پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبائی

مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد

پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی رابطه بین تصویرذهنی از خدا و خود شکوفایی با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران

استاد راهنما:

دکتر فرامرز سهرابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست جدول‌ها ح‌

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-    مقدمه 8

2-1-   بیان مسئله 9

3-1-    اهمیت و ضرورت تحقیق 13

4-1-    اهداف تحقیق 13

5-1-    فرضیه های اصلی تحقیق 14

6-1-    متغیرهای پژوهش. 14

7-1-    تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 14

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2-    مقدمه 16

1-2-2-    تعریف اضطراب مرگ 17

2-2-2-    ویژگی های اضطراب مرگ 17

3-2-2-    پیشایندهای اضطراب مرگ 23

4-2-2-    پیامدهای اضطراب مرگ 23

5-2-2-    تلویحات بالینی 24

6-2-2-    دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی 25

7-2-2-    تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ 27

3-2-    خود شکوفایی 28

1-3-2-    تعریف خود شکوفایی 29

2-3-2-    دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی 30

1-2-3-2-  دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) 30

2-2-3-2   دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) 31

3-2-3-2   دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) 31

3-3-2-    چهارده ویژگی افراد خود شکوفا 33

4-3-2-    ماهیت آشفتگیهای هیجانی 35

5-3-2     مقایسه دو انگیزه اساسی 36

6-3-2      انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند 37

4-2-    تصویر ذهنی از خدا 40

1-4-2-    تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا 40

2-4-2-    پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا 40

3-4-2-    تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی 41

4-4-2-    ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا 41

5-4-2-    نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا 42

6-4-2-    ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته 44

1-6-4-2-  رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی 45

 

فصل سوم : روش  اجرای تحقیق

1-3-    مقدمه 51

2-3-    طرح پژوهش. 51

3-3-    جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 51

4-3-    ابزار پژوهش  52

5-3-    شیوه اجرا و جمع آوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.

6-3-    روش تحلیل آماری 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش

1-4- مقدمه           68

2-4-    شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش. 56

3-4-    بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل استنباطی 60

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1-5- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..
61
2-5- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….
61
3-5- بررسی فرضیه اول پژوهش ………………………………………………………………………………………….
61
4-5- بررسی فرضیه دوم پژوهش …………………………………………………………………………………………
62
5-5- بررسی فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………………………….
63
6-5- محدودیتهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………….
64
7-5- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………….
65
1-7-5- پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………….
65
فهرست­منابع ……………………………………………………………………………………….
83

فهرست جدول‌ها
جدول 1-4 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
52
جدول 2-4 : جدول فراوانی و درصد جنسیت
53
جدول 3-4 : جدول فراوانی و درصد تاهل
53
جدول 4-4 : جدول فراوانی و درصد تحصیلات
54
جدول 5-4 : جدول فراوانی و درصد سن
54
جدول 6-4 : ماتریس همبستگی تصویر ذهنی از خدا و خود شکوفایی و اضطراب مرگ
56
جدول 7-4 : ضرایب تعیین مولفه های پذیرش، مشیت الهی و خود شکوفایی
58
جدول 8-4 : آزمون ANOVA برای بررسی پیش بینی متغیر اضطراب مرگ از طریق             متغیرهای پیش بین مولفه های تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی
58
جدول 9-4 : ضرایب اثر برای متغیر  اضطراب مرگ از طریق متغیر های پیش بین مولفه های تصویرذهنی از خدا  و خود شکوفایی
59

چکیده
پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین تصویر ذهنی از خدا و خودشکوفایی با اضطراب مرگ در بین دانشجویان انجام شده است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر را 210 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه تهران تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب مرگ (DAS)، مقیاس خود شکوفایی (SISA) و مقیاس تصویر ذهنی خدا بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های آماری بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و با توجه به سوالات و فرضیه های پژوهش از شاخص های گوناگون آمار توصیفی و مدل های متناسب آمار استنباطی: همبستگی، رگرسیون چندگانه، استفاده شد.

با تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش این نتایج بدست آمد: فرضیه ی پژوهشی اول محقق که عبارت بود از: ” بین تصویر ذهنی از خدا وخود شکوفایی ارتباط وجود دارد” با میزان 99%  اطمینان تایید شد. همچنین فرضیه ی پژوهشی دوم محقق که عبارت بود از:” بین تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد” نیز با میزان 99% اطمینان تایید شد. فرضیه ی پژوهشی سوم محقق که عبارت بود از:” بین خود شکوفایی و اضطراب مرگ ارتباط وجود دارد” با میزان 99% اطمینان تایید شد.

مقدمه
اضطراب[1] جزیی انکار نا پذیر از وجود انسانها است. هر روزه ما بنا بر دلایل متعددی میزانی از اضطراب و دلهره را تجربه می کنیم . مرگ یکی از مقولات اضطراب زا است.

نیاتانگا و دیوات[2]، (2006) مطرح کردند که مواجهه با مرگ و اضطراب ناشی از اجتناب ناپذیر بودن مرگ یک کیفیت روانشناختی جهان شمول برای تمامی انسانها محسوب می شود. علی رغم پیشرفت های صورت گرفته در زمینه خدمات بهداشتی، افزایش طول عمر و امکانات پیشرفته درمانی، مرگ یک واقعیت انکار ناپذیر در نزد متخصصان بهداشت و سلامت محسوب می­شود. به اعتقاد بکر[3]، (1973) انسان ها تنها موجوداتی هستند که باید یاد بگیرند که چگونه با هوشیاریشان نسبت به فنا پذیری خود زندگی کنند و با آن ساز گار شوند. ” اضطراب مرگ[4] ” اصطلاحی است که به منظور مفهوم سازی ترس و هراس انسان از آگاهی نسبت به مرگ، به کار رفته است ( عبد الخالق[5]، 2005).

بلسکی[6]  (1999)، اضطراب مرگ را در غالب: ” افکار، ترس ها ، هیجان ها در مورد آنچه در پایان زندگی رخ می دهد و آنچه ما تحت شرایط عادی تجربه می­کنیم” تعریف می کند. بلسکی می گوید افراد در زندگیشان درجات متفاوتی از اضطراب مرگ را تجربه می کند. اکثریت بزرگسالان در آمریکا گزارش می کنند که میزان اندکی از اضطراب مرگ را تجربه می کنند. اما هیسلیپ[7]، (2007) معتقد است که افراد اضطرابهایشان را در مورد مرگ در اجتماعات و گروههای مربوط به حرفه شان به آسانی پنهان می کنند. مطالعات صورت گرفته مبین آن است که علی رغم انکار اضطراب مرگ افراد فشار ها و نشانه های روان شناختی ناشی از اضطراب مرگ را تجربه می کنند. به نظر می رسد که این شواهد تاییدی بر نظریه بلسکی مبنی بر تجربه دائمی بودن اضطراب مرگ در انسان ها است. یافته های فیفل و برانسکوم[8]  (1973) نیز همسو با این نظریه است بعضی از افراد در مقابل اضطراب مرگ خود کنترلی بیشتری دارند و اجازه نمی دهند عملکرد روزانه شان مختل شود. با این وجود هیچکس قادر به سرکوب کردن کامل احساسات زیربنایی منفی مرتبط با اضطراب مرگ نیست (کاستن بام،2003).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 81

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید