پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی: مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش آموزش کودکان استثنایی

عنوان:

مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا

استاد راهنما:

دکتر حمید علیزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول: چارچوب پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………8

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

فرضیه پزوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

اهمیت و ضرورت پزوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………13

تعاریف نظری و عملی مفاهیم موضوع پزوهش ………………………………………………………………………………………………….15

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………16

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

اختلالات همبود و همراه با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا ………………………………………22

اختلال نارسایی توجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

اختلال وسواس اجباری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….23

توانایی دیداری – فضایی در کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا ……………………23

انواع توانایی دیداری – فضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………..24

 

فصل سوم: روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..31

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..32

ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

شیوه ی گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………34

روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

فصل چهارم: یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………42

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

پیوست شماره 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

پیوست شماره 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

فهرست جداول

جدول 4.1: ویژگی های دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا براساس سن و مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

جدول 4.2: نتایج آزمون هوشی ریون رنگی ………………………………………………………………………………………………………..39

جدول 4.3: توصیف نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………40

جدول 4.4: آزمون همگنی واریانس ها برای فرضیه ی تحقیق …………………………………………………………………………41

جدول 4.5: نتایج آزمون تی مستقل در مورد فرضیه ی تحقیق …………………………………………………………………………41

چکیده

   پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و کودکان درخودمانده با عملکرد بالا انجام گرفته است. در این پژوهش از نوع توصیفی زمینه یابی استفاده شده که در دو مرحله انتخاب (آزمودنی ها و اجرای پژوهش) اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا و کلیه دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی شهر تهران است. دراین تحقیق از نمونه گیری دردسترس استفاده شد. بدین منظور تعداد 15 نفر از دانش آموزانی که اختلال یادگیری غیرکلامی دارند، با استفاده از فرم معلم گلدستین (1999) و تعداد 15 نفراز دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا از مدارس ویژه این کودکان که با استفاده ازآزمون گارز شناسایی شده اند. و بر روی هر کدام از آنها آزمون مکعب های کهس به اجرا درآمد. به منظور آزمون فرضیه تحقیق از آزمون تی مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات دانش آموزان با اختلال یادگیری غیر کلامی و دانش آموزان با درخودمانده با عملکرد بالا از لحاظ توانایی دیداری- فضایی تفاوت معناداری وجود دارد. و دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی دارای توانایی دیداری- فضایی بهتری نسبت به دانش آموزان با درخودمانده با عملکرد بالا هستند.

مقدمه

اختلال یادگیری غیرکلامی[1] ، به گروهی از ویژگی های عصب روانشناختی[2]، تحصیلی ، اجتماعی و عاطفی توصیف شده و منعکس کننده نقایصی دراستدلال غیرکلامی است، این نقایص شامل، ضعف درتوانایی بینایی – فضایی، استدلال ،کارکردهای اجرایی و حافظه غیرکلامی می شود. میزان شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی متفاوت است، اما اغلب برآورد شده که 10 تا 15 درصد دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری، نوعی اختلال یادگیری غیرکلامی نیز دارند (اوزولس[3]، 1998؛ زیدآبادی و همکاران، 1392).

اختلال های یادگیری غیرکلامی، نوعی اختلال یا نشانگان عصب شناختی است که ویژگی روانشناختی آن، مجموعه ای ازتوانشها و نارساییهای ویژه، به طور توام در کودک است برخی از توانشهای ویژه در این کودکان، عبارت است از: حافظه و یادگیری طوطی وار، مهارت های کلامی ساده، رشد زودرس گفتار و زبان، توجه به جزئیات، مهارت های خواندن زودرس، مهارت های قابل توجه در املا، توانایی خوب دربیان خود و توانایی خوب در حافظه شنیداری (کروننبرگ ودان،2003؛تامسون[4]،1997به نقل ازعلیزاده،1389).

تقریبا 10 درصد کل جمعیت مبتلا به اختلال های یادگیری هستند و 1 تا 10 درصد این عده دارای اختلال یادگیری غیر کلامی می باشند. با وجود اینکه این اطلاعات مبتنی بر مدارک بالینی است، بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که شیوع این اختلال به دلیل ناشناخته بودن، کمتر از حد واقعی آن تخمین شده است (نبی زاده، 1384)

درخودماندگی با عملکرد بالا[5]، یک اختلال رشدی با نشانه های مشابه اوتیسم است که بوسیله هانس آسپرگر[6]روانپزشک اتریشی درسال 1944 شناخته شد. این اختلال معمولا به عنوان فرم خفیفی از درخودماندگی مورد توجه و ارجاع قراردارد زیرا افرادی با درخودماندگی سطح بالا عموما ازنظرکارکرد ذهنی قویتر از افراد نوعا درخودمانده هستند. مانند درخودماندگی، سندرم آسپرگر، یک وضعیت طولانی مدت است. به هرحال، چهارمین ویراست تجدید نظرشده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی[7] (2000) ، درخودماندگی سطح بالا را به عنوان یک اختلال مجزا طبقه بندی کرده است و دراین مطلب که آیا درخودماندگی سطح بالا یک سندرم مجزا است یا شکلی از درخودماندگی است، تناقض وجود دارد (دیویدای.سوسا[8]،2001؛ ترجمه یارمحمدیان و کجباف، 1388). کودکان با درخودماندگی سطح بالا به عنوان اختلال رشدی گسترده طبقه بندی شده اند، به این معنی که این اختلال برهمه عرصه های زندگی تاثیر می گذارد (کاظمی و نژادلحسینی، 1387).

درخودماندگی با عملکرد بالا پدیده ای نسبتا کمیاب است و پژوهش ها حاکی ازآن است که ازهر 1000 نفر،10 تا 15 نفر به این اختلال دچار هستند. علت آن ممکن است یک اختلال ژنتیکی یا آسیب فیزیکی به مغز باشد(لونز ،1996).

توانایی دیداری ـ فضایی[9] فرآیندی پیچیده و شامل بخش های متعددی است که در ارتباط با یکدیگر هستند و خرده مهارت های انها شامل فعالیت های زیراست: توانایی تجسم اجسام به صورت ذهنی، توانایی تشخیص تفاوت میان اشیا، جهت یابی، تشخیص چپ و راست، توانایی تشخیص روابط میان اشیا در فضا (موقعیت و جهت یابی)، توانایی کپی کردن مدل و تولید و ساخت آن با استفاده ازبلوک، توانایی سازگاری برخی مناظر و تفسیر اشیا به صورت ذهنی و توانایی و تفسیر تصاویر نمادین درفضای خارجی (نقشه ها و راه ها) و توانایی مسائل غیرکلامی و رشد و تحول این خرده مهارت ها دردوران اولیه شکل می گیرد و در دوران کودکی و نوجوانی با رشد توجه، حافظه، تجربه و آموزش توسعه می یابد. پردازش بینایی – فضایی[10]، توانایی استفاده از اطلاعات بینایی جهت درک جهان پیرامون است (کرونین – کولومب و براون[11] 1997؛ عابدی، 1386).

اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا با آسیب هایی درهماهنگی و توانایی های حرکتی، توانایی های ادراکی- دیداری، به کارگیری و درک زبان، فهم اجتماعی و ارتباط غیرکلامی در ترکیب با مهارت های زبانی قوی وحافظه ی طوطی وارخوب، توصیف شده اند

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 64

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید