پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش برنامه­ ریزی درسی

عنوان:

بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل

استاد راهنما:

دکتر حسن ملکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

     مقدمه2
بیان مسأله2
ضرورت و اهمیت3
اهداف پژوهش4
سؤالات پژوهش5
     تعریف واژه­ها و متغیرهای پژوهش5
فصل دوم؛ مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش 
مقدمه8
بخش اول 
     1. برنامه درسی9
         مفهوم، ماهیت و دیدگاه‌های نوین برنامه درسی9
         مفهوم برنامه درسی9
         تحولات مفهوم برنامه درسی10
         انواع برنامه‌های درسی11
                  ·            برنامه درسی به عنوان فرصت­های طرح­ریزی شده برای یادگیری12
                  ·  برداشت­های متضاد از علم برنامه درسی13
         مفهوم رویکرد برنامه درسی و انواع آن13
                  ·            رویکردهای علمی و فنی13
                  ·            رویکردهای غیرعلمی-غیرفنی14
           برنامه درسی نوظهور16
2. مبانی برنامه‌ریزی درسی17
   مبانی فلسفی برنامه­ریزی درسی17
   مبانی اجتماعی فرهنگی برنامه­ریزی درسی18
   مبانی روانشناختی برنامه­ریزی درسی18
                  ·            مبانی دانشی برنامه­ریزی درسی19
                  ·            مبانی دینی برنامه­ریزی درسی19
3. مبانی اجتماعی20
   تغییر و برنامه­درسی21
     جامعه به عنوان منبع تغییر21
                  ·            مدرسه به عنوان منبع تغییر22
                  ·            دانش به عنوان منبعی برای تغییر22
     برنامه­ریزی درسی بر مبنای تغییرات و تحولات اجتماعی22
                  ·            جامعه، مسایل و نیازهای آن23
4. رابطه مدرسه و جامعه27
                  ·            تعریف، ابعاد و ماهیت فرهنگ28
                  ·            استانداردها و واکنشهای فرهنگی مبنای یکدیگر29
                  ·            مدیریت تفاوتها30
         جامعه پذیری31
         محرومیتها و فشارها در انسجام اجتماعی32
ü      نقش آموزش و پرورش33
                  ·            اصلاحات آموزشی در زمینه­های تحول سریع سیاسی و اقتصادی33
   نیاز به تحول الگوها34
           اصلاح برنامه­ریزی درسی و مهارتهای زندگی34
                  ·            چهارچوب تعهدات خانواده در آموزش و پرورش36
                  ·            بررسی مفهوم”مشارکت­ها”38
   نقش “جامعه” در روابط مدرسه-جامعه38
                  ·            یادگیری جامعه محور40
ü      نتایج برنامه­درسی مبتنی بر جامعه41
ü      چرا ارتباطات جامعه محور مهم است41
ü      ارتباطاتی که از طریق جامعه به مدرسه سود می رساند42
ü      ارتباطاتی که از طریق مدرسه به جامعه سود می رساند42
   هزینه­های اقتصادی تحصیل ناکافی43
ü      هزینه­های مدنی تحصیل ناکافی43
ü      یافته­های نهایی-مشارکت­های جامعه44
ü      نکات کلیدی در ساخت مشارکت­های موثر مدرسه و جامعه45
                  ·            ماهیت و هدف ارتباطات مدرسه-جامعه45
ü      منافعی برای مدارس درگیر روابط مدرسه-جامعه45
ü      منافعی برای جوامع درگیر روابط مدرسه- جامعه46
                  ·            جامعه به عنوان برنامه درسی46
     5. مبانی اجتماعی دوره متوسطه47
                  ·            تجارب بین­الملل49
ü      ژاپن50
ü      انگلستان52
ü      نتیجه مقایسه برنامه­درسی دو کشور ژاپن و انگلستان53
                  ·            آسیب شناسی بعد اجتماعی فرهنگی در برنامه درسی54
بخش دوم 
                  ·            قسمت اول: پژوهش­های صورت گرفته در داخل کشور56
                  ·            قسمت دوم: پژوهش­های صورت گرفته در خارج از کشور57
فصل سوم؛ روش تحقیق 
     مقدمه61
     روش­ شناسی پژوهش61
       نظریه زمینه­ای62
     کدگذاری باز62
     کدگذاری محوری63
     کدگذاری انتخابی64
     جامعه آماری64
   روش نمونه گیری و حجم نمونه64
     روش وابزار جمع آوری اطلاعات65
     اعتبار(روایی) مصاحبه66
     قابلیت اطمینان و انتقال پذیری پژوهش66
     روش تجزیه و تحلیل داده­ها66
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده‌ها 
     مقدمه75
     سوال اول پژوهش76
                  ·            کشف مقوله81
                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز82
                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله­ها83
                  ·            نظام اجتماعی84
                  ·            مسایل سیاسی-اجتماعی84
                  ·            مناسبات فرهنگی84
       سوال دوم پژوهش86
                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز90
                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله­ها91
                  ·            معلم به عنوان عامل تغییر91
                  ·            معلم به عنوان ابزار انتقال91
       سوال سوم پژوهش93
                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز96
                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله­97
                  ·            ارتباط پویای جامعه و برنامه­درسی97
       سوال چهارم پژوهش98
                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز100
                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله100
                  ·            زمینه ساز ثبات100
       سوال پنجم پژوهش102
                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز105
                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله106
                  ·            تاثیر بالقوه107
                  ·            تاثیر بالفعل107
      سوال ششم پژوهش108
                  ·            استخراج مفاهیم از کدهای باز111
                  ·            تبدیل مفاهیم به مقوله111
                  ·            بسترساز حل مشکل112
                  ·            بستر ساز ایجاد مشکل112
                  ·            کدگذاری محوری114
                  ·            مقوله محوری115
                  ·            مقوله شرایطی116
                  ·            تعاملات یا کنش/ کنش متقابل119
                  ·            پیامدها121
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و پیشنهادات 
     مقدمه124
     تفسیر یافته های مرتبط به سوالات125
       سوال اول125
                  ·            نظام اجتماعی125
                  ·            مسائل سیاسی اجتماعی125
                  ·            مناسبات فرهنگی126
       سوال دوم127
                  ·            معلم عامل تغییر127
                  ·            معلم ابزار انتقال127
       سوال سوم128
                  ·            ارتباط پویای جامعه و برنامه­درسی128
       سوال چهارم129
                  ·            زمینه ساز ثبات129
       سوال پنجم130
                  ·            تاثیر بالقوه130
                  ·            تاثیر بالفعل130
       سوال ششم132
                  ·            بستر ساز حل مشکل132
                  ·            بستر ساز ایجاد مشکل132
نتیجه­گیری137
پیشنهادهای کاربردی141
پیشنهادهای پژوهشی141
محدودیتهای پژوهش142
فهرست منابع 
فهرست منابع فارسی143
فهرست منابع انگلیسی145

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین­الملل صورت گرفته است. پژوهش از حیث روش کیفی، بر مبنای هدف تبیینی و از لحاظ ماهیت از نوع بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه­های علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران، تربیت معلم و شهید رجایی تشکیل دادند که بنابر هدف پژوهش به روش نمونه گیری گلوله برفی با چهارده نفر از این اساتید مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش نظریه زمینه­ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر از داده­های حاصل از مصاحبه برای شش سوال پژوهش یازده مقوله به دست آمد که این مقوله­ها برای پاسخ به هر سوال به تفکیک مشخص شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تدوین منسجم مبانی اجتماعی برنامه­ درسی دوره متوسطه با توجه به مبانی جامعه بومی و بین­المللی نیاز اساسی جامعه امروز ما برای کاربردی کردن علم و دانش و نزدیکی به واقعیت­های زندگی دانش­آموزان است. مفاهیم و مقوله­های مطرح شده در این پژوهش در هنگام تدوین برنامه درسی دوره متوسطه می تواند راهگشای برنامه ریزان درسی برای توجه هر چه بیشتر به شرایط جامعه کنونی ما در ارائه برنامه ریزی های واقع بینانه باشد.

 

مقدمه

برنامه های درسی هرکشورعامل مهمی درنظام آموزش و پرورش آن کشورمحسوب می شوند. تصمیمات برنامه ریزان درسی درخلاء صورت نمی گیرد، بلکه این تصمیمات در محیط جامعه و برای جامعه اتخاذ می شود. بنابراین جامعه همواره نقشی اساسی در تصمیم گیریهای برنامه های درسی داشته است. از آنجایی که جامعه در حال تغییر روزافزون است، تغییرات آن وارتباط آن با مدارس تاثیرفزاینده ای را دربرنامه های درسی به خصوص برنامه درسی دوره متوسطه خواهد داشت. در پرتو آموزش و پرورش یک جامعه عامه مردم می توانند به سمت فرهنگ غنی تر و توسعه حرکت کنند. امروزه جوامع به سرعت درحال تغییر و دگرگونی هستند. و به تبع این تغییرات وظایف افراد و کارکردهای آنان نیزدر جامعه تغییر پیدا می کند. دراین شرایط متغیر این مدارس هستند که باید دانش آموزان را برای ایفای نقش موثردرجامعه آماده کنند. وآنچه که دراین میان می تواند نقش عمده ای در ایجاد سازگاری با تغییرات درافراد وپرورش آنها به عنوان شهروندانی آگاه ومسئول ودارای مهارتهای گوناگون داشته باشد وجود رابطه متقابل بین جامعه و مدرسه مخصوصا در برنامه درسی دوره متوسطه است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 154

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید