پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی: مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی 10-9 سال معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش آموزش و پرورش ابتدایی

عنوان پایان نامه:

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی 10-9 سال  معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران

استاد راهنما :

دکتر ایراندخت فیاض

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

اهداف تحقیق. 11

فرضیه های پژوهش… 11

تعریف متغیرها 12

الف) ویژگیهای شخصیتی. 12

ب) اعتیاد به اینترنت.. 13

ج) تعاملات اجتماعی. 14

 

فصل دوم:  مبانی  نظری و پیشینه تحقیق

تعریف اینترنت.. 16

اختلال اعتیاد به اینترنت.. 18

تعریف.. 18

الف- نظریه­های فردی. 21

ب- نظریه­های ساختار اجتماعی. 21

ج- نظریه­های فرآیند اجتماعی. 21

د- نظریه­های واکنش اجتماعی. 22

ه- نظریه پویایی روانی و شخصیت.. 22

و- نظریه کنترل اجتماعی. 23

ز- تبیین رفتاری. 23

ح- تبیین بیوپزشکی. 23

ط- نظریه شناختی. 24

ی- نظریه شناختی- رفتاری. 24

نشانه­ها و علائم بالینی. 25

ملاکهای تشخیصی اعتیاد به اینترنت.. 28

طبقه­بندی اعتیاد به اینترنت.. 31

ویژگی­های روانی اعتیاد به اینترنت.. 32

بیماریهای اینترنتی. 33

روشهای پیشگیری از مبتلا شدن به اعتیاد به اینترنت.. 34

تعریف شخصیت.. 38

تعریف ویژگیهای شخصیتی. 40

بررسی نظریه­ها بر اساس ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و اعتیاد به اینترنت.. 41

الگوی استفاده مرضی از اینترنت گروهول (1999) 43

نظریه رفتاری. 44

نظریه شناختی. 45

نظریه شناختی- رفتاری. 46

نظریه­های اجتماعی- فرهنگی. 51

1- نظریه بومشناختی یوری بران فن برونر. 52

2- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی. 53

رشد اجتماعی. 55

نشانهای رشد  اجتماعی. 60

ابعاد رشد اجتماعی. 62

پیشینه پژوهش… 67

تحقیقات داخلی. 67

تحقیقات خارجی. 74

 

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری. 87

روش نمونه­گیری و تعداد نمونه 87

ابزار پژوهش… 87

1- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAD) 88

2- پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیتی NEO.. 88

3- تعاملات اجتماعی. 90

فرآیند اجرای پژوهش… 91

روش تجزیه و تحلیل داده ها91

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ه

دادههای توصیفی. 93

اعتیاد به اینترنت.. 93

روان رنجورخویی. 93

برونگرایی. 94

گشودگی نسبت به تجربه 95

سازش­پذیری. 95

وظیفه­شناسی. 96

تعاملات اجتماعی. 97

آزمون فرضیه­های پژوهش… 97

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث: 105

فرضیه اول: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی تفاوت وجود دارد. 105

فرضیه دوم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی برونگرایی تفاوت وجود دارد. 106

فرضیه سوم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه تفاوت وجود دارد. 107

فرضیه چهارم: بین دانش آموزان  معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی سازشپذیری تفاوت وجود دارد. 108

فرضیه پنجم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی تفاوت وجود دارد. 109

فرضیه ششم: بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر تعاملات اجتماعی تفاوت وجود دارد. 110

محدودیت های پژوهش… 111

پیشنهاد های پژوهش… 112

منابع فارسی. 114

منابع انگلیسی  123

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی­های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان پسر معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری طرح شامل کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران بود. تعداد 380 نفر از طریق نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند به این صورت که با مراجعه به کلاس دانش آموزان اقدام به اجرای پرسشنامه شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های اعتیاد به اینترنت یانگ (IAD)، ویژگی­های شخصیتی (NEO) وتعاملات اجتماعی وایتزمن جمع­آوری و با استفاده از آزمون آماری T، تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی­های شخصیتی روان­رنجورخویی تفاوت وجود دارد و این رابطه مثبت است یعنی با افزایش نمرات روان­رنجورخویی، نمرات اعتیاد به اینترنت بالا می­رود. همچنین بین سه مؤلفه برون­گرایی، سازش­پذیری و وظیفه­شناسی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد و این رابطه معکوس است یعنی با افزایش نمرات این سه مؤلفه، نمرات اعتیاد به اینترنت کاهش می­یابد و برعکس. اما از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد. بین دو گروه از نظرتعاملات اجتماعی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در جهت معکوس است. یعنی با افزایش نمرات تعاملات اجتماعی، نمرات اعتیاد به اینترنت کاهش می­یابد و بالعکس.

مقدمه
در دنیایی که روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است، ضرورت استفاده از اینترنت برای انسان بیش از پیش احساس می‌شود، زیرا اینترنت می تـواند نقش عمده‌ای در کسب مهارت ایفا نماید. اینترنت توانسته با ورود خود به سرعت به یکی از ابزارهای لازم زندگی تبدیل شود، تا جایی که حذف آن از امور روزمره زندگی امری اجتناب ناپذیر است. اینترنت بشارتگر کم کردن فاصله ها و گسترش روابط میان آدمیان شده است. تکنولوژی های نوین ارتباطی که امکان همزمان و نامحدود افراد را فارغ از مکان قرارگیری آنان در جهان جدید فراهم ساخته است، عامل تولد جهان جدیدی است که با عنوان جهان مجازی [1]معرفی شده است. جهان مجازی بر خلاف جهان واقعی امکانات بی‌شماری چون سهولت دسترسی ، بیست و چهار ساعته بودن، سادگی کار، هزینه پایین، گم نام ماندن کاربران در آن و سایر موارد را داراست. از طریق این جهان دوم می‌توان به آسانی به تجارت پرداخت، خرید کرد، آموخت ، به منابع اطلاعاتی وسیع دست یافت، از تازه‌ترین اخبار مطلع گردید، سرگرم شد، به راحتی و در عرض چند دقیقه با یک کشور در یک قاره دیگر ارتباط برقرار کرد، هویت جدیدی یافت و در نهایت یک زندگی دوباره و نو یافت. بودن در فضای مجازی اینترنت به کاربران فرصت‌های بی‌شماری می دهد و به هر اندازه که این فرصت ها و خشنود‌ی‌های ناشی از استفاده اینترنت افزایش یابد، کاربران بیشتر به سمت این پدیده نوین سوق خواهند یافت (غفاری، 1385(.

انقلاب الکترونیک[2]، انفجار اطلاعاتی و انقلاب رایانه­ای تفاوت­های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه اخیر به همراه آورده است و آن تبدیل جهان به یک کلبه راحت است. مهمترین فعالیت فتاوری جدید برقراری ارتباطات و انتقال و تبادل اطلاعات در طیفی گسترده است که محدودیتی هم نمی­توان بر آن تصور کرد (امیدوار و صارمی، 1393).

اعتیاد به اینترنت می­تواند مشکلات جدی تحصیلی برای مخاطبان ایجاد کند و اگر استفاده­کنندگان از اینترنت نتوانند به مدت یک ماه دوری از اینترنت را تحمل کنند در معرض خطر اینترنتی قرار دارند و متأسفانه ما شاهد افزایش این پدیده در میان دانش­آموزان هستیم، به طوری که بعضی از دانش­آموزان شب را تا صبح با اینترنت می­گذرانند و تمام مدت صبح را خواب هستند و این مسئله عواقب زیادی را به دنبال دارد. ممکن است اعتیاد به اینترنت مانند سایر موارد اعتیاد آثار جسمی به دنبال نداشته باشد ولی مشکلات اجتماعی که این معضل درپی دارد به وضوح آن را به موازات دیگر موارد اعتیاد قرار می­دهد (غفاری، 1385).

روان­شناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان می­دهد تحت تأثیر عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می­باشد، که مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگی­های شخصیتی است (رشید، 1387).

ویژگی­های شخصیتی بیانگر آن دسته از ویژگی­های هر فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آن­هاست (کدیور، 1383).

تعاملات اجتماعی امروزه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. همچنین نظر به اهمیت مطالعه شخصیت و نقش آن در شناخت رفتار، طبیعی است تصور کنیم در سراسر تاریخ روان­شناسی جایگاه ویژه­ای به شخصیت داده شده است. بررسی وجود رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و  تعاملات اجتماعی  مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 151

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید