پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره توانبخشی: مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان 20 تا 40 سال در شهرستان کرج

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره توانبخشی

عنوان:

مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان 20 تا 40   سال در شهرستان کرج

استاد راهنما:

دکتر معصومه اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

سوال تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………5

تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

تعریف اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………7

اختلالات ناشی از مصرف مواد …………………………………………………………………………………………………………………….7

وابستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

سوء مصرف …………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

عوامل خطر ساز و محافظت کننده در برابر مواد ……………………………………………………………………………………………….9

عوامل خطر ساز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….10

زندگینامه و ابعاد آن ………………………………………………………………………………………………………………………………….11

فقدان ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

آسیب ها و غفلت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..13

گروه همسالان …………………………………………………………………………………………………………………………………………15

نقش مدرسه و دوران تحصیل ……………………………………………………………………………………………………………………..18

نقش آسیب ها و بیماریهای روانشناختی …………………………………………………………………………………………………………19

عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………….22

عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………24

کمبود محبت در خانواده …………………………………………………………………………………………………………………………………..24

افراط محبت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

تبعیض بین فرزندان …………………………………………………………………………………………………………………………………………25

اعتیاد یکی از اعضای خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………25

بی سوادی یا کم سوادی والدین ……………………………………………………………………………………………………………………………25

فقر خانواده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

ستیزه والدین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

دوران کودکی و چرخه رشد ………………………………………………………………………………………………………………………28

اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی ……………………………………………………………………………………………………29

نظریه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

نظریه های روانشناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………33

دیدگاه روانکاوی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

دیدگاه رفتارگرایان …………………………………………………………………………………………………………………………………………35

رویکرد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

نظریه های اجتماعی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………………………….37

پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………40

 

فصل سوم روش شناسی

نوع پژوهش، شیوه تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………….44

جامعه مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………….44

نمونه وروش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………44

ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………45

روش اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………45

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

تبین سوالات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

فهرست جداول

جدول شماره 1 (بررسی مربوط به یافته های سوال 1 )……………………………………………………………………………………… 46

جدول شماره 2 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 1 )……………………………………………………………….. 47

جدول شماره 3 (بررسی مربوط به یافته های سوال 2 )……………………………………………………………………………………… 48

جدول شماره 4 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 2 )……………………………………………………………….. 49

جدول شماره 5 (بررسی مربوط به یافته های سوال 3 )……………………………………………………………………………………… 50

جدول شماره 6 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 3 )……………………………………………………………….. 50

جدول شماره 7 (بررسی مربوط به یافته های سوال 4 )……………………………………………………………………………………… 51

جدول شماره 8 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 4 )……………………………………………………………….. 52

جدول شماره 9(بررسی مربوط به یافته های سوال 5 )……………………………………………………………………………………… 53

جدول شماره 10 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 5 )…………………………………………………………….. 53

جدول شماره 11 (بررسی مربوط به یافته های سوال 6 )…………………………………………………………………………………… 54

جدول شماره 12 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 6 )…………………………………………………………….. 54

جدول شماره 13 (بررسی مربوط به یافته های سوال 7 )…………………………………………………………………………………… 55

جدول شماره 14 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 7 )…………………………………………………………….. 55

جدول شماره 15 (بررسی مربوط کلی به یافته های سوالات )……………………………………………………………………………. 56


چکیده :

هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اعتیاد با زندگینامه افراد 40 – 20 سال در شهرستان کرج صورت گرفت.بدین منظور 15 نفر از جوانان معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد جنوب غرب کرج که با شرایط نمونه مورد نظر هماهنگ بودند بصورت در دسترس انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای فیلم های تهیه شده از جریان مصاحبه استفاده شد . یافته­های پژوهش نشان داد نوع ارتباط با والدین 28درصد و بیماریهای روحی و روانی در دوران کودکی 26درصد، تجارب آسیب و غفلت 11درصد علایق آرزوها و انتظارات 8 درصد، دوران تحصیل 9درصد ، روابط با دوستان 8 درصد و تجارب فقدان و شکست 8 درصداز عوامل تاثیر گذار در گرایش به مواد مخدر در گروه نمونه مورد بررسی را تشکیل می­دهد . بحث و نتیجه گیری : می توان نتیجه گرفت که عوامل خانوادگی در دوران رشد و بیماریهای روحی و روانی مثل اضطراب و افسردگی در دوران کودکی بیشترین تاثیر را در گرایش به اعتیاد داشته است.

مقدمه :

سوء استفاده از مواد مخدر از مشکلات بزرگ پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. باوجود عدم مقبولیت مصرف مواد افیونی ازنظر اجتماعی، طبقات مختلف جامعه با این مساله بصورت جدی درگیر می­باشند.به طوری که سلامت فرد، خانواده و جامعه را به خطر می­اندازد.( نویدچی و همکاران،1380 به نقل از آسایش، 1389).

مسئله اعتیاد یک مشکل جدید در جامعه انسانی نیست. انسان­ها در طول تاریخ از مواد روان گردان استفاده می­کردند. ایناباو کوهن، 2000 بیان می­کنند: مدارکی موجود است مبنی بر کشت و مصرف این مواد بوسیله انسان­های نخستین در 50 هزار سال پیش از آنها به عنوان داروهای شفا بخش استفاده می­کردند و نیز اولین دست نوشته ها در مورد الکل به لوح­های سفالی باز مانده از سومری­هایی برمی­گردد که 6 هزار سال پیش در بین النهرین (ایران وعراق امروزی) زندگی می­کردند (کامنسکی[1]، 2004). و یا سردبیر مجله اعتیاد پژوهی ایران بیان کرده قدمت سوء مصرف مواد به 5 هزار سال قبل از میلاد مسیح و دوره ای که قبایل آریایی در ایران اسکان داشتند، برمی­گردد. (نوابخش، 1387)

اعتیاد یک حالت مزمن در اثر تکرار مصرف مواد مخدر است که دارای این مشخصات است: 1- در اثر مصرف مکرر مواد عادت روحی ایجاد می شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد ترغیب می­کند 2- مقدار مواد مصرفی مرتباً رو افزایش می­رود 3- در اثر قطع دارو نشانگان محرومیت در فرد معتاد ایجاد می­شود 4- اعتیاد به مواد مخدر برای فرد وجامعه حالت زیان آوری پیدا می­کند. اعتیاد یکی ازبیماری­های جسمی ، روحی، روانی، اجتماعی و روحانی است.(گلانتر[2]، 2006 به نقل از زینالی و همکاران، 1389). که در شکل­گیری آن زمینه­های پیش­اعتیادی متعددی نقش اساسی ایفا می­کنند.

فرانک و دیگران (2003 به نقل از زینالی) با اشاره به رشد و ایجاد این آمادگی در طی زندگی بیان می­کنند، اشخاصی که وابسته به مواد رشد می­کنند، ممکن است ریسک فاکتورهای روان پزشکی متفاوت تری داشته باشند، آن­ها دریافته­اند که در اعتیاد ریسک فاکتورهای محیطی، در دسترس قرار گرفتن مواد را تسهیل می­کنند و ریسک فاکتورهای روان پزشکی، احتمال رشد وابستگی به مواد را بالا می­برند. ازسوی دیگر فلاگل و دیگران (2003 ) دریافتند که افزایش توجه ورسیدگی والدین به دنبال حوادث استرس آمیز در طی رشد اولیه اثرات حفاظتی در مقابل رفتار داور جویانه در آینده دارد.این مطالعه نشان داد که چگونه حوادث اولیه زندگی لایه­های نوروبیولوژیکی را تغییر می دهد و کمک می­کند استعداد و آمادگی متفاوتی به سوء مصرف دارو در نوجوانان و بزرگسالان ایجاد شود. مطالعه حاضر به بیماری اعتیاد به عنوان یک پدیده رشدی می­نگرد که بنیان آن در درون خانواده پی ریزی می شود این بین عوامل تاثیر گذار خانواده، شیوه تربیتی والدین یکی از مهمترین آنهاست. (زینالی و همکاران، 1389).

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 87

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید