی نظری اضطراب……………………………………………………………………………………………………………………………………9

(2-1-1) اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

(2-1-2) نظریه های اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………………..10

(2-1-3) نظریه روان تحلیل گری………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

(2-1-4) نظریه رفتار گرا……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

(2-1-5) نظریه شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………10

(2-1-6) نظریه انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………11

(2-1-7) مراحل اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………………………….11

(2-2)مبانی نظری اضطراب امتحان………………………………………………………………………………………………………….12

(2-2-1) اضطراب امتحان……………………………………………………………………………………………………………………………..12

(2-2-2) رابطه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان………………………………………………………………………………………………………………13

(2-2-3) اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان، سازه های جدا……………………………………………………………………………………………….15

(2-2-4) ابعاد اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………………………………………………..16

(2-2-5) اضطراب صفت و حالت…………………………………………………………………………………………….18

(2-3) مبانی نظری اضطراب ریاضی………………………………………………………………………………………………………………………………20

(3-2-1) رفتارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………..22

(3-2-2) نظریه کارآمدی پردازش………………………………………………………………………………………………………………………………………22

(3-2-3) نظریه بازداری…………………………………………………………………………………………………………………………….22

(3-2-4) نظریه کنترل انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

(2-4)مبانی نظری حل مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………24

(2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

(2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی………………………………………………………………………………………………………25

(2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….26

(2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله…………………………………………………………………………………………………………………..28

(2-4-5) راهبردهای روش تدریس حل مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….29

(2-4-6) مراحل اجرای الگوی حل مسأله جورج پولیا ……………………………………………………………………………………………………….30

(2-4-7) مهارت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………32

(2-4-8) اشتباهات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….33

(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………34

(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………………….34

(2-5-2) اضطراب ریاضی علت ها و پیامدها……………………………………………………………………………………………………………………….34

(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی……………………………………………………………………………………………………….35

(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی…………………………………………………………………………………………………………….37

(3) فصل سوم (روش اجرای تحقیق)……………………………………………………………………………………………………….38

(3-1) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..40

(3-2) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………40

(3-3) گروه نمونه و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..40

(3-4) ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….41

(3-4-1) مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان…………………………………………………………………………………………………………………41

(3-5) شیوه اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………….42

(3-6) روش های آماری………………………………………………………………………………………………………………………….43

(4) فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل )…………………………………………………………………………………………………………45

(4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..45

(4-2) تجزیه و تحلیل داده های کمی………………………………………………………………………………………………………………………45

(4-2-1) بخش توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………45

(4-2-2) بخش استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………48

(5) فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری)…………………………………………………………………………………………………….58

(5-1)بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..59

(5-1-1) فرضیه کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………59

(5-1-2) فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………………………………..60

(5-1-3) فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………..61

(5-1-4) فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………..63

(5-1-5) فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………..64

(5-2) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….66

(5-3) پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………66

(5-3-1) پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………66

(5-3-1) پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….66

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….68

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد.جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان قزوین می باشد. و گروه نمونه عبارت است از ، 60 دانش آموز که به صورت تصادفی طبقه ای خوشه ای از جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردید. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، جایگزین و گروه آزمایشی طی هشت جلسه آموزش های مربوط به روش حل مسأله جورج پولیا را دریافت کردند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس اضطراب سنج ریاضی برای کودکان (MASC) استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاد از روش تحلیل کوواریانس صورت گرفت، نشان داد که بیشترین تأثیر در کاهش خرده مقیاس اضطراب ارزیابی ریاضی و کمترین تأثیر در کاهش خرده مقیاس اضطراب معلم ریاضی صورت گفته است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که تأثیر مهارت های حل مسأله در کاهش خرده مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی در این پژوهش رد شد.

مقدمه

پیشرفتهای سریع علم و صنعت و تأثیر آن در شئون مختلف زندگی بشر لزوم آشنایی به مقدمات ریاضی را حتی برای افرادی که به ساده ترین مشاغل اشتغال دارند روز به روز آشکارتر می سازد ( شکوهی ، 1362)

به طور کلی اهمیت و نقش پایه ای ریاضیات در تاریخ اندیشه توسط علوم و حتی سیر تحولات صنعتی و فنی غیرقابل انکار است . در واقع ریاضیات یکی از مهارت های فردی بسیار اساسی در تداوم زندگی روزمره در جوامع مدرن است ( اردن و اکگیو[1]، 2010) .

اما یکی از عواملی که می تواند روند تحصیل ریاضیات و عوامل مثبت با آن را با اشکال مواجه کند اضطراب ریاضی است . بسیاری ریاضیات را یک درس سخت می شناسند . برای بسیاری با یک احساس قوی از شکست همراه است و خاطره ی آنها از ریاضیات مدرسه خاطره ی آزمایش ها و امتحان ها ، سرخوردگی و ترس از “غلط درآوردن جواب” است ( هاوسون و ویلسون ، ترجمه ملکی ، 1368 ).

اضطراب ریاضی به عنوان یک حالت ناراحتی در زمانی که دانش آموز می خواهد تکالیف ریاضیاتش را انجام دهد ، پدید می آید . ویژگی های اصلی این ناراحتی شامل : دوست نداشتن ، نگرانی و ترس ، با تظاهرات خاص رفتاری مانند تنش ، ناامیدی ، پریشانی ، ناتوانی و بهم ریختگی روانی در هنگام دست زدن به کارهای ریاضی می باشد . علاوه بر این ، احساس اضطراب می تواند منجر به وحشت ، تنش ، ناتوانی ، اضطراب ، خجالت ، ناتوانی کنار آمدن ، عرق کف دست ، معده عصبی ، اشکال در تنفس و از دست دادن توانایی تمرکز باشد ( آقاجانی و همکاران، 1391 ) .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 103

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید