پایان نامه روانشناسی گرایش سنجش و اندازه گیری : ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش سنجش و اندازه گیری

عنوان:

ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی

استاد راهنما:

دکتر فریبرز درتاج

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش    12

مقدمه  13

بیان مسأله  14

اهمیت و ضرورت پژوهش    15

اهداف تحقیق  17

هدف کلی  17

اهداف جزئی  17

سوال تحقیق  18

سوال اصلی  18

سوالات فرعی  18

تعریف اصطلاحات   19

تعریف نظری   19

تعریف عملیاتی  19

فصل دوم :  پیشینه تحقیق  20

تعریف ارزشیابی  21

اهمیت و ضرورت ارزشیابی  22

ارزشیابی کمی و ارزشیابی کیفی: 23

مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی  24

معایب ارزشیابی سنتی (ارزشیابی کمی) 27

علل رویگردانی از ارزشیابی سنتی  28

ارزشیابی کیفی- توصیفی  29

تعریف ارزشیابی توصیفی  30

اهداف ارزشیابی توصیفی  31

معایب ارزشیابی توصیفی  33

ویژگی های ارزشیابی توصیفی  34

ارزشیابی توصیفی چه آثاری در پی دارد؟ 38

نقش و عملکرد معلمان در طرح ارزشیابی توصیفی  41

ابزار ارزشیابی توصیفی  43

آموزش   49

تعریف آموزش   50

فواید آموزش   52

اهمیت آموزش کارکنان  53

اهداف آموزش در سازمان ها 54

انواع آموزش   55

تعریف آموزش ضمن خدمت   56

اهداف آموزش ضمن خدمت   58

ضرورت و اهمیت آموزش ضمن خدمت   60

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان  61

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران  63

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در آموزش و پرورش   65

پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 66

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور 73

فصل سوم : روش تحقیق  76

مقدمه  77

روش تحقیق  77

جامعه آماری   77

نمونه آماری   78

روش جمع آوری اطلاعات   78

روش آماری   79

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها 79

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 80

4-1 ) بخش اول : اطلاعات توصیفی  81

4-1-1) سن: 81

4-1-2) جنسیت : 83

4-1- 3) مدرک تحصیلی : 83

4-1-4 )رشته تحصیلی : 85

4-1-5) سابقه تدریس : 87

4-2) بخش دوم : تحلیل استنباطی  90

4-2-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 91

4-2-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 92

4-2-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 93

4-2-5) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟ 94

4-2-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 95

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری   96

مقدمه  97

5-1)یافته های تحقیق  97

5-1-1) بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟ 97

5-1-2) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 98

5-1-3) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟ 98

5-1-4) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟ 99

5-1-6) آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟ 100

بحث و نتیجه گیری : 101

محدودیت های پژوهش    102

پیشنهاد  103

پیشنهادهای پژوهشی  103

پیشنهادهای کاربردی   103

منابع فارسی  104

منابع خارجی  109
چکیده

تحقیق حاضر در مورد ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی می باشد.در این پژوهش با هدف دستیابی به این مورد که آیا دوره های ضمن خدمت از کیفیت خوبی برخوردار است ، شش سوال مطرح شد و محقق در صدد پاسخ گویی به آن است.سوالات مطرح شده به شرح زیر است:

1. بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در زمینه رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان تفاوت وجود دارد؟

2. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟

3. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان تسلط آنان به نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درسشان، تفاوت وجود دارد؟

4. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در آنها تفاوت وجود دارد؟

5. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط آنها در کلاس درس تفاوت وجود دارد؟

6. آیا بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در میزان کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری تفاوت وجود دارد؟

این تحقیق از نوع علی – مقایسه ای بوده است.پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه و تدوین گردید که شامل 36 سوال بود. جامعه آماری این تحقیق معلمان ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه کهریزک می باشد  که در اینجا معلمان به دو گروه (با سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی و بدون سابقه شرکت در دوره های ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی ) تقسیم شده اند. پرسشنامه بین معلمان ابتدایی توزیع گردید. تعداد 145 پرسشنامه برای تحلیل و تفسیر آماده گردید. برای تعیین روایی این پژوهش ، پرسشنامه ساخته شده در اختیار اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی اساتید دیگر قرار گرفت و بر پایه نظرات این متخصصان تجدید نظر و اصلاحات لازم در آن صورت گرفت. همچنین قبل از اجرای پرسشنامه در آموزش و پرورش ناحیه کهریزک ، پرسشنامه توسط تعدادی کارشناس ذیربط مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور برآورد پایایی در این تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است.محاسبه آلفا با برنامه آماری spss بوده است که میزان آن برایر 95/0 است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (از جداول و نمودارها برای ارائه میانگین و انحراف معیار،فراوانی و درصد ها ) استفاده شده است و همچنین از آمار استنباطی (آزمون tدو گروه مستقل) استفاده شده است. بررسی و تحلیل داده ها نشان داد که دو گروه معلمان (معلمانی که در دوره های ضمن خدمت شرکت کرده اند و معلمانی که در دوره های ضمن خدمت  شرکت نکرده اند) در 5 مورد تفاوتی را نشان نداده اند و فقط در یک مورد که میزان تسلط بر نحوه و اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس درس می باشد تفاوت داشته اند و معلمانی که دوره های ضمن خدمت را گذرانده اند تسلط بیشتری نسبت به معلمانی که در دوره ها شرکت نکرده اند داشته اند.

مقدمه
تحولات جدید علمی و فرهنگی در جهان پیچیده تر شدن مسائل بشری، همچنان موجب می شود تا اندیشمندان، بیشا از پیش به نقش و اثر آموزش در سرنوشت جوامعه بیندیشند، به این که انسان ها، جامعه و دنیای بهتر را می سازند و آموزش، انسان را می سازد. پس کیفیت و چگونگی و چرایی آموزش ها در سرنوشت جوامع نقش حیاتی ایفا می کند(حصاربانی،1385).

در جامعه امروز آموزش و پرورش تنها وسیله ی دسترسی به تکنیک قوی تر و توسعه و پیشرفت بیشتر است.دگرگونی های روزمره و سریع زندگی انسان نیاز به تربیت و کسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون زندگی دارد. تعلیم و تربیتی صحیح که همسازی و سازگاری مطلوب با این تغییرات را امکان پذیر سازد(مکوندی،1386).

آموزش در لغت به معنای انتقال معلومات و مهارت ها به دیگران است، به طوری که این معلومات و مهارت ها به

کار آیند و موجب تحول و دگرگونی در رفتار شوند. پرورش به معنای فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی توانایی های درونی و استعدادهای طبیعی است.(تقی پور،13)

آموزش و پرورش، فراهم آوردن زمینه رشد و تکامل همه جانبه  انسان (از جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی) و هدایت سیر تکاملی او به سوی وجود کامل مطلق با برنامه ای منظم و منسجم است.در طول تاریخ آموزش و پرورش، به دانش آموزان در طول سال تحصیلی مطالبی آموخته می شد و در پایان سال برای تعیین میزان یادگیری آنها ارزشیابی صورت می گرفت. سالیان سال این نوع ارزشیابی به کار گرفته می شد که طی تحقیقاتی معلوم شده است که این نوع از ارزشیابی کاستی ها و نارسایی هایی دارد. به همین خاطر نوع جدیدی از ارزشیابی به نام ارزشیابی توصیفی تدوین گردید و ابتدا به طور آزمایشی در چندین مدرسه اجرا شد. پس از تحقیقات صورت گرفته روی طرح و رفع نقایص آن، به طور کل در تمام مدارس مقطع ابتدایی اجرا گردیده است. با اجرای سراسری ارزشیابی توصیفی در مدارس، در سیستم آموزش و پرورش تغییر بزرگی روی داده است. برای جای گرفتن این ارزشیابی . همچنین پذیرفتن تغییرات بزرگ، نیاز به آموزش های لازم برای دانش آموزان، دبیران و والدین می باشد. معلمان جزء اولین دسته و گروهی هستند که بایستی در آنها حالت پذیرش و آمادگی برای تغییرات بوجود آید.یکی از آموزش هایی که می تواند در این راستا به نظام آموزشی کمک کند، آموزش های ضمن خدمت است که آموزش و پرورش برای معلمان خود برگزار می کند.این نوع آموزش، از جمله ابزارهایی است که آموزش و پرورش ،دانش و مهارت های لازم را به کارکنان خود ارایه می دهد. این امر در جهت به روز در آوردن اطلاعات و دانش ها و کسب مهارت ها و تخصص های در جهت سهولت انجام کار و تامین رضایت خاطر معلمان و فراهم آوردن زمینه ارتقای گروه شغلی آنها، ایجاد عادات مطالعه و پژوهش، آشنایی با روش های جدید تدریس و موارد دیگر می باشد.(مکوندی،1386)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 116

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید