پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی

عنوان:

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

استاد راهنما:

دکتر فرخنده مفیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-1مقدمه . 2

1-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

2-1 آراء تربیتی پیشگامان تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………………………… 11

ژان ژاک روسو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  14

فردریک ویلهلم فروبل  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  19

لوسمنویچ  ویگوتسکی …………………………………………………………………………………………………………………………………..  24

ماریا مونته سوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

جروم اس. برونر………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

جان دیویی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

ژان پیاژه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-2 مدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان………………………………………………………………………………… 45

الف- مدل های غیر رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………….  45

ب- مدل های مهارت محور……………………………………………………………………………………………………………………………. 46

ج- مدل های رشدی شناختی……………………………………………………………………………………………………………………….  46

الگوی فروبل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

الگوی مک میلان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  51

الگوی مونته سوری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

الگوی والدورف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

الگوی گاردنر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

الگوی بانک استریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

الگوی اونتاریو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

الگوی  های اسکوپ … 99

2-3 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایران……………………………………………………………………………. 111

تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران…………………………………………………………………………………….. 111

اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان:……………………………………………………………………………………………………. 112

2-4 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایتالیا…………………………………………………………………………… 115

2-5 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در آمریکا…………………………………………………………………………. 117

2-6 نگاهی به رویکرد رجیوامیلیا………………………………………………………………………………………………………………….. 120

مروری بر زندگینامه «لوریس مالاگازی» بنیانگذار رویکرد رجیو امیلیا 122

تاریخچه ی رویکرد رجیو امیلیا……………………………………………………………………………………………………………………….. 122

منابع اندیشه و مبانی نظری و روان شناختی رویکرد رجیو امیلیا 124

عناصراساسی الگوی آموزشی رجیو امیلیا…………………………………………………………………………………………………….. 127

اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127

محتوا و سازماندهی آن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

محیط یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

روش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

ارزشیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140

نقش مربیان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

آموزش مربیان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 142

مشارکت والدین………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 143

2-7 سوابق و پیشینه تحقیق در سطح ملی………………………………………………………………………………………………… 147

2-8 سوابق  پژوهشی در سطح جهانی…………………………………………………………………………………………………………. 152

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 جامعه مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

3-2 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. 159

3-3 ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

2- اعتبار وپایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………… 160

الف )محاسبه ضریب پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 160

ب )محاسبه روایی صوری ومحتوایی……………………………………………………………………………………………………………… 161

3-4 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………. 161

3-5  روش اجرا پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 161

3-6 روش تحلیل یافته ها 161

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری یافته های تحقیق

4-1 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………….. 163

4-2 بررسی سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 163

5-1 بحث پیرامون سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 177

5-1-1  بررسی سوال اول……………………………………………………………………………………………………………………………… 177

5-1-2  بررسی سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 177

5-2 نتایج کلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 178

5-3 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 183

5-4 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 183

5-4-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش………………………………………………………………………. 183

5-4-2  پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………. 184

منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 186

ب) منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 189

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 190
فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه سه مدل اساسی در برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش دبستانی………………………………… 48

جدول2-2عناصر اساسی برنامه درسی الگوی فروبل……………………………………………………………………………………. 51

جدول 2-3 عناصراساسی برنامه درسی الگوی مک میلان………………………………………………………………………….. 57

جدول 2-4 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی مونته سوری……………………………………………………………………… 64

جدول 2-5 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی والدورف…………………………………………………………………………….. 73

جدول 2-6 هوش هشتگانه نظریه گاردنر……………………………………………………………………………………………………… 83

جدول2-7 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی بانک استریت …………………………………………………………………….  91

جدول2-8 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی انتاریو …………………………………………………………………………………  98

جدول2-9 عناصر اصلی برنامه درسی های اسکوپ…………………………………………………………………………………….. 110

جدول2-10عناصر اصلی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا…………………………………………………………………………. 145

جدول 2-11خلاصه شاخص های اصلی رویکرد رجیو امیلیا……………………………………………………………………… 146

جدول4-1 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مربیان………………………………………………………………………. 164

جدول 4-2 میزان آگاهی مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی…………………………………………………… 164

جدول4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مدیران……………………………………………………………………… 166

جدول4-4میزان آگاهی مدیران نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی……………………………………………………… 167

جدول 4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف………………………………………………………………………. 168

جدول 4-6  شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا………………………………………………………………………. 169

جدول  4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش……………………………………………………………………….. 170

جدول  4-8  شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری…………………………………………………….. 171

جدول  4-9 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان…………………………………………………………………… 172

جدول 4-10 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی……………………………………………………………….. 174

جدول4-11 مقایسه میزان آگاهی مدیران  و مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا 175

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1   میزان آگاهی مدیران از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) 165

نمودار 4-2  میزان آگاهی مربیان از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) 167

نمودار4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف… 169

نمودار 4-4 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا 170

نمودار 4-5  شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش…. 171

نمودار4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری.. 172

نمودار4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان.. 173

نمودار4-8 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی.. 174

 

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن انجام شد. جامعه آماری این پژوهش جامعه تمام شمار بود که شامل کلیه مدیران ومربیان مراکز پیش از دبستان شهرتهران درسال1392می باشد که از رویکرد رجیو امیلیا آگاهی دارند و از آن در برنامه هایشان استفاده می کنند. این جامعه شامل 10 مرکز و موسسه پیش دبستان،61 مربی و10مدیر مرکز است که در زمان انجام پژوهش از این رویکرد در برنامه هایشان استفاده می کردند. روش این پژوهش از نوع زمینه یابی و از طریق پرسشنامه  محقق ساخته ، میزان آگاهی مدیران ومربیان این مراکز را نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی این رویکرد(هدف ،محتوا وسازماندهی آن،روش ،محیط یادگیری، کارکنان و ارزشیابی)به صورت جداگانه مورد سنجش قرار داد . اطلاعات بدست آمده از طریق آمار توصیفی وآزمون تی ساده مورد بررسی قرار گرفت ونتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که میزان آگاهی مدیران ومربیان این مراکز نسبت به  ، محیط یادگیری ،  روش،کارکنان ، ارزشیابی ،اهداف و در آخر محتوا به ترتیب از بیشترین به کمترین می باشد. درنهایت ارائه پیشنهاداتی جهت استفاده از رویکرد رجیو امیلیا در مراکز وموسسات پیش دبستانی ایران پایان بخش این تحقیق می باشد.
مقدمه

کودکان زیر بنای فرهنگ و اعتبار هر خانواده و نهایتا” هرجامعه را تشکیل می دهند. اگر به ضرورت تغذیه مناسب جسم و روان از دوران جنینی تا مراحل مختلف رشد اندکی بیندیشیم آنگاه می توانیم اذعان کنیم که ابعاد مسئله بسیار فراتر از اندیشه ماست. ( آلن وهارت، ترجمه:نظری نژاد، 1370، ص27 )           امروزه با توجه به مفهوم تعلیم وتربیت زگهواره تا گور، بحث آموزش دردوران اولیه کودکی گسترش کمٌی وکیفی یافته است و آموزش و پرورش پیش ازدبستان عبارت است از آموزشی که از زمان تولد آغاز وتا شروع سال های دبستان یعنی در پایان شش سالگی ادامه می یابد. درچنین سال هائی کودکان مراحل مهم وحساس زندگی خود را از لحاظ شخصیتی، اجتماعی وآموزشی پشت سر می­گذرانند ( مفیدی، 1381، ص45)

در شرایط فعلی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی به عنوان دو رکن اساسی آموزش در این سطح، با توجه به  اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به رشد همه جانبه کودکان در بررسی اهداف توجه دارند و برای رفع کمبودها، محرومیت ها و زمینه های فرهنگی کودکان هدف هایی را تعیین کرده اند. ( مفیدی، 1381، ص47)

با توجه­به اینکه اهداف­کلی پیش دبستانی که در اساسنامه­ی دوره پیش دبستانی در ششصد و نود و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/11/ 1382به تصویب رسیده و اصول و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی این دوره در هفتصد وهفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/1387به تصویب رسید، اهداف این دوره را این چنین بیان کرده است:

1-پرورش قابلیت های جسمانی وذهنی، هماهنگ سازی و رشدمهارتهای حرکتی کودکان.

2-کمک به رشد عاطفی کودکان، افزایش حس اعتماد به نفس، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبائیها.

3-فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیت های گروهی.

4-تقویت علاقه به ارزشهای دینی، اخلاقی وهویت ملی.

5-ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی درکودکان با سن آنها. (دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی، 1390، ص10)

از آنجا که بین اهداف ذکر شده و اهدافی که در رویکرد رجیو امیلیا[1] وجود دارد می توان مشترکاتی یافت باید دید در زمینه آشنایی با رویکردهای مطرح و مورد استفاده جهانی در ایران چه مقدار آشنایی وجود دارد و در زمینه  به کارگیری و الهام از این شیوه ها با توجه به فرهنگ و جامعه خود، ما چگونه می توانیم در دست یابی به اهداف این دوره از آنها بهره جوئیم.

رویکرد آموزشی رجیو امیلیا موجب شد که آموزش کودکان از ماجراجویی خصوصی، در فضاهای بسته و محدود به یک سازمان(مانند آموزش و پرورش)خارج شود و تبدیل به یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه شود. سیستم رجیو امیلیا موفق شد که با مطرح کردن چهار اصل زیر، آموزش را به عنوان یک جریان اجتماعی مطرح کند، به طوری که مسایل آموزشی کودکان به عنوان دستور کار شهردار، نمایندگان مجلس و مسئولین محلی قرار بگیرد. این چهار اصل عبارتند از:
1- کودکان استعدادهای فراوانی دارند و به واسطه ی این استعدادها باید فرصت های فراوانی را به وجود آورد تا کودکان بتوانند استعدادهای خود را بشناسند، تمرین کنند و بروز دهند.
2- کودکان به تداوم ارزش های فرهنگی جامعه کمک می کنند. هر آنچه را که در طول تاریخ آموخته ایم و مناسب است می توانیم از طریق کودکان به آیندگان منتقل کنیم.
3- کودکان شهروند امروز و فردای جامعه ی ما هستند و حمایت از آن ها موجب می شود تا آینده ی همگان تضمین شود.
4- کودکان حق دارند که بهترین را داشته باشند. آنان شایسته ی بهترین ها، با کیفیت ترین مواد و برنامه های آموزشی هستند. این حق برای همه کودکان متصور است، نه فقط برای گروهی از کودکان.
بدین ترتیب سیستم رجیوامیلیا موضوع کودک را به صحنه ی جامعه وارد کرد و مسایل کودکان و آموزش کودکان را به عنوان یک وظیفه همگانی مطرح نمود. (یوسفی، 1391، ص237)

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 214

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید