پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

استاد راهنما:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………… 4

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 5

سؤال های پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 5

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش

بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………… 8

مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………………… 9

انواع بزهکاری ……………………………………………………………………………………………….. 10

بزهکاری اتفاقی و حرفه ای ……………………………………………………………………………….. 11

بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی …………………………………………………………………….. 12

بزهکاری بزرگسالان و اطفال……………………………………………………………………………… 13

بزهکاری مردان و بزهکاری زنان………………………………………………………………………….. 14

طبقه بندی بزهکاران…………………………………………………………………………………………. 15

طبقه بندی لمبروزو…………………………………………………………………………………………… 16

طبقه بندی زیلینگ…………………………………………………………………………………………… 16

طبقه بندی زابو………………………………………………………………………………………………… 17

طبقه بندی پیناتل……………………………………………………………………………………………… 17

نظریه های بزهکاری ………………………………………………………………………………………… 19

تبیین های زیست شناختی…………………………………………………………………………………… 19

سیماشناسی …………………………………………………………………………………………………… 19

جمجمه شناسی ………………………………………………………………………………………………. 20

دیدگاه اثبات گرایی…………………………………………………………………………………………. 20

نظریه های تیپ بدنی ……………………………………………………………………………………….. 21

تبیین های روان شناختی ……………………………………………………………………………………. 24

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… 24

نظریه کنترل اجتماعی ………………………………………………………………………………………. 26

نظریه فشار…………………………………………………………………………………………………….. 27

نظریه خنثی سازی …………………………………………………………………………………………… 29

نظریه برچسب زنی ………………………………………………………………………………………….. 30

نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی…………………………………………………. 31

نظریه رادیکال بزهکاری …………………………………………………………………………………… 31

نظریه های تلفیقی بزهکاری………………………………………………………………………………… 32

نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر……………………………………………………………… 33

جرم…………………………………………………………………………………………………………….. 34

انواع جرائم …………………………………………………………………………………………………… 35

قتل ……………………………………………………………………………………………………………… 36

قتل های سریالی …………………………………………………………………………………………….. 40

تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………….. 40

تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………… 40

ارکان قتل سریالی …………………………………………………………………………………………… 42

انواع قتل های سریالی ………………………………………………………………………………………. 44

ویژگی های قاتلان سریالی…………………………………………………………………………………. 46

گونه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………….. 50

انگیزه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………… 53

ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی …………………………………………………………….. 59

مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی ……………………………………………………………… 61

مدل کنترل آسیب هیکی …………………………………………………………………………………… 61

مدل انگیزش رسلر……………………………………………………………………………………………. 62

مدل تلفیقی آریگو و پورسل ………………………………………………………………………………. 63

فصل سوم: فرایند پژوهش

روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 65

جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………… 65

ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….. 65

شیوه گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….. 66

روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… 66

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………67

بررسی جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان ……………………………………………………………… 67

جدول 1-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر جنسیت………………………………………………….67

جدول 2-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دامنه سن ………………………………………. 68

جدول 3-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تأهل…………………………………………..68

جدول 4-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت شغلی…………………………………. 69

جدول 5-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تحصیلی……………………………… 70

جدول 6-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دارا بودن و عدم سوء سابقه کیفری ……… 70

جدول 7-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان که از نظر سابقه بیماری جسمانی – روانی ………. 71

جدول 8-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر سوء سابقه مصرف مواد مخدر و روان گردان ………… 72

جدول 9-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نوع قتل انجام شده …………………………………..72

جدول 10-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر انگیزه قتل ……………………………………. 73

جدول 11-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر شیوه و ابزار قتل …………………………….. 74

جدول 12-4 توزیع ارتکاب کنندگان از نظر محل ارتکاب قتل ……………………………………. 74

جدول 13-4 توزیع فراوانی زمان وقوع قتل توسط ارتکاب کنندگان ……………………………… 75

جدول 14-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نحوه دستگیری ……………………………. 76

جدول 15-4 اطلاعات دموگرافیک ارتکاب کنندگان………………………………………………… 77

بررسی جمعیت شناختی قربانیان……………………………………………………………………………………….78

جدول 16-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر جنسیت …………………………………………………………………78

جدول 17-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر دامنه سنی ………………………………………………… 78

جدول 18-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تأهل……………………………………………. 79

جدول 19-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت شغلی……………………………………………. 80

جدول 20-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تحصیلی………………………………………… 80

جدول 21-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر سوء سابقه کیفری ……………………………………… 81

جدول 22-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر نحوه ارتباط یا نسبت به قاتل …………………………. 82

جدول 23-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر محل ارتکاب قتل ……………………………………… 83

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 84

پاسخ به سؤال های پژوهش ……………………………………………………………………………….. 85

محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………. 96

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 96

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. 97

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………… 99

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………102
چکیده :

پژوهش حاضر به بررسی شیوه ارتکاب قتل،نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه اهه

اخیر بر اساس مستندات موجود می پردازد.در این راستا روش مورد استفاده محقق در این پژوهش،

روش کیفی با استفاده از روش بررسی موردی می باشد.جامعه آماری شامل تمامی مستندات،شواهد

و پرونده های قضایی قاتلان سریالی ایران مشتمل بر 12 پرونده و نمونه آماری مشتمل بر 10

پرونده قضایی در دسترس دستگاه های کشور می باشد.به منظور گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها

از دو چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی- خانوادگی قاتلان سریالی و قربانیان آنها که ابزاری

مححق ساخته می باشد ،استفاده شده است.

و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توجه به ویژگی های فردی – خانوادگی و طبقه

اجتماعی – اقتصادی ،کودکی آشفته ،جامعه گریزی،جونامناسب حاکم بر روابط والدین و

سبک فرزند پروری و….می تواند از جمله عوامل در شکل گیری شخصیت های خطرناک باشد.

مقدمه

بنیان گذاران مکتب تحققی جرم را یک بیماری اجتماعی دانسته و معتقدند همان گونه که بدن انسان در مقابل حمله ی احتمالی میکروب های بیماری زا آماده مقابله است، اجتماع نیز باید قبل از وقوع جرم از خود دفاع نموده و واکنش نشان دهد، بدین ترتیب در مورد کسانی که خطرناک بوده و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند باید اقداماتی تامینی اندیشه شود(بابائی، 1388).

بسیاری از جرم شناسان و روان شناسان معتقدند:

جرم ناشی از عدم تعادل روانی اشخاص و به معنای عام کلمه می باشد که شامل انواع اختلالات روانی، آسیب های مغزی، مشکلات روحی و شخصیتی افراد می باشد(نجفی توانا،1389).

جرم شناسان انواع جرم را به 4 طبقه گروه بندی کرده اند:

جرم های جانی، جرم های مالی، جرم های بدون قربانی و جرم های دولت مردان و قدرتمندان. (ستوده، 1387).

جرائم خشونت آمیز از نوع جرائم شدید است که مردم بیشترین ترس را از آن ها دارند، بر اساس گزارش های سازمان جمع آوری داده های رسمی جنایی، آدم کشی یا قتل، تجاوز به عنف، سرقت ، کودک آزاری به دلیل فراوانی آن ها و آسیب های جسمی و روحی که به اشخاص دیگر وارد می کنند به عنوان جرائم خشونت آمیز شناخته شده اند(ریو[1]، 2000).

یکی از انواع جرائم خشونت آمیز قتل است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن فرد یا افرادی خاص انجام می شود. اگر چه قتل ارزشمندترین حقوق انسان ها یعنی حق حیات و زندگی کردن را از انسان سلب می کند، اما جامعه شناسی انحرافات آن را به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر گرفته و به دنبال دستیابی به علل اجتماعی آن است (احمدی، 1388).

یکی از انواع قتل، قتل سریالی است، قتل های چندگانه بی شک یکی از وحشتناک ترین و خیره کننده ترین پدیده های جنایات امروزی است. همچنین یکی از زمینه های جنجال برانگیز تحقیقی در رشته های جرم شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی می باشد(هیکی[2]، 2006).

در قتل سریالی ، قاتل سریالی اقدام به شناسایی و انتخاب قربانیان خود می کند و نسبت به کشتن افراد بی گناه بی تفاوت شده و حتی از این امر لذت می برد(عبدی، 1367).

هدف این مطالعه بررسی شیوه ی ارتکاب قتل، نوع قتل و انگیزه ی قاتلان سریالی برای رسیدن به این مسأله که چه دلایلی باعث می شود انسان های عادی به جنایتکارانی این چنین تبدیل شوند؟

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 122

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید