پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: بررسی ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش برنامه ریزی درسی

موضوع:

بررسی ویژگی­های آموزش صلح در برنامه ­ی درسی دوره ­ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

استاد راهنما:

آقای دکتر حسن ملکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………1

طرح پژوهش……………………….1

مقدمه. ……………….2

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

اهداف تحقیق.. 8

الف) هدف کلی.. 8

ب) اهداف جزیی.. 8

سؤالات تحقیق.. 9

الف) سؤال کلی.. 9

ب) سؤالات جزیی.. 9

متغیر های تحقیق.. 9

تعاریف نظری… 9

تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم……………..12

مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش…………………..12

مقدمه. 13

تعاریف و مفاهیم صلح… 14

تعیین چهارچوبی برای صلح 14

مفهوم صلح با توجه به معلومات بی واسطه. 14

مفهوم برنامه­ی درسی.. 16

طراحی برنامه­ی درسی.. 18

ماهیت برنامه­ی درسی صلح از نظر کانت…. 19

تعریف برنامه­ی درسی صلح… 20

پیشینه­ی آموزش صلح… 22

جایگاه آموزش صلح در جهان معاصر. 24

نقش آموزش و پرورش در اشاعه فرهنگ صلح… 25

نقش مدرسه در آموزش صلح… 27

آموزش صلح و دستاوردهای آن.. 28

اهمیت آموزش صلح… 29

اهداف آموزش صلح… 31

برنامه­های آموزش صلح… 33

آموزش صلح در برنامه­های درسی.. 36

آموزش صلح به عنوان یک اصل فراگیر. 37

الف) دوره­ی خلع سلاح اتمی: 39

ب) دوره­ی آموزش خلع سلاح: 40

ج) دوره­ی وابستگی متقابل جهانی و سیاره­ای… 40

اقدامات یونسکو در زمینه فرهنگ صلح در سطوح ملی، منطقه­ای و بین­المللی.. 40

برخی از اقدامات یونسکو در سطوح ملی و منطقه­ای… 41

یونسکو و فرهنگ صلح… 41

اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی.. 42

برنامه درسی دوره ابتدایی.. 43

اصول آموزش و پرورش ابتدایی.. 43

اهداف دوره ابتدایی (مصوب ششصدوچهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش). 44

تحقیقات پیشین.. 49

تحقیقات داخلی.. 49

تحقیقات خارجی.. 51

بحث و جمع بندی… 54

مدل نظری تحقیق.. 56

فصل سوم…………………..60

روش و مراحل اجرای پژوهش………………60

مقدمه. 61

روش تحقیق.. 61

جامعه­ی آماری… 62

نمونه و روش نمونه گیری… 62

ابزار گردآوری داده­ها 62

روایی پرسشنامه­ها 63

پایایی پرسشنامه­ها 64

روش‌های تجزیه و تحلیل داده­ها 65

فصل چهارم………………………..66

تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش……………..66

مقدمه. 67

اطلاعات جمعیت­شناختی.. 68

بررسی سؤالات تحقیق.. 69

سؤال اول تحقیق: میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 69

سؤال دوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 73

سؤال سوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی مسئولیت پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 77

سؤال چهارم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی حل مسالمت آمیز تعارضات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 80

سؤال پنجم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 84

سؤال ششم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ی احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. 87

سؤال هفتم تحقیق: دیدگاه های معلمان و کارشناسان در محور ویژگیهای آموزش صلح چه تشابه و تفاوتی با یکدیگر دارند؟  91

فصل پنجم……………………………..93

بحث و نتیجه­گیری…………………93

مقدمه. 94

نتایج پژوهش…. 95

خلاصه­ی توصیفی نتایج پژوهش…. 95

بررسی نتایج سؤالات پژوهش…. 95

پیشنهادها 103

پیشنهادهای کاربردی… 103

پیشنهادهای پژوهشی.. 104

محدودیتهای پژوهشی.. 105

محدودیتهای در اختیار. 105

محدودیت های خارج از اختیار. 105

بحث و جمع بندی نهایی.. 105

فهرست منابع.. 109

پیوستها 117

چکیده­لاتین……………………….120

 

فهرست جداول

جدول 3-1 : مؤلفه های پرسشنامه آموزش صلح………………………………………………………………………… 63

جدول 3-2: ارزش عددی سؤالات …………………………………………………………………………………………..63

جدول 3-2. نتایج مربوط به آزمون آلفای کرونباخ ………………………………………………………..64

جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت…………………………………………………………….68

جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی………………………………………………… 68

جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت …………………………………………………….69

جدول 4-4 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه معلمان………………………………………. .70

جدول 4-5 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه کارشناسان…………………………………. .71

جدول 4-6 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن جنسیت آنها……………………………………………………………………………………………. 72

جدول 4-7 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها………………………………………………………………………………………… 73

جدول 4-8 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر    گرفتن سابقهی آنها………………………………………………………………………………………………………………. 73

جدول 4-9 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه معلمان ………………………………………..74

جدول 4-10 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه کارشناسان……………………………….. 74

جدول 4-11 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-12 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها……………………………………………………………………………………………… 76

جدول 4-13 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها………………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول 4-14 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق از دیدگاه معلمان…………………………………….. 77

جدول 4-15 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق از دیدگاه کارشناسان……………………………….. 78

جدول 4-16 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مسئولیت­پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها……………………………………………………………………………………..78

جدول 4-17 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مسئولیت­پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها …………………………………………………………………………………79

جدول 4-18 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه مسئولیت­پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها………………………………………………………………………………………………………80

جدول 4-19 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق از دیدگاه معلمان………………………………….. 81

جدول 4-20 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق از دیدگاه کارشناسان…………………………….. 81

جدول 4-21 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن جنسیت آنها………………………………………………………………………………………………………………. 82

جدول 4-22 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها………………………………………………………………………………………………………….. .83

جدول 4-23 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن سابقهی آنها………………………………………………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-24 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال پنجم تحقیق از دیدگاه معلمان……………………………………. 84

جدول 4-25 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال پنجم تحقیق از دیدگاه کارشناسان………………………………. 85

جدول 4-26 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن جنسیت آنها ………………………………………………………………………….85

جدول 4-27 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها………………………………………………………………………. 86

جدول 4-28 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها …………………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-29 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال ششم تحقیق از دیدگاه معلمان……………………………………. 87

جدول 4-30 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال ششم تحقیق از دیدگاه کارشناسان………………………………. 88

جدول 4-31 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف، با در نظر گرفتن جنسیت آنها ……………………………………………………………………………………..89

جدول 4-32 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها………………………………………………………………………………….. 90

جدول 4-33 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها…………………………………………………………………………………………………………. 90

جدول 4-34 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در هر یک از مؤلفه­های آموزش صلح در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی………………………………………………………………………………………. 91

 

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل نظری تحقیق (مؤلفه­های آموزش صلح)……………………………………………………………….59

شکل 5-1: الگوی برنامه­ی درسی آموزش برای صلح (ملکی و فیروز کمیشانی، 2014)……………………107

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های آموزش صلح در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه­یابی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمین دوره ابتدایی منطقه 2 شهر تهران بود. که بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران 250  نفر  از معلمین دوره ابتدایی و 16  نفر صاحب­نظران برنامه­ریزی درسی و دبستان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 84/. محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها  از روش­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، میانه، مد و انحراف معیار) و همچنین از روش­های آمار استنباطی (آزمون t برای گروه­های مستقل و تحلیل واریانس یک­راهه) استفاده شد که نتایج پژوهش نشان داد؛ اگر چه دیدگاه معلمان و کارشناسان بر اساس ویژگی­های جمعیت شناختی در ارتباط با برخی مؤلفه­ها تفاوت معناداری با یکدیگر دارد؛ اما به­طور کلی میزان استفاده از تمامی مؤلفه­های آموزش صلح در برنامه­ی درسی از دیدگاه معلمان پایین­تر از حد متوسط ارزیابی شده است. کارشناسان نیز  مؤلفه­های «آگاهی از صلح و روش­های حصول به آن»، «احترام به تمامی اشکال حیات و زندگی» و «احساس همدردی در سطح ملی و بین­المللی» کمتر از حد متوسط و مؤلفه­های «مشارکت، همکاری و تشریک مساعی»، «مسئولیت پذیری در برابر اعمال شخصی و اجتماعی» و «حل مسالمت­آمیز اختلافات» متوسط و متوسط به بالا ارزیابی کرده­اند. همچنین بین دیدگاه معلمان و کارشناسان فقط در مورد مؤلفه­های  «همکاری و تشریک مساعی» و «احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات» تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدمه
عصر کنونی، عصر پیچیدگی و تحول است. تحولات پر بعد و چندلایه­ در نظام جامعه­ی جهانی محیط­های آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو نظام­های آموزشی و در رأس آن مدارس بازنگری در برنامه­ی درسی به عنوان یک اصل بنیادی را موردتوجه قرار داده اند (ژان[1]، 2013).  بر این اساس برنامه ریزان درسی جنبش آموزش صلح در برنامه­ی درسی را مورد توجه قرار داده اند (پاجی[2]، 2011).  در واقع صلح پیش شرط عمده­ی تداوم حیات زندگی انسانی نسل ها و ملیت­هاست، یعنی نوع بقا بشر به عنوان یک کل، اکنون به حفظ صلح و بهتر بگوییم ایجاد صلح وابسته است و ضروری است که آموزش، هم شرایط و لوازم بروز جنگ و خشونت را نشان دهد و هم راه­هایی که باعث تعدیل این وضعیت و حتی غلبه بر آن و ایجاد تفاهم بین ملت­ها و گروه­های انسانی می­شود را مطرح کند (بایر و استانلی[3]، 2003).

آموزش صلح به عنوان سازوکاری به منظور ایجاد تعهد و تشویق به صلح، بالا بردن اعتماد به نفس به عنوان یک عامل فردی صلح، آگاهی دادن فراگیران به عواقب جنگ و بی عدالتی اجتماعی، آموزش در جهت ایجاد ساختارهای اجتماعی صلح آمیز و عادلانه و تشویق فراگیر به عشق و دوستی با جهان به منظور ایجاد آینده­ای صلح آمیز مورد استفاده قرار می­گیرد (کستر[4]، 2012). تغییرات اجتماعی یا آموزش صلح در برگیرنده ارتقا ظرفیت فردی در مواقع مواجه شدن با گفتارهای جمعی درون گروهی و ظهورش در روابط فرهنگی و ساختارهای گروهی و میان­گروهی است (سالامون[5]، 2007).

آموزش صلح یک ضرورت فوری است نه تنها به این دلیل که در حال حاضر فرآیندهای جهانی دچار تضاد عمیق است، بلکه باید پذیرفت؛ امروزه جنگ به عنوان یک واقعیت زندگی است در هر زمان اتفاق می­افتد با توجه به برخورد منافع، ایده­ها، جهت­گیری­های سیاسی، سیستم اقتصادی، و …، خشونت اغلب به عنوان راهی برای حل و فصل تعارض استفاده می­شود. با این حال، پایان دادن جنگ از طریق خشونت به طور بالقوه باعث ایجاد ناامنی و اثراتی مخربی می­شود. بنابراین، ضرورت

آموزش صلح از دوران کودکی به عنوان زیربنای شکل­گیری جهان آینده ضرورت می­یابد (دانش[6]، 2009). اعتقاد بر این است که آموزش و پرورش رسمی یک مکانیزم مناسب و سیستمی منسجم که دارای رهبری و مدیریت سازمان یافته می­باشد؛ می­تواند زمینه ساز آموزش و پروش صلح شود. این آموزش دارای هدف، محتوا، فرآیند و ارزشیابی مشخص می­باشد (برابک[7]، 2006).  از این رو با تغییرات روزافزون در وضعیت سیاسی، اجتماعی و آموزشی بسیاری از جوامع، موضوع چالش برانگیزی به نام آموزش صلح  مطرح شده است. بنابراین لازم است برنامه ای جامع و مدون در زمینه آموزش صلح و مؤلفه­های آن طراحی و اجرا شود. این موضوع تنها به متخصصان حوزه ی علوم تربیتی و انسانی مربوط نمی شود بلکه سیاست بازان و برنامه ریزان را به فکر فرو برده است.

از این رو با وجود توسعه کمی و کیفی آموزش­ها در دوره ابتدایی به موضوع صلح توجه کافی نشده است. علت این امر از یک سو فقدان برنامه درسی تحت عنوان آموزش صلح یا عناوین مشابه می باشد و از سوی دیگر مطالعه مستقلی در خصوص مفاهیم و مضامینی که بتواند در زمین صلح به کودکان و نوجوانان ایرانی آموزش داده شود در دسترس نمی­باشد. از این رو با توجه به این­که آموزش صلح نتوانسته در برنامه­ی­درسی جایگاه واقعی خود را پیدا کند؛ پژوهش حاضر به بررسی ویژگی­ها و مؤلفه­های آموزش صلح در برنامه­ی درسی دوره­ی ابتدایی می­پردازد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 131

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید