پایان نامه روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری: بررسی شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های دولتی و آزاد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش سنجش و اندازه گیری

عنوان:

بررسی شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های دولتی و آزاد

استاد راهنما:

دکتر علی دلاور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش…. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1 هدف کلی.. 6

1-4-2 اهداف فرعی.. 6

1-5 سؤال های تحقیق.. 6

1-6 تعریف مفاهیم تحقیق.. 6

الف: تعریف نظری.. 6

ب: تعریف عملیاتی.. 7

فصل دوم : پیشینه پژوهش…. 8

2-1 تاریخچه آموزش عالی.. 9

2-2 تحولات آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی: 10

2-3 اشکال آموزش عالی در ایران.. 11

2-3-1 آموزش عالی دولتی ایران.. 11

2-3-2 آموزش عالی غیر دولتی.. 11

2-3-3 دانشگاه آزاد اسلامی.. 12

2-3-4 آموزش عالی آزاد. 12

2-4 انواع آموزش عالی.. 12

2-4-1 دوره های روزانه: 13

2-4-2 دوره های شبانه: 13

2-4-3 آموزش عالی نیمه حضوری: 13

2-4-4 آموزش عالی از راه دور: 13

2-4-5 آموزش عالی علمی – کاربردی: 14

2-5 دوره های تحصیلی: 14

2-6 سیر تحولات گزینش دانشجو در ایران: 15

2-6-1 تاریخچه کنکور: 15

2-6-2 ضرورت گزینش دانشجو: 16

2-7 تحصیلات تکمیلی در ایران.. 18

2-8 گزینش دانشجو. 19

2-9 اهمیت و جایگاه دورههای دکترا در فرایند توسعه. 21

2-10 هدفهای دوره دکترا 22

2-11 روش های مختلف آزمون دکتری در ایران.. 22

2-11-1 آزمون غیرمتمرکز. 22

2-11-2 آزمون متمرکز. 23

2-11-3 آزمون نیمه متمرکز. 23

2-12 پذیرش دکتری در دانشگاه آزاد. 25

2-13-1 پذیرش دانشجوی دکتری در کانادا 27

2-13-2 پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های امریکا، پنسیلوانیا 28

2-13-3 شرایط پذیرش دانشجوی دکتری در فرانسه. 28

2-14 فرایند آموزش PhD در دنیا 30

2-15 نحوه پذیرش دانشجو دکتری.. 32

2-16 پیشینه ی تحقیق: 34

فصل سوم: روش پژوهش…. 39

3-1 مقدمه. 40

3ـ2 روش شناسی  تحقیق.. 40

3ـ3 متغیرهای تحقیق.. 40

3ـ4 جامعه و نمونه آماری.. 40

3-4-1  جامعه آماری.. 40

3-4-2 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 41

3-4-3 روش نمونه گیری.. 41

3-5روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 41

3-6 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 42

3-6-1  تعیین اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری.. 42

3-6-3تعیین پایایی ابزار اندازه گیری.. 42

3-7 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 43

4-1 مقدمه. 44

4-2  توصیف داده ها 44

4-3 سؤالات پژوهش…. 56

4-3-1 سؤال اول.. 56

4-3-4 سؤال چهارم. 59

4-3-5 سؤال پنجم.. 60

4-3-6 سؤال ششم.. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 63

5-1مقدمه. 64

5-2یافته های پژوهش…. 64

5-2-1 سؤال اول.. 64

5-2-2 سؤال دوم. 65

5-2-3 سؤال سوم. 65

5-2-4 سؤال چهارم. 66

5-2-5 سؤال پنجم.. 66

5-2-6 سؤال ششم.. 67

5-3 نتیجه گیری.. 67

5-4 محدودیت های پژوهش…. 67

5-5 پیشنهادهای پژوهش…. 68

5-5-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش…. 68

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 68

منابع.. 69

پیوست… 76

فهرست جدول ها

جدول2-1، خلاصه یافته های بدست آمده از پذیرش دانشجوی دکتری در جهان.. 26

جدول 4-1، توزیع فراوانی جنسیت افراد. 44

جدول 4-2، توزیع فراوانی گروه تحصیلی و دانشگاه اساتید و دانشجویان دکتری.. 45

جدول 4-3، توزیع فراوانی مرتبه دانشگاهی افراد. 46

جدول 4-4، توزیع فراوانی سابقهتدریس اساتید و دانشجویان دکتری.. 47

جدول 4-5، توزیع فراوانی پاسخ های اساتید و دانشجویان دکتری به شیوه آزمون دانشجوی دکتری.. 48

جدول 4-6، توزیع فراوانی سازمان برگزار کننده آزمون نیمهمتمرکز. 48

جدول 4-7، توزیع فراوانی شیوه مناسب آزمون دکتری.. 49

جدول 4-8، توزیع فراوانی نوع سؤالات آزمون کتبی.. 49

جدول 4-9، توزیع فراوانی محتوای آزمون کتبی.. 50

جدول 4-10، توزیع فراوانی بیشترین سهم آزمون.. 50

جدول 4-11، توزیع فراوانی بیشترین سهم در پذیرش آزمون دکتری.. 51

جدول 4-12، توزیع فراوانی توصیه نامه علمی.. 51

جدول4-13، توزیع فراوانی بخش تعیین کننده در مصاحبه. 52

جدول4-14، توزیع فراوانی مهم ترین بخش فعالیت های آموزشی.. 52

جدول 4-15، توزیع فراوانی سهم تدریس در مصاحبه آزمون دکتری.. 53

جدول 4-16، توزیع فراوانی پاسخ های افراد به سوابق تحصیلی.. 53

جدول 4-17، توزیع فراوانی داوران جلسه مصاحبه. 54

جدول4-18، توزیع فراوانی فعالیت های پژوهشی.. 54

جدول 4-19 توزیع فراوانی زمان مناسب برگزاری آزمون.. 55

جدول 4-20، توزیع فراوانی نحوه ثبت نام آزمون دکتری.. 55

جدول 4-21، توزیع فراوانی محل برگزاری آزمون دکتری.. 56

جدول4-22، توزیع فراوانی شیوه های پذیرش در دانشگاه های ایران.. 56

جدول4-23، آزمون کای دو تفاوت فراوانی پاسخهای افراد به شیوه های پذیرش… 57

جدول4-24، توزیع فراوانی شیوه های پذیرش در گروه های علوم انسانی، علوم پایه و علوم مهندسی.. 57

جدول4-25، آزمون کای دو تفاوت فراوانی پاسخ های گروه های مختلف تحصیلی به شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری   58

جدول4-26، شاخص های توصیفی نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزد در زمینه محتوای آزمون کتبی.. 58

جدول4-27، آزمون t تفاوت میانگین محتوای آزمون از نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزاد. 59

جدول4-28، شاخص های توصیفی نظر اساتید و دانشجویان دکتری در زمینه محتوای آزمون کتبی.. 59

جدول4-29، آزمون t تفاوت میانگین محتوای آزمون از نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزاد. 60

جدول4-30، شاخص های توصیفی نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزد در زمینه سهم مقاله در  مصاحبه. 60

جدول4-31، آزمون t تفاوت میانگین سهم مقاله در مصاحبه از نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزاد. 61

جدول 4-32، آزمون تحلیل واریانس تفاوت میانگین های نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد در زمینه سهم مقاله در مصاحبه. 61

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شیوه های مناسب پذیرش دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه های دولتی و آزاد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه های تهران در سه گروه تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه و علوم مهندسی می­باشد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و بر روی 261 استاد و دانشجوی دکتری انجام شد. میزان پایایی آزمون 80/0 شد. در این پژوهش شیوه های پذیرش دانشجوی دوره دکتری، مقایسه نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد در زمینه محتوای آزمون کتبی و همچنین سهم مقاله در مصاحبه بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که مناسب ترین شیوه آزمون غیر متمرکز می-باشد، اساتید و دانشجویان اتفاق نظر دارند که محتوای آزمون کتبی دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی و زبان باشد. و بین نظر اساتید و دانشجویان در این زمینه تفاوتی وجود ندارد.

1-1 مقدمه

امروزه سرمایه های فکری بیش از هر زمان دیگر به عنوان اصلی ترین سرمایه در هر کشور شناخته می شوند و در قالب سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی خود را آشکار می­سازند. جامعه امروز مجموعه ای از سازمان ها است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان های علمی تبلور می یابند. از جمله ویژگی های این سازمان ها وجود حساسیت زیاد آنها به محیط و برقراری ارتباط سازنده با آن است، و دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین مراکز علمی کشور می بایست در این راستا پیشگام باشند(راشدی، 1388). اکتشافات و اختراعات، حاصل تحقیقاتی هستند که عمدتاً در مراکز تحقیقاتی و مؤسسه های آموزش عالی انجام می شود. بنابراین دانشگاه ها نقش بسزایی در عصر اطلاعات و مدیریت دانش بر عهده دارند(یوسفیان املشی، 1380).

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشمندترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. این نهاد به جهت نقش تعیین کننده ای که در تولید و انتقال دانش دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است. با توجه به رشد قابل ملاحظه متقاضیان آموزش عالی کشور و محدودیت ظرفیت پذیرش در تحصیلات تکمیلی انتخاب شیوه های نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذیر می باشد. لذا لازم است کلیه منابع و امکانات جهت تدوین و پیاده سازی شیوه های جدید گزینش علمی با استفاده از فن آوری های روز دنیا برای صحت و دقت این امر به­کار گرفته شود. دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعث از رهیافت های موجود در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری آزمون درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته اقدام به پذیرش دانشجو می نماید(راهنمای پذیرش دانشجو، 1390).

پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور ما در دو دهه گذشته با رشد چشم گیر و کم نظیری مواجه بوده است. بی تردید تحولات اجتماعی و سیاسی دو دهه اخیر نقش مهمی در بروز این «استقلال » پدیده بازی کرده اند. پیروزی انقلاب اسلامی که سرلوحه شعارهای آن به شمار می­رفت، اقتضا می­کرد استقلال طلبی در تمام ارکان و شئون مملکت جاری شود. به عنوان یکی از نمادهای استقلال طلبی از « خودکفایی» آرمان های بزرگی بود که مردم و رهبران انقلاب امیدوارانه به آن چشم داشتند و بسیاری از سیاست­های کلان کشور برمبنای آن شکل گرفتند. یکی از سیاست هایی که با هدف نیل به خودکفایی وضع شد، افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تأسیس مؤسسات آموزشی جدید دولتی و غیردولتی و غیرانتفاعی بود؛ با این هدف که با تربیت متخصصان داخلی کشور از وابستگی به بیگانگان و متخصصانی که فاقد تعهدات و باورهای انقلابی بودند، کاسته شود. این تحولات در شرایطی اتفاق افتاد که سرعت رشد زیرساختارهای دانشگاهی ما، اعم از تجهیزات، نظام مدیریتی، هیأت علمی و غیره هرگز متناسب با سرعت رشد پذیرش دانشجو نبود. به عنوان مثال، طی چند سال ظرفیت پذیرش دانشجو در یکی از دانشکده های پزشکی به یک باره از ٨٠ نفر به ۶٠٠ نفر افزایش یافت، بی آنکه زیرساخت های آن – که برای ٨٠ دانشجو طراحی شده بود – از چنین رشدی برخوردار شود. نتیجه بلافصل چنین عدم تناسبی افت کیفیت آموزش عالی در دانشگاه ها بود؛ کیفیتی که پیشتر نیز تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم­های اقتصادی دچار آسیب های جدی شده بود. (معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، 1381).

از آنجا که انتخاب و پذیرش دانشجو به عنوان اصلی ترین درونداد، یک مرحله اساسی و تعیین کننده در نظام آموزش عالی کشور است، از این رو نحوه کنترل آن به مطلوبیت و یا وخیم تر شدن جریان آموزشی منجر می شود. به همین دلیل کنترل کیفیت از همان آغاز باید انجام گیرد زیرا بعد از ورود به دانشگاه دیگر نمی توان کاری انجام داد و تحقق اهدافی که فلسفه وجودی و رسالت اصلی نظام آموزش عالی و دانشگاه است، ممکن نخواهد شد (مجتهدی، 1372).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 89

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید