پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: مقایسه ی کارکردهای اجرایی استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه ی کاری با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه در سال تحصیلی 91-92

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

       دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

گرایش تربیتی

موضوع :

مقایسه ی کارکردهای اجرایی استدلال، سازماندهی -برنامه ریزی و حافظه ی کاری با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه در سال تحصیلی 91-92

استاد راهنما:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1 : مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

2- 1: بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………….4

3-1 : اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

4-1: اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 11

5-1: فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 12

6-1: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………………….. 13

                                               فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2. کارکردهای اجرایی…………………………………………………………………………………………………….14

3-2.مؤلفه های کارکردهای اجرایی………………………………………………………………………………………15

1-3-2.استدلال………………………………………………………………………………………………………………….16

2-3-2.سازماندهی-برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………17

3-3-2.حافظه ی فعال ………………………………………………………………………………………………………..18

4-2.مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی …………………………………………………………………………..20

5-2. مدل های کارکردهای اجرایی ………………………………………………………………………………………21

1-5-2. مدل براون……………………………………………………………………………………………………………..21

2-5-2.مدل نورمن و شالیس ……………………………………………………………………………………………….22

3-5-2.سه لایه سارا وارد…………………………………………………………………………………………………….22

4-5-2.مدل CEO مغزی یا رهبر ارکستر( مک کلوسکی) ……………………………………………………..23

5-5-2..مدل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………………………………….24

1-5-5-2.خودانگیختگی…………………………………………………………………………………………………….25

2-5-5-2.خودتشخیصی……………………………………………………………………………………………………..27

3-5-5-2.خودمختاری……………………………………………………………………………………………………….27

4-5-5-2.خودزادی…………………………………………………………………………………………………………..28

5-5-5-2.ماورای خود یکپارچگی………………………………………………………………………………………..28

6-2. کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانات ……………………………………………………………………………28

7-2.کارکردهای اجرایی و یادگیری……………………………………………………………………………………..33

8-2. تاریخچه و پیشینه نظری مفهوم خود تنظیمی ……………………………………………………………………34

9-2. تعریف یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………………35

10-2. ابعاد یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………………..37

11-2. ویژگی های یادگیرنده گان خود نظم یافته ……………………………………………………………………38

12-2.زیر مراحل خود تنظیمی ……………………………………………………………………………………………..40

13-2.راهبردهای یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………..41

1-13-2. راهبردهای شناختی …………………………………………………………………………………………41

  • راهبردهای فرا شناختی …………………………………………………………………………………….42
  • راهبرهای مدیریت منابع ……………………………………………………………………………………44

4-13-2.راهبردهای انگیزشی ………………………………………………………………………………………..44

14-2. الگوهای یادگیری خود تنظیمی ………………………………………………………………………………….45

1-14-2.­­مدل بیگز(یادگیری سطح بالا)………………………………………………………………………………….45

  • مدل کارور و شی یر(1990)………………………………………………………………………………46
  • واین و هدوین(1998)………………………………………………………………………………………47

4-14-2. مدل بوکائرتز(1999)……………………………………………………………………………………….47

5-14-2.مدل زیمرمن(1989-2000)……………………………………………………………………………….47

6-14-2. مدل پنتریچ(2000)………………………………………………………………………………………….48

15-2. نظریه های یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………………………………………49

1-15-2. نظریه کنشگر ………………………………………………………………………………………………….50

2-15-2. نظریه شناختی اجتماعی …………………………………………………………………………………….50

3-15-2. نظریه ویگوتسکی …………………………………………………………………………………………………51

4-15-2.نظریه پردازش ………………………………………………………………………………………………………52

5-15-2.نظریه کارکرد زیستی …………………………………………………………………………………………….53

16-2. خود تنظیمی از بعد زیست شناختی ………………………………………………………………………………57

17-2. آموزش خود تنظیمی ………………………………………………………………………………………………..59

18-2. پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………60

1-18-2.تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………….60

2-18-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………… ………..62

                                                     فصل سوم: روش پژوهش

1-3 : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..67

2-3 :جامه آماری ………………………………………………………………………………………………………………67

3-3 :گروه نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………67

4-3 :ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..67

1-4-3 : خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات از مقیاس هوش وکسلر ………………………………..67

2-4-3 : آزمون آندره ری (تصاویر هندسی پیچیده )………………………………………………………………..68

3-4-3 : پرسشنامه زمینه کلی یادگیری…………………………………………………………………………………..68

5-3 : روایی و پایایی ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………..70

6-3 : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..70

7-3 : روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………70

8-3 :روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………..71

                                               فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..73

2-4 : توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………..73

3-4 : تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..88

2-5 : بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………88

3-5 :نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….94

4-5 :محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..95

5-5 : پیشنهادهای کاربردی………… ………………………………………………………………………………………95

6-5 :پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………96


فهرست جدول ها

1-2 : ابعاد خود تنظیمی……………………………………………………………………………………………………….37

2-2 : راهبردهای مدیریت منابع…………………………………………………………………………………………….44

3-2 : ویژگی های اصلی یادگیرنده گان خودتنظیم از دیدگاه چهار نظریه ……………………………………49

1-4 : شاخص های توصیفی مربوط به خرده آزمون تشابهات وکسلر…………………………………………..73

2-4 : شاخص های توصیفی مربوط به خرده آزمون حافظه عددی وکسلر…………………………….74

3-4 : شاخص های توصیفی آزمون آندره ری مرحله اول…………………………………………………………76

4-4 : شاخص های توصیفی آزمون آندره ری مرحله ی دو………………………………………………………..78

5-4 :آزمون تحلیل واریانس چند متغیره به منظور تعین تفاوت بین سه گروه متغیر های استدلال،سازماندهی-برنامه ریزی و حافظه کاری……………………………………………………………………..80

6-4آزمون تساوی خطای واریانس لوین…………………………………………………………………………………81

7-4 : نتایج اثرات بین گروهی متغیر های وابسته در گروه های با خودتنظیمی بالا و پایین در متغیر های استدلال،سازماندهی-برنامه ریزی و حافظه کاری……………………………………………………………………..82

8-4 : همبستگی بین آزمون ها………………………………………………………………………………………………83

9-4: : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی استدلال با یادگیری خود تنظیمی……………85

10-4 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی سازماندهی برنامه ریزی(آندره ری اول ) با یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………………………………………………………………85

11-4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی سازماندهی برنامه ریزی(آندره ری دو)با یادگیری خود تنظیمی…………………………………………………………………………………………………………86

12-4 نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارکرد اجرایی حافظه ی کاری با یادگیری خود تنظیمی ………..86

 

فهرست نمودارها

نمودار1-4 : نمودار مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی بالاو پایین در خرده آزمون تشابهات وکسلر (کارکرد اجرایی استدلال) ………………………………………………………………….74

نمودار2-4 : نمودار مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی بالاو پایین در خرده آزمون حافظه ی عددی وکسلر (کارکرد اجرایی حافظه کوتاه مدت) ………………………………………….75

نمودار3-4 : نمودار مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی بالاو پایین در خرده آزمون آندره ری اول (کارکرد اجرایی سازماندهی –برنامه ریزی) ……………………………………………..77

نمودار4-4 : نمودار مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی بالاو پایین در خرده آزمون آندره ری دوم (کارکرد اجرایی سازماندهی –برنامه ریزی) …………………………………………………….79

چکیده

پژوهش حاضربه مقایسه ی کارکردهای اجرایی( استدلال، سازماندهی برنامه ریزی با حافظه ی کاری) با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه می پردازد. در این پژوهش از میان دانش آموزان مقطع سوم متوسطه شهر کوهدشت که در سال تحصیلی 91-1392 در حال تحصیل بودند بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای 30 دانش آموز با نمره خود تنظیمی بالاو 30 دانش آموزبا نمره خود تنظیمی پایین براساس نمره خود تنظیمی غربالگری شد.به این صورت که دانش آموزانی که 5/1 انحراف استاندارد بالاتر از میانگین بودند به عنوان دانش آموز با خود تنظیمی بالا و دانش آموزانی که 5/1 انحراف استاندارد پایین تر از میانگین بودند به عنوان دانش آموز با خود تنظیمی پایین انتخاب شدند. برای به دست آوردن داده ها از خرده آزمون های حافظه عددی و تشابهات وکسلر، آزمون آندره ری و پرسشنامه زمینه کلی یادگیری ایران نژاد استفاده شد. و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و نیز همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها نشان داد که بین دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی بالا و پایین تفاوت وجود دارد. و همچنین فرض های محقق مبنی بر وجود تفاوت بین مولفه های کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با سطوح خودتنظیمی بالا و پایین تفاوت وجود دارد، نیز تأیید شد.

مقدمه

در طول دهه اخیر توجه فزاینده ایی به حوزه کارکردهای اجرایی[1] در کودکان شده است. از دیدگاه عصب – شناختی این اصطلاح مرتبط با شبکه گسترده ایی از کارکردهای قشر پیشانی و شامل تعداد زیادی از فرایندهای شناختی و فراشناختی، هم چون خودتنظیمی رفتار و رشد مهارت های شناختی و اجتماعی است که در طول تحول کودک شکل می گیرند(زلازو؛ مولر؛ مارکوویچ و ساترلند،2002). کارکردهای اجرایی اصطلاحی است کلی که کل فرایندهای شناختی پیچیده را که در انجام تکالیف هدف- مدار دشوار و یا جدید ضروری هستند، در خود جای می دهد(هیوز[2] و گراهام به نقل از علیزاده، 1384).

داواسون، گویرا [3](2004) مهم ترین این کارکردها را به شکل برنامه ریزی، سازمان دهی، حافظه فعال، مدیریت زمان، بازداری پاسخ، آغازگری تکلیف و مقاومت مبتنی بر هدف دسته بندی می کنند. همچنین کارکردهایی اجرایی جز مهارت هایی عصب شناختی محسوب می گردد که ارتباط مستقیم با رشد قسمت های مشخصی از مغز دارند این کارکردها از جمله توانایی های مورد نیاز کودکان در زمینه یادگیری دروس مدرسه است(کرک و همکاران، 2006). همچنین نقص در کارکردهایی اجرایی در کودکان می تواند در سنین بالاتر پایدار بماند و آنان را در امور شخصی با مشکل جدی روبرو کند. بنابراین، ضروری است برای بهبود آن برنامه مداخله زود هنگام تدارک دیده شود تا مهارت های لازم برای موفقیت در یادگیری تحصیلی آینده را فرا بگیرد. می توان گفت یکی از مسائل مهم در نظام های آموزشی ایجاد شرایط لازم برای موفقیت تحصیلی است. در نگاه کلی، عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی به دو دسته عوامل بیرونی و درونی قابل تقسیم است از میان عوامل بیرونی می توان به موقعیت یادگیری، مشارکت فراگیران در امر یادگیری، کتب درسی، وسایل کمک آموزشی، روش تدریس و غیره اشاره کرد. همچنین عواملی مانند آمادگی فراگیر، هوش عمومی، استعداد، انگیزه، نیاز به پیشرفت، را می توان به عنوان عوامل درونی مطرح کرد.یکی از عوامل درونی که مسیر رسیدن به پیشرفت را هموار می کند،خودتنظیمی است؛ اینکه فراگیران از طریق محرک هایی که خودشان به وجود می آورند رفتار خود را کنترل می کنندو یادگیری را تسهیل می نمایند.(طالب زاده و همکاران،1390).

امانی و ایران نژاد (1995) می نویسند« یادگیری عبارت است از بازشناسی مبنای دانش شهودی افراد که به شکل خود تنظیمی کنترل می شود.تمام خرده سیستم های مغز قادرند به طور پویا خود را تنظیم کنند.این نوع خود تنظیمی کل، درون مایه بازشناسی اطلاعات را بر عهده می گیرد.بازشناسی مستلزم آن است که خرده سیستم های مغز به گونه ایی خود نظم جو، انعطاف پذیر و همزمان، در زمینه ی هماهنگ در حال پیشرفت کل مغز، به پردازش اطلاعات مبادرت ورزند»

کارولی[4] (1993) بررسی وسیعی در زمینه نظریه خودتنظیمی انجام داد و آن را فرایندهای داخلی یا اجرایی تعریف کرد که فرد را قادر می سازد در طول زمان به سوی فعالیت های هدفدار هدایت کند، به گونه ایی که در مسیر تغییر پیش روند. سازوکار تنظیم در تطبیق و تعدیل افکار، رفتار یا توجه از طریق استفاده ارادی یا خود به خودی مکانیسم های خاص و مهارت های حمایت کننده به کار گرفته می شود.در ولاقع می توان گفت فرایندهای خود تنظیمی، زمانی که فعالیت های معمول و عادی به مانعی برخورد کند و یا لازم باشد که مسیر هدف طور دیگری دنبال شود، آغاز می گردد. مثلاً هنگام بروز یک مبارزه یا شکست، در این زمان است که خود تنظیمی به منظور تلاش برای هدایت رفتار در طول یک مسیر خاص برای رسیدن به هدفی مشخص به کار گرفته می شود.

زیمرمن (2000) خود تنظیمی تحصیلی را به در جه ایی که دانش آموزان از جهات فراشناختی، انگیزشی و رفتاری،پیشاپیش، فرایندهایی یادگیری خودشان را تنظیم می کند اطلاق می کند.از این جهت، یادگیرنده گان خود نظم یافته نه فقط به واسطه ی سوگیری و عملکرد آینده نگرشان، بلکه با توانایی های خود بر انگیزاننده ایی که دارند شناسایی می شوند .

در راستای فعالیت های خود تنظیمی در فرد عوامل دیگری نیز دخیل و تاثیر گذار هستند، بنابراین در این   پژوهش ما بر آن شدیم به مقایسه سه مولفه از کارکردهایی اجرایی شامل برنامه ریزی – سازماندهی ،حافظه کاری و استدلال با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان بپردازیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 143

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید